Мирось Віталій Васильович

E-mail:

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar (Мирось В. В.)


 • Заслужений діяч науки і техніки України, академік АН ВО України, доктор сільськогосподарських наук, академік АН ВО України, професор кафедри рослинництва Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва;
 • Кандидатську дисертацію захистів у 1969 році, а докторську – у 1985 році;
 • автор 243 наукових робіт. Серед них 23 книги і монографії, 1 підручник, 1 посібник, 5 авторських свідоцтв і 6 патентів, 15 методичних рекомендацій;
 • останні публікації: «Роль наукових досліджень по виведенню тваринництва України з економічного коллапсу», «Погляд на стан та перспективи реорганізації учбових та наукових закладів аграрного профілю в Україні», «Шляхи підвищення ефективності селекції у м’ясному скотарстві», «Роль природного добору в сучасному молочному скотарстві», «Модульні господарства - один із оптимальних напрямків організації сільськогосподарських підприємств України»

 

Наукові публікації у фахових виданнях

 1. Мирось В.В. Погляд на стан та перспективи реорганізації навчальних та наукових закладів аграрного профілю в Україні. Київ, "Аграрна освіта", 2009.
 2. Чернецов О.А., Павленко Б.М., Мирось В.В. Сексинг спермы быка в соевом разбавителе Наук. техн. бюл. № 100 ІТ УААН, – Х.: 2009
 3. Мирось В.В, Василець В.Г, Ковтун С.Б. Вплив породності молодняка великої рогатої худоби на морфологічні і біохімічні показники крові та імунний статус. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. – Х.:РВВ ХДЗВА, 2015. – Випуск 31, Ч.1, "Сільськогосподарські науки", С.10–17.
 4. Мирось В.В, Василець В.Г, Ковтун С.Б. Вплив породності молодняку худоби на його продуктивність при застосуванні режимного підсосу. Науково-технічний бюлетень № 113/ Інститут тваринництва НААН. – Х., 2015. – С.145-150.
 5. Мирось В.В. Модульний підхід до вирішення проблеми виробництва молока відповідно до світових стандартів на малих фермах України. Науково-технічний бюллетень №113 ІТ НААН України. – Х., 2015, – С.136-141.
 6. Корнієнко О.О., Мирось В.В. Методи діагностики та терапії бугаїв із неспецифічними баланопоститами. Науково-технічний бюллетень №113 ІТ НААН України. – Х., 2015, С. 98-105.

 

Участь у конференціях

 1. Мирось В.В., Ковтун С.Б., Василець В.Г. Самостійна робота студентів як складова частина навчального процесу з вивчення дисциплін на кафедрі тваринництва. Матеріали науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ 10-13 січня 2010 р., –Харків: ХНАУ, 2010.
 2. Мирось В.В, Василець В.Г, Ковтун С.Б. Деякі селекційні прийоми для удосконалення української м’ясної породи. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Екологізація сталого розвитку іоносферна перспектива інформаційного суспільства", 3-5 жовтня 2012 р. –Харків:ХНАУ, 2012. С.125-126.
 3. Мирось В.В., Ковтун С.Б., Василець В.Г. Організація повноцінної годівлі худоби і екологічні проблеми, пов’язані з нею на сучасному етапі. Экологическая и техногенная безопасность. Охрана водного и воздушного бассейна. Утилизация отходов/Сб. научн. трудов ХХІ междунар. научно-технич. конф.//Под ред.к.т.н. В.Ф. Костенко, к.ю.н. С.В. Разметаев: УкрВОДГЕО – Х.,Изд-во "С.А.М.", 2013. – С.286-289
 4. Мирось В.В, Василец В.Г, Ковтун С.Б Промышленное скрещивание в скотоводстве. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Екологізація сталого розвитку іоносферна перспектива інформаційного суспільства", 2-4 жовтня 2013 р. –Харків:ХНАУ, 2013. С.55.
 5. Мирось В.В, Василець В.Г, Ковтун С.Б. Залежність продуктивності молодняку великої рогатої худоби від факторів навколишнього середовища. Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів, 22-25 січня 2014 р., /Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, –Х.: ХНАУ, 2014. С.119-121.

