Мещеряков Володимир Євгенійович

Науковий ступінь:кандидат економічних наук

Посада: доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин

 

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar

 

Досвід науково-педагогічної роботи: 19 років

 

Дисципліни, що викладає: Економіка підприємства, Економіка праці та соціально-трудові відносини, Інвестування, Управління витратами.

 

Додаткова інформація: у 1999 р. закінчив Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва за спеціальністю «Менеджмент організацій», отримав диплом менеджера-економіста.

У 2017 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Формування витрат та собівартості продукції сільськогосподарських підприємств». Загальна кількість публікацій становить понад 40 праць.

 

Здобутки:

 

Підвищення кваліфікації: 2017 р. – Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка за напрямом «Міжнародні економічні відносини».

 

 

Електронна адреса: vmeshch@yandex.ua

 

Публікації:

Підручники, навчальні посібники:

 1. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: Підручник / М. Ф. Огійчук, Л. О. Сколотій, М. І. Беленкова та ін. / За ред. проф. М. Ф. Огійчука. 7-ме вид., перероб. і допов. – К. : Алерта, 2016. – 1040 с.
 2. Тестові завдання для проведення незалежного дистанційного тестування студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.030509 «Облік і аудит» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації: навч. посіб. / За загальною редакцією професорів: М. Ф. Огійчука, В. Я. Плаксієнка, Є .В. Калюги. – К.: Алерта, 2013. – 448 с.
 3. Облік і аудит: практикум дистанційного тестування: навч.посіб. / За загальною редакцією професорів: М. Ф. Огійчука, В. Я. Плаксієнка, Є. В. Калюги.  – К.: Алерта, 2015. – 448 с.

 

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Olіjnik T.І. Methodological approaches to assessing the impact of outsourcing on the formation of costs of agricultural enterprises / T.І. Olіjnik V.E. Meshherjakov // Naukovi praci Poltavs'koi' derzhavnoi' agrarnoi' akademii'. – Poltava: PDAA. – 2015. – Specvypusk. Ch. 2. – Р. 163–170.
 2. Олійник Т.І. Методичні підходи до оцінки впливу природно-кліматичних умов на окупність витрат на мінеральні добрива / Т.І. Олійник, В.Є. Мещеряков // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту (Сер.: «Економічні науки»). – 2016. – Вип. 2. – Ч. 2. – Херсон: ХДУ, 2016. – С. 82-85.
 3. Мещеряков В.Є. Вплив механізму розподілу накладних витрат на фінансові результати сільськогосподарських підприємств / В.Є. Мещеряков // Вісник ХНАУ (Серія «Економічні науки»). – Вип. 1. – Х.: ХНАУ, 2016. – С. 260-271.

 

Публікації в іноземних виданнях та виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз:

 1. Мещеряков В.Е. Влияние размещения сельскохозяйственного предприятия на формирование его расходов и эффективность функционирования / В.Е. Мещеряков // Молодой ученый. – 2016. – №21. – С. 415-419.

 

У матеріалах науково-практичних конференцій:

