Наукова діяльність кафедри менеджменту і адміністрування

ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КАФЕДРИ:

«Теоретичні і методологічні засади забезпечення сталого агровиробництва та соціально-економічного розвитку сільських територій в умовах інноваційної економіки» (номер державної реєстрації 0120U105475) на 2021–2025 роки.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ:

 

Гармонізація інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору в умовах інституційних змін.

Сталий розвиток сільських територій України в умовах децентралізації влади.

Моделі формування та організації інноваційних систем управління в аграрному секторі економіки.

Управління інвестиційною привабливістю аграрної сфери.

Управління розвитком підприємств агропродовольчої сфери на інноваційній основі.

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ ГОСПДОГОВІРНОЇ ТЕМАТИК

 

ПЕРЕЛІК ЗАХИЩЕНИХ ДОКТОРСЬКИХ ТА КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ

 

  Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук:

 

Гуторов Олександр Іванович «Стратегія формування сталого землекористування в сільському господарстві: теорія, методологія, практика», 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища», Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України, м. Київ, 2010 р.

Пасемко Галина Павлівна «Державне регулювання аграрних відносин в умовах розвитку інституту власності на землю», 25.00.01 «Теорія та історія державного управління», ХарІ НАДУ при президентові України, м. Харків, 2012 р.

 

Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

 

Гуторова Олена Олександрівна «Господарський механізм функціонування та розвитку садівництва», 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК», ХНАУ, м. Харків, 2004 р.

Таран Оксана Миколаївна, «Економічні основи і шляхи поліпшення функціонування соціальної інфраструктури сільськогосподарського виробництва», 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК», ХДАУ, м. Харків, 1998 р.

Шарко Інна Олександрівна, «Формування та підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», ХНАУ, м. Харків, 2010 р.

Шиян Наталія Іванівна, «Удосконалення механізму господарювання в молочному продовольчому підкомплексі (на матеріалах Харківської області)», 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК», ХДАУ, м. Харків, 2000 р.

Крамаренко Катерина Миколаївна, «Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств в умовах трансформації земельних відносин», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», ХНАУ, м. Харків. 2009 р.

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ

Cтатті у виданнях, індексованих у наукометричних базах даних

Scopus / Web of Science Core Collection

 

2016 рік

Пасемко Г.П., Лозинська Т.М., Дорофєєв О.В. Застосування принципу гармонійності в стратегічному управлінні суб’єктами економічної діяльності і стійкість аграрного ринку. Актуальні проблеми економіки. №11 (185). 2016. С. 168–177. (включено до наукометричної бази Web of Science).

 

2018 рік

Lupenko Yu.O., Gutorov A.O., Gutorov O.I. Investment Ensuring for Development of Integration Relations in the Agricultural Sector of Ukrainian Economy Financial and Credit Activity : Problems of Theory and Practice. 2018. Vol. 4, No. 27. Pp. 381–389. DOI : https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i27.154221 (включено до наукометричної бази Web of Science).

 

2019 рік

Hutorov А.О., Zakharchuk O.V., Gutorov O.I., Ozarovska A.V., Tarasiuk A.V. Rent as a Financial Instrument for Regulating the Development of the Agrarian Sector of Economy. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. 2019. Vol. 4. No. 31. Pp. 349–357. DOI : http://fkd.org.ua/article/view/190944 (включено до наукометричної бази Web of Science).

Hutorov A.O., Hutorova O.O., Lupenko Yu.O., Yermolenko O.A., Voronko-Nevidnycha T.V. Modeling of the Cycle of Reproduction Process in the Agrarian Sector of Economy (Ukraine). Revista Espacios. 2019. Vol. 40. No. 7.

19. URL : http://www.revistaespacios.com/a19v40n07/19400719.html (Accessed 4, March 2019). (включено до наукометричної бази Scopus).

Levkina R.V., Kravchuk I.I., Sakhno I.V., Kramarenko K.M., Shevchenko A.A. The economic-mathematical model of risk analysis in agriculture in conditions of uncertainty. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 3, No. 30. Pp. 248-255. DOI : https://doi.org/10.18371/fcaptp. v3i30. 179 560. (включено до наукометричної бази Web of Science).

Shyian D., Sakhno I., Kramarenko K. Impact of expectations on grain futures price formation. Economic Annals-XXI. 2019. 178 (7-8). Pp. 123-133. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V178-11. (включено до наукометричної бази Web of Science).

 

2020 рік

Hutorov A., Lupenko Yu., Zakharchuk O., Hutorova O., Dorokhov O. TEM Journal. 2020. Vol.9 No1. Р. 296–303. uru:http://www.tem-journal.com/archives/vol9no1.html
http://www.temjournal.com/content/91/TEMJournalFebruary2020_296_303.pdf(включено до наукометричної бази Web of Science).

Simak, Yu.Davydiuk, N.Burdeina, M.Budiaiev, O. Taran, K. Ingram. Comprehensive assessment of the economic consequences of the COVID-19 pandemic. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. No 6. 2020. Р. 168–173. https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-6/168 (doi: 10.33271/nvngu/2020-6/168 (включено до наукометричної бази Web of Science).

Шиян Н., Колоша В. Формування ціни на молоко в Україні в контексті світових тенденцій. Agricultural and Resource Economics. International Scientific E-Journal. 2020. Vol. 6. No 4. P. 232–250. (включено до наукометричної бази Web of Science).

 

Монографії

2016 рік

Таран О.М. Значення технології управління у системі управління підприємством. Стан та проблеми функціонування підприємницьких структур в умовах перманентної економіки: кол. монографія / за ред. д.е.н. проф. Ю.О. Нестерчук. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. С. 190–195.

 

2017 рік

Пасемко Г.П., Чаговець О.В., Несен А.В. Основні види, особливості та цілі диверсифікації сільськогосподарських підприємств. Управління соціально-економічним розвитком в умовах змін: кол. монографія / [за заг. ред. д. держ. упр., професора Т.М. Лозинської]; Полтавська державна аграрна академія. Полтава: ФОП Гаража М.Ф., ТОВ Сімон, 2017. С. 96–112.

Таран О.М. Управління формуванням стратегічного потенціалу підприємства. Теоретичні та практичні аспекти розвитку підприємництва в Украні: кол. монографія / за ред. О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочинський М.М.», 2017. С. 230–234.

Олійник Т.І., Ярута М.Ю. Сучасний стан, поняття та види обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Формування конкурентоспроможного АПК України в умовах транзитивної економіки: кол. монографія. / за ред. д-ра. екон. наук, проф. Ю.О. Нестерчук. Умань: Вид. «Сочинський М.М.», 2017. С. 31–35.

 

2018 рік

Таран О.М., Філімонов Ю.Л. Необхідність формування стратегій розвитку аграрних підприємств. Агропромисловий комплекс України: теорія, методологія, практика: кол. монографія / за ред. О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочинський М.М.», 2018. С. 29–38.

 

2020 рік

Гуторов А.О., Гуторов О.І., Грошев С.В. Управління ефективністю використання земельних ресурсів фермерських господарств: теорія та практика сталого землекористування: монографія / за заг. ред. А.О. Гуторова. Харків: Друкарня Мадрид, 2020. 224 с.

Шиян Н.І. Удосконалення складників економічного механізму ефективного розвитку скотарства: монографія. Харків: ХНАУ, 2020. 350 с.

Таран О.М., Філімонов Ю.Л. Організація маркетингу та особливості розробки маркетингової стратегії в аграрних підприємствах. Теоретичні, методичні та практичні аспекти сталого розвитку економіки України: кол. монографія / за ред. О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочинський М.М.», 2020. С. 206–213.

 

Cтатті в наукових періодичних виданнях інших держав

2018 рік

Shyian, N. Mechanism of Subsidies as an Element of State Support of Livestock Sector’s Development in Ukraine. Rural Sustainability Research. 2018. 40(335). Р. 18–27. Retrieved 29 Dec. from doi:10.2478/plua-2018-0007.

 

2020 рік

Пасемко Г.П., Порохняк Н.В., Бєсєдіна Г.Є. Сутність і особливості інтелектуального капіталу як економічнго явища і поняття / №47, 2020 Slovak international scientific journal VOL.3 Bratislava, Slovakia. С. 10–15.

 

Статті в наукових фахових виданнях України (категорія А, Б, В)

 

2016 рік

Гуторов О.І., Калашніков А.О. Інвестиційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств: теорія та практика. Вісн. СНАУ. Серія «Економіка і менеджмент». Суми: СНАУ, 2016. Вип. 4 (68). С. 46–52.

Гуторов О.І., Грошев С.В. Організаційно-правове забезпечення ефективного використання земельних ресурсів. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2016.  № 1. С. 272–277.

Гуторов О.І., Добряк Д.С., Євсюков Т.О. Сучасний стан і динаміка еколого-економічного використання особливо цінних земель в Україні. Актуальні проблеми інноваційної економіки. Харків, 2016. № 4. С. 27–34.

Гуторов О.І. Методологія та методи дослідження ринкових земельних відносин. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: ХНАУ, 2016. № 2.    С. 105–114.

Гуторова О.О. Проблеми та перспективи розвитку сільських територій в Україні. Актуальні проблеми інноваційної економіки: зб. наук. праць ХНТУСГ ім. П. Василенка. Харків: ХНТУСГ, 2016. № 4. С. 30–37.

Шиян Н.І. Розвиток скотарства в Україні. Економіка АПК. 2016. № 9.     С. 38–43.

 

2017 рік

Гуторов О.І., Гончаренко В.В., Клименко В.І. Кредитно-кооперативний сектор національної економіки: стан, тенденції та проблеми розвитку. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: ХНАУ, 2017. № 1. С. 11–22.

Шарко І.О., Гуторов О.І. Інноваційний рейтинг України: міжнародні оцінки та порівняння. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2017. № 2. С. 15–20.

Гуторов О.І., Ярута М.Ю. Орендні відносини – як гнучкий інструмент землегосподарювання в період становлення ринку землі в Україні. Вісн. СНАУ. Серія «Економіка і менеджмент». Суми: СНАУ, 2017. Вип. 4 (71).        С. 81–85.

Гуторова О.О., Гуторов О.І. Особливості, проблеми та напрями удосконалення управління сільськими територіями. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: ХНАУ, 2017. № 3. С. 27–38.

Гуторова О.О., Гуторов О.І. Особливості, проблеми та напрями удосконалення управління сільськими територіями. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: ХНАУ, 2017. № 3. С. 27–38.

Ярута М.Ю. Права власності на землю в сучасному землекористуванні Вісн. ХНАУ. Серія „Економічні науки”. Харків: ХНАУ, 2017. № 3. С. 120–127.

 

2018 рік

Гуторов О.І., Гуторова О.О. Теоретико-організаційні засади контролю в системі менеджменту. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: ХНАУ, 2018. № 1. С. 105–114.

Гуторов А.О., Гуторов О.І. Кадрове забезпечення формування інноваційного потенціалу розвитку аграрного сектора економіки. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: ХНАУ, 2018. № 2. С. 47–62.

Гуторов О.І. Інноваційна стратегія: значення, розробка, методи вибору. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: ХНАУ, 2018. № 3. С. 307–319.

Гуторов О.І., Гуторова О.О. Побудова організації та основні типи організаційних структур управління. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: ХНАУ, 2018. № 4. С. 185–201.

Гуторов О.І., Гуторова О.О. Побудова організації та основні типи організаційних структур управління. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: ХНАУ, 2018. № 4. С. 185–200.

Гуторова О.О., Фастівець Д.Л. Пріоритетні напрями  інноваційного розвитку садівництва. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: ХНАУ, 2018. № 2. С. 112–120.

Таран О.М., Таран Ю.С. Визначення стратегії розвитку галузі рослинництва аграрного підприємства [Електронний ресурс]. Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. Одеса, 2018. Вип. 22. С. 108–115. Режим доступу до ресурсу: hhtp://www.market-infr.od.ua/uk/22-2018/

Шиян Н.І. Теоретичні і практичні аспекти формування раціональних розмірів концентрації виробництва продукції скотарства. Вісн. Львів. нац. аграр. ун-ту. Серія «Економіка АПК». 2018. № 25. С. 26–31.

Ярута М.Ю. Тенденції розвитку сучасного сільськогосподарського землекористування. Вісн. ХНАУ. Серія „Економічні науки”. Харків: ХНАУ, 2018. № 1. С. 286–297.

 

2019 рік

Гуторов О.І. Логістика як науково-практичний напрямок та фактор підвищення конкуренто-спроможності підприємств. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: ХНАУ, 2019. № 1. С. 38–50.

Гуторова О.О., Гуторов О.І. Науково-теоретичні аспекти організації та розвитку системи ведення садівництва. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: ХНАУ, 2019. № 2. С. 376–388.

Гуторов О.І., Ковалів О.І. Теоретико-методологічні засади розвитку та інституціонального забезпечення трансформації земельних відносин в Україні. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: ХНАУ, 2019. № 4. Т.1. С. 267–279.

Гуторов А.О., Гуторова О.О. Економічний зміст інтеграції в аграрному секторі. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: ХНАУ, 2019. № 1.        С. 355–370.

Гуторова О.О., Фастівець Д.Л. Особливості та фактори підвищення ефективності виробництва продукції садівництва. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: ХНАУ, 2019. № 4. С. 176–185.

Таран О.М., Філімонов Ю.Л., Таран Ю.С. Теоретичні засади формування системи стратегічного управління організацією. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: ХНАУ, № 3. 2019. С. 106–118.

Таран О.М., Кудряшова С.В. Формування системи ризикозахищеності галузі сільського господарства. Вісн. ХНАУ Серія «Економічні науки». Харків: ХНАУ, 2019. № 4. Т. 1 С. 348–359.

Шарко І.О., Ярута М.Ю. Інноваційність національної системи землекористування. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: ХНАУ, 2019. № 4. Т 2. С. 314–324.

Шиян Н.І. Розвиток скотарства як чинник формування соціальної ефективності. Економіка АПК. 2019. № 2. С. 32–41.

Ярута М.Ю. Удосконалення сучасного сільськогосподарського управління та методологія стратегічного управління земельними ресурсами.  Вісн. ХНАУ. Серія „Економічні науки”. Харків: ХНАУ, 2019. № 1. С. 237–247.

Ярута М.Ю. Ринок земель сільськогосподарського призначення сучасної Франції у проекції для України. Вісн. ХНАУ. Серія „Економічні науки”. Харків: ХНАУ, 2019. № 3. С. 276–285.

 

2020 рік

Гуторов О.І. Сутність та структура бізнес-плану інвестиційного проекту аграрного підприємства: теоретико-методичний аспект. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: ХНАУ, 2020. № 1. С. 190–199.

Гуторов О.І., Соколюк С.Ю. Концепція формування та реалізації стратегії гармонійного інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: ХНАУ, 2020. № 3.       С. 34–49.

Крамаренко К.М. Формування механізму управління інвестиційною діяльністю підприємства. Приазов. екон. вісн. 2020. № 1 (18). С. 104–108.

Крамаренко К.М. Особливості формування стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств. Науковий погляд: економіка та управління. 2020. № 3 (69). С. 58–61.

Шарко І.О. Роль та тенденції розвитку сільськогосподарської галузі України. Приазовський економічний вісник. 2020. № 1 (18). С. 64–69.

 

 

ПАТЕНТИ, СВІДОЦТВА Й АВТОРСЬКІ ПРАВА

 

     

  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Книга «Управління ефективністю використання земельних ресурсів фермерських господарств: теорія та практика сталого землекористування». Автори: Гуторов Андрій Олександрович, Гуторов Олександр Іванович, Грошев Сергій Володимирович.

  Номер держреєстрації – 97460. Дата реєстрації – 06.05.2020 р.

 

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ

 

  Керівник: Гуторов Олександр Іванович. д-р екон. наук, професор

2016/17 навчальний рік

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі «Менеджмент» (Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченко):

Диплом ІІІ ступеня – Таран Ю.С., здобувач другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент».

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей:

диплом І ступеня – Таран Ю.С., здобувач другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент».

