Наукова діяльність кафедри загальної хімії

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

 1. Різнорідна асоціація за участю органічних іонів.
 2. Дослідження фізико-хімічних властивостей мідно-цинкових шламів та зниження їх екологічної небезпечності.
 3. Дослідження реакцій комплексоутворення в водних і змішаних розчинах за участю високомолекулярних лігандів.
 4. Засоби високої інтенсивності знезараження токсичних хімічних речовин, патогенних мікроорганізмів та токсинів на основі перекисних сполук.
 5. Дослідження особливості фізико-хімічних властивостей мікроелементів в ґрунті та рослинах.

ПЕРЕЛІК ЗАХИЩЕННИХ КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ

 1. Свіщова Яна Олександрівна «Різнорідна асоціація іонів ціанінових барвників у водних розчинах», 02.00.04 – фізична хімія, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, 2003 р.
 2. Дубина Олександр Михайлович «Исследование реакций комплексообразования ионов жидких металлов с привитым сополимером целлюлозы, содержащим группы гидроксамовой кислоты и амидоксима», 02.00.02 – органічна хімія, ХДУ ім. О.М. Горького, м. Харків, 1978 р.
 3. Хименко Наталія Львівна «Сu (II) – буферные растворы», 02.00.04 – фізична хімія, Харківський політехнічний інститут, м. Харків, 1992 р.
 4. Шевцова Ольга Олександрівна «Фізико-хімічні процеси при електрохімічному одержанні композиційних полімерних покриттів на основі епоксидних смол і поліуретанів», 02.00.04 – фізична хімія, Харківський політехнічний інститут, м. Харків, 1993 р.

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ

Статті у виданнях, індексованих у науковометричних базах даних

Scopus / Web of Science Core Collection

 

 1. Korovnikova N., Oliinik V.,Dubyna O., Svishchova Ya. Chemical cellulose-based fibers of decreased flammability. Easten-Europen Journal of enterprise technoiogies. № 5/6 (107). Р. 33−39.
 2. Farafonov V.S., Khimenko N.L., Lebed A.V., Mchedlov-Petrossyan N.O. Molecular dynamics study of an asid-base indicator in Trilon X -100 non ionic micelles. Voprosy khimii i khimicheskoi techno-logii.  2020. № 1. Р. 97−103.
 3. Construction of the algorithm for assessing the environmental safety of galvanic sludges. Datsenko V., Khimenko N., Egorova L., Svishchova Y., Dubyna, Budvytska O., Lyubymova N., Pasternak V., Pusik L.  Easten-Europen Journal of enterprise technoiogies. 2019. V. 6. Р. 42−48.
 4. Dubyna A., Korovnikova , Oliinik V. Features of complex formation of  а fibrous complexite with Nickel ions in water-dioxane mixtures. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. 2/6 (98). Р. 15−22. 
 5. Shapovalov S.A., Svishchova Ya.A. Heterogeneous associates of cationic cyanine dye with organic multiplay charged anions. French-Ukrainian Journal of Chemistry. Vol.6. No. 1. P. 21−30. (CAS (A division of American chemical society), Crosref, Web of science, Emerging sources citation index, DOAJ (Directory of open access journals), Open academic journals index, Cite factor, SCIPIO).
 6. Svishchova Ya.A., Shapovalov S.A. Analysis of the Possibility of Using Azodyes to Estimation of the Cadmium and Lead Content in Agricultural Soils. International Journal of Ecological Science and Environmental Engineering. 2018. 5. No. 1. P. 28−33. (WorldCat, AcademicKey, PBN, DRJI, Research Bible, MIAR).
 7. Korovnikova N., Dubyna O. Research into complexing properties of polyacrylonitrile complexite in the mixtures of water-dioxane. Easten-Europen Journal of enterprise technoiogies. 5/6 (98). Р. 62−69.
 8. Datsenko V.V., Khimenko N. Evolution of heavy metal complex fitotoxicity. Eurasian journal of soil science. 2016. V. 5 (3). Р. 1−

 

Статті в наукових фахових виданнях України

 

 1.      Дубина О.М., Надточій І.І., Свіщова Я.О., Тімров О.О., Ткаченко В.П. Можливості відновлення інформації з пошкоджених архівних кадастрових документів. Альманах науки : наук. журн. 2020. № 9 (42). С. 41−45.
 2.   Коровникова Н.И., Дубына А.М., Олейник В.В. Современные методы снижения горючести волокнистых материалов Термооксина на основе деструкции. Проблемы пожарной безопасности. 2019. Вып. 46. С. 80−85.
 3. Дубина О.М., Ткаченко В.П., Надточій І.І. Принципи вибору деззасобів для використання в приміщеннях архівів. СФД : наук.-вироб. журн. 2019. 2(27). С. 28−45.
 4. Дубина О.М., Ткаченко В.П., Тімров О.О. Проблеми забезпечення, збереження та відновлення інформації стосовно раціонального використання ґрунтів України. Вісн. ХНАУ. Серія «Ґрунтознавство». 2017. № 2. С.169−177.
 5. Хименко Н.Л., Даценко В.В.  Некоторые аспекты оценки экологической безопасности промышленных отходов. Екологічна безпека та природокористування : зб. наук.  праць. 2017. № 3-4 (24). С. 18−28.
 6.   Шевцова О.О., Хименко Н.Л., Будвицька  О.М. Механізми міцелярних ефектів катіонних поверхнево-активних речовин (ПАР) в реакціях розщеплення субстратів-екотоксикантів. Вісн. ХНАУ. Серія «Ґрунтознавство». 2017. № 1. С. 211219.
 7. Дегтярьов В.В., Козлова О.І., Свіщова Я.О. Гумусовий стан та азотний потенціал лучно-чорноземних ґрунтів Правобережжя України за різних систем удобрення. Вісн. ХНАУ. Серія «Ґрунтознавство». 2016. №2. С. 213−218.
 8.   Даценко В.В., Хименко Н.Л. Организація науково-дослідницької роботи студентів у ВНЗ. Неперервна професійна освіта: теорія і практика : наук.-метод. журн. Харків: ХНАДУ, 2016. № 1−2. С.45−48.
 9. Надточій І.І., Ткаченко В.П., Дубина О.М., Семенов Є.В. Шляхи покращення збереженності архівних документів. СФД : наук.-вироб. журн. 2016. № 2 (21). С.17−23.

План    роботи

студентського наукового гуртка  кафедри загальної  хімії  на   перше  півріччя  2020-2021 навчального року

№ засідання

Наукова проблематика та питання, над якими працюють члени гуртка

Відповідальній за роботу  засідання гуртка

Термін виконання (місяць)

1.

Класифікація методів аналізу об єктів навколишнього  середовища 

Ст .викл.

Шевцова О.О.

вересень

2.

Характеристика  та аналіз основних фізико-хімічних методів  дослідження

Ст .викл.

Шевцова О.О.

  вересень

3.

 Потенціометричні  методи дослідження .Визначення водневого показника  рН для  зразків сільськогосподарської продукції

Ст.викл .

Шевцова О.О.

жовтень

4.

Методика визначення засолености грунту та ії практичне випробування  для зразків грунту

Ст.викл.

 Шевцова О.О.

жовтень

5.

Основи спектрофотометричного методу аналізу. Визначення концентрации СиSO4

Ст.викл.

Шевцова О.О.

жовтень

6.

Органолептичні показники води. Встановлення колірності води

Ст.викл.

Шевцова О.О.

Листопад

7.

Визначення фосфатів у  пробах питної  воді

Ст.викл.

ШевцоваО.О.

Листопад

8.

Статистична обробка результатів  досліджень на прикладі  експериментальних  даних

Ст..викл

.Шевцова О.О.

Листопад

 

Керівник гуртка                                      Шевцова О.О.

                                             Завідувач кафедри                                       Свищова Я.О                                                   

 

 

ЗВІТ

про роботу студентського наукового гуртка  кафедри загальної  хіміі  за   перше  півріччя  2020-2021 навчального року

 

 1. Загальна спрямованість роботи  студентського наукового гуртка  - експериментальне дослідження об єктів навколишнього  середовища  хімічними та фізико-хімічними методами.
 2. За звітний період   проведено 3 засідання.

 

Дата засідання

Наукова проблематика та питання, над якими працюють члени гуртка

Доповідачі

23/09/2020

Класифікація методів аналізу об єктів навколишнього  середовища 

 Ст.викл.

Шевцова О.О

30/09/2020

Характеристика  та аналіз основних фізико-хімічних методів  дослідження

 Ст.викл.

Шевцова О.О

12/10/2020

Статистична обробка результатів  досліджень на прикладі  експериментальних  даних

 Ст.викл.

Шевцова О.О

 

 

 1. В роботе наукового гуртка бере  активну участь  ст. викладач  Шевцова О.О. (керівник).
 2. Пропозиціїї щодо  поліпшення роботи гуртка : освоїти нові  методики аналізу природних об єктів; обмін корисної інформацією  та співпраця  з  науковими гуртками інших кафедр  інституту , які  працюють за схожими напрямками

      

                                                             

План    роботи

студентського наукового гуртка  кафедри загальної  хімії  на   lдруге  півріччя  2020-2021 навчального року

 

№ засідання

Наукова проблематика та питання, над якими працюють члени гуртка

Відповідальній за роботу  засідання гуртка

Термін виконання (місяць)

1.

Класифікація методів аналізу об єктів навколишнього  середовища 

Ст .викл.

Шевцова О.О.

лютий

2.

Характеристика  та аналіз основних фізико-хімічних методів  дослідження

Ст .викл.

Шевцова О.О.

  березень

3.

Статистична обробка результатів  досліджень на прикладі  експериментальних  даних

Ст.викл .

Шевцова О.О.

березень

4.

Методика визначення засолености грунту та ії практичне випробування  для зразків грунту

Ст.викл.

 Шевцова О.О.

квітень

5.

Основи спектрофотометричного методу аналізу. Визначення концентрации СиSO4

Ст.викл.

Шевцова О.О.

квітень

6.

Потенціометричні  методи дослідження .Визначення водневого показника  рН для  зразків сільськогосподарської продукції Органолептичні показники води. Встановлення колірності води

Ст.викл.

Шевцова О.О.

травень

7.

Визначення фосфатів у  пробах питної  воді

Ст.викл.

ШевцоваО.О.

травень

 

           Керівник гуртка                                                                        Шевцова О.О.

           Завідувач кафедри                                                                  Свищова Я.О.

 


:  Положення про науковий гурток (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  Положення про науковий гурток
21,92 Kb [22-03-2021, 10:27]  Оновлено: 22-03-2021, 10:27 / Переглядів: 204
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок