Шевченко Микола Вікторович


• завідувач кафедри;

• доктор сільськогосподарських наук, доцент;

• тема докторської « Наукові основи системи обробітку ґрунту в польових сівозмінах Лівобережного Лісостепу України»

• напрямок наукової роботи – ґрунтозахисне енергозберігальне землеробство.

 

Наукові та навчально-методичні праці

доктора сільськогосподарських наук, доцента кафедри землеробства

імені О. М. Можейка М. В. Шевченка

1. Зональні методичні рекомендації із захисту ґрунтів від ерозії: наук-практ. вид. / В. П. Ситник [та ін.]. – Х., 2010. – 148 с.

2. Наукові та прикладні основи захисту ґрунтів від ерозії в Україні: монографія / ред. С. А. Балюк, Л. Л. Товажнянський. – Х.: НТУ «ХПІ», 2010. – 460 с.

3. Дегтярьов В. В. Уміст власне гумусових речовин і детриту у водостійких агрегатах чорноземів типових за різних способів основного обробітку ґрунту / В. В. Дегтярьов, М. В. Шевченко // Вісн. ХНАУ. Сер. «Технічні науки, сільськогосподарські науки, економічні науки»: зб. наук. пр. – Х.: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2011. – № 6 (1). – С. 42–46.

4. Шевченко М. В. Воднофізичні властивості ґрунтів і продуктивність зернових культур залежно від технологій обробітку / М. В. Шевченко, В. Ю. Будьонний, М. О. Колос // Вісн. ХНАУ. Сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство»: зб. наук. пр. – Х.: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2012. – № 3. – С. 132–135.

5. Вплив основного обробітку на інтенсивність дихання чорнозему типового впродовж вегетаційного періоду / М. М. Мірошниченко, В. П. Сябрук, В. В. Шимель, М. В. Шевченко // Вісн. ХНАУ. Сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство»: зб. наук. пр. – Х.: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2012. – № 3. – С. 123–127.

6. Будьонний В. Ю. Соняшник як попередник зернових колосових культур в умовах Східного Лісостепу України / В. Ю. Будьонний, М. В. Шевченко // Вісн. ХНАУ. Сер. «Технічні, економічні та сільськогосподарські науки»: зб. наук. пр. – Х.: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2013. – № 5. – С. 211–214.

7. Шевченко М. В. Вплив способів обробітку ґрунту на вміст поживних елементів та целюлозолітичну активність чорнозему типового / М. В. Шевченко // Спец. вип. до ІХ з’їзду Укр. т-ва ґрунтознавців та агрохіміків (30 червня – 4 липня 2014 р., м. Миколаїв). – Кн. 2. Ґрунтознавство і меліорація ґрунтів. – Х., 2014. – С. 286–287.

8. Шевченко М. В. Вплив способів обробітку ґрунту та гербіцидів на врожайність просапних культур в Лівобережному Лісостепу / М. В. Шевченко // Наук. пр. Ін-ту біоенерг. культур і цук. буряків. – К., 2014. – Вип. 20. – С. 138–142.

9. Шевченко Н. В. Почвозащитная эффективность технологий обработки почвы в условиях изменения климата Лесостепи Украины / Н. В. Шевченко // Вестн. Прикаспия. – 2014. – № 4 (7). – С. 34–37.

10. Шевченко М. В. Ефективність мінімальних технологій обробітку ґрунту при вирощуванні зернових культур в Лівобережному Лісостепу / М. В. Шевченко // Корми і кормовиробництво. – Вінниця, 2014. – № 79. – С. 56–61.

11. Шевченко Н. В. Влияние систем обработки почвы на агрофизические свойства чернозема типичного и продуктивность севооборота в Лесостепи Украины / Н. В. Шевченко // Вестн. БГСХА. – 2014. – № 4. – С. 49–53.

12. Шевченко Н.В. Сравнительная оценка минимальных технологий обработки почвы при выращивании озимой пшеницы в северной степи Украины / Н.В. Шевченко, Е.М. Лебедь, Н.И. Пивовар // Земледелие. – 2015. – №2. – С. 20-21.

13. Шевченко Н.В. Влагообеспеченность чернозема типичного в зависимости от технологий обработки почвы / Н.В. Шевченко // Вестник Курской ГСХА. – 2015. – №3. – С. 44-46.

14. Шевченко М.В. Клімат диктує обробіток ґрунту / М.В. Шевченко // Farmer. – 2015. – №5(65). – С. 16, 18.

15. Шевченко Н.В. Изменение элементов плодородия чернозема типичного в зависимости от способов обработки почвы / Н.В. Шевченко // Вестник Курской ГСХА. – 2015. – №5. – С. 57-59.

16. Шевченко Н.В. Наукові основи систем обробітку грунту в польових сівозмінах Лівобережного Лісостепу України; зі спеціальності 06,01,01- Загальне землеробство /2016 рік.

17. Шевченко Н.В. Биохимические показатели чернозема типичного в зависимости от способов обработки почвы / Н.В. Шевченко // Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования. – Электронный сборник статей. Материалы I Международной научно-практической интернет-конференции. – ФГНБУ, «ПНИИАЗ», 2016. – С. 1770-1775.

18. Шевченко М. В. Просторовий розподіл факторів ерозії ґрунтів на території Харківської області / М. В. Шевченко, О. В. Круглов, В. П. Коляда, О. О. Дьомкін // Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Серія „Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво”. – 2016. – №2. – С. 163-174.Оновлено: 19-02-2013, 13:18 / Переглядів: 4 371
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок