Наукова діяльність кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

   

ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КАФЕДРИ

 

  Професорсько-викладацьким складом ведуться наукові дослідження в межах теми НДР «Удосконалення методології і організації обліку в умовах діджиталізації економіки та зміцнення економічної безпеки», термін виконання 2021-2025 рр.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

 

№ п/п

Прізвище, ім`я, по-батькові виконавців

Науковий ступінь. посада

Назва розділу НДР

1

Василішин С.І.

д.е.н., завідувач кафедри, доцент

Удосконалення методології та організації обліку в умовах діджиталізації економіки: безпековий контекст

2

Кукса І.М.

д.е.н., професор

Теорія та методологія управління механізмом фінансової безпеки

3

Утенкова К.О.

д.е.н., доцент

Інформаційне забезпечення управління економічною безпекою

4

Огійчук М.Ф.

к.е.н., професор

Методологія та організація управлінського обліку чистих активів аграрних підприємств в умовах невизначеності

5

Беленкова М.І.

к.е.н., професор

Розвиток теорії та організації бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки

6

Сколотій Л.О.

к.е.н., професор

Удосконалення організації обліку необоротних активів в умовах діджиталізації економіки та зміцнення економічної безпеки

7

Горковенко І.В.

к.е.н., доцент

Інформаційні технології в організації облікового процесу на підприємстві

8

Ковальова О.В.

к.е.н., доцент

Теорія і організація обліково-аналітичного забезпечення системи управління витратами суб'єктів агробізнесу в умовах діджиталізації економіки

9

Рагуліна І.І.

к.е.н., доцент

Методологія та організація обліку і внутрішнього аудиту витрат та ефективності виробництва у підприємствах цукробурякового підкомплексу в умовах діджиталізації економіки

10

Сколотій І.В.

к.е.н., доцент

Удосконалення організації управлінського обліку в аграрних підприємствах  в умовах діджиталізації  економіки та зміцнення економічної безпеки

11

Нежид Ю.С.

 

здобувач ОС «Доктор філософії»

Удосконалення обліку праці та її оплати як фактор організаційно-економічного механізму регулювання зайнятості в аграрному секторі економіки

12

Фірсов І.В.

здобувач ОС «Доктор філософії»

Удосконалення обліку формування та використання об`єктів соціальної інфраструктури

 

ЗДОБУТКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ

 

  Останніми роками одним з найважливіших напрямів роботи кафедри є участь у розробці і впровадження прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку за національними стандартами. Розроблено і впроваджено в навчальний процес і виробництво програмне забезпечення з автоматизованої обробки інформації і бухгалтерського обліку в аграрних підприємствах. Із цієї проблеми захищено дві дисертаційні роботи.

  Кафедра протягом 20 останніх років є лідером з розробки спеціалізованих форм первинних документів, різних варіантів журнально-ордерної та меморіальної форм обліку для аграрних підприємств України.

  Останній варіант журнально-ордерної форми обліку було розроблено на замовлення Мінагрополітики України в співавторстві з ученими Інституту аграрної економіки, Київського національного економічного університету. Його, а також спеціалізовані форми первинних документів рекомендовано Міністерством агрополітики для впровадження в усі сільськогосподарські підприємства України.

  Результати наукових досліджень кафедри постійно є предметом обговорення на Міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, виставках. Позитивну оцінку нашій роботі дають провідні фахівці, зокрема члени ГО «Федерація аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України».

