Петрова Тетяна Олексіївна

  

    Петрова Тетяна Олексіївна – доцент, кандидат філологічних наук, доктор філософії (Ph. D.), доцент кафедри мовних дисциплін.

    Закінчила філологічний факультет відділення української мови та літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, отримала диплом магістра та здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури.

    У 2017 р. успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.01 – українська мова на тему «Фітомеліоративна термінологія сучасної української мови та її відображення в термінологічному словнику комбінованого типу».

   Автор понад 60 наукових і навчально-методичних праць. Брала участь у роботі багатьох Міжнародних наукових конференцій, симпозіумів та семінарів в Україні, Білорусі, Республіці Польщі, Румунії, Сербії.

  Коло наукових інтересів – українська термінологія й термінографія, термінографічна критика, культура мови, методика викладання української мови та української як іноземної у ВНЗ.

  

  Контактна інформація: t-petrova@ukr.net

 

  Оrcidhttps://orcid.org/0000-0002-9534-9891

 

    За період науково-педагогічної діяльності пройдено

- міжнародне науково-педагогічне стажування:

1) у Люблінському науково-технологічному парку та Університеті Марії Кюрі-Склодовської у період з 27 листопад до 1 грудня 2017 р. в м. Люблін, Республіка Польща на тему «Philological education of the future: prospective and priority directions of scientific research» за фахом «Філологічні науки»;

2) в Університеті імені Адама Міцкевича, Інституті російської та української філології у період з 24 жовтня до 27 жовтня 2018 р., у м. Познань, Республіка Польща на тему «Мова й освіта» за напрямом «Філологічні науки». Звіт затверджено на засіданні кафедри від 31.10.2018 р. протокол № 3.

 

   У лютому 2018 р. успішно склала іспит на володіння англійською мовою (Level  B2)  і отримала CERTIFICATE OF ATTAIMENT IN MODERN LANGUAGES (ECL) refers to level B2 (Independent user). № 000788209 від 19.02.2018 р.

 

Дисертація

Петрова Т. О. Фітомеліоративна термінологія сучасної української мови та  її відображення в термінологічному словнику комбінованого типу : дис.   канд. філол. наук: 10.02.01 «Українська мова» / Петрова Тетяна Олексіївна ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 229 с.

 

Автореферат

Петрова Т. О. Фітомеліоративна термінологія сучасної української мови та її відображення в термінологічному словнику комбінованого типу: автореф. дис.  на  здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Т. О. Петрова; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Харків, 2017. — 20 с.

 

Список усіх праць

 

Навчально-методичні праці

Посібники

 1. Петрова Т. О. Українська мова для іноземних студентів : практикум / Т. О. Петрова / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : ХНАУ, 2013. — 131 с.
 2. Петрова Т.О. Українська мова : навч. посібник / Т.О. Петрова; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. ― Xарків : ФОП Бровін, 2018. ― 202 с.

 

Навчально-методичні публікації

 1. Петрова Т. А. Сборник заданий для самостоятельных работ по грамматике русского языка для иностранных студентов подготовительного факультета/ Т. А. Петрова / Харьк. нац. аграр. ун-т им. В. В. Докучаева. — Х. : ХНАУ, 2013. — 51 с.

 

Наукові праці

Монографія

 1. Петрова Т.О. Фітомеліоративна термінологія сучасної української мови та її відображення в термінологічному словнику комбінованого типу : монографія / Т.О. Петрова. — Харків : ТОВ «ТПГ», 2018. — 227 с.

Словник

 1. Садово-паркове господарство та фітомеліорації : термінологічний словник-довідник / В. К. Пузік, Г. Б. Гладун, Т. О. Петрова [та ін.]. — Х. : Планета-Прінт, 2016. — 219 с.

Статті у журналах Scopus

 • Petrova Tetyana. Melioration Terminology in Ukraine Scientific Picture of the World. Przeglad Wschodnoeuropejski (East European Review). Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2019, Х/2. S. 337–348. 

 

Статті у фахових виданнях

 1. Фітісова Т. О. Іншомовна лексика як чинник формування української термінології лісової меліорації агроландшафтів / Т. О. Фітісова // Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». — Харків, 2005. — Вип. 46. — № 707. — С. 93–95.
 2. Фітісова Т. О. Аналітичні номінації у складі термінології лісової меліорації агроландшафтів / Т. О. Фітісова // Лінгвістика : зб. наук. праць / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ : «Альма-матер», 2007. — №1 (11). — С. 81–91.
 3. Петрова Т. О. Термінологія меліорації як об’єкт лінгвістичного аналізу / Т. О. Петрова // Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». — Харків, 2013. — № 1048. — Вип. 67. — С. 141–145.
 4. Петрова Т. О. Особливості параметризації фітомеліоративної термінології у словниках 20-30-х років ХХ ст. / Т. О. Петрова // Філологічні науки : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — Полтава, 2013. — Вип. № 14. — С. 117–125.
 5. Петрова Т. О. Синонімія та антонімія в українській фітомеліоративній термінології у спеціальних словниках початку ХХІ ст. / Т. О. Петрова // Вісник Національного ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. — № 791. — С. 82–87.
 6. Петрова Т. О. Іншомовні словотвірні елементи в українській фітомеліоративній термінології / Т. О. Петрова // Мова і культура : зб. наук. праць. — Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. — Вип. 17. — Т. ІІ (170). — С. 309–315.
 7. Петрова Т. О. Особливості семантичної параметризації української фітомеліоративної термінології у спеціальних словниках кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст. / Т. О. Петрова // Науковий вісник Східноєвропейського нац. ун-ту імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. Мовознавство. — Луцьк,  2014. — № 12 (289). — С. 118–124.
 8. Петрова Т. О. Лексична норма й варіантність в українській фітомеліоративній термінології / Т. О. Петрова // Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». — Харків, 2014. — № 1127. — Вип. 71. — С. 47–53.
 9. Петрова Т. О. Родо-видові відношення в комбінованому словнику фітомеліоративної термінології / Т. О. Петрова // Термінологічний вісник : зб. наук. праць : у 2-х ч. — Київ : Ін-т укр. мови НАН України, 2015.  — Вип. 3 (1). — С. 141 –150.
 10. Петрова Т.О. Проблеми внормування сучасної української фітомеліоративної термінології (словотвірний аспект) / Т. Петрова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». —— Вип. 77.— С. 74–81.
 11. Петрова Т.О. Українська термінографічна критика: від витоків до сучасності / Т.О. Петрова // Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки, Scientific Herald of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Philological Sciences / Редкол.: С.М. Ніколаєнко, (відп. ред.) та ін. – К.: Міленіум, 2018. – Вип. 292. – 208-217 с. Index Copernicus International
 12. Петрова Т.О. Теоретико-практичне значення рецензій на українські термінологічні словники кінця ХХ ст. – поч. ХХІ ст./ Т.О. Петрова// Проблеми загального і слов’янського мовознавства. – Дніпро: «Ліра», 2019, № 3, с.96-106. DOI 10.15421/251913
 13. Петрова Т. Витоки й становлення української термінографії/ Т. Петрова // Лінгвістичні студії Linguistic Studies: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса; гол. Ред. А.П. Загнітко. – Вінниця: ДонНУ Василя Стуса, 2019. – Вип. 37. – С. 20-25. DOI 10.31558/1815-3070.2019.37.3.
 14. Петрова Т. Рецензія на термінологічний словник: експертиза, професійний діалог і наукова дискусія / Т. Петрова// Лiнгвiстичнi студiї Linguistic Studies: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса; гол. ред. Ж. Краснбаєва-Чорна. Вінниця: ДонНУ ім. Василя Стуса, 2019. Вип. 38. С. 84-88. Index Copernicus International DOI 10.31558/1815-3070.2019.38.13
 15. Петрова Т. Рецензія на термінологічний словник як жанр критичного субдискурсу/ Т. Петрова// Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки.– Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019, Вип. 50, с. 133-139. Index Copernicus International

Статті в закордонних виданнях

 1. Petrova Tetіana. Title Term as a Component of the Microstructure of Dictionary of Combined Type (On the Material of Phytomeliorative Terminology) / Tetіana Petrova // Spheres of Culture : Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies. — Volume XI. — Lublin, 2015. —346–354.
 2. Петрова Т.О. Морфологічні способи термінотворення (на матеріалі сучасної української фітомеліоративної термінології) / Т.О. Петрова // Studia Ukrainica Posnaniensia. — Poland, Poznan, 2018, vol. VI. — 121–129.
 3. Петрова Т.О. Проблема становлення української термінографічної критики як складника термінографії/ Т.О. Петрова// Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium: сборник научных статей/ Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. беларус. культуры, языка и лит., Ин-т языкознания имени якуба Коласа; редкол.: И.Л. Копылов (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Беларусская навука, 2019. – Вып. 16. – С. 326-329.
 4. Петрова Т. Методологічні принципи укладання галузевого термінологічного словника/ Т. Петрова// Studia Ukrainica Posnaniensia. — Poznań  2019, zesz. VIІ (2), s. 119–125. DOI: 10.14746/sup.2019.7.12.

 

Статті в інших журналах

 1. Петрова Т. О. Професійна термінологія як засіб мовленнєвої компетенції / Т. О. Петрова // Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії: зб. статей ІV Міжнар. наук. конф. (м. Харків, 8–9 квітня 2014) / [за заг. ред. О. С. Черемської, О. М. Кузя]. — Харків : Видавець І. С. Іванченко, 2014. — С. 343–346.
 2. Петрова Т.  Шляхи формування сучасної української фітомеліоративної термінології: термінологізування загальновживаної лексики й ретермінологізування лексики інших наук / Тетяна Петрова // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2017. — № 869. — С. 77–82.

 

Закордонні тези

 1. Петрова Т.О. Формування світогляду філолога в умовах глобалізації // Scientific pedagogical internship “Philological education of the future: prospective and priority directions of scientific research” : Internship proceedings, November 27 – December 1, 2017. — Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, Pр. 102-104.
 2. Петрова Т.О. Розвиток української науково-технічної термінології сьогодні: напрями і перспективи/ Т.О. Петрова, О.М. Кримець // Key Issues of and Sciences: Development Prospect for Ukraine and Poland: International Multidisciplinary Conference (20–21 July, 2018, Stalova Wola, Republik of Poland). Stalova Wola: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. Vol. 2. P. 193–196.
 3. Петрова Т.О. Роль рецензій у вдосконаленні методології укладання термінологічних словників/ Т.О. Петрова// Philology in eu countries and Ukraine at the modern stage: International scientific and practical conference, December 21–22, 2018, Romania. Bia Mare: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, p. 111–114.

 

Тези в Україні

 1. Петрова Т. О. Синтетичні й аналітичні номінації у складі меліоративної термінології / Т. О. Петрова // Сучасні концептуальні підходи до формування змісту підготовки фахівців аграрного профілю: матеріали ХVII наук.-метод. конф. науково-педагогічних працівників (м. Харків, 23–26 червня 2008) / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. — Харків, 2008. — С. 47–
 2. Петрова Т. О. Термінологія меліорації як об’єкт лінгвістичного аналізу / Т. О. Петрова // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (м. Харків, 22–25 січня 2013). — Ч. ІІ.– Харків, 2013. — С. 288–
 3. Петрова Т. О. Синонімія в українській фітомеліоративній термінології у спеціальних словниках кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст. / Т. О. Петрова // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва (м. Харків, 22–25 січня 2014). — Ч.ІІ. — Харків, 2014. — С. 148–151.
 4. Петрова Т. О. Тарас Шевченко і формування української наукової термінології / Т. О. Петрова // Віковічна скарбниця генія Т. Г. Шевченка : матеріали конф., присвяченої 200-річному ювілею від дня народження Великого Кобзаря (м. Харків, 13 березня 2014) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Харків, 2014. — С. 83–85.
 5. Петрова Т. О. Лексична варіантність в українській фітомеліоративній термінології / Т. О. Петрова // ІІІ Міждисциплінарні гуманітарні читання : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 6–7 червня 2014). — Київ, 2014. — С. 79–80.
 6. Петрова Т. О. Сучасний стан і проблеми української наукової термінології (на прикладі фітомеліоративної) / Т. О. Петрова // Історичні, філософські, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих науковців (м. Харків, 4–5 грудня 2014) / [упорядник О. Ф. Євсюков]/ Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Харків : Видавництво «Фінарт», 2014. — С. 40–43.
 7. Петрова Т .О. Чужомовні словотвірні елементи в українській фітомеліоративній термінології / Т. О. Петрова // Історичні, філософські, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти: мат-ли ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ. і мол. науковців (м. Харків, 3–4 грудня 2015). — Харків : ФОП Бровін О. В., 2015. — С. 43–46.
 8. Петрова Т. О. Порушення норм термінотворення процесових прикметників у навчальних посібниках і підручниках із фітомеліорації / Т. О. Петрова // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва (м. Харків, 23–24 березня 2016). — Харків, 2016. — Ч. ІІ. — С. 127–128.
 9. Петрова Т. О. Термінологічна лексикографія в навчальному процесі аграрних ВНЗ / Т. О. Петрова // Історичні, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти: мат-ли ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ. і мол. науковців (м. Харків, 7–8 квітня 2016) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Харків : ФОП Бровін О. В., 2016. — С. 17–
 10. Petrova T. O. Hypero-hypnymic relations in the combined dictionary of phytomeliorative terminology / T. O. Petrova // Foreign languages for professional communication: materials of the scientific and practical conference of lecturers, post graduates and students (Kharkiv, April 6–7, 2016). — Kharkiv : KhNAU, 2016. — P. 76–
 11. Петрова Т. А. Терминологическая лексика в составе научного текста в процессе обучения русскому языку как иностранному / Т. А. Петрова // Русский язык за пределами России : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. / Харьк. нац. ун-т строительства и архитектуры. — Х., 2012. — Вып. 7. — С. 239–240.
 12. Петрова Т. А. Лингводидактическое описание терминологии специальности в процессе обучения на основных курсах / Т. А. Петрова // Русский язык вне России : инновации и традиции в преподавании : материали VIII Междунар. науч.-практ. конф. / Харьк. нац. ун-т строительства и архитектуры. — Х., 2013. — Вып. 8. — C. 280–281.
 13. Петрова Т. А. Терминология специальности в процессе обучения русскому языку на основных курсах / Т. А. Петрова // Проблеми та перспективи підготовки іноземних студентів у вищих навчальних закладах: матеріали Міжнар. наук.-метод. інтернет-конф. (м. Харків, 24 жовтня 2014 р.) / Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. — Х., 2013. — С. 130–132.
 14. Петрова Т. А. Научная терминология иностранного происхождения в процессе обучения русскому языку студентов агротехнологических специальностей / Т. А. Петрова // Инновации и традиции в преподавании русского языка в вузе и школе : материалы ІХ Междунар. науч.-практ. конф. / Харьк. нац. ун-т строительства и архитектуры (г. Харьков, 17 – 18 декабря 2014 г.). — Х., 2014. - С. 115-118.
 15. Петрова Т. О. Мовна політика й мовне планування в Україні протягом ХХ – ХХІ століть / Т. О. Петрова // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ, 24–25 травня 2017 р., м. Харків / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. — Харків, 2017. — С. 154–155.
 16. Петрова Т. О. Словотвірна норма в сучасній українській термінології: зразок і калька / Т.О. Петрова // Освіта і наука: філософські, історичні та соціальні засади : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю кафедр філософії та історичних, соціальних і правових дисциплін Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва, 28-29 листопада 2017 р. — Харків: ХНАУ, 2017. — С. 121-123.
 17. Петрова Т.О. Термінологічне планування в Україні протягом ХХ – ХХІ століть / Т. О. Петрова // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ, 20-21 березня, 2018 р./ Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. — Харків, 2018.  – С. 173-174.
 18. Петрова Т.О. Розвиток наукових уявлень про термін / Т.О. Петрова // Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (6 квітня 2018 р., м. Харків) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. — Харків : ФОП Бровін О.В., 2018. — С. 26-29.
 19. Петрова Т. Актуальна проблема української термінографії: термінографічна критика / Т.О. Петрова // Соціокультурні та комунікативні аспекти функціонування мовних одиниць: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди ювілею д-ра філол. наук, проф. Катерини Григорівни Городенської. Київ, 29-30 листопада, 2018 р. Київ: Міленіум, 2018. С. 134-135.
 20. Петрова Т. Наукове товариство імені Тараса Шевченка / Т. Петрова// Світова велич генія Т.Г. Шевченка: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 205-річчю від дня народження Великого Кобзаря, 14 березня 2019 р. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ФОП Бровін О.В., 2019. – С. 77-80.
 21. Петрова Т.О. Перспективи використання спеціальних словників у вивченні галузевої лексики природничих наук/ Т.О. Петрова // Тенденції та перспективи формування професійної лексики: Доповіді ІХ Міжнар. наук.-практ. Семінару, присвяченого питанням функціонування проф. мовлення, лінгвокультурологічному та соціальнокультурному аспектам філології (21 травня 2019 р.). Ірпінь: УДФС України, 2019. Вип. ІХ. С. 199-202.
 22. Петрова. Т.О. Рецензії на українські спеціальні словники як «індикатори» їхньої якості/ Т.О. Петрова// Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах: ІХ Міжнар. наук. конф. (м. Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 12-13 квітня 2019 р.): матеріали/ укладач О.К. Куварова; за редакцією проф. Т.С. Пристайко. – Дніпро: Ліра, 2019. – С. 148-150.
 23. Петрова. Т.О. Українська термінографія: проблеми й перспективи розвитку (від витоків до сучасності) / Т.О. Петрова // Граматичні читання – Х: матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. 16-17 травня 2019 року / Донецький національний університет імені Василя Стуса; наук. ред. А. П. Загнітко. – Вінниця: ТОВ «Твори», 2019. – С.19-24.
 24. Петрова Т.О. Українська природнича й науково-технічна термінологія: напрями формування / Т.О. Петрова // Матеріали підсумкової науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу і здобувачів наукових ступенів, 19-20 березня 2019 р.; у 2-х частинах / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2019. – Ч.1. – С. 148-150.
 25. Петрова Т.О. Рецензія на фаховий словник як репрезентант критичного субдискурсу. Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (8 жовтня 2019 р., м. Харків). Харків: Мадрид, 2019, с. 28-31.
 26. Петрова Т.О. Жанрові різновиди рецензії на спеціальні словники: міні-рецензії, стислі й розгорнуті рецензії: Філологічні науки в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 27-28 грудня 2019. – Одеса: Південно-українська організація «Центр філологічних досліджень», 2019. – Ч.1. – С. 26-29.