2017/18 навчальний рік

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей:

диплом ІІ ступеня – Помазанова К.В., Потапов І.С., здобувачі другого (магістерського) рівня першого року навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

2018/19 навчальний рік

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей:

диплом І ступеня – Соловйов А.О., здобувач другого (магістерського) рівня спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

2019/20 навчальний рік

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей:

диплом І ступеня – Новоселець А.І., здобувач другого (магістерського) рівня спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»;

диплом ІІІ ступеня – Іщенко О.А., здобувач першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 «Туризм».

2020/21 навчальний рік

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей:

диплом І ступеня зі спеціальності «Менеджмент організацій» – Кулинич К.В., здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» за роботу під шифром «Управління & Земля»; 

диплом ІІ ступеня зі спеціальності «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності» – Калінова Д.О., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» за наукову роботу під шифром «Державні інвестиції»;

диплом ІІІ ступеня зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» – Філімонова К.Ю., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за наукову роботу під шифром «Інформаційна безпека».

 

Керівник: Гуторова Олена Олександрівна, кан. екон. наук, доцент, професор університету

2016/17 навчальний рік

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

ІІІ місце зі спеціальності «Менеджмент» – Куликова Н.І., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент».

2018/19 навчальний рік

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

І місце зі спеціальності «Менеджмент» – Голуб Д.О., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент».

2019/20 навчальний рік

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

ІІ місце зі спеціальності «Менеджмент організацій» – Ачкасова А.О., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»;

ІІ місце зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» – Новоселець А.І., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

 

2020/21 навчальний рік

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

І місце зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» – Пігур Є.О., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка»;

ІІ місце зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» – Семенюк О.В., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за роботу під шифром «Інноваційні технології».

 

Керівник: Таран Оксана Миколаївна, кан. екон. наук, доцент

2016/17 навчальний рік

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

ІІ місце за напрямом «Менеджмент» – Климкіна А., студентка ОР «бакалавр» напряму підготовки «Менеджмент».

2017/18 навчальний рік

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук:

І місце зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» – Петченко М.С., студентка ОР «магістр» спеціальності «Публічне управління та адміністрування».

2019/20 навчальний рік

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань, спеціальностей:

І місце зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» – Ткаченко А.А., студентка ОР «магістр» спеціальності «Публічне управління та адміністрування».

2020/21 навчальний рік

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань, спеціальностей:

І місце зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» – Семенюк О.В., здобувач другого (магістерського) рівня спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»;

ІІІ місце зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» – Зеленська Я.В., здобувач першого (бакалаврського) рівня спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

 

Керівник: Шарко Інна Олександрівна, кан. екон. наук, доцент

2016/17 навчальний рік

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

ІІІ місце за напрямом «Економіка та управління підприємствами» – Засядько А.В., здобувач другого (магістерського) рівня спеціальності «Публічне управління та адміністрування».

 

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей:

І місце за напрямом «Економіка та управління підприємствами» – Засядько А.В., студентка магістратури першого року навчання спеціальності «Публічне управління та адміністрування».

2017/18 навчальний рік

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей:

І місце за напрямом «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності»Скрипник Д.Ю., здобувач першого (бакалаврського) рівня 4 курсу спеціальності 073 «Менеджмент»;

ІІ місце за напрямом «Економіка сільського господарства і АПК» – Лямцева А. О., здобувач першого (бакалаврського) рівня 4 курсу спеціальності 073 «Менеджмент». 

2020/21 навчальний рік

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей:

ІІ місце за напрямом «Управління персоналом і економіка праці», –Зюзіна В.Ю., здобувач першого (бакалаврського) рівня 3 курсу спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». 

 

Керівник: Шиян Наталія Іванівна, кан. екон. наук, доцент

2016/17 навчальний рік

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

ІІ місце зі спеціальності «Менеджмент» – Різван С., Завальнюк Д.В., здобувачі другого (магістерського) рівня спеціальності 051 «Економіка».

2020/21 навчальний рік

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

дипломом IІI ступеня зі спеціальності «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності» – Василенко А.О., здобувач другого (магістерського) рівня спеціальності 051 «Економіка» за роботу під шифром «Інновації і прибуток».

 

Керівник: Крамаренко Катерина Миколаївна, кан. екон. наук, доцент

2020/21 навчальний рік

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей:

диплом І ступеня зі спеціальності «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності»Тарасов В.О., здобувач другого (магістерського) рівня спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

 

Керівник: Ярута Марина Юріївна, викладач

2020/21 навчальний рік

І тур конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей:

дипломом IІI ступеня зі спеціальності «Менеджмент організацій» – Артеменко Я.О., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за роботу під шифром «Структура і тенденції».

Засідання Всеукраїнської комісії II етапу конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці», Харківський національний економічний університет, квітень 2015 р. (Крайній з права – Гуторов О.І., член комісії)

  

  Засідання Всеукраїнської комісії II етапу конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування», Київський національний торговельно-економічний університет,

березень 2019 р. (другий з права – Гуторов О.І., член комісії)

 

   

НАУКОВИЙ ГУРТОК КАФЕДРИ

 

«Менеджер» – студентський науковий гурток кафедри менеджменту і адміністрування.

 

Керівник наукового гуртка кафедри: доцент кафедри менеджменту і адміністрування Шиян Н.І.

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ І АДМІНІСТРУВАННЯ

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Студентський науковий гурток (далі СНГ) є осередком науково-дослідної роботи студентів (НДРС) за всіма напрямами наукового пошуку в системі комплексної підготовки висококваліфікованих фахівців.

1.2. Студентський науковий гурток створюється на кафедрі з метою розвитку і підвищення ефективності НДРС відповідно до затвердженої керівництвом університету політики організації НДРС у вищому навчальному закладі шляхом залучення до самостійної наукової діяльності талановитої молоді, застосування ефективних методів, форм і прийомів організації проведення відповідних наукових заходів.

1.3. СНГ діє на постійній основі у формі засідань, н яких студенти готують і доповідають результати своїх наукових досліджень, обговорюють доповіді і розглядають актуальні проблеми розвитку науки у відповідній галузі.

1.4. Керує студентським науковим гуртком його керівник із складу досвідчених викладачів кафедри. Керівник студентського наукового гуртка обирається засіданням кафедри.

1.5. Засідання СНГ проходять згідно з планом, складеним його керівником і затвердженим завідувачем кафедри на початку кожного навчального року з періодичністю один раз на місяць або частіше (при необхідності). План роботи наукового гуртка та основні напрямки його наукових досліджень розробляються відповідно до науково-дослідної тематики кафедри, але не обмежуються нею.

1.6. Засідання СНГ носять дискусійний, полемічний характер при активній управлінській участі керівника наукового гуртка.

1.7. Підсумки роботи СНГ оформлюються протоколом, в якому зазначаються: порядок денний, прізвища доповідачів і студентів, які брали участь в обговоренні наукових питань, кращі доповіді, висновки (пропозиції з представлення наукової роботи на конкурс-огляд наукових робіт, рекомендації оголошених результатів до опублікування тощо), Наприкінці семестру та навчального року робиться загальний підсумок роботи СНГ.

1.8. У своїй діяльності СНГ керується принципами рівноправності його членів, самоврядування, відкритості та прозорості діяльності, органічного зв’язку НДР з навчальним процесом.

1.9. СНГ на кафедрі діє згідно з Законом України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Концепцією наукової, науково-технічної та інноваційної політики в системі вищої освіти України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, «Положенням про наукове студентське товариство» та цим Положенням.

 

  1. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Відповідно до мети НДРС студентський науковий гурток виконує такі функції:

2.1. Сприяє підвищенню творчої активності студентів, розвитку їх умінь і навичок у творчій науково-дослідній діяльності.

2.2. Залучає студентів до активної НДР з проблемний питань сучасної аграрної науки, зокрема за програмою наукових досліджень кафедри.

2.3. Веде пошук і впроваджує у навчальний процес нові форми організації НДРС з метою підвищення її ефективності.

2.4. Допомагає студентам у реалізації їх внутрішніх потреб у самовираженні, повазі, розвитку творчих здібностей.

2.5. Розвиває вміння студентів організовувати і проводити наукові заходи із залученням широкого кола фахівців у певній галузі.

2.6. Допомагає студентам проводити науково-дослідну роботу і впроваджує її результати в навчальний процес та виробництво.

2.7. Підводить підсумки НДРС (визначає кращі наукові роботи студентів, обґрунтовує напрями удосконалення організації гурткової роботи тощо).

2.8. Надає студентам новітню інформацію з сучасних проблем аграрної науки (здійснює обмін інформацією між студентами за темами наукових досліджень).

 

  1. ФОРМИ РОБОТИ НАУКОВОГО ГУРТКА

Основними формами роботи наукового гуртка є:

3.1. Засідання наукового гуртка.

3.2. Зустрічі з провідними вченими та фахівцями в сфері менеджменту.

3.3. Участь у наукових і методологічних семінарах, круглих столах, конференціях та конкурсах.

3.4. Співробітництво члені групи із студентськими науковими гуртками кафедр ХНАУ та інших вищих навчальних закладів України.

3.5. Заслуховування звітів студентів за підсумками виконаних наукових досліджень.

3.6. Здійснення інших видів організаційно-наукової діяльності, що не суперечать меті створення студентського наукового гуртка.

3.7. Чергові засідання наукових гуртків проводяться один раз на місяць або більше за необхідності.

3.8. Рішення наукових гуртків вважаються прийнятими, якщо вони схвалені шляхом голосування (відкритого та таємного) більшістю присутніх.

 

  1. УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМ ГУРТКОМ

4.1. Загальне керівництво роботою СНГ здійснюють науковий керівник та його заступник.

4.2. Науковий керівник – викладач кафедри (по можливості, який має науковий ступінь), що призначається і звільняється від виконання повноважень згідно з рішенням кафедри.

4.3. Заступник наукового керівника – студент, що призначається і звільняється керівником наукового гуртка.

4.4. Науковий керівник та його заступник діють на підставі цього Положення, затвердженого кафедрою.

4.5. Науковий керівник здійснює такі функції:

4.5.1. Розробляє план діяльності СНГ на на навчальний рік та подає його на затвердження кафедри;

4.5.2. Координує науково-дослідну діяльність наукового гуртка;

4.5.3. Виносить на обговорення наукового гуртка основні питання його діяльності;

4.5.4. Здійснює допомогу в науковій роботі учасників наукового гуртка;

4.5.5. Призначає та проводить не рідше одного разу на місяць засідання наукового гуртка;

4.5.6. Проводить підсумки обговорення кожного засідання наукового гуртка;

4.5.7. Вирішує інші питання, пов’язані із діяльністю наукового гуртка.

