Мірошниченко Микола Миколайович

   Доктор біологічних наук, професор кафедри ґрунтознавства. Народився 3 грудня 1963 р. у м. Запоріжжя. У 1986 р. закінчив Харківський сільськогосподарський інститут імені В.В. Докучаєва за спеціальністю «учений агроном агрохімік-ґрунтознавець». Початок трудової і наукової діяльності М.М. Мірошниченка пов’язаний з Інститутом ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського, де він у 1992 р. захистив кандидатську дисертацію) з теми «Коллоидно-химическая характеристика процесса трансформации органо-минеральной тонкодисперсной части дерново-подзолистых супесчаных почв Украинского Полесья при длительном применении удобрений».

   Вагомим досягненням М.М. Мірошниченка стала розробка нової системи оцінки небезпеки техногенного забруднення ґрунтів України і регламентації в них умісту окремих забруднювачів: важких металів, нафтопродуктів, мінералізованих пластових вод тощо. У докторській дисертації з теми «Стійкість ґрунтів як основа педоекологічного нормування», довів необхідність заміни застарілої системи оцінки за гранично-допустимими концентраціями (ГДК) на принципово нову, засновану на принципах екологічного нормування.

Іншим напрямом наукових досліджень М.М. Мірошниченка стало вивчення забруднення ґрунтового покриву нафтопромисловим комплексом. Ученим розроблено нові способи відновлення родючості забруднених ґрунтів і стратегію відновлення нафтозабруднених ґрунтів, на основі якої створено міжвідомчі нормативні документи.

   Останні наукові розробки М.М. Мірошниченка спрямовані на агрогеохімічне районування забезпеченості ґрунтів України фізіологічно необхідними мікроелементами, установлення закономірностей їх просторового розподілу та агрогенної еволюції, міграції в ґрунтовому профілі та в агроландшафті, трансформації сполук, транслокації в рослини тощо. За цикл робіт з цього напряму «Мікроелементи в ґрунтах Українці нестача і надлишок» М.М. Мірошниченко у складі колективу авторів став у 2008 р. лауреатом премії НААН «За видатні досягнення у аграрній науці». Підтримує тісні зв’язки із вченими Білорусі, Росії, Молдови, Болгарії, регулярно публікується в провідних фахових виданнях України та зарубіжжя. За результатами науково-дослідної роботи опубліковано близько 140 наукових праць, одержано п’ять патентів на винахід.

   У 2007-2010 рр. М.М. Мірошниченко очолював кафедру агрохімії Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва, є членом експертної ради ВАК України з агрономії та лісового господарства, спеціалізованої вченої ради Д 64.354.01, вчених рад ННЦ «ІГА» і ХНАУ, редколегій наукових журналів «Агрохімія і ґрунтознавство» та «Вісник ХНАУ», технічного комітету стандартизації ТК 142 «Ґрунтознавство».

 