 

Навчально-методичні праці

 

 1. Мирось В.В. Коневодство: /В.В. Мирось, В.А. Головко, И.В. Ткачева/ - X., -185 с.
 2. Мирось В.В. Рыбоводство: Учеб. пособие / В.В. Мирось, Г.А. Скляров /Харьк. нац. аграр. ун-т им. В.В. Докучаева. -Х., 2008. -203 с.
 3. Мирось В.В. Кролівництво і звірівництво: Навчальний посібник / Харк. нац. аграр. ун-т -X., -215 с.
 4. Мирось В.В. Вівчарство і козівництво: навч. посібник /В.В. Мирось, А.С. Фомінова / Харк. нац. аграр. ун-т. - Харків: ХНАУ, 2009. - 174 с.
 5. Мирось В.В. Технологія виробництва продукції свинарства: навч. посібник /В.В. Мирось, В.І. Герасимов, О.В. Пронь / Харк. нац. аграр. ун-т. - Харків: ХНАУ, 2009. - 286 с
 6. Мирось В.В. Технологія виробництва молока та яловичини: навч. посібник /В.В. Мирось, В.Г. Василець, І.Г. Бабарика / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Харків: ХНАУ, 2009. - 198 с.
 7. Мирось В.В. Виробництво продукції птахівництва: навч. посібник/В.В. Мирось, В.М. Сурмило// Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків: ХНАУ, 2010. – 197с.
 8. Мирось В.В., Бабарика І.Г., Ковтун С.Б., Василець В.Г. Технологія виробництва продукції тваринництва: Індивідуальні завдання для самостійної роботи / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Х., 2010. – 30 с.
 9. Мирось В.В., Бабарика І.Г., Ковтун С.Б., Василець В.Г. Бджільництво: Індивідуальні завдання для самостійної роботи / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Х., 2010. – 22с.
 10. Мирось В.В., Ковтун С.Б., Василець В.Г., Бабарика І.Г., Зубрич О.С. Технологія виробництва молока: Методичні вказівки до підготовки курсової роботи/Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Х., 2011. – 18 с.
 11. Мирось В.В., Ковтун С.Б., Василець В.Г., Бабарика І.Г., Зубрич О.С. Технологія виробництва яловичини: Методичні вказівки до підготовки курсової роботи/Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Х., 2011. – 18 с.
 12. Мирось В.В., Ковтун С.Б., Василець В.Г., Бабарика І.Г., Зубрич О.С. Технологія виробництва свинини: Методичні вказівки до підготовки курсової роботи/Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Х., 2011. – 18 с.
 13. Мирось В.В., Ковтун С.Б., Василець В.Г., Бабарика І.Г., Зубрич О.С. Технологія виробництва курячих яєць: Методичні вказівки до підготовки курсової роботи/Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Х., 2011. – 18 с.
 14. Мирось В.В., Ковтун С.Б., Василець В.Г., Бабарика І.Г., Зубрич О.С. Технологія виробництва м’яса бройлерів: Методичні вказівки до підготовки курсової роботи/Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Х., 2011. – 18 с.
 15. Мирось В.В., Ковтун С.Б., Василець В.Г., Бабарика І.Г., Зубрич О.С. Технологія виробництва вовни і баранини: Методичні вказівки до підготовки курсової роботи/Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Х., 2011. – 18 с.
 16. Мирось В.В., Ковтун С.Б., Василець В.Г., Бабарика І.Г., Зубрич О.С. Технологія виробництва м’яса кролів: Методичні вказівки до підготовки курсової роботи/Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Х., 2011. – 18 с.
 17. Мирось В.В. Производство молока и говядины в фермерском хозяйстве/ В.В. Мирось, С.Б. Ковтун, В.Г. Василец. – Ростов н/Д: Феникс, – 245с.
 18. Мирось В.В. та ін. Тваринництво (з основами технологій виробництва продукції тваринництва: навч. посібник / В.В. Мирось, В.Г. Василець,
  С.Б. Ковтун; за ред. акад. В.В. Мирося. – Х., 2012. – 344 с.
 19. Мирось В.В. Животноводство (с основами технологий производства продукции животноводства): учеб. пособие / В.В. Мирось, В.Г. Василец, С.Б. Ковтун; под ред. акад. В.В. Мирося. – Х.:ХНАУ, 2012. − 367 с.
 20. Мирось В.В. та ін. Практикум з технології виробництва продукції тваринництва/ В.В. Мирось, В.Г. Василець, С.Б. Ковтун / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. –Х., 2012.- 173 с.
 21. Мирось В.В. Практикум по технологии производства продукции животноводства: учебное пособие / В.В. Мирось, В.Г. Василец, С.Б. Ковтун /Харьк. нац. аграр. ун-т им. В.В. Докучаева, – Харьков, 2012. –176 с.
 22. Мирось В.В. та ін. Практикум з бджільництва/ В.В. Мирось, С.Б. Ковтун; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. –Х.:ХНАУ, 2014.- 191 с.

 Оновлено: 2-01-2019, 15:22 / Переглядів: 2 960
 

Авторизація