Войчук Наталія Григорівна  • старший викладач;
  • напрям наукової роботи –  культура мовлення в умовах білінгвізму, методика викладання української та російської мов у ВНЗ, редагування тексту.

[spoiler=Наукові праці:]

Словники

  1. Словник типових мовних зворотів / уклад. О.В.Тихоненко, Н.Г. Войчук. – [2-ге вид. перероб і допов]; Харк. нац.. аграр. ун-т . – Харків: ХНАУ, 2010. – 49 с.

Публікації

 

1. Войчук Н. Г. Явище інтерференції та культура мовлення/ Н. Г. Войчук // матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ, 11-14 січ. 2011 р. / Харк.нац.аграр.ун-т ім.В.В.Докучаєва, – Х.: ХНАУ, 2011. – С. 58-59.

2. Войчук Н.Г. Порушення норм української мови в умовах білінгвізму /Н.Г. Войчук //Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання іноземних мов у навчальних закладах: матеріали  11 Всеукр. наук.-практ.  конф., /Харк.нац.аграр.ун-т ім.В.В.Докучаєва, -Х.: ХНАУ,  2011. – С. 78.

3. Войчук Н. Г. Обучение конспектированию на основном этапе обучения студентов русскому языку /Н.Г.Войчук //Русский язык за пределами России: лингвистический и социально-педагогический аспекты преподавания и изучения на Украине и в других странах: материалы У1 Междунар. науч.-практ. конф. –Х.:  ХНУСА, 2011. – Вып.6. – С. 74-76.

4. Войчук Н.Г. Самостійна робота студентів під час вивчення дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням / Н.Г.Войчук // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ, 10-13 січ. 2012 р. – Ч.1. / Харк.нац.аграр.ун-т ім.В.В.Докучаєва.  -Х.: ХНАУ, 2012. –Ч.1. - С.88-89.

5. Тихоненко О.В. Історія кафедри української та російської мов ХНАУ / О.В.Тихоненко, Н.Г.Войчук //Гуманітарна освіта у системі підготовки фахівця-аграрія: матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 90-річчю викладання соціогуманітарних дисциплін у Харківському національному аграрному університеті імені В.В.Докучаєва, 21-22 трав. 2012р. – Х.: ХНАУ, 2012. – С. 233-236.

6. Войчук Н.Г. Подолання інтерферентних явищ у процесі викладання української мови  студентам аграрних ВНЗ / Н.Г.Войчук// Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ, 22-25 січ. 2013 р./ Харк.нац.аграр.ун-т ім.В.В.Докучаєва.  –Х.: ХНАУ, 2013.- Ч. 1. – С. 82-84.

7.   Войчук Н.Г. Організація самостійної роботи студентів під час вивчення дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» / Н.Г.Войчук // Русский язык вне России: инновации  и традиции в преподавании: материалы VIII Междунар. конфер.- Х.: ХНУСА, 2013.- Вып. 8. – С.68.

8. Тихоненко О.В. Українська мова за професійним спрямуванням: навч.посіб. для студ. аграр. ВНЗ/О.В.Тихоненко, Н.Г.Войчук, Т.М.Князь; Харк.нац.аграр.ун-т ім.В.В.Докучаєва.  –Х., 2013.- 140 с.

9. Войчук Н.Г. Підсумковий контроль знань, умінь, навичок з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» / Н.Г.Войчук// Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів, 22-25 січ. 2014 р.  / Харк.нац.аграр.ун-т ім.В.В.Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2014.- Ч.11. -С. 31-32.

10. Войчук Н.Г. Поняття-символи у творчості Т.Г.Шевченка / Н.Г.Войчук// Віковічна скарбниця генія Т.Г.Шевченка: матеріали конференції, присвяченої 200-річному ювілею від дня народження Великого Кобзаря / Харк.нац.аграр.ун-т ім.В.В.Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2014.- С. 13-14.

11. Подгородецкая И. Ю. Когнитивный подход в обучении русскому языку как иностранному / И. Ю. Подгородецкая, Н.Г. Войчук //Матеріали IV Міжнар. наук. конфер. «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії: збірник статей. — Х. : Видавець Іванченко І.С., 2014. — С. 346–351.

12. Войчук Н. Г. Економічна термінологія: традиції та новації / Н. Г. Войчук// IІI Міждисциплінарні гуманітарні читання: тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф.,  6-7 черв. 2014 р., м. Переяслав-Хмельницький. – К., 2014. – С. 77–78

13. Підгородецька І.Ю.   Інновації в освітньому процесі вищої школи / І.Ю.Підгородецька, Н.Г.Войчук // 100 років на харківській землі: матеріали   наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю харківського періоду агроуніверситету ім.В.В.Докучаєва (1914-2014 роки), 25-26 верес. 2014 р. – Х.: ХНАУ, 2014. –  С. 122-124.

14. Войчук Н.Г. Формирование профессиональной компетентности иностранных учащихся на начальном этапе обучения русскому языку /Н.Г.Войчук// Історичні, філософські, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти: матеріали  Всеукр. наук.-практ.конф. студентів і молодих науковців (4-5 груд. 2014 р., м. Харків). – Х.: Фінарт, 2014. – С. 96-98.

15. Войчук Н.Г. Викладання української мови як іноземної у вищих навчальних закладах/ Н.Г.Войчук// Инновации и традиции в преподавании русского языка в вузе и школе:материалы IX Международной научно-практической конференции. – Х.:ХНУСА. – Вып. 9, Ч. 1. – 2014. – С. 50.

16. Тихоненко Е. В.  Русский язык: учебное пособие для иностранных студентов / Е. В. Тихоненко, И. Ю. Подгородецкая, Н. Г. Войчук; Харьк.нац.аграр.ун-т им.В.В.Докучаева. – Х., 2014.-  72 с.

17. Підгородецька І.Ю.   Особливості викладання гуманітарних дисциплін в аграрному ВНЗ  / І.Ю.Підгородецька, Н.Г.Войчук // Заради життя майбутніх поколінь: матеріали наук. конф., присвяченої 70-річчю Великої Перемоги, 5-6 трав. 2015 р. – Х. : ХНАУ, 2015. – С. 163-164.

 

 

 

[/spoiler]Оновлено: 16-09-2013, 09:20 / Переглядів: 1 437
 

Авторизація