   Список вибраних наукових праць

 1. Мірошниченко М.М. Динаміка емісії СО2 за різних способів обробітку ґрунту / М.М. Мірошниченко, В.В. Шимель, О.П. Сябрук // Агрохімія і ґрунтознавство. – 2011. – Вип. 74. – С. 11-14.
 2. Мірошниченко М.М. Інформаційна система управління якістю продукції рослинництва у Лісостепу України / М.М. Мірошниченко, К.Б. Гіржева, Є.В. Панасенко, І. Гайворонський, Р.С. Арцих // Вісник центру АПВ Харківської області. – 2011. – Вип. 11. – С. 278-287.
 3. Добрива: довідник / за ред. М.М. Мірошниченка. – Х.: Вид-во ХНАУ, 2011 – 224 с.
 4. Мірошниченко М.М. Від 50 до 55: нові наукові здобутки Національного наукового центру Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського / М.М. Мірошниченко, С.А. Балюк, М.В. Лісовий // Агрохімія і ґрунтознавство. – Х., 2011. – Вип. 75. – С. 6-8.
 5. Фатєєв А.І. Нормування вмісту міцнофіксованих форм важких металів у ґрунтах / А.І. Фатєєв, Я.В. Бородіна, М.М. Мірошниченко, В.Л. Самохвалова, О.М. Ситіна // Вісник аграрної науки. – К., 2011. – № 9. – С. 56-59.
 6. Мирошниченко Н.Н. Распределение микроэлементов в почвах оподзоленного ряда трансэлювиальных ландшафтов левобережной лесостепиУкраины / Н.Н. Мирошниченко, А.В. Тертишная // Ґрунтознавство. – К., 2011. – Т. 12, № 1-2. – С. 5-11.
 7. Мірошниченко М.М. Методичні рекомендації із сучасної системи ґрунтової діагностики живлення плодових та ягідних культур / М.М. Мірошниченко, А.А. Христенко, Т.А. Юнакова. – Х.: ННЦ ІГА, 2011. – 56 с.
 8. Мірошниченко М.М. Система удобрення садів з використанням нових органічних та місцевих добрив, мікробіологічних препаратів та стимуляторів росту, які дозволені міжнародними стандартами органічного виробництва / М.М. Мірошниченко, Л.О. Шедєй, Є.В. Скрильник, О.І. Маклюк // Науково-практичні рекомендації. – Харків: ННЦ «ІГА», 2012. – 52 с.
 9. Мірошниченко М.М. Вплив систем удобрення на мікробіологічні процеси трансформації азоту за різних грунтово-кліматичних умов / М.М. Мірошниченко, О.І. Маклюк, В.В. Чебанова, А.О. Мельничук, В.І. Чабан // Агрохімія і ґрунтознавство. – Харків: ННЦ «ІГА», 2012. – Вип. 77. – С. 24-27.
 10. Мірошниченко М.М. Вплив основного обробітку, на інтенсивність дихання чорнозему типового впродовж вегетаційного періоду / М.М. Мірошниченко, О.П. Сябрук, В.В. Шимель, М.В. Шевченко // Вісник ХНАУ. –Х., 2012. – № 3. – С. 123-127.
 11. Мірошниченко М.М. Латерально-радіальний розподіл мікроелементів у схилових темно-сірих опідзолених грунтах / М.М. Мірошниченко, А.В. Тертишна // Біологічні системи. – 2012. – Т. 4(2). – С. 213-217.
 12. Мірошниченко М.М. Інформаційне та нормативне забезпечення державного управління ґрунтовими ресурсами в умовах реформування земельних відносин / М.М. Мірошниченко // Вісник аграрної науки. – К., 2012. – № 7. – С. 25-29.
 13. Мірошниченко М.М. Екологічний стан ґрунтів України / М.М. Мірошниченко, С.А. Балюк, В.В. Медведєв та ін. // Український географічний журнал. – 2012. – № 2. – С. 38-42.
 14. Мирошниченко Н.Н. Агрогенная неоднородность стационарных полевых опытов с удобрениями / Н.Н. Мирошниченко, А.А. Христенко, А.В. Панасенко, А.В. Доценко // Агрохімія і ґрунтознавство. – Х., 2013. – Вип. 79. – С. 5-9.
 15. Минкина Т.М. Накопление и распределение тяжелых металлов в растениях зоны техногенеза / Т.М. Минкина, Г.В. Мотузова, Н.Н. Мирошниченко, А.И. Фатеев, С.С. Манджиева, В.А. Чаплигин // Агрохимия. – 2013. – № 9. – С. 65-75.
 16. Мірошниченко М.М. Безводний аміак у землеробстві / М.М. Мірошниченко, С.В. Галушка, Є.Ю. Гладкіх // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 6. – С. 15-20.
 17. Методика оперативної рослинної діагностики мінерального живлення плодових культур / М.М. Мірошниченко, Є.В. Панасенко, А.О. Христенко, Л.О. Шедєй. – Харків: ННЦ ІГА, 2013. – 52 с.
 18. Мирошниченко Н.Н., Христенко А.О., Скрыльник Е.В. Фосфорные удобрения и приемы повышения их эффективности в земледелии Украины // Зерно. – 2013. - № 2. – С. 108.
 19. Лабильное органическое вещество как фактор мобилизации-иммобилизации микроэлементов в почве / Н.Н. Мирошниченко, Е.А. Лыкова, О.С. Панасенко, О.П. Сябрук // Почвоведение и агрохимия. – Минск, 2013. – С. 256-266.
 20. Співвідношення Сгк/Сфк у ґрунтах України як показник рухомості мікроелементів / А.І. Фатєєв, Д.О. Семенов, М.М. Мірошниченко та ін. // Вісник аграрної науки. – К., 2013. – № 7. – С.16-19.
 21. Мірошниченко М.М. Кілька порад щодо безводного аміаку / М.М. Мірошниченко, Є.Ю. Гладкіх, С.В. Галушка // The Ukrainian farmer. – 2013. – № 7(44). – С. 68-69.
 22. Мирошниченко Н.Н. К оценке русловий серного питания растений на чорноземах Левобережной Лесостепи Украины / Н.Н. Мирошниченко, Ю.А. Савченко // Современное состояние черноземов: материалы междунар. научн. конф., (г. Ростов-на-Дону, 24-24 сент. 2013 г.). – Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2013. – С. 259-260.
 23. Сябрук О.П. Влияние систем удобрения на эмиссию СО2 из чернозема типичного / О.П. Сябрук, Н.Н. Мирошниченко, А.В. Доценко // Почвоведение и агрохимия. – Минск, 2014. - № 1 (52). – С. 94-103.
 24. Христенко А.О. Система удобрення сільськогосподарських культур на основі точної діагностики родючості ґрунтів Лісостепової зони / А.О. Христенко, М.М. Мірошниченко // Аграрна наука – виробництву. – 2014. – № 1. – С. 7
 25. Мирошниченко Н.Н. Оценка микроэлементного статуса почв оподзоленного ряда с позицій экологического нормирования / Н.Н. Мирошниченко, А.В. Тертышная // Экологическийвестник. – 2014. – № 1(27). – С. 6-12.
 26. Мирошниченко Н.Н. Пространствена нееднородност на условията на микроэлементното храненена растенията на склонови почви / Н.Н. Мирошниченко, А.В. Тертышная, В.Б. Соловей, И. Пачев, Т.М. Минкина // Почвоведение, агрохимия и экология. – Минск, 2014. –Vol. XL VIII, No. 1. – С. 69-74. 


Оновлено: 28-04-2015, 10:16 / Переглядів: 2 677
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок