Наукові праці Пасемко Г.П.

Наукові та навчально-методичні праці  завідувача кафедри,  
доктора наук з держаного управління, професора кафедри економічної теорії, проректора з педагогічної  роботи,  Пасемко Г.П.

Публікації:

Має понад 130 публікацій, одноосібно та в співавторстві, в тому числі підручники та монографії

 

Основні публікації: 

 1. Пасемко Г.П. Державне регулювання аграрних відносин в умовах соціально-економічних трансформацій : [моногр.] / Г.П. Пасемко – Х. : «Міськдрук», 2012. – 260 с.
 2. Пасемко Г.П., Олянич В.В. Історія економіки і економічної думки: [навч. посібник] / Г.П. Пасемко, В.В. Олянич – Х., 2007. – 367 с.
 3. Економічна теорія: [навч. посібник] / [Ю.А. Полтавський, Г.П. Пасемко, О.С. Філоненко, О.М. Супрун та ін.] – Х., 2009.-414с.
 4. Пасемко Г.П., Беседина Г.Е. Политическая экономия: [учеб. пособ.] / Г.П. Пасемко, Г.Е. Беседина – Х., 2011. – 268 с.
 5. Політична економія: [навч. посіб.], (Частина І) / [Г.П. Пасемко Т.М. Лозинська, О.М. Супрун, О.С. Філоненко, Г.Є. Бесєдіна, Л.Г. Різак, В.В. Лисенко] – Х., 2011. – 199 с.
 6. Політична економія: [навч. посіб.], (Частина ІІ) / [Г.П. Пасемко Т.М. Лозинська, О.М. Супрун, О.С. Філоненко, Г.Є. Бесєдіна, Л.Г. Різак, В.В. Лисенко] – Х., 2011. – 358 с.
 7. Пасемко Г.П. Удосконалення механізму державного регулювання цін на сільськогосподарську продукцію в Україні / Г. П. Пасемко, С.В. Шевченко // Державне регулювання економічних відносин в умовах глобалізації: [моногр.]: / [М.А. Латинін, Т.М. Лозинська, С.В. Майстро та ін.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. –  С.35 –  51 .
 8. Пасемко Г.П. Цінова політика сільськогосподарських підприємств в умовах ринку    : [моногр.] / Г.П. Пасемко, С.В. Шевченко. – Х, ХНАУ. 2012, - 228 с.
 9. Пасемко Г.П. Формування нової моделі державного регулювання аграрних відносин / Г. П. Пасемко  //                  Управління інноваційною діяльністю в умовах глобалізації: [моногр.] / [М.А. Латинін, С.В. Майстро, В.Ю. Бабаєв та ін.]; за заг. ред.. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна. - Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 312 с.
 10. Пасемко Г.П. Словник з дисциплін економічної теорії / Г. П. Пасемко,  Г.Є. Бесєдіна, О.М. Супрун, С.В.  Шевченко //       Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2011. – 125с.
 11. Пасемко Г.П. Тенденції розвитку аграрного ринку в контексті державного регулювання/ Г.П. Пасемко, Т.М. Лозинська // Зб. наук. праць Асоціації докторів з державного управління. ? 2011. – №1(5) – С. 162 ? 168.
 12. Пасемко Г.П. Наукові засади дослідження і оцінки ефективності державного регулювання аграрних відносин / Г.П. Пасемко // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр.- Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011.- Вип. 3 (34).- с.332-342.
 13. Пасемко Г.П. Феменологічний підхід до проблем державного регулювання аграрних відносин / Г.П. Пасемко // Державне будівництво [електронне видання]. ? 2011. ? №2. ? Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua.
 14. Пасемко Г.П. Зміст і суб’єкти державного регулювання аграрних відносин / Г.П. Пасемко, О.Ю. Амосов // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць. ? Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. –  №1(41). ? С. 10 ? 18.
 15. Пасемко Г.П. Державне регулювання аграрних відносин в рамках еколого-економічної парадигми / Г.П. Пасемко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 2 (5) – Т. 1. – Полтава ПДАА – 2012. – С. 204-210.
 16. Пасемко Г.П. Роль держави у становленні рику земель сільськогосподарського призначення / Г.П. Пасемко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 2 (5) – Т. 2. – Полтава ПДАА – 2012. – С. 194-202.
 17. Пасемко Г.П. Синергетично-інформаційні засади регулятивного впливу держави на аграрні відносини / Г.П. Пасемко // Державне будівництво [електронне видання]. ? 2012. ? №2. ? Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua.
 18. Пасемко Г.П. Державне регулювання відносин власності на землю як складової аграрних відносин / Г.П. Пасемко // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2013. – №3. – С.35 – 43.
 19. Пасемко Г.П. Проблема розподілу земельної ренти в сучасній економічній теорії / Г.П. Пасемко // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2013. – №4. – С. 46 – 56.
 20. Пасемко Г.П.  Ґенеза і еволюція інституту власності на землю та його вплив на аграрні відносини / Г.П. Пасемко // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. –  Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. –  Вип. 1 (40). –  с.192–200.
 21. Пасемко Г.П. Напрями трансформації системи державного регулювання аграрних відносин / Г.П. Пасемко // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. –  Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. –  Вип. 2 (41). –  с.35–43.
 22. Пасемко Г.П. Політика держави щодо регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення / Г.П. Пасемко // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць. ? Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. –  №1(43). ? С. 124 ? 132. 
 23. Пасемко  Г.П., Шевченко С.В. Національна  економіка: навч. Посібник/ Г.П Пасемко  ., С.В. Шевченко/ Х.: ХНАУ, 2013. – 238 с
 24. Пасемко Г.П., Бага Л.Г. Сучасні теорії інвестування в глобальній економічній системі/ Г.П. Пасемко, Л.Г Бага// Вісн. ХНАУ,2014.-№ 6.- С. 64-69
 25. Пасемко Г.П., Бага Л.Г Теорії інвестування в історії економічної думки та їх розвиток в умовах глобалізації/ Г.П. Пасемко, Л.Г Бага// Вісн. ХНАУ, 2014. - №4. –– С.40-45
 26.  Пасемко  Г.П., Шевченко С.В. Національна  економіка: навч. Посібник/ Г.П Пасемко  ., С.В. Шевченко/ Х.: ХНАУ, 2013. – 238 с

 27. Пасемко Г.П., Бага Л.Г. Сучасні теорії інвестування в глобальній економічній системі/ Г.П. Пасемко, Л.Г Бага// Вісн. ХНАУ,2014.-№ 6.- С. 64-69

 28. Пасемко Г.П., Бага Л.Г Теорії інвестування в історії економічної думки та їх розвиток в умовах глобалізації/ Г.П. Пасемко, Л.Г Бага// Вісн. ХНАУ, 2014. - №4. –– С.40-45

 29. Пасемко Г.П.,Лозинська Т.М.  Соціально-економічні чинники впливу на державну політику в сфері земельних відносин / Г.П.Пасемко, Т.М. Лозинська/ П. Вісник ПДАА. -  2015. -  № 2.-  С. 35-43.

 30. Пасемко Г.П., Бага Л.Г., Шевченко С.В.  Формуванна аграрного ринку України в умовах глобалізації/ Г.П. Пасемко, Л.Г Бага, С.В. Шевченко// Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки».,2016.-№ 1.- С. 64-69

 31. Пасемко Г.П., Бага Л.Г.,.Бесєдіна Г.Є.. Досвід формування трудових відносин в сільськогосподарських підприємствах розвинених країн/ Г.П. Пасемко, Л.Г Бага, Г.Є. Бесєдіна// Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки».,2016.-№ 1.- С. 64-69  

 32.  

   

 33. Пасемко Г.П., Чаговець О.В., Несен А.В.Основні види, особливості та цілі диверсифікації сільськогосподарських підприємств /Управління соціально-економічним розвитком в умовах змін : монографія / [за заг. ред. д. держ. упр., професора Т.М. Лозинської]; Полтавська державна аграрна академія. – Полтава : ФОП Гаража М.Ф., ТОВ Сімон, 2017. – С. 96-112.
 34. Пасемко Г.П., Бєсєдіна Г.Є., Лактіонов П.В.Використання аксіологічно-цільового підходу у процесі добору керівників сільськогосподарських підприємств Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2017. – №3 – С. 62–70.
 35. Пасемко Г.П., Довгаль С.В., Бєсєдіна Г.Є.Мікро- та макрорівні соціальної політики: співвідношення базових понять та їх використання в державному та регіональному управлінні/ Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2017. – №4 – С. 20-25   .
 36. Пасемко Г.П., Довгаль С.В., Бага Л.Г. Макроекономічні аспекти реформування адміністративно-територіального устрою, як чинника підвищення ефективності  державного та регіонального управління Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2017. – №4 – С. 56-61
 37. Пасемко Г.П., Бага Л.Г., Бєсєдіна Г.Є.,Ірха О.О.. Маркетингові концепції діяльності українських агропідприємств на міжнародному товарному ринку Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2017. – №4 – С.  62-72  . Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2017. – №4 – С.  62-72  .

 

 

 

 

 
Оновлено: 23-09-2013, 14:46 / Переглядів: 1 637
 

Авторизація