Підгородецька Інна Юріївна

Підгородецька Інна Юріївнакандидат філологічних наук, доцент.

 

   Закінчила філологічний факультет Харківського державного університету (нині – ХНУ ім. В.Н. Каразіна) за спеціальністю «Російська мова та література» у 1993 р.; ІПО Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література. Англійська мова» у 2008 р.; аспірантуру ХНПУ ім. Г.С. Сковороди у 2010 р. Захистила дисертацію за темою «Асоціативно-образне поле КРАСА в контексті української літератури для дітей (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) зі спеціальності 10.02.01 «Українська мова» у 2011р.

   У 2005-2012 рр. працювала викладачем і старшим викладачем у Харківському національному економічному університеті на кафедрі українознавства і мовної підготовки іноземних громадян. Із 2012 р. до 2016 р. – доцент кафедри української і російської мов ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Із 2016 р. – доцент кафедри мовних дисциплін.

Автор понад 70 наукових і науково-методичних праць. Основні напрями наукових досліджень: міжкультурна комунікація, лінгвокультурологія, методика викладання мов.

Навчально-методичні видання

 1. Професійно орієнтовані тексти для студентів-іноземців денної форми навчання / Укл. Г. Г. Гайдамака, І. Ю. Підгородецька. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2008. – 76 с.
 2. Завдання для практичних занять з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для іноземних студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання / Укл. І. Ю. Підгородецька, С. Ю. Сокол. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. – 88с.
 3. Педагогіка і психологія вищої школи : навч. посібник [для магістрантів і аспірантів аграрних ВНЗ] / [О. Ф. Євсюков, Л. В. Герман, О. В. Тихоненко, І. Ю. Підгородецька] ; за ред. О. Ф. Євсюкова ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2014. – 264с.
 4. Русский язык : учебное пособие [для иностранных студентов] / Е. В. Тихоненко, И. Ю. Подгородецкая, Н. Г. Войчук; Харьк. нац. аграр. ун-т им. В.В. Докучаева. – Х., 2014. – 72 с.
 5. Подгородецкая И. Ю. Русский язык. Основы стилистики и деловой риторики: учебное пособие [для иностранных студентов] / И. Ю. Подгородецкая, Н. Г. Войчук; Харьк. нац. аграр. ун-т им. В.В. Докучаева. – Х., 2015. – 120 с.
 6. Підгородецька І. Ю. Українська мова: навч. посібник [дляіноземних студентів] / І.Ю. Підгородецька, О. В. Тихоненко; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – X.: ФОП Бровін О.В., 2018. – 138 с. 
 7. Іноземна (англійська мова) в професійній діяльності: посіб. для здобувачів другого (магістер.) освіт. рівня спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ф-ту менеджменту і економіки / В.Л.Чорна, Ю.В. Коврига, І.Ю. Підгородецька; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Xарків: ХНАУ, 2018. – 95 с. 

  

Наукові праці

 

Дисертація

 Підгородецька І. Ю. Асоціативно-образне поле КРАСА в контексті української літератури для дітей (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук зі спец. 10.02.01 «Українська мова» / І. Ю. Підгородецька; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. — Харків, 2011. – 221 с.

Автореферат

 Підгородецька І. Ю. Асоціативно-образне поле КРАСА в контексті української літератури для дітей (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): авторефер. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / І. Ю. Підгородецька; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2011. – 20 с.

Монографія

Підгородецька І. Ю. Лінгвальна реалізація асоціативно-образного поля краса в контексті художньої літератури другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / І. Ю. Підгородецька // Слово в поетичній мові: функціональний аспект : монографія / О. С. Черемська, І. М. Ходарєва, І. Ю. Підгородецька та ін. — Харків : Вид. ХНЕУ, 2011. — С. 62–

 

Статті у фахових виданнях та виданнях, що входять

до міжнародних наукометричних баз

 

 1. Підгородецька І. Ю. Образно-символічний потенціал космонімів як засобів вербалізації краси природи (на матеріалі творів української дитячої літератури другої половини ХІХ – початку ХХ ст.) / І. Ю. Підгородецька // Лінгвістичні дослідження : [зб. наукових праць]. — Вип. 26. — Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2008. — С. 67–
 2. Підгородецька І. Ю. Образна складова концепту КРАСА у творах С. Васильченка для дітей / І. Ю. Підгородецька // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации» : [зб. наукових праць]. — 2009. — Т. 22 (61). — № 1. – Симферополь : ТНУ им. В. И. Вернадского, 2009. — С. 76–
 3. Підгородецька І. Ю. Концепт КРАСА: естетичний і лінгвістичний напрями дослідження / І. Ю. Підгородецька // Мова і культура (Науковий журнал). — Вип. 11. — Т. IV (116). — К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. — С. 83–
 4. Підгородецька І. Ю. Концепт: проблема дефініції в сучасній лінгвістиці / І. Ю. Підгородецька // Лінгвістичні дослідження : [зб. наукових праць]. — Вип. 28. — Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2009. — С. 112–
 5. Підгородецька І. Ю. Мовні засоби відтворення зовнішньої краси людини (у текстах української дитячої літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.) / І. Ю. Підгородецька // Лінгвістичні дослідження : [зб. наукових праць]. — Вип. 29. — Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2010. — С. 21–
 6. Підгородецька І. Ю. Вербальна репрезентація образу краси в українській літературній казці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / І. Ю. Підгородецька // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации» : [зб. наукових праць]. — 2010. — Т. 23 (62). — № 1. — Симферополь : ТНУ им. В. И. Вернадского, 2010. — С. 168–
 7. Підгородецька І. Ю. Стилістичні функції лексичних одиниць із семантикою естетичного оцінювання у мові творів дитячої літератури другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / І. Ю. Підгородецька // Лінгвістичні дослідження : [зб. наукових праць]. — Вип. 31. — Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2011. — С. 170–
 8. Підгородецька І. Ю. Структура та склад лексичних одиниць із семантикою позитивної естетичної оцінки / І. Ю. Підгородецька // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации» : [зб. наукових праць]. — 2011. – Т.24 (63). – № 2. – Ч. 2. – Симферополь : ТНУ им. В. И. Вернадского, 2011. — С. 452–
 9. Підгородецька І. Ю. Мовний образ духовної краси в літературі для дітей Наукові записки. – Вип. 105 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 130–
 10. Підгородецька І. Ю. Прагматичний аспект художніх текстів для дітей / І. Ю. Підгородецька // Лінгвістичні дослідження : [зб. наукових праць]. — Вип. 33. — Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2012. — С. 196–
 11. Підгородецька І. Ю. Фітоніми як репрезентанти краси природи в художньому тексті для дітей (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / І. Ю. Підгородецька // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Серія: Філологія. – Харків, 2012. – № 994. – Вип. 64. –– С. 11–15.
 12. Підгородецька І. Ю. Світ краси в мові творів Олександра Олеся для дітей / І. Ю. Підгородецька // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации» : [зб. наукових праць]. – 2012. – Т. 25 (64). – № 1. – Ч. 1. – Симферополь : ТНУ им.В.И. Вернадского, 2012. – С. 149–
 13. Підгородецька І. Ю. Вплив художнього тексту на формування світобачення дитини / І. Ю. Підгородецька // «Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского» (Серия «Филология. Социальные коммуникации»). – Т. 25 (64). № 4. Ч. 2. – Симферополь : ТНУ им.В.И. Вернадского, 2012. – С. 167–
 14. Подгородецкая И.Ю. Красота как этносоциокультурный феномен в языковом сознании туркменских студентов // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия "Филология. Социальные коммуникации". – Т. 26 (64). № 1. – Симферополь : ТНУ им.В.И. Вернадского, 2013. – С. 505
 15. Підгородецька І. Ю. «І я пройду путі до краю, красу приймаючи земну...» (мовний образ краси в поезії Малишка) / І. Ю. Підгородецька // Культура слова. – Вип. 78. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 30–33.
 16. Підгородецька І. Ю. Асоціативність як об’єкт гуманітарних досліджень / І. Ю. Підгородецька // Міждисциплінарні гуманітарні студії [Електронне видання]. – Серія: філологічні науки. – Вип. 1. – К. : НАН України, 2014. – С. 10–16.
 17. Підгородецька І. Ю. Метафора в науковому мовленні економістів / І. Ю.Підгородецька // Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету: зб. наук. праць. – Вип. 12. – Кривий Ріг: НПП Астерікс, 2015. – С. 178-184.
 18. Підгородецька І. Ю. «Спілкування» і «комунікація» (до проблеми окреслення понять) / І. Ю.Підгородецька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: зб. наук. праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 60. – С. 56–
 19. Підгородецька І. Ю. Ціннісні домінанти в мовній картині світу сучасної молоді / І. Ю.Підгородецька / Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chif M.A. Zhurba –  – №12. – P. 181–183.
 20. Підгородецька І.Ю. Міжкультурна комунікація: невербальний аспект / І. Ю. Підгородецька / Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chif M.A. Zhurba –  – №14. – P. 162–165.
 21. Підгородецька І. Ю. Образ краси в мовно-поетичній картині світу Уляни Кравченко та Марійки Підгірянки (за поезіями для дітей) / І. Ю. Підгородецька, О.С. Черемська // Культура слова. – Вип. 86. – К., 2017. – С. 121–132.
 22. Підгородецька І. Ю. Національно-культурна специфіка паремій в аспекті міжкультурної комунікації (на матеріалі українських і турецьких прислів’їв та приказок) / І. Ю. Підгородецька // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chif M.A. Zhurba. – – №17. – P. 185–188.
 23. Підгородецька І. Ю.Репрезентація соціального статусу жінки у фразеології української та німецької мов / І. Ю. Підгородецька // Мова і культура.- К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – Вип. 21. – Т. IV (193). – С. 62-68

 

Інші публікації

 1. Підгородецька І. Ю. Колір як асоціат краси у творах української дитячої літератури другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст. / І. Ю. Підгородецька // Скарына і наш час. — Ч. 1. — Гомель : УА «ГДУ імя Ф. Скарыны», 2008. — С. 206–
 2. Подгородецкая И. Ю. Когнитивный подход в обучении русскому языку как иностранному / И. Ю. Подгородецкая, Н. Г. Войчук // Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії. Збірник статей IV Міжнародної наукової конференції. — Х. : Видавець Іванченко І.С., 2014. — С. 346–
 3. Підгородецька І.Ю. Мова як засіб міжкультурного спілкування: реалії та перспективи / І. Ю. Підгородецька // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 1–3 квітня 2015 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 217-218.
 4. Підгородецька І.Ю. Формування міжкультурної компетенції під час викладання української і російської мов як іноземних / І. Ю. Підгородецька // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: Тези ХIХ Міжнародної науково-практичної конференції. 4–5 червня 2015 року. – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 111-113.
 5. Підгородецька І.Ю. Лінгвістичний аспект міжкультурної комунікації у практиці викладання української та російської мов як іноземних / І.Ю. Підгородецька // IV Міждисциплінарні гуманітарні читання: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 28 жовтня 2015 року, м. Київ. – К., 2015. – С. 75-77. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://history.org.ua/LiberUA/IVMGUMChit_2015/IVMGUMChit_2015.pdf
 6. Підгородецька І. Ю. Лінгвістичний і соціокультурний аспекти міжкультурної комунікації (на прикладі споріднених мов і культур) / І. Ю. Підгородецька // Історичні, філософські, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти: матеріали II Всеукр. наук.-практ.конф. студентів і молодих науковців (3-4 груд. 2015 р., м. Харків) – Х.: ФОП Бровін А. В., 2015. – С. 67-69.
 7. Підгородецька І.Ю. Міжкультурна комунікація: невербальний аспект / І. Ю. Підгородецька // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва 23-24 березня 2016 р. – Харків, 2016. – Ч. ІІ. – С. 127-128.
 8. Підгородецька І. Ю. Лінгвокультурний аспект вивчення іноземних мов як чинник формування комунікативної компетентності / І. Ю. Підгородецька // Foreign languages forprofessional communication: materials of the scientific and practical conference of lecturers, post graduates and students (April 6-7, 2016). – Kharkiv: KhNAU, 2016. – P.73-76.
 9. Підгородецька І. Ю. Роль паралінгвістичних засобів у міжкультурній комунікації / І. Ю. Підгородецька // Історичні, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти: матеріали III Всеукр. наук.-практ.конф. молодих учених і студентів (7-8 квітня 2016 р., м. Харків) – Х.: ФОП Бровін О.В., 2016. – С. 37-38.
 10. Підгородецька І. Ю. Лінгвокультурологічний аспект міжкультурної комунікації у викладанні української та російської мов як іноземних / І. Ю. Підгородецька // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: ХНАДУ, 2016. – С. 377-379. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tfc.khadi.kharkov.ua/fileadmin/F_Language/Fpig/filologii/Sbornik_FPIG_2016.pdf
 11. Підгородецька І. Ю. Взаємозв’язок мови і культури в міжкультурній комунікації / І. Ю. Підгородецька // VМіждисциплінарні гуманітарні читання: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 19 жовтня 2016 р. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2016. – С. 109-111. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/item/0010862
 12. Підгородецька І. Ю. Ціннісна картина світу української молоді (на матеріалі опитування студентів ХНАУ імені В. В. Докучаєва) / І. Ю. Підгородецька // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції – К., КНЛУ, 2017. – С. 269–271. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://onedrive.live.com/?authkey=%21ADgGeDwDXEXBIag&cid=68696B3E65309B90&id=68696B3E65309B90%2113557&parId=68696B3E65309B90%2112311&o=OneUp
 13. Підгородецька І. Ю. Концепт щастя в картині світу сучасної молоді / І. Ю. Підгородецька // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва 24-25 травня 2017 р. – Харків, 2017. – Ч. ІІ. – С. 156-157.
 14. Підгородецька І. Ю. Прислів’я та приказки як важливий компонент міжкультурної комунікації / І. Ю. Підгородецька // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції 12-13 жовтня 2017 р. – Х.: ХНАДУ, 2017. – С. 536-539. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
 15. Тихоненко О. В., Підгородецька І. Ю. Комунікативно-мовленнєва цінність навчальних текстів лінгвокультурологічного спрямування у викладанні української мови як іноземної // Освіта і наука: філософські, історичні та соціальні засади: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 листопада 2017 р. – Х.: ХНАУ, 2017. – С. 123–125.
 16. Підгородецька І. Ю. Навчання комунікативної поведінки на заняттях з української та російської мов як іноземних / І. Ю. Підгородецька // Інновації та традиції у мовній підготовці студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х.: ХНУБА, 2017. – 339 с. – С. 214–216.
 17. Підгородецька І. Ю. Методи формування комунікативної і міжкультурної компетенцій у практиці викладання іноземних мов / І. Ю. Підгородецька // Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2018. – С. 162-163.
 18. Підгородецька І. Ю. Краса як цінність: гендерний аспект / І. Ю. Підгородецька // Eastern European Studies: Economics, Education and Law: Proceedings of the International Scientific Conference. Volume II, June 7-8, – Burgas: Publishing House FLAT Ltd- Burgas, 2018. – P. 167-169.

 Оновлено: 20-02-2019, 09:29 / Переглядів: 2 790
 

Авторизація