4.6. Заступник керівника наукового гуртка зобов’язаний:

4.6.1. Інформувати студентів про роботу наукового гуртка і умови членства в ньому;

4.6.2. Виконувати організаційну роботу, необхідну для діяльності наукового гуртка;

4.6.3. Вести облік членів наукового гуртка;

4.6.4. Подавати науковому керівнику пропозиції щодо покращення роботи наукового гуртка;

4.6.5. Здійснювати іншу роботу за дорученням наукового керівника.

4.7. Керівництво наукового гуртка зобов’язане подавати інформацію про його роботу на вимогу декана факультету, його заступників, завідувача кафедри, координатора науково-дослідної роботи студентів факультету.

 

  1. КЕРІВНИК СНГ КАФЕДРИ МАЄ ПРАВО:

5.1. Подавати пропозиції завідувачу кафедри, відповідальному з НДРС по факультету, голові ради СНТ (студентське наукове товариство) з питань розвитку і удосконалення НДРС на рівні кафедри, факультету, університету.

5.2. Вносити на розгляд відповідального за НДРС по факультету пропозиції щодо порядку денного засідань ради СНГ і удосконалення організації НДРС.

5.3. Брати участь у роботі ради СНГ університету під час обговорення питань організації НДРС та розроблення пропозицій з цих питань.

5.4. За дорученням завідувача кафедри представляти інтереси кафедр з питань НДРС, брати участь у наукових заходах на факультетському рівні.

5.5. Перевіряти дотримання викладачами кафедри графіка засідань СНГ т інших наукових заходів.

5.6. Вимагати для перевірки і аналізу від викладачів кафедри необхідну оперативно-звітну інформацію з НДРС.

5.7. Мати доступ до базової інформації (в т.ч. в Інтернеті) для забезпечення відповідного рівня НДРС та організації наукових заходів і впровадження їх результатів у виробництво.

 

  1. КЕРІВНИК СНГ НЕСЕ ВІДПОВІДЛЬНІСТЬ ЗА:

6.1. Своєчасність складання та виконання програми НДРС кафедри;

6.2. Якість виконання функціональних доручень відповідального за НДРС по факультету т завідувача кафедри;

6.3. Своєчасність підведення підсумків роботи СНГ по кафедрі;

6.4. Якість оформлення і зберігання розпорядчої, планової, обліково-звітної та стендової наочної інформації про НДРС кафедри;

6.5. Збереженість кафедральних матеріальних цінностей і обладнання для проведення науково-дослідних заходів;

6.6. Дотримання студентами та їх науковими керівниками правил техніки безпеки, протипожежного захисту під час проведення науково-дослідних заходів.

 

  1. ЧЛЕНИ НАУКОВОГ ГУРТКА

7.1. Членом СНГ може бути кожний студент кафедри (спеціальності), який успішно виконує навчальний план та виявляє бажання і схильність до науково-дослідної роботи.

7.2. Прийом в члени наукового гуртка та відрахування з його складу здійснюється за рішенням та ініціативою керівників гуртка.

7.3. В своїй діяльності члени гуртка керуються нормами наукової та професійної етики.

 

  1. ПРАВА ЧЛЕНІВ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА

8.1. Добровільно вступати до Студентського наукового гуртка кафедри та виходити з його складу.

8.2. Самостійно обирати напрямок наукових досліджень.

8.3. Виступати з доповідями на засіданнях наукового гуртка.

8.4. Брати активну участь в дискусіях щодо теми засідання наукового гуртка і задавати питання доповідачам.

8.5. Отримати рекомендацію для друку тез чи наукової статті за рішенням наукового гуртка.

8.6. Брати участь у науково-дослідній роботі кафедри.

 

  1. ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА

9.1. Брати участь в наукових семінарах, круглих столах, конференціях та інших наукових заходах відповідно до плану роботи Студентського наукового гуртка.

9.2. Звітувати перед керівником Студентського наукового гуртка за результатами навчального року про здійснені дослідження та участь у наукових заходах.

9.3. Бути присутнім більш ніж на половині засідань наукового гуртка, що проводяться протягом навчального року.

9.4. Дотримуватися всіх інших вимог даного Положення, затвердженого кафедрою.

9.5. Виконувати доручення наукового керівника та його заступника з організаційних питань.

9.6. Поширювати інформацію про науковий гурток серед студентів факультету.

 

  1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Науковий гурток може бути реорганізованим та ліквідованим за рішенням кафедри за поданням наукового керівника.

10.2. Положення про науковий гурток кафедри вступає в силу з моменту його затвердження на засіданні кафедри.

10.3. Пропозиції щодо змін і доповнень у Положення про науковий гурток кафедри вносяться науковим керівником, його заступником, не менш ніж 2/3 його членів та затверджуються кафедрою.

 

Розглянуто та схвалено на засіданні

кафедри менеджменту і адміністрування

(протокол № 1 від 26.08.2020 р.)

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ

студентського наукового гуртка «Менеджер»

кафедри менеджменту і адміністрування

на 2020-2021 навчальний рік

 

№ засідання

Наукова проблематика та питання над якими працюють члени гуртка

Відповіда-льна за роботу засідання гуртка

Термін виконання (місяць)

1

Практичні технології самоменеджменту

1. Психотехнологічні аспекти управління людиною, організацією

2. Проблеми досягнення успіху в житті

3.    Особистісний потенціал ділової людини: технологія самооцінки і розвитку

Шарко І.О.

Вересень 2020 р.

2

Особливості інформаційного забезпечення процесу менеджменту

1. Характеристики і класифікація управлінської інформації

2. Вимоги, які пред’являються до інформації  та до джерел її отримання

Гуторова О.О.

Жовтень 2020 р.

3

Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології

1. Світові тенденції розвитку менеджменту

2. Стратегічний менеджмент і маркетинг

3. Публічне управління та адміністрування

Таран О.М.

 

Листопад 2020 р.

4

Підходи до прийняття управлінських рішень в аграрних підприємствах

1. Метод апріорі

2. Метод апостеріорі

3. Метод експертних оцінок

Ярута М.Ю.

Лютий

2021 р.

5

Сучасні тенденції розвитку менеджменту в аграрних формуваннях України

1. Інституційний, управлінський та технічний рівні управління і зв’язок між ними

2. Роль менеджерів та підприємців у розвитку національної економіки

3. Вплив організаційних змін та розвитку на ефективність менеджменту

 

Гуторов О.І.

 

 

Березень

2021 р.

 

6

Неформалізовані методи прийняття господарських рішень

1. Метод прямої «мозкової атаки»

2. Метод Делфі

 

Шиян Н.І.

 

Квітень

2021 р.

7

Сучасні технології викладання у вищій школі

1. Інтерактивні методи навчання

2. Наукова робота здобувачів як засіб активізації пізнавальної діяльності

Крамаренко К.М.

Травень

2021 р.

 

Експертна оцінка управлінських ситуацій – науково-педагогічна спадщина професора Бєсєдіна М.О.

  

Кафедра менеджменту і адміністрування вшановує пам'ять Миколи Олександровича Бєсєдіна – визнаного вченого в галузі аграрного менеджменту та експертної оцінки організаційно-управлінських ситуацій, досвідченого педагога-новатора, чуйної та порядної людини, яка своїми здобутками зробила суттєвий внесок у педагогічну скарбницю ХНАУ ім. В.В. Докучаєва та розвиток економічної науки України.

  Микола Олександрович народився 10 листопада 1929 р. в с. Ново-Іванівка нині Лозівського району Харківської області.

У 1947 р. закінчив середню школу і вступив до Краснопахарського агролісомеліоративного технікуму. Після закінчення технікуму за спеціальністю «Плодоовочівництво» працював агрономом у колгоспі ім. Сталіна Артемівського району Донецької області.

  У 1951−1953 рр. Микола Олександрович проходив військову службу в лавах Радянської армії. Після навчальної підготовки в Прибалтійському військовому окрузі стажувався у військовій частині 9-го Гвардійського полку орденів О.В. Суворова і Б. Хмельницького (м. Алітує, Литва). Згодом проходив офіцерську підготовку в м. Черняховськ (колишній Істенбург, Калінінградська область). За період трудової діяльності Микола Олександрович тричі пройшов курси перепідготовки офіцерів запасу. Йому  присвоєно звання капітана запасу Збройних сил.

  Після військової служби Микола Олександрович продовжив працювати агрономом. У 1953−1958 рр. навчався на агрономічному факультеті  Харківського  сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва, а після його закінчення працював  агрономом у колгоспі імені ХТЗ. Набувши виробничого досвіду, у 1960−1963 рр. працював викладачем у Чугуєво-Бабчанському лісному технікуму Харківської області, викладаючи сільськогосподарські та економічні дисципліни. У 1961 р. вступив до аспірантури без відриву від виробництва при кафедрі економіки і організації сільськогосподарського виробництва ХСГІ.

  Із 1964 р. М.О. Бєсєдін працював у ХСГІ ім. В.В. Докучаєва, пройшовши шлях від начальника науково-дослідної частини (НДЧ), викладача, доцента – до професора, завідувача кафедри управління, радянського права та охорони праці (1986 р.).

  Потяг до відкриття нового привів Миколу Олександровича до наукових обріїв – у 1964 р. під керівництвом доктора економічних наук, професора К.Г. Телешека він захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук з теми: «Удосконалення технології й організації виробництва кукурудзи на зерно – важливий резерв зростання продуктивності праці (на прикладі колгоспів і радгоспів Чугуївського виробничого управління Харківської області)».

  Працюючи керівником НДЧ, Бєсєдін М.О. багато зробив для залучення викладачів, аспірантів, студентів  інституту до наукових досліджень за господарською тематикою, упровадження отриманих результатів у виробництво та поєднання наукових досліджень з освітнім процесом. У той період він сформував напрям своїх наукових досліджень, пов’язаних з управлінням якістю технологічних процесів сільськогосподарського виробництва.

  Маючи тверду життєву позицію Микола Олександрович брав активну участь у громадському житті ХСГІ, працював агітатором з розповсюдження передового досвіду, заступником секретаря партійного бюро економічного факультету, керівником закордонної виробничої практики студентів у Чехословаччині.

  У 1968 проходив стажування в Московській сільськогосподарській академії ім. К.А. Тимірязєва й отримав кваліфікацію управлінця. У тому ж році, разом з колегою М.Д. Мартиненком, він почав освоювати нову для того часу науку та навчальну дисципліну – «Управління сільськогосподарським виробництвом».

  Учений був активним членом товариства «Знання», читав лекції на виробництві та впроваджував освітньо-наукові новації у виробничу сферу. Вивчаючи передовий господарський досвід, Микола  Олександрович завжди намагався перенести його в навчальну роботу. Багато його праць присвячено вдосконаленню адміністративних та соціально-психологічних методів управління.   В освітньому процесі він застосовував  активні форми навчання: ділові ігри, ситуаційні виробничі моделі, психологічні тренінги. Багато працював над удосконаленням педагогічної майстерності, передаючи свій багатий виробничий і освітянський досвід слухачам факультету підвищення кваліфікації.

  У 1973 р. М.О. Бєсєдіну присвоєно вчене звання доцента кафедри організації сільськогосподарського виробництва.  

Микола Олександрович неодноразово проходив стажування в умовах виробництва, за підсумками яких втілював у навчальний процес новітні виробничі ідеї, покладені в основу методичних напрацювань: «Упровадження цехової структури управління в сучасних умовах господарювання», «Організація колективного підряду в сільськогосподарських підприємствах», «Передові методи управління виробництвом» та ін.

  Під впливом постійних зв’язків з виробництвом  на цьому етапі визначився основний напрям наукових досліджень Миколи  Олександровича, пов’язаний з експертним підходом до оцінки управлінських ситуацій. Дослідник вивчав передовий вітчизняний та закордонний досвід, публікував багато праць, присвячених цій тематиці. Його наукові праці друкували в центральних журналах «Економіка України», «Економіка АПК», «АПК: економіка, управління» та ін.

  У 1986 р. закінчив Всесоюзну вищу школу управління агропромисловим комплексом. Наукові праці вченого були присвячені вдосконаленню організаційних структур і структур управління сільськогосподарських підприємств, упровадженню сучасних методів організаційно-правового та економічного механізму господарювання.

  Микола Олександрович вдало поєднав досвід виробничника, науковця та педагога. Багато часу присвятив удосконаленню методики викладання навчальних дисциплін та впровадженню нових курсів, серед яких був «Менеджмент» для студентів економічних і агрономічних спеціальностей. Інноваційні ідеї були втілені в навчально-методичні розробки, які досі викликають інтерес у фахівців.

  Науковець проводив широкі експерименти з використанням сформованого ним оцінно-ситуаційного підходу. Свій багаторічний науковий доробок Микола Олександрович узагальнив у докторській дисертації «Оцінка організаційно-управлінських ситуацій», яку захистив у 1991 р. на засіданні вченої спеціалізованої ради Московської сільськогосподарської академії ім. К.А. Тимірязєва, і здобув науковий ступінь доктора економічних наук. У рішенні вченої ради зазначено, що дисертант розробив новий напрям в організаційно-управлінській науці, уперше обґрунтувавши концепцію експертної експрес-оцінки й аналізу ситуацій, які виникають у процесі розробки та прийняття рішень. Запропонована система стала істотним доповненням до арсеналу економічної науки. Її можна успішно застосовувати в різних сферах діяльності суспільства. Професор М.О. Бєсєдін став засновником наукової школи експертної оцінки, членом конгресу вчених економістів-аграрників України, експертних комісій, учених рад університету.

  У 1992 р. науковцю присвоєно вчене звання професора кафедри управління, радянського права та охорони праці.  

  У 1998 р. почала працювати наукова школа Миколи Олександровича – його аспірантка Таран Оксана Миколаївна захистила кандидатську дисертацію на тему «Економічні основи і шляхи поліпшення функціонування соціальної інфраструктури сільськогосподарського виробництва». Цією працею дослідники довели можливість широкого застосування експертного підходу в різних сферах народного господарства.

  Крім наукової діяльності, Микола Олександрович проводив активну громадську роботу. Тривалий час був заступником голови спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій, заступником головного редактора «Вісника ХНАУ» (Серія «Економічні науки»). Він багато років був головою батьківської ради дошкільних та шкільних закладів, депутатом місцевої ради і завжди сумлінно виконував громадські обов’язки.

  У 90-ті рр. на кафедрі активізувалася науково-методична робота, що було пов’язано з упровадженням інноваційної на той час модульно-рейтингової технології навчання. Кафедрою організовано декілька методичних семінарів, проведено комплекс науково-педагогічних досліджень з управління навчально-творчою діяльністю студентів, організовано систему дидактичних ігрових форм проміжного та підсумкового контролю знань, що забезпечило активізацію пізнавально-творчою діяльності майбутніх фахівців.

Микола Олександрович Бєсєдін – досвідчений фахівець у галузі менеджменту, засновник наукової школи оцінно-ситуаційного підходу, автором понад 220 наукових та методичних робіт. Його шанували науковці, викладачі, студенти і співробітники університету за великі творчі досягнення, організаторські здібності та високі людські якості.

  За вагомий внесок у розвиток аграрної науки та освіти професора М.О. Бєсєдіна нагороджено вищим знаком Міністерства освіти і науки України «Петро Могила», трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики України «Знак Пошани», почесним званням «Відмінник аграрної освіти»; дипломом і стипендією ім. М.І. Тугана-Барановського (з економіки) (2006 р.); нагрудним знаком «Вища школа» за відмінні успіхи в роботі; п’ятьма медалями за сумлінну працю та за перемогу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.

  Прізвище М.О. Бєсєдіна внесено на стелу Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» разом із прізвищами інших учених, які зробили великий внесок у розвиток економічної науки. Нариси про вченого містять «Енциклопедія сучасної України», «Історія Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва», видання «Докучаєвці» присвячене 200-річчю ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, довідкове видання «90 років економічної освіти в ХНАУ: від історичних витоків до сучасності».

   
   

 Оновлено: 15-02-2021, 10:58 / Переглядів: 615
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок