Князь Тетяна Миколаївна

 

 • доцент, канд. філол. наук;
 • напрям наукової роботи – фразеологія, методика викладання української мови та української як іноземної у ВНЗ. 

Наукові праці

Дисертація

 Князь Т. М. Фразеологізми української мови на позначення заможності: структурно-семантичний, ідеографічний, лінгвокультурологічний аспекти [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Т. М. Князь; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2013. – 227 с.

Монографії

 Князь Т. М. Фразеологізми української мови на позначення заможності: структурно-семантичний, ідеографічний, лінгвокультурологічний аспекти: моногр. / Т. М. Князь. – Х.: Точка, 2014. – 176 с.

 Навчально-методична література

 1. Українська мова за професійним спрямуванням: навчальний посібник для студентів аграрних ВНЗ / О. В. Тихоненко, Н. Г. Войчук, Т. М. Князь; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Xарків, 2013. – 138 с.(із грифом Мінагрополітики).
 2. Князь Т. М. Українська мова для іноземних студентів. Вступний курс: навч. посіб. / Т. М. Князь. – Харків, 2014. – 115 с.
 3. Князь Т. Н. Русский язык для иностранных студентов: пособие / Т. Н. Князь – Xарків: Стиль-Издат, 2017 – 170 с.
 4. Тихоненко О.В. Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посіб. / О.В. Тихоненко, Т.М. Князь; ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Xарків: Стиль-издат, 2017. – 152 с.

 

Статті у фахових виданнях

 1. Сотова Т. М. Особливості функціонування фразеологізмів української мови в тексті сучасної публіцистики / Т. М. Сотова // Східнослов’янська філологія: зб. наук. пр. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2010. – С.311-321.
 2. Сотова Т. М. Фразеологізми на позначення заможності в оповіданнях Івана Франка / Т. М. Сотова // Лінгвістика : зб. наук. пр. – Луганськ, 2010. – №3 (21). – С.233-237.
 3. Сотова Т. М. Фразеологізми української і російської мов зі словом-компонентом золото: до проблеми мотивації цілісного значення / Т. М. Сотова // Проблеми зіставної семантики: зб. наук. ст. – Вип. 10 / [відп. ред. А. В. Ковальова]. – К., 2011. – Ч. ІІ. – С.124-130.
 4. Сотова Т. М. Фразеологізми української мови на позначення заможності / незаможності зі словом-компонентом хліб / Т. М. Сотова // Теорія і практика викладання української як іноземної: зб. наук. праць. – Львів, 2011. – Вип.6. – С.128-134.
 5. Сотова Т. М. Вербальна репрезентація поняття "заможність" засобами української фразеології (на матеріалі роману "Егоїст" Марини Гримич) / Т. М. Сотова // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. / [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. ХХV. – C. 510-516.
 6. Сотова Т. М. Реалізація поняття заможність засобами фразеології (на матеріалі роману "Райцентр" Люко Дашвар) / Т. М. Сотова // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. – Харків, 2012. – Вип.34. – С.27-32.
 7. Князь Т. М. Порівняльний аналіз фразеологізмів із соматичним словом-компонентом рука в українській та російській мовах. / Т.М. Князь // Проблеми зіставної семантики: зб. наук. ст. – Вип. 11 / [відп. ред. А. В. Ковальова]. – К., 2013. – С.349-355.
 8. Князь Т. М. Фразеологізми української мови з назвами одягу: до проблеми мотивації цілісного значення / Т. М. Князь // Мова і культура: зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т.І (169). – С. 313-317.
 9. Князь Т. М. Структурно-семантична характеристика фразеологізмів на позначення наявності / ненаявності території навколо помешкання / Т. М. Князь // Українське мовознавство: зб. наук. статей. – К., 2014. – Вип. 44/1. – С. 144-148.
 10. Князь Т. М. Ідеографічний аналіз фразеологізмів української мови на позначення бідності / Т. М. Князь // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць. – Х., 2014. – Вип. 38. – С.23-28.
 11. Князь Т. М. Трансформації лексичного наповнення фразеологізмів як свідчення динаміки поняття "заможність" / Т. М. Князь // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць. – Х., 2015. – Вип.39. – С. 21-27.
 12. Князь Т. М. Назви грошей в лексичному наповненні фразеологізмів української мови / Т. М. Князь // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна": зб. наук. праць. – Острог: Вид-во Національного ун-ту "Острозька академія", 2015. – Вип.51. – С. 217-219.
 13. Князь Т. М. Ідеографічна характеристика фразеологізмів української мови на позначення заможності / бідності / Т. М. Князь // Проблеми зіставної семантики: зб. наук. статей. – Вип. 12 / [відп. ред. А. В. Ковальова]. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 117-123.
 14. Князь Т. М. Трансформації фразеологізмів української мови в текстах сучасної публіцистики / Т. М. Князь // Українське мовознавство: зб. наук. статей. – К.: Монограф, 2015. – Вип. 45/1. – С. 157-161.
 15. Князь Т. М. Ідеографічна характеристика фразеологізмів української мови на позначення заможності / Т. М. Князь // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць. – Харків, 2016. – Вип. 41. – С.117-122.
 16. Князь Т. М. Назви тварин у лексичному наповненні фразеологізмів української мови для позначення стану заможності / Т. М. Князь // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна": зб. наук. праць. – Острог: Вид-во Національного ун-ту "Острозька академія", 2016. – Вип.60. – С.152-154.
 17. Князь Т. М. Фразеологічні перифрази в тексті сучасної української публіцистики / Т.М. Князь // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – Вип. 45. – С. 9-14. (UGSD, OCIC WordCat, IndexCopernicus, OAJI, Google Scholar, Research Bible, Polska Bibliografia Naukowa, ERIH PLUS)
 18. Князь Т. М. Фразеологізми на позначення різного соціального стану у творах Тараса Шевченка / Т.М. Князь // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – Вип. 48. – С. 17-21. (UGSD, OCIC WordCat, IndexCopernicus, OAJI, Google Scholar, Research Bible, Polska Bibliografia Naukowa, ERIH PLUS)

 

 

Інші публікації

 1. Князь Т. Н. Этнокультурный аспект фразеологизмов украинского языка, обозначающих состоятельность / Т. Н. Князь // Когнитивные факторы взаимодействия фразеологии со смежными дисциплинами: сб. науч. тр. по итогам ІІІ Междунар. науч. конф. (Белгород, 19-21 марта2013 г.) / отв. ред. проф. Н. Ф. Алефиренко. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2013. – С. 189-193.
 2. Князь Т. Н. Формирование коммуникативной компетенции иностранных студентов при изучении научного стиля / Т. Н. Князь // Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії: зб. статей / за заг. ред. О. С. Черемської, О. М. Кузя. – Х.: Видавець Іванченко І. С., 2014. – С. 316-319.
 3. Князь Т. М. Вербалізація поняття "заможність" у творах Т. Г. Шевченка / Т. М. Князь // Віковічна скарбниця генія Т. Г. Шевченка: мат-ли конф., присвяченої 200-річному ювілею від дня народження Великого Кобзаря (13 березня 2014 р.); Харьк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х., 2014. – С. 43-44.
 4. Князь Т. М. Формування професійної мовної компетенції спеціалістів агропромислового комплексу / Т. М. Князь // 100 років на Харківській землі: мат-ли наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю харківського періоду агроуніверситету імені В.В. Докучаєва (1914-2014); Харьк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х., 2014. – С.66-68.
 5. Князь Т. М. Реалізація поняття "матеріальний надлишок" засобами фразеології української мови / Т. М. Князь // Rossica Olomucensia LIII: Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXII. Olomoucké dny rusistů. – Olomouc, 2014. – 1 vydání. – 349-354 p.
 6. Князь Т. М. Формування мовної компетентності майбутнього інженера-землевпорядника на заняттях з курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)" / Т. М. Князь // Історичні, філософські, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти: мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. студ. і мол. наук. – Х.: Фінарт, 2014. – С. 94-96.
 7. Князь Т. М. Вивчення фразеологічних одиниць на заняттях з української мови як іноземної / Т. М. Князь // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: тези ХIХ Міжнар. наук.-практ. конф. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С.67-69.
 8. Князь Т. М. Культурологічний аспект вивчення української мови як іноземної / Т. М. Князь // Історичні, філософські, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти: мат-ли ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ. і мол. наук. – Х.: ФОП Бровін О. В., 2015. – С. 9-11.
 9. Князь Т.М. Формування мовної компетентності фахівців інженерного профілю / Т. М. Князь // Історичні, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти: мат-ли ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ. і мол. наук. (7-8 квітня 2016 р., м. Харків) – Харків: ФОП Бровін О. В., 2016. – С.52-53.
 10. Князь Т.М. Психолінгвістичний аспект вивчення фразеологізмів української мови / Т.М. Князь // V Міждисциплінарні гуманітарні читання: мат-ли Міжнародної наук.-практ. конф. (19 жовтня 2016 р.) – Київ: Інститут історії України НАН України, 2016. – С.123-125.
 11. Knyaz T.M. The phraseo-semantic field «prosperity» in the Ukrainian language / T. M. Knyaz // Foreign languages for professional communication: materials of the scientific and practical conference of lecturers, post graduates and students (April 6-7, 2016). – Kharkiv: KhNAU, 2016. – P. 65-67.
 12. Князь Т.М. Особливості функціонування фразеологічних перифраз на позначення заможності у публіцистичному тексті / Т. М. Князь // Україна і світ: діалог мов та культур: мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф. (29-31 березня 2017 р., Київ). – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2017. – С. 135-136.
 13. Князь Т.М. Структурно-семантичні трансформації фразеологізмів української мови / Т.М. Князь //  Мат-ли підсумкової наук. конф. професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2017. – Ч.ІІ. – С. 109-110.
 14. Князь Т.М. Формування комунікативної компетентності на заняттях з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / Т. М. Князь // Освіта і наука: філософські, історичні та соціальні засади: мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 28 листопада 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 119-120.
 15. Князь Т.М. Формування міжкультурної компетентності іноземних студентів засобами фразеології української мови / Т. М. Князь // Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах: мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (6 квітня 2018 р., м. Харків). – Харків: ФОП Бровін О.В., 2018. – С. 76-77.
 16. Князь Т.М. Структурно-семантична характеристика порівняльних фразеологізмів української мови / Т.М. Князь // Мат-ли підсумкової наук. конф. професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (Харків, 13-14 березня 2018 р.). – Харків: ХНАУ, 2018. – Ч.І. – С.111-112.


Оновлено: 19-09-2018, 13:26 / Переглядів: 3 400
 

Авторизація