 

ПРЕС-РЕЛІЗИ НАУКОВИХ ЗАХОДІВ ЗА УЧАСТІ КАФЕДРИ

https://knau.kharkov.ua/3222-se-ja-semna-v-z-pdvischennja-jakost-naukovih-dosldzhen.html

https://knau.kharkov.ua/3157--mnpk-na-temu-suchasnij-stan-pe-spektivi-ozvitku-oblku-analzu-ta-fnansovogo-zabezpechennja-pdp-iyemstv-ag-op-omislovogo-vi-obnictva.html

https://knau.kharkov.ua/3133--ezultati-anglomovnogo-konku-su-molodih-lde-v-cgma-2020.html

https://knau.kharkov.ua/3044-materali-vseukrayinskoyi-naukovo-praktichnoyi-nternet-konferencyi-molodih-uchenih-studentv-asprantv-aktualn-p-oblemi-ozvitku-oblku-analzu-ta-fnansv-v-ag-op-omislovomu-vi-obnictv-uk-ayini.html

https://knau.kharkov.ua/3012-zaproshuyemo-zdobuvachv-do-ckavoyi-distancjnoyi-gri-bznes-makntosh.html

https://knau.kharkov.ua/3012-zaproshuyemo-zdobuvachv-do-ckavoyi-distancjnoyi-gri-bznes-makntosh.html

https://knau.kharkov.ua/3012-zaproshuyemo-zdobuvachv-do-ckavoyi-distancjnoyi-gri-bznes-makntosh.html

https://knau.kharkov.ua/2860-zdobuvach-fakultetu-oblku-fnansv-ozshi-jujut-go-izonti-fnansovoyi-g-amotnost.html

https://knau.kharkov.ua/2781-p-aktichne-navchannja-v-umovah-vi-obnictva-z-fnansovogo-oblku-o-ganzacyi-buhgalte-skogo-oblku-ta-podatkovogo-kont-olju-dosvd-p-oblemi-pe-spektivi.html

https://knau.kharkov.ua/2775-90-okv-ekonomchnoyi-osvti-v-hnau-m-vv-dokuchayeva.html

 

 

ПЕРЕЛІК ЗАХИЩЕНИХ ДОКТОРСЬКИХ ТА КАНДИДАТСЬКИХ
ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ

 

Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук:

 

 • Кукса Ігор Миколайович, «Державне регулювання інноваційних процесів в агропромисловому комплексі України», 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ, 2015 р.
 • Василішин Станіслав Ігорович, «Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою аграрних підприємств: теорія, методологія. організація», 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ, 2020 р.
 • Утенкова Каріна Олександрівна, «Управління механізмом економічної безпеки аграрного сектора», 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ, 2020 р.

 

 

Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

 

 • Огійчук Микола Феодосійович, «Раціоналізація обліку витрат і аналіз собівартості продукції основного молочного стада великої рогатої худоби», 601 – бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності, ХСГІ ім. В.В. Докучаєва, 1966 р.
 • Сколотій Людмила Олександрівна, «Производственный потенциал сельскохозяйственных предприятий: вопросы измерения величины и эффективности использования (на примере колхозов Харьковской области)», 08.00.22 – экономика, планирование и организация управления сельским хозяйством, ХСГІ ім. В.В. Докучаєва, 1989 р.
 • Беленкова Марія Іванівна, «Совершенствование формирования фонда вознаграждения за труд в колхозах  (на примере колхозов Харьковской области Украинской ССР)», 08.00.05 – экономика, планирование, организация управления народным хозяйством и его отраслями (сельское хозяйство), ХСГІ ім. В.В. Докучаєва, 1990 р.
 • Кукса Ігор Миколайович, «Методи організації забезпечення ефективного функціонування підприємств продовольчого комплексу регіону», 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка Інститут економіко-правових досліджень, м. Донецьк, 1998 р.
 • Утенкова Каріна Олександрівна, «Відтворення основних засобів та його фінансове забезпечення в сільському господарстві», 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК, ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2006 р.
 • Горковенко Інна Володимирівна, «Відтворення та ефективність використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств», 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2008 р.
 • Рагуліна Ірина Іванівна, «Управління витратами і ефективність виробництва у підприємствах цукробурякового підкомплексу», 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2009 р.
 • Ковальова Олена Василівна, «Економічний механізм підвищення ефективності виробництва цукрових буряків», 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2010 р.
 • Сколотій Ігор Володимирович, «Економічна ефективність виробництва молока у сільськогосподарських підприємствах», 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2012 р.
 • Василішин Станіслав Ігорович, «Формування оборотних засобів сільськогосподарських підприємств та забезпечення їх ефективного використання», 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2014 р.
 • Орлов Віталій Володимирович, «Організаційно-економічний механізм регулювання ефективного виробництва насіння зернових культур високих генерацій», 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2018 р.

