Мокєрова Наталія Валентинівна

 •  викладач;
 •  напрям наукової роботи – формування соціального капіталу підприємств торгівлі споживчої кооперації України.

Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки

 1. Ландшафтознавство в землеустрої: метод. вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи на тему: “Оцінка ґрунтозахисної ефективності сівозмін, впливу складу угідь на екологічну стабільність агроландшафту, визначення балансу гумусу” /уклад. Л.М. Макєєва, О.Я. Петренко, Н.В. Мокєрова. Х.: ХНАУ, 2012. – 45 с.
 2. Ландшафтознавство в землеустрої: метод. вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи на тему: “Визначення основних морфометричних показників рельєфу при землеустрої” / Л.М. Макєєва, О.Я. Петренко, Н.В. Мокєрова. Х.: ХНАУ, 2013. – 24 с.
 3. Забезпечення проведення землеустрою. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для здобувачів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» з дисциплін "Землевпорядне проектування" та «Геодезичні роботи при землеустрої». Л.М. Макєєва, О.Я. Петренко , П.Ф. Цигікал, Н.В. Мокєрова.,Садовий І.І., Х.: ХНАУ, 2019 р. – 30 с.
 4. Наукові основи землевпорядного проектування. Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» освітня програма «Магістр» з дисципліни «Наукові основи землевпорядного проектування». Л.М. Макєєва, Н.В. Мокєрова., Х.: ХНАУ, 2019 р. – 24 с.

 

Статті

 1. Мокєрова Н.В. Проблеми формування соціального капіталу підприємств торгівлі і споживчої кооперації / Н.В. Мокєрова, Г.П. Скляр // Наук. вісник ПУСКУ. Сер. “Економічні науки”, №4(43), ч. ІІІ. – Полтава, 2010. – С. 145–149. 
 2. Мокєрова Н.В. Інвестування соціального капіталу підприємств торгівлі/ Н.В. Мокєрова, Г.П. Скляр //Науковий вісник ПУЕТ. Сер. “Економічні науки”, №5(44), ч. І. – Полтава, 2010. – С. 115–119.
 3. Мокєрова Н.В. Визначення розміру сільськогосподарського підприємства в ринкових умовах/ Н.В. Мокєрова, В.В. Тимошевський // Інноваційна економіка, наук. журн., –Тернопіль, 2010. –№4.
 4. Мокєрова Н.В. Економіко-екологічні аспекти формування сталих агро-формувань / Н.В. Мокєрова, В.В. Тимошевський // Вісник ХНАУ. Серія “Економіка АПК і природокористування”.–Х., 2010. –№9.
 5. Мокєрова Н.В. Застосування системи автоматизованого проектування в землеустрої / Н.В. Мокєрова, В.В. Тимошевський // Вісник ЛНАУ. Сер. “Економіка АПК” – Львів, 2010. –№17(1).
 6. Мокєрова Н.В.  Визначення сутності соціального капіталу споживчої кооперації / Н.В. Мокєрова //  Наук. вісник ПУЕТ. Сер. “Економічні науки”, № 2(53). – Полтава, 2012. – С. 80–85.
 7. Мокєрова Н.В. Споживча кооперація як людинорозмірна господарська система / Н.В. Мокєрова //  Наук. вісник ПУЕТ. Сер. “Економічні науки”, №4(49), ч ІІ, –Полтава, 2011. – С. 143–149.
 8. Мокєрова Н.В. Аналіз показників формування соціального капіталу в системі обласної спілки споживчих товариств/ Н.В. Мокєрова //  Економіка та управління: збі. Наук. пр. з актуальних проблем економічних наук/Наукова організація “Перспектива”.–Х: Видавничий дім “Гельветика”, 2012.– С. 145– 151.
 9. Мокєрова Н.В. Тенденції розвитку споживчої кооперації України та їх вплив на формування соціального капіталу/ Н.В. Мокєрова //  “Інноваційна економіка”: наук. журн., – Тернопіль, 2012. – №7. –С. 64–70.
 10. Мокєрова Н.В. Оцінка механізму формування партнерських зв'язків на рівні обласної спілки споживчих товариств/Н.В. Мокєрова//Вісник ХНАУ. Сер. “Технічні науки, сільськогосподарські науки, економічні науки” –Х., 2012.  – №12.– С. 145–150.


Оновлено: 15-10-2019, 13:15 / Переглядів: 1 867
 

Авторизація