Петрова Тетяна Олексіївна

  

    Петрова Тетяна Олексіївна – кандидат філологічних наук, доктор філософії (Ph. D.), доцент кафедри.

    Закінчила філологічний факультет відділення української мови та літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, отримала диплом магістра та здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури.

    У 2017 р. успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.01 – українська мова на тему «Фітомеліоративна термінологія сучасної української мови та її відображення в термінологічному словнику комбінованого типу».

    Автор понад 40 науково-методичних праць. Брала участь у роботі багатьох Міжнародних наукових конференцій і симпозіумів в Україні, Cербії, Республіці Польщі.

    Коло наукових інтересів – українська термінологія й термінографія в діахронії та синхронії, термінографічна критика, культура мови, методика викладання української мови та української як іноземної у ВНЗ.

    У листопаді 2017 р. пройшла науково-педагогічне стажування в м. Люблін (Республіка Польща) в Люблінському науково-технологічному парку та Університеті Марії Кюрі-Склодовської:  Certificate of completion in scientific and pedagogic internship on the topic: “Philological education of the future: prospective and priority directions of scientific research”.

У лютому 2018 р. успішно склала іспит на володіння англійською мовою (Level  B2)  і отримала CERTIFICATE OF ATTAIMENT IN MODERN LANGUAGES (ECL) refers to level B2 (Independent user).

 

Контактна інформація: t-petrova@ukr.net

 

Список усіх праць

Навчально-методичні праці

Посібники

 1. Петрова Т. О. Українська мова для іноземних студентів : практикум / Т. О. Петрова / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : ХНАУ, 2013. — 131 с.
 2. Петрова Т.О. Українська мова : навч. посібник / Т.О. Петрова; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. ― Xарків : Стиль-Іздат, 2018. ― 202 с.

Навчально-методичні публікації

 1. Петрова Т. А. Сборник заданий для самостоятельных работ по грамматике русского языка для иностранных студентов подготовительного факультета/ Т. А. Петрова / Харьк. нац. аграр. ун-т им. В. В. Докучаева. — Х. : ХНАУ, 2013. — 51 с.

 

Наукові праці

Дисертація

Петрова Т. О. Фітомеліоративна термінологія сучасної української мови та  її відображення в термінологічному словнику комбінованого типу : дис.   канд. філол. наук: 10.02.01 «Українська мова» / Петрова Тетяна Олексіївна ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 229 с.

Автореферат

Петрова Т. О. Фітомеліоративна термінологія сучасної української мови та її відображення в термінологічному словнику комбінованого типу: автореф. дис.  на  здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Т. О. Петрова; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Харків, 2017. — 20 с.

Монографія

Петрова Т.О. Фітомеліоративна термінологія сучасної української мови та її відображення в термінологічному словнику комбінованого типу : монографія / Т.О. Петрова. — Харків : ТОВ «ТПГ», 2018. — 227 с.

Словник

Садово-паркове господарство та фітомеліорації : термінологічний словник-довідник / В. К. Пузік, Г. Б. Гладун, Т. О. Петрова [та ін.]. — Харків : Планета-Прінт, 2016. — 219 с.

Статті у фахових виданнях

 1. Фітісова Т. О. Іншомовна лексика як чинник формування української термінології лісової меліорації агроландшафтів / Т. О. Фітісова // Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». — Харків, 2005. — Вип. 46. — № 707. — С. 93–95.
 2. Фітісова Т. О. Аналітичні номінації у складі термінології лісової меліорації агроландшафтів / Т. О. Фітісова // Лінгвістика : зб. наук. праць / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ : «Альма-матер», 2007. — №1 (11). — С. 81–91.
 3. Петрова Т. О. Термінологія меліорації як об’єкт лінгвістичного аналізу / Т. О. Петрова // Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». — Харків, 2013. — № 1048. — Вип. 67. — С. 141–145.
 4. Петрова Т. О. Особливості параметризації фітомеліоративної термінології у словниках 20-30-х років ХХ ст. / Т. О. Петрова // Філологічні науки : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — Полтава, 2013. — Вип. № 14. — С. 117–125.
 5. Петрова Т. О. Синонімія та антонімія в українській фітомеліоративній термінології у спеціальних словниках початку ХХІ ст. / Т. О. Петрова // Вісник Національного ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. — № 791. — С. 82–87.
 6. Петрова Т. О. Іншомовні словотвірні елементи в українській фітомеліоративній термінології / Т. О. Петрова // Мова і культура : зб. наук. праць. — Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. — Вип. 17. — Т. ІІ (170). — С. 309–315.
 7. Петрова Т. О. Особливості семантичної параметризації української фітомеліоративної термінології у спеціальних словниках кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст. / Т. О. Петрова // Науковий вісник Східноєвропейського нац. ун-ту імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. Мовознавство. — Луцьк,  2014. — № 12 (289). — С. 118–124.
 8. Петрова Т. О. Лексична норма й варіантність в українській фітомеліоративній термінології / Т. О. Петрова // Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». — Харків, 2014. — № 1127. — Вип. 71. — С. 47–53.
 9. Петрова Т. О. Родо-видові відношення в комбінованому словнику фітомеліоративної термінології / Т. О. Петрова // Термінологічний вісник : зб. наук. праць : у 2-х ч. — Київ : Ін-т укр. мови НАН України, 2015.  — Вип. 3 (1). — С. 141 –150.
 10. Петрова Т.  Шляхи формування сучасної української фітомеліоративної термінології: термінологізування загальновживаної лексики й ретермінологізування лексики інших наук / Тетяна Петрова // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2017. — № 869. — С. 77–82.
 11. Петрова Т. Проблеми внормування сучасної української фітомеліоративної термінології (словотвірний аспект) / Т. Петрова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». — 2017. — С. 74-81.

Статті у закордонних виданнях

 1. Petrova Tetі Title Term as a Component of the Microstructure of Dictionary of Combined Type (On the Material of Phytomeliorative Terminology) / Tetіana Petrova // Spheres of Culture : Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies. — Volume XI. — Lublin, 2015. — P. 346–354.
 2. Петрова Т.О. Формування світогляду філолога в умовах глобалізації // Scientific pedagogical internship “Philological education of the future: prospective and priority directions of scientific research” : Internship proceedings, November 27 – December 1, 2017. — Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, P. 102-104.
 3. Петрова Т.О. Морфологічні способи термінотворення (на матеріалі сучасної української фітомеліоративної термінології) / Т.О. Петрова // Studia Ukrainica Posnaniensia. — Poland, Poznan, 2018, vol. VI. — 121-129.

 