 

Участь у конференціях (з 2017 р.)

Взяла участь у роботі 18 міжнародних, всеукраїнських та внутрішньоуніверситетських наукових і науково-практичних конференцій та семінарів, у ході яких доповідала про результати наукових досліджень, зокрема:

І) у Міжнародних закордонних:

 • Міжнародної мультидисциплінарної конференції (International Multidisciplinary Conference) «Key Issues of and Sciences: Development Prospect for Ukraine and Poland», 20–21 липня 2018 р., м. Стальова Воля, Республіка Польща, доповідь «Розвиток української науково-технічної термінології сьогодні: напрями і перспективи» Т.О. Петрова, О.М. Кримець;
 • Міжнародної наукової конференції «Україністика: вчора, сьогодні, завтра…», 25–27 жовтня 2018 р., м. Познань, Республіка Польща, доповідь «Українська термінографічна критика: від витоків до сучасності»;
 • International scientific and practical conference «Philology in eu countries and Ukraine at the modern stage», December 21–22, 2018, Bia Mare, Romania, доповідь «Роль рецензій у вдосконаленні методології укладання термінологічних словників»;
 • ХVI Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Сучасныя праблемы лексікаграфіі», 15–19 травня 2019 р., м. Мінськ, Білорусь, доповідь «Проблема становлення української термінографічної критики як складника термінографії»;
 • XVI Международной конференции «Европейская русистика и современность», 11–13 вересня 2019 р., м. Познань, Республіка Польща, доповідь «Сравнительный анализ современных тенденций развития украинской и русской терминографической критики»;

ІІ)  у Міжнародних в Україні:

 • Міжнародної наукової конференції «Ідеї Харківської філологічної школи в парадигмах сучасного гуманітарного знання: традиції і новаторство», 1920 жовтня 2017 р., Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, доповідь «Проблеми внормування сучасної української фітомеліоративної термінології (словотвірний аспект)»;
 • Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди ювілею д-ра філол. наук, проф. К.Г. Городенської «Соціокультурні та комунікативні аспекти функціонування мовних одиниць», 2930 листопада 2018 р., Національний університет біоресурсів та природокористування, м. Київ, доповідь «Актуальна проблема української термінографії: термінографічна критика»;
 • Міжнародної наукової конференції «Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах», 1213 квітня 2019 р., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, доповідь «Рецензії на українські спеціальні словники як «індикатори» їхньої якості»;
 • Міжнародної науково-теоретичної конференції «Граматичні читання – Х», 16–17 травня 2019 р., Донецький національний університет ім. Василя Стуса, мВінниця, доповідь «Українська термінографія: проблеми й перспективи розвитку (від витоків до сучасності)»;
 • ІХ Міжнародного наук.-практ. семінару «Тенденції та перспективи формування професійної лексики», присвяченому питанням функціонування проф. мовлення, лінгвокультурологічному та соціальнокультурному аспектам філології, 21 травня 2019 р., Університет державної фіскальної служби, Навчально-науковий інститут гуманітарних наук, України, м. Ірпінь, Київська область, доповідь «Перспективи використання спеціальних словників у вивченні галузевої лексики природничих наук»;
 • Міжнародної науково-теоретичної конференції «Теоретичні і практичні проблеми граматики до 100-річчя від дня народження професора Галини Павлівни Циганенко», 1 жовтня 2019 р., Донецький національний університет ім. Василя Стуса, м. Вінниця, доповідь «Жанрова типологія, роль і функції рецензій на термінологічні словники»;
 • Міжнародної науково-практичної конференції «Філологічні науки в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття», 27–28 грудня 2019 р., Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», м. Одеса, Україна, доповідь «Жанрові різновиди рецензії на спеціальні словники: міні-рецензії, стислі й розгорнуті рецензії»;

ІІІ)  у Всеукраїнських:

 • Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах», 6 квітня 2018 р., м. Харків, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва доповідь «Розвиток наукових уявлень про термін»;
 • Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 205-річчю від дня народження Великого Кобзаря «Світова велич генія Т.Г. Шевченка», 14 березня 2019 р., м. Харків, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, доповідь «Наукове товариство імені Тараса Шевченка»;
 • ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах», присвяченої 75-річчю заснування кафедри, 8 жовтня 2019 р., м. Харків, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, доповідь «Рецензія на фаховий словник як репрезентант критичного субдискурсу»;

ІV) у внутрішньоуніверситетських: підсумкових наукових конференціях професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва, м. Харків, 20–21 березня 2018 р. (доповідь «Термінологічне планування в Україні протягом ХХ – ХХІ століть»), 19–20 березня 2019 р. (доповідь «Українська природнича й науково-технічна термінологія: напрями формування»).

 Оновлено: 18-02-2020, 09:38 / Переглядів: 3 661
 

Авторизація