 

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ

 

Статті у виданнях, індексованих у наукометричних базах даних
Scopus / Web of Science Core Collection

 

 1. Vasylishyn S., Yarova V. Analytical Provision Of Socio-Economic Security Management At Macro And Microlevels. Studies of Applied Economics. 2020. Vol. 38–3 (1). URL: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/3965. ISSN: 1133-3197 (Scopus).
 2. Haiduchok, T.Sysoieva, I.Vasylishyn, S., Lysiuk A., Kundrya-Vysotska O.Kostyrko A. Accounting and control of settlements with counterparties under the conditions of quarantine measures. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology. 2020. Issue 11 (5). Р. 141–152. ISSN Print: 0976-6480 and ISSN Online: 0976-6499 (Scopus).
 3. Utenkova K., Dukhnevych A., Pohrishcuk B., Berezina L., Bratanov B. Ensuring Economic and Food Security through the Development of the Agricultural Sector (The Example of Ukraine). UTENKOVA KARINA DUKHNEVYCH ANDRII POHRISHCUK BORYS BEREZINA LIUDMYLA BRATANOV BOHDAN Journal of Contemporary Issues in Business and Government, Vol. 26, Issue 1. P. 90–100 (Web of Science Core Collection).
 4. Utenkova K. O., Dukhnevych A. V., Karpinska N. V., Berezina L. M., Bratanov B.V. Economic Security of the Agrarian Sector in the Context of the Global Sustainable Development Goals. International Journal of Economics and Business Administration. Vol. VIII. Special Issue 1. P. 284–298. (Scopus).
 5. Vasyurenko L., Kuksa I., Danylenko V., Wang Jing A compendium of globalization trends in world trade: Justification of a two-tire model of business processes. Accounting. 2020. Vol 6, No 4. Р. 501-508. (Scopus).
 6. Hnatenko I., Kuksa I., Naumenko I., Baldyk D., Rubezhanska V. Infrastructure of innovation enterprise: features of formation and regulation in modern market conditions. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 2020. Vol. 42. No. 1. P. 97-104. (Web of Science).
 7. Vasyurenko L. Kuksa I., Shtuler I., Gerasymchuk N., Podik I. Interpretation of financial aspects of intellectual property commercializatioa s an innovative product. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 2(33)/2020. С. 547-553. (Web of Science).
 8. Kuksa I., Vasyurenko L., Litvinov A., Lytvynova O., Shtuler I., Zos-Kior М., Naholiuk O. Adaptive accounting of production activities of transnational companies under the conditions of globalization. Accounting. 2020. Vol 6, No 6. Р. 913-922. (Scopus).
 9. Markina I., Tereshenko S., Kuksa I., Heyenko M., Shulzhenko I. Development of the Export/Import Activities Supply Chain of the Construction Industry of Ukraine. International Journal of Supply Chain Management. Vol 8, No 1 (2019).  – Режим доступу до ресурсу: http://ojs.excelingtech.co.uk/index.php/IJSCM/article/view/2550 (Scopus).