 1. Мещеряков В. Є. Застосування контролінгу при формуванні собівартості сільськогосподарської продукції / В. Є. Мещеряков // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ. 22-25 січня 2013 р. – Ч. І. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2013. – С. 181-183.
 2. Мещеряков В. Є., Дядик Н. А. Підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва за рахунок автоматизації обліку / В. Є. Мещеряков, Н. А. Дядик // Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан і перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 1-10 квіт. 2013 р. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х: ХНАУ, 2013. – С. 119-122.
 3. Мещеряков В. Організація автоматизації обліку витрат на виробництво / В. Мещеряков, С. Яценко // Формування інформаційного потенціалу бухгалтерського обліку, контроль, аналіз та аудит в умовах глобальних економічних змін : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 18–19 квітн. 2013 р., ПДТАУ, м. Кам’янець-Подільський. – Тернопіль : Крок, 2013. – С. 256-257.
 4. Мещеряков В. Є. Переваги автоматизації бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах / В. Є. Мещеряков , Є. І. Величко // Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (27 червня 2013 р.). / відп. ред. З.В. Герасимчук. – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2013. – С. 102-104.
 5. Мещеряков В. Є. Формування собівартості сільськогосподарської продукції із застосуванням комплексу «Activity-based costing / Activity-based budgeting» /В. Є. Мещеряков // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів. 22–25 січня 2014 р. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2014. – Ч. І. – С. 100-103.
 6. Мещеряков В. Є. Шляхи удосконалення системи оплати праці та її обліку / В. Є. Мещеряков, О. О. Богачова // Теоретико-методологічні засади ефективного розвитку аграрного виробництва : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 24 – 25 квітня 2014 р. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х: ХНАУ, 2014. – С. 230-234.
 7. Мещеряков В.Є. Підвищення ефективності виробництва продукції зернових культур та удосконалення їх обліку / В. Є. Мещеряков, Я. О. Шовкопляс // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (26 квітня 2014 р.) / відп. ред. І.Б. Садовська. Ч. 1. – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2014. – С. 272-274.
 8. Мещеряков В.Е. Совершенствование учёта труда и его оплаты в сельскохозяйственных предприятия Украины / В. Є. Мещеряков, В. А. Бондарева // Экономическая наука в ХХІ веке: проблемы, перспективы, информационное обеспечение: материалы ІІ междунар. науч. конф. молодых учёных и преподавателей (г. Краснодар, 18 апр. 2014 года) / сост. Ю. И. Сигидов, М. А. Коровина, Е. В. Мартыненко, А. В. Чухнов. – Краснодар: Изд-во Магарин О.Г., 2014. – С 116-122.
 9. Мещеряков В.Є. Удосконалення системи бухгалтерського обліку процесу виробництва / В. Є. Мещеряков, Г. В. Сагайдачна // Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (27 червня 2014 р.). / відп. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2014. – С. 174-176.
 10. Мещеряков В.Є. Підходи до класифікації витрат в управлінському обліку / В. Є. Мещеряков // 100 років на харківській землі: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю харківського періоду агроуніверситету імені В.В. Докучаєва (1914-2014 роки), 25-26 вересня 2014 р. – Х.: ХНАУ, 2014. – С. 99-100.
 11. Мещеряков В.Є. Організація обліку матеріальних запасів в бюджетних установах / В. Є. Мещеряков, С. С. Різван  // Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (10 жовтня 2014 р.)./ відп. ред. І.Б. Садовська. – Ч. 2. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2014. – С. 144-146.
 12. Мещеряков В.Є. Вплив аутсорсингу на формування витрат сільськогосподарських підприємств / В.Є. Мещеряков // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: мат-ли V міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса: Атлант, 2016. – С. 56-57.
 13. Мещеряков В.Є. Особливості формування витрат сільськогосподарського підприємства та ефективності функціонування в контексті його розміщення / В.Є. Мещеряков // Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві: мат-ли. міжнар. наук.-практ. конф. – Х.: ХНАУ, 2016. – С. 46-49.
 14. Мещеряков В.Є. Залежність фінансових результатів сільськогосподар­ських підприємств від механізму розподілу накладних витрат / В.Є. Мещеряков // Проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та оподаткування: матеріали всеукр. конф. – Дніпро: ДВНЗ «НГУ», 2016. – С. 59-62.
 15. Мещеряков В.Є. Оцінка впливу природно-кліматичних умов на окупність витрат на мінеральні добрива / В.Є. Мещеряков // Інформаційні технології та інноваційні методи у теорії і практиці сучасного бізнесу: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава: ПДАА, 2016. – С. 79-81.
 16. МещеряковВ.Є. Використання аутсорсингу сільськогосподарськими підприємствами / В.Є. Мещеряков // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25 жовтня 2017 р. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2017. – С. 156-160.
 17. Мещеряков В.Є. Постачальники та споживачі інвестиційних ресурсів / В.Є. Мещеряков, А.А. Ткаченко // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю», 26 жовтня 2017 р. – Полтава : ПДАА, 2017. – С. 43-45.
 18. Мещеряков В.Є. Характеристика форм і джерел інвестиційних ресурсів підприємств апк / В.Є. Мещеряков, А.І. Новоселець // Сучасний стан і перспективи розвитку обліку, аналізу та фінансового забезпечення підприємств агропромислового виробництва: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 9-10 листопада 2017 р./ Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків: ХНАУ, 2017. – С. 150-153.
 19. . Olijnyk T. I. Оutsourcing effect on formation expenses of agricultural enterprises / I. Olijnyk, V. E. Meshcheriakov // II International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Part I, January 26, 2018. Kielce, Poland: Baltija Publishing. Р. 89-92.
 20. Мещеряков В.Є. Сутність системи розподілу витрат при формуванні собівартості продукції сільськогосподарських підприрємств / В.Є. Мещеряков // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів, 13-14 березня 2018 р. / Харків. нац.. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2018. – Ч. ІІ. – С. 90-91.

 

Публікації в інших виданнях:

 1. Методичні рекомендації з оцінки впливу аутсорсингу на формування витрат і собівартості продукції сільськогосподарських підприємств / розроб. В.Є. Мещеряков; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.І. Олійник / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2016. – 32 с.


Оновлено: 6-11-2018, 08:51 / Переглядів: 3 211
 

Авторизація