Мокрецова Надія Яківна

 

   Надія Яківна Мокрецова, кандидат філософських наук, доцент. Закінчила філософський факультет Ростовського державного університету. Працювала у ХНАУ впродовж 1979–1984 рр., і зараз з 2017 р.

   Має понад 100 публікацій: статей, посібників і методичних рекомендацій. Учасник багатьох наукових і науково-методичних конференцій.

   Напрям наукової роботи – геокультурні та соціально-психологічні аспекти пізнання.

   Відповідальна за профорієнтаційну роботу кафедри.

   Нагороджена грамотами та відзнаками.

 1. Методичні матеріали з курсу «Філософські проблеми наукових досліджень» для студентів усіх спеціальностей. / Мокрецова Н.Я. – Х.: ХНУТСГ ім. Петра Василенка, 2012. – 20 с. –  1.0 др. арк.
 2. Мокрецова Н.Я. Соціологія. Плани смінарських занять та методичні рекомендації по організації самостійної роботи / Мокрецова Н.Я. – Х.: ХНУТСГ ім. Петра Василенка, 2013. – 20 с. –  1.0 др. арк
 3. Мокрецова Н.Я. Релігієзнавство очної та заочної форми навчання всіх спеціальностей: Практикум. Тестові завдання для студентів. / Мокрецова Н.Я/ – Х.: ХНУТСГ ім. Петра Василенка, 2014. –20 с. –  1.0 др. арк
 4. Мокрецова  Н.Я. Плани семінарських занять та методичні рекомендації до самостійної роботи  з «Соціології» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти /Н.Я.Мокрецова, О.М.Довбня/. – 14 с. – 1 др. арк.
 5. Мокрецова Н.Я. Соціокультурна детермінація наукового пізнання. – зб. Підсумкової конференції ХНАУ – Х., 2017. С.140-141.
 6. Мокрецова Н.Я.  Геокультурні виміри сучасної глобалізації і майбутнє людства. – Філософія геокультури: матеріали Всеукраїнської науково-практічної конференції. – Х., 2017 – С.12-15.
 7. Мокрецова Н.Я., Овчаренко В.М. Розвиток ідеалів просвітництва як шлях заснування традицій української філософії до об’єднання творчості та праці. – Матеріали Міжнародної наукової конференції «Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи», Харків, 2017. – С. 344-347.
 8. Мокрецова Н.Я. Вчення Г. Сковороди про духовне народження людини та розуміння розвитку особистості в сучасній психології / Н.Я. Мокрецова, В.М Овчаренко // Освіта і наука: філософські, історичні та соціальні засади. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю кафедр філософії та історичних, соціальних і правових дисциплін, 28-29 листопада 2017 р. – Харків: ХНАУ, 2017. – 285 с. – С. 81–84.
 9. Мокрецова Н.Я. Метафора в соціології: можливості інтерпретації та конструювання соціальної реальності / Ю.М. Гаврилюк Д.В. Недогонов, Н.Я. Мокрецова / Актуальні проблеми соціології, психології педагогіки: зб. наук. праць. - К.: Логос, 2018. – Вип. 37. – С.29-37

 10. Мокрецова Н.Я. Проблеми соціалізації та ресоціалізації особистості в світі, що глобалізується. Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів, 24-25 травня 2018 р./Харк. нац.. аграр. ун-т ім.. В.В.Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2018. – Ч.II. С. 140-141.
 11. Мокрецова Н.Я. Сучасні міста як центри комунікацій та геокультурного розвитку / Ю.М. Гаврилюк, Н.Я. Мокрецова // Місто. Культура. Цивілізація: матеріали VIIІ міжнар.наук.-теорет. Інтернет-конф., Харків, квітень 2018 р. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ім. О. М. Бекетова, 2018. – 288 с. – С. 85-87. 0
 12. Mokretsova N.Ya. Scientific communications as an object of philosophical analysis /V. Firsova, L.A . Sukhikh, N.Ya. Mokretsova // The 8th International conference ―Science and society‖ (November 9, 2018) Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada. 2018. –580 p. – C.136-140.
 13. Мокрецова Н.Я. Соціалізация особистості у процесі формування самоорганізації в студентських групах аграрних вишів / Н.Я.Мокрецова, Л.О. Сухіх, Л.В. Фірсова – // Актуальні проблеми соціології, психології педагогіки: зб. наук. праць. – Київ: Логос, 2018. – Вип. 38. – С. 84-91.
 14. Мокрецова Н.Я. Філософське значення освоєння культури у філософії туризму / Л.О. Сухіх,Н.Я. Мокрецова // Матеріали ІІ Міжнародної наукової електронної конференції “Культура в процесі духовно-морального розвитку суспільства” 21 лютого 2019 – Харків, Україна.– ХНТКСГ – 109 с. – С. 37-46. 0,4
 15. Мокрецова Н.Я. Стратегії подолання дегуманізації та агресії в сучасній культурі / Н.Я. Мокрецова // Місто. Культура. Цивілізація: матеріали VIIІ міжнар.наук.-теорет. Інтернет-конф., Харків, квітень 2018 р. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ім. О. М. Бекетова, 2019. – 322 с. – С. 173-176.
 16. Мокрецова Н.Я. Проблеми самоорганізації в малих соціальних групах. / Н.Я. Мокрецова // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів, 19 – 20 березня 2019 р./Харк. нац.. аграр. ун-т ім.. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2019. – Ч.I. С. 132-134.


Оновлено: 20-06-2019, 10:17 / Переглядів: 1 184
 

Авторизація