 10. Kalashnikova T.V., Wilimowska Z., Kalashnikov A.O., Scolotii L.O. Forecasting the level of investment ensure of agricultural development. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2019. № 4. (Web of Science Core Collection).
 11. Vasyurenko L., Kuksa I., Storoška M. Alternative interpretation of calculation of the unified tariff scale in the wage system. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2019. Vol. 41. No. 1. P. 77–85. (Web of Science).
 12. Kuksa I., Hnatenko , Orlova-Kurilova O., Moisieieva N., Rubezhanska V. State regulation of innovative employment in the context of innovative entrepreneurship development. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2019. Vol. 41. No. 2. P. 228–236. (Web of Science).
 13. Васюренко Л. В., Кукса І. М., Штулер І.Ю. Визначення рівня державного регулювання, організацією оплати праці методом кластеризації галузей національного господарства. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 2(29)/2019. С. 270-278. (Web of Science).
 14. Kuksa I., Shtuler I., Orlova-Kurilova O., Hnatenko I., Rubezhanska V. Innovation cluster as a mechanism for ensuring the enterprises interaction in the innovation sphere. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 2019. Vol. 41. No. 4. P. 487–500. (Web of Science).
 15. Vasyurenko L., Kuksa I., Danylenko V. Ordering Logistics Management of Professional Standard Attribution of the Higher Education Specialist. International Journal of Supply and Operations Management. 2019. Vol 6, No 4. Р. 389-394. (Scopus).
 16. Лаговська О. А., Кукса І. М., Савіцький А. В., Бірюк О. Г. Методологічні підходи до оптимізації в економіці. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 2(25)/2018. С. 295-304 (Web of Science).
 17. Nitsenko V., Kuksa I., Mardani A., Sudarkina L. Additional opportunities for the systematization of the marketing research for resource conservation practice. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2018. Vol. 40. No. 3. P. 361–368 (Web of Science).
 18. Васюренко Л. В., Кукса І. М. Фінансове забезпечення індивідуалізації рівня оплати праці. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 3(26)/2018. С. 469-476 (Web of Science).
 19. Ульянченко Ю.О., Василішин С.І., Єфанов В.А., Сколотій І.В. Удосконалення політики формування та ефективного використання оборотних активів аграрних підприємств. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018. № 27. Т. 4. С. 259–267 (Web of Science).
 20. Zos-Kior М., Kuksa I., Samoilyk Iu., Storoška M. Methodology for assessing globalisation development of countries. Economic Annals-XXI. № 168(11-12). P. 4-8. (Scopus. Web of Science).
 21. Zos-Kior М., Kuksa I., Iliin  , Chaikina  A. Land management prospects. Economic Annals-XXI. 2016. № 161(9-10). P. 43-46. (Scopus. Web of Science).

 

Монографії

 

 1. Василішин С.І. Обліково-аналітичне забезпечення управління аграрними підприємствами в системі ризиків та загроз економічної безпеки: монографія. Харків: Друкарня Мадрид, 2020. 419 с.
 2. Утенкова К. О. Економічна безпека аграрного сектора: теорія, методологія, практика : монографія. Харків : ПромАрт, 2020. 360 с.
 3. Ульянченко О.В., Голікова О.М., Василішин С.І. Внесок Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва у формування сучасної системи аграрної освіти і науки: до 200-річчя першого набору студентів: монографія / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків: Стильна типографія, 2020. 157 с.
 4. Lomovskykh L., Yefremova N., Kovalova O. The relevance and peculiarities of strategic management of the competitiveness of agribusiness entities in the production and commercial activities on a marketing basis. Changing Paradigmin Economics&Management System. Delhi. 2020. P. 75–
 5. Утенкова К. О. Методологічний інструментарій дослідження системи економічної безпеки аграрного сектору. Теоретичні, методичні та практичні аспекти сталого розвитку економіки України:  колект. монографія / за ред.    О. О. Непочатенко. Умань : Видавець Сочінський М. М.. 2020. С. 39–43.
 6. Рагуліна І.І. Сучасні теоретичні та методологічні аспекти аудиту. Теорія, методологія і практика обліку, оподаткування й аналізу виробничо-економічної діяльності суб’єктів агробізнесу та сільських територій: нові реалії та перспективи в умовах інтеграційних процесів: колект. монографія / за заг. ред. Л.О. Мармуль Херсон: Айлант, 2020. С. 113–132.
 7. Kovalyova O. Theoretical aspects of the enterprise cost management system. Theoretical aspects o Changing paradigm in Economics and Management Systems. Vol. / ed. by Amit Goel, Tetiana Bochulina. Kherson: Publishing house «OLDI-PLUS», 2020. P. 102–111.
 8. Утенкова К. О. Облікове забезпечення формування економічної безпеки аграрних підприємств. Соціально-економічні засади формування економічної системи України : колект. монографія / за ред. О.О. Непочатенко. Умань : Видавець Сочінський М. М.. 2019. С. 215–220.
 9. Kuksa I. Management of agrarian production structures in the conditions of globalization processes. Monograph. Vitalii Nitsenko, Tatyana Mostenska, Abbas Mardani (scientific editors). Odessa - Kyiv - Skudai-Johor - Olsztyn: Bookmarked Publishing & Editing, 2019. 218 p.
 10. Огійчук М.Ф., Орлов В.В., Василішин С.І. Організаційно-економічне регулювання ефективного виробництва насіння зернових культур високих генерацій та його обліково-аналітичне забезпечення: монографія / за ред.  проф. М.Ф. Огійчука. Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ФОП
  Бровін О.В., 2019. 308 с.
 11. Сколотій І.В. Економічна ефективність виробництва молока та його інформаційне забезпечення. Coastal regions: problems and paradigms of socio-economic development: collective monograph / under the editorship of T. Derkach. Riga, Latvia: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. P. 414–444.
 12. Ульянченко О.В., Огійчук М.Ф., Тредіт В.Є., Василішин С.І. Формування, ефективне використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств та удосконалення обліку його складових: монографія / за ред. проф. О.В. Ульянченка. Podhájska, Slovensko: Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania, 2017. 291 с.
 13. Огійчук М.Ф., Василішин С.І. Ефективність використання оборотних засобів, їх облік та оцінка: монографія / за ред. проф. М.Ф. Огійчука. Київ: Алерта, 2014. 338 с.

 

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав

 

 1. Vasylishyn S., Yarova V. Analytical basis of livestock development as a social factor of economic security strengthening of agriculture. European Science. 2020. Issue 1. pp. 23–28 (AcademicKeys, DIIF, Index Copernicus, Academic Resource Index, Cosmos, Cosmos Impact Factor, DRJI, SIS, DOJI, Journal Index, GeneralImpactFactor, ESJI, J-Gate, IAJIF, CEENDX, ERIHPLUS).
 2. Tereshchenko S., Kuksa I. Indirect costs allocation in the product cost determination. Journal Association 1901 SEPIKE.    Edition 19. P. 130-137.
 3. Horkovenko I. Non-Binary Cryptographic Functions for Symmetric Ciphers. International Scientific-Practical Conference. Problems of Infocommunications. Science and Technology, 2020, 6–9 October. PIC S&T'2020.
 4. Shyian D., Ulyanchenko N., Kovalyova О. Wages as an Іndicator of Еconomic Development of the Country. International Journal of New Economics and Social Sciences. № 2 (4). 2016. Р. 53–
 5. Babytska O.O., Prykhodko T.V., Yarova V.V., Vasylishyn S.I. The essense of Sustainable Development and its Measuring via Three-Dimensional System of Indicators. Research Journal of Applied Sciences. Pakistan: Medwell Journals, 2017. P. 104–117 (Google Scholar, Index Copernicus, CrossRef (DOI), ROAD Directory, Scribed, Computer Science Directory, Academia, Science Central, Microsoft Academic Search, Mendeley, DocStoc, iScience).

 

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ

 

16 квітня 2019 р. відбувся І етап «Агрополітичних дебатів-2019».

   До участі в наших дебатах долучилися 6 команд:

   Тематика дебатів була наступною:

1) Зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення – введення вільного ринку землі.

2) Скасування спеціального режиму оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників – збереження податкових переваг.

3) Підтримка розвитку сімейних фермерських господарств – зростання впливу великих аграрних підприємств/агрохолдингів?

4) Диверсифікація виробництва чи вузька спеціалізація?

5) Сприяння розвитку сільськогосподарського консультування і аграрного туризму – забезпечення консультування підприємствами самостійно?

6) Зростання значення міст в суспільстві та урбанізація чи розвиток сільських територій?

Команда студентів «Агрофінанси», підготовлена кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту, 23 квітня 2019 р. посіла перше місце.

   Представник команди «Агрофінанси» Роман Малиш став переможцем від ХНАУ на всеукраїнському етапі під час проведення ХХІ зльоту студентських лідерів аграрної освіти 30 травня 2019 р. в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

https://knau.kharkov.ua/2559-ag-opoltichn-debati-2019.html

https://knau.kharkov.ua/2647-hh-zlt-studentskih-lde-v-ag-a-noyi-osvti.html

6–7 червня 2019 р. у м. Києві на базі Київського національного університету культури і мистецтв під час проведення Міжнародної студентської  олімпіади у сфері інформаційних технологій «IT-Universe» відбувся фінал конкурсу «Використання автоматизованих систем обліку».

   Засновником і організатором конкурсу є Всеукраїнська громадська організація «Спілка автоматизаторів бізнесу», яка об'єднує професіоналів з автоматизації бізнесу, зацікавлених у розвитку сучасних інформаційних технологій, їх популяризації та ефективному використанні в різних галузях економіки.

   Партнером конкурсу був ЦСН «Проком» – один із найбільших центрів сертифікованого навчання роботі з програмними продуктами систем «1С:Підприємство» та «BAS» (Business Automation Software) в Україні. Конкурс проходив із 1 березня до 7 червня 2019 р. у заочно-очній формі в три етапи:

заочний етап (online-тестування);

відбірковий online-етап (вирішення практичних завдань);

фінал (вирішення практичних завдань).

   Після підбиття результатів студентку ІV курсу спеціальності «Облік і оподаткування» факультету обліку і фінансів ХНАУ ім. В. В. Докучаєва Таїсію Сердиту нагороджено Дипломом за перемогу у фіналі Міжнародної студентської  олімпіади у сфері інформаційних технологій «IT-Universe – 2019» – 3 місце в конкурсі «Використання автоматизованих систем обліку». Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Горковенко Інна Володимирівна.

https://knau.kharkov.ua/2659-vtayemo-tayisju-serditu-z-peremogoju-u-fnal-mzhnarodnoyi-studentskoyi-olmpadi-u-sfer-nformacjnih-tehnologj-it-universe-2019.html

  Третій рік поспіль здобувачі, підготовлені кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту  беруть участь у Всеукраїнському конкурсі «Краща аграрна практика». Онлайн-видання «AgroPortal.ua» за підтримки компаній UKRAVIT і «КВС-Україна», освітнього проекту «Агрокебети», журналу «Agroexpert» і ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» оголосило V Всеукраїнський конкурс «Краща аграрна практика – 2019». Його учасниками знову стали здобувачі вже IV курсу 2 групи нашого факультету Вікторія Мананкова та Діна Ляшенко під керівництвом доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту І.І. Рагуліної.

   Мета цього проекту – із перших вуст дізнатися, як студенти проходять виробничу практику, чи потрібні їм для цього знання, отримані в навчальних закладах, а також із яким багажем вони хочуть повернутися до своїх вишів.

   Робота дівчат розпочалася під час проходження виробничої практики з фінансового обліку в травні – червні  2019 р. Учасниці виконали всі умови конкурсу, а саме: до конкурсу допускали студентів аграрних навчальних закладів усіх рівнів акредитації; формат подачі: відеоролик–матеріал, відзнятий на будь-який пристрій для зйомок, змонтований у будь-якій програмі, час – до трьох хвилин; у відеоролику студенти повинні показати свою виробничу практику з використанням елементів точного землеробства чи інших агроінновацій; оцінювали креативність подачі відеоролика; місце проходження практики не мало значення (Україна, за кордоном; поле, офіс, теплиця, університет тощо).