Інші публікації

 1. Петрова Т. О. Синтетичні й аналітичні номінації у складі меліоративної термінології / Т. О. Петрова // Сучасні концептуальні підходи до формування змісту підготовки фахівців аграрного профілю: матеріали ХVII наук.-метод. конф. науково-педагогічних працівників (м. Харків, 23–26 червня 2008) / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. — Харків, 2008. — С. 47–
 2. Петрова Т. О. Термінологія меліорації як об’єкт лінгвістичного аналізу / Т. О. Петрова // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (м. Харків, 22–25 січня 2013). — Ч. ІІ.– Харків, 2013. — С. 288–
 3. Петрова Т. О. Синонімія в українській фітомеліоративній термінології у спеціальних словниках кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст. / Т. О. Петрова // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва (м. Харків, 22–25 січня 2014). — Ч.ІІ. — Харків, 2014. — С. 148–
 4. Петрова Т. О. Тарас Шевченко і формування української наукової термінології / Т. О. Петрова // Віковічна скарбниця генія Т. Г. Шевченка : матеріали конф., присвяченої 200-річному ювілею від дня народження Великого Кобзаря (м. Харків, 13 березня 2014) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Харків, 2014. — С. 83–85.
 5. Петрова Т. О. Лексична варіантність в українській фітомеліоративній термінології / Т. О. Петрова // ІІІ Міждисциплінарні гуманітарні читання : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 6–7 червня 2014). — Київ, 2014. — С. 79–80.
 6. Петрова Т. О. Сучасний стан і проблеми української наукової термінології (на прикладі фітомеліоративної) / Т. О. Петрова // Історичні, філософські, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих науковців (м. Харків, 4–5 грудня 2014) / [упорядник О. Ф. Євсюков]. — Харків : Видавництво «Фінарт», 2014. — С. 40–43.
 7. Петрова Т .О. Чужомовні словотвірні елементи в українській фітомеліоративній термінології / Т. О. Петрова // Історичні, філософські, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти: мат-ли ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ. і мол. науковців (м. Харків, 3–4 грудня 2015). — Харків : ФОП Бровін О. В., 2015. — С. 43–46.
 8. Петрова Т. О. Професійна термінологія як засіб мовленнєвої компетенції / Т. О. Петрова // Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії: зб. статей ІV Міжнар. наук. конф. (м. Харків, 8–9 квітня 2014) / [за заг. ред. О. С. Черемської, О. М. Кузя]. — Харків : Видавець І. С. Іванченко, 2014. — С. 343–346.
 9. Петрова Т. О. Порушення норм термінотворення процесових прикметників у навчальних посібниках і підручниках із фітомеліорації / Т. О. Петрова // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва / Харьк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва (м. Харків, 23–24 березня 2016). — Харків, 2016. — Ч. ІІ. — С. 127–
 10. Петрова Т. О. Термінологічна лексикографія в навчальному процесі аграрних ВНЗ / Т. О. Петрова // Історичні, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти: мат-ли ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ. і мол. науковців (м. Харків, 7–8 квітня 2016) — Харків : ФОП Бровін О. В., 2016. — С. 17–
 11. Petrova T. O. Hypero-hypnymic relations in the combined dictionary of phytomeliorative terminology / T. O. Petrova // Foreign languages for professional communication: materials of the scientific and practical conference of lecturers, post graduates and students (Kharkiv, April 6–7, 2016). — Kharkiv : KhNAU, 2016. — P. 76–
 12. Петрова Т. А. Терминологическая лексика в составе научного текста в процессе обучения русскому языку как иностранному / Т. А. Петрова // Русский язык за пределами России : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. / Харьк. нац. ун-т строительства и архитектуры. — Х., 2012. — Вып. 7. — С. 239–240.
 13. Петрова Т. А. Лингводидактическое описание терминологии специальности в процессе обучения на основных курсах / Т. А. Петрова // Русский язык вне России : инновации и традиции в преподавании : материали VIII Междунар. науч.-практ. конф. / Харьк. нац. ун-т строительства и архитектуры. — Х., 2013. — Вып. 8. — C. 280–281.
 14. Петрова Т. А. Терминология специальности в процессе обучения русскому языку на основных курсах / Т. А. Петрова // Проблеми та перспективи підготовки іноземних студентів у вищих навчальних закладах: матеріали Міжнар. наук.-метод. інтернет-конф. (г. Харьков, 24 октября 2014 г.) / Харьк. нац. автомобильно-дорожный ун-т. — Х., 2013. — С. 130–132.
 15. Петрова Т. А. Научная терминология иностранного происхождения в процессе обучения русскому языку студентов агротехнологических специальностей / Т. А. Петрова // Инновации и традиции в преподавании русского языка в вузе и школе : материалы ІХ Междунар. науч.-практ. конф. / Харьк. нац. ун-т строительства и архитектуры (г. Харьков, 17 – 18 декабря 2014 г.). — Х., 2014.
 16. Петрова Т. О. Мовна політика й мовне планування в Україні протягом ХХ – ХХІ століть / Т. О. Петрова // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (м. Харків, 24–25 травня 2017). — Харків, 2017. — С. 154–155.
 17. Петрова Т. О. Словотвірна норма в сучасній українській термінології: зразок і калька / Т.О. Петрова // Освіта і наука: філософські, історичні та соціальні засади : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (28-29 листопада 2017 р., ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, м. Харків). — Харків: ХНАУ, 2017. — С. 121-123.
 18. Петрова Т.О. Термінологічне планування в Україні протягом ХХ – ХХІ століть/ Т. О. Петрова // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (м. Харків, 2018). — Харків, 2018.
 19. Петрова Т.О. Розвиток наукових уявлень про термін / Т.О. Петрова // Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (6 квітня 2018 р., м. Харків). — Харків : ФОП Бровін О.В., 2018. — С. 26-29.

 Оновлено: 19-09-2018, 13:33 / Переглядів: 2 736
 

Авторизація