Ментей Олег Станіславович

 

 

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: 

Посада: доцент

Дисертація:

 Ментей О.С. Формування та використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О.С. Ментей. – Харків: ХНАУ, 2011. – 208 с.


Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки

 1. Горкавий В.К. Аналіз трудових ресурсів, продуктивності й оплати праці: лекція / В.К. Горкавий, О.С. Ментей ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Х.:ХНАУ, 2010. – 50 с.
 2. Статистика: метод. вказівки для практичних, індивідуальних і самостійних занять студентів за напрямком підготовки 6.030601 «Менеджмент» / уклад.: В.К. Горкавий, Ю.С. Пеняк, О.С. Ментей. – Х.: ХНАУ, 2012. – 96 с.
 3. Статистика: методичні вказівки для виконання курсових робіт для студентів за напрямком підготовки 6.030601 «Менеджмент» / указ.:В.К. Горкавий, Ю.С. Пеняк, О.С. Ментей. – Х.: ХНАУ, 2012. – 20 с.
 4. Ментей О.С. Суть та особливості формування трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств / Агробізнес: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку: [Колективна монографія] / О.С. Ментей. – Кн. 2. – Одеса: ТОВ «Лерадрук», 2012. – С. 177–190.
 5. Аналіз господарської діяльності: тематика курсових робіт і метод. вказівки щодо їх виконання для студентів денної і заочної форм навчання економічних спеціальностей /уклад І.М. Сафронська, К.І. Посилаєва, Ю.С. Пеняк, О.С. Ментей. – Х.: ХНАУ, 2013. – 16 с.
 6. Горкавий В.К. Аграрна статистика: навч. посібник / В.К. Горкавий, О.С. Ментей, В.В. Ярова / Харк. нац. аграр. ун–т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2014. – 297 с.
 7. Теорія ймовірностей і математична статистика. Змістовий модуль 2. Математична статистика: методичні вказівки для практичних, індивідуальних і самостійних занять студентів економічних спеціальностей / уклад.: В.К. Горкавий, О.С. Ментей, Ю.С. Пеняк, В.В. Ярова. – Х.: ХНАУ, 2014. – 30 с.
 8. Економетрія: програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 6.030601 «Менеджмент» у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України / розроб.: В.К. Горкавий, А.І. Александрова, О.С. Ментей. – К.: Агроосвіта, 2014. – 20 с.
 9. Аграрна статистика: навч. посібник. –Х.: ХНАУ, 2014, С. – 297.

Статті

 1. Ментей О.С. Проблеми зайнятості сільського населення / О.С. Ментей // Зб. наук. праць Таврійського ДАУ Серія «економічні науки». – Мелітополь, 2011. – №1 (13). – С. 331–338.
 2. Ментей О.С. Проблеми оплати праці в сільськогосподарських підприємствах / О.С. Ментей // Вісник ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій. – Львів 2011. – Т.13 №1(47) ч.2. – С. 88–93.
 3.  Ментей О.С. Мотиваційний механізм праці у сільськогосподарських підприємствах / О.С. Ментей // Вісн. ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». – Х., 2011. – №3. – С. 224–230.
 4. Ментей О.С. Агробізнес: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку. Суть та особливості формування трудових ресурсів с.–г. підприємств: Кол. монографія. – Одеса, 2012. – С. 177–190.
 5. 7.Ментей О.С.  Проблеми оплати праці в с.–г. підприємствах / О.С. Ментей // Наук. Вісн. ЛНУВМіБ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2012.  –  Т. 14, №1(51), ч. 1. – С. 88–93.
 6. Ментей О.С. Заміщення трудових ресурсів с.–г. підприємств уречевленою працею. / О.С. Ментей // Вісн. Кам’янець–Подільського нац. ун–ту. Серія «Економічні науки». – Камянець–Подільський, 2012. – Вип. 6. –С. 384–387.
 7. Ментей О.С. Кооперування сільськогосподарських підприємств як напрям збереження села / О.С. Ментей // Зб. наук. праць ТДАУ. Серія. – «Економічні науки». – Мелітополь, 2012. – С. 353–359.
 8. Ментей О.С. Динаміка наявного сільського населення Харківської області / О.С. Ментей // Наук. Вісн. ЛНУВМіБ ім. С.З.Гжицького. –  Львів, 2012. – Т. 14, №4(54). – С. 217–219.
 9. Ментей О.С.  Стан ринку аграрної праці в Україні / О.С. Ментей // Зб. наук. праць Таврійського ДАУ. Серія «Економічні науки». – Мелітополь, 2013. – №2(22), т. 2. – С. 159–166.
 10. Ментей О.С. Статистичний аналіз виробництва зерна / О.С. Ментей // Вісн. ЛНУ вет. медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Серія «Економічні науки». –  Львів, 2014. – Т. 16, №1(58). – С.73–77.


Оновлено: 1-03-2012, 12:34 / Переглядів: 2 632
 

Авторизація