   До редакції видання «AgroPortal.ua» надійшло 500 відеоробіт із 19 аграрних навчальних закладів України. До фіналу потрапило 10 найкращих студентських робіт, які відповідають всім зазначеним  умовам конкурсу. Онлайн-голосування тривало до 30 грудня.

   Другого січня 2020 р. на «AgroPortal.ua» за результатами онлайн-голосування було оголошено, що здобувач IV курсу 2 групи спеціальності «Облік і оподаткування» факультету обліку і фінансів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва Вікторія Манакова посіла шосте місце серед 10 фіналістів. Нагородження відбулося 6 лютого 2020 р. у м. Київ. Усі фіналісти конкурсу отримали фірмові подарунки від компанії «КВС-Україна», брендовану продукцію від освітнього проекту «Агрокебети» і річну підписку на журнал «Agroexpert».

https://knau.kharkov.ua/2957-fakultet-oblku-fnansv-vtaye-fnalstku-v-vseuk-ayinskogo-konku-su-k-ascha-ag-a-na-p-aktika-2019-vkto-ju-manankovu-zdobuvacha-iv-ku-su-specalnost-oblk-opodatkuvannja.html

 

 

НАУКОВИЙ ГУРТОК КАФЕДРИ

 

Положення про студентський науковий гурток кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

 ПЕРЕГЛЯНУТИ

Звіт про роботу гуртка у І семестрі 2020/21 н.р.

 ПЕРЕГЛЯНУТИ

План роботи гуртка на ІІ семестр 2020/21 н.р.

 ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

  Загальне керівництво роботою студентського наукового гуртка з бухгалтерського обліку і аудиту здійснює завідувач кафедри бухгалтерського обліку, д.е.н., доцент Василішин Станіслав Ігорович. Поточну роботу студентського наукового гуртка організовує і контролює науковий керівник гуртка – к.е.н., доцент Ковальова Олена Василівна. Секретарем студентського наукового гуртка на 2020-2021 н.р. є здобувач ОС «Бакалавр» – Король Є.Я.

  На засіданнях наукового гуртка представлені доповіді здобувачів на актуальну тематику, які супроводжуються презентацією. Результати досліджень є приводом для активних обговорень і дискусій між здобувачами, викладачами кафедри та провідними фахівцями з бухгалтерського обліку і аудиту.

 

  Метою студентського наукового гуртка з бухгалтерського обліку і аудиту є:

 • виявлення здібних, талановитих, схильних до науково-дослідної роботи здобувачів;
 • підвищення рівня наукової підготовки здобувачів та отримання навичок з наукової роботи;
 • поглиблення досліджень за проблематикою наукової діяльності кафедри за участю здобувачів;
 • залучення здобувачів до науково-дослідної діяльності задля отримання навиків до самостійних наукових досліджень, творчого мислення, розвитку умінь системно аналізувати результати досліджень, публічно відстоювати і аргументувати власну позицію, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.

 

Завданням студентського наукового гуртка з бухгалтерського обліку і аудиту є:

 • залучення здобувачів, які проявляють зацікавленість до науково-дослідної роботи;
 • організація науково-дослідної роботи та створення сприятливих умов для розкриття наукового та творчого потенціалу членів наукового гуртка;
 • поглиблене вивчення здобувачами обраної наукової теми;
 • забезпечення активної участі здобувачів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову роботу, наукових семінарів;
 • сприяння розширенню університетського, регіонального, всеукраїнського та міжнародного студентського співробітництва у сфері науки та інновацій;
 • формування у здобувачів інтересу до наукової творчості, навчання методиці й способам самостійного вирішення наукових завдань й навичок роботи в наукових колективах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оновлено: 29-01-2021, 09:03 / Переглядів: 713
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок