Тихоненко Олена Василівна

 

 Тихоненко Олена Василівна – доцент, кандидат філологічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри мовних дисциплін.

Сфера наукових інтересів: лінгвостилістика, методика викладання української мови у ВНЗ.   

Протягом 2011-2016 рр. очолювала кафедру української та російської мов.

Головний редактор газети «Знання».

Літературний редактор наукового видання «Вісник ХНАУ. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів».

Автор монографії, понад 90 науково-методичних праць, співавтор Типової програми навчальної дисципліни «Українська мова фахового спрямування» для підготовки бакалаврів в аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, навчальних посібників з української мови за професійним спрямуванням, психології та педагогіки вищої школи з грифом Мінагрополітики України.

Приділяє велику увагу виховній роботі студентів: організовує Шевченківські свята, літературні вечори, олімпіади з української мови, студентську конференцію «Слов’янська  культура на тлі культур народів світу». Започаткувала й веде рубрику «Плекаймо рідну мову» в газеті «Знання».

Нагороджена грамотою голови Харківської районної державної адміністрації (до 195-річчя ХНАУ).

 

 

Список вибраних наукових і навчально-методичних праць

 

Монографія

Тихоненко О.В. Становлення норм офіційно-ділового стилю української мови у 20? 30?ті рр. ХХ ст.: монографія / О.В. Тихоненко. ? Харків: Майдан, 2013. ? 180 с.

 

Словники

 1. Тихоненко О.В. Словник типових мовних зворотів/ О.В.Тихоненко, Н.Г.Войчук. –[2-ге вид., доповн. і перероб.]. – Харків: ХНАУ, 2010. – 49 с.
 2. Словник найбільш уживаних термінів і понять з агроекономіки / О.В.Тихоненко, А.В.Кучер. – Харків: ХНАУ, 2012. – 119 с.

 

Навчально-методична література

 1. Тихоненко О.В. Методичні вказівки до написання дипломної роботи [для студ. напряму підготовки 8.0910102 «Агрономія» спеціальності «Агрохімія і ґрунтознавство»] / [Тихоненко Д.Г. та ін.]. – Харків: ХНАУ, 2012. – 61 с.
 2.  Тихоненко О.В. Ґрунтознавство загальне: методичні вказівки та завдання до курсової роботи з теми «Агрогенетична характеристика ґрунту» [для студентів очної і заочної форм навчання та слухачів ІПО напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» спеціальності «Агрохімія і ґрунтознавство»] / [Дегтярьов В.В. та ін.]. – Харків: ХНАУ, 2012. – 61 с.
 3. Тихоненко О.В. Методичні вказівки до написання і оформлення дипломної роботи [для студентів напряму підготовки «Агрономія» зі спеціальностей «Агрономія», «Селекція і генетика сільськогосподарських культур», «Плодоовочівництво і виноградарство»] / [Кириченко В.В. та ін.]. – Харків: ХНАУ, 2012. – 35 с.
 4.  Тихоненко О.В. Методичні вказівки до написання дипломної роботи [для студ. напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» спеціальності «Агрохімія і ґрунтознавство»] / [Дегтярьов В.В. та ін.]. – Харків: ХНАУ, 2013. – 72 с.
 5. Тихоненко О.В. Українська мова за професійним спрямуванням: навчальний посібник для студентів аграрних ВНЗ / О. В. Тихоненко, Н. Г. Войчук, Т. М. Князь; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Xарків, 2013. – 138 с.(із грифом Мінагрополітики).
 6. Педагогіка і психологія вищої школи : навчальний посібник [для магістрантів та аспірантів аграрних ВНЗ] / [О. Ф. Євсюков, Л. В. Герман, О. В. Тихоненко, І. Ю. Підгородецька]. – Xарків, 2014. 264 с.(із грифом Мінагрополітики).
 7. Українська мова за професійним спрямуванням: методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.030508  „Фінанси і кредит” / О.В. Тихоненко; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2014.– 27 с.
 8. Тихоненко Е. В. Русский язык: учебное пособие [для иностранных студентов] / Е. В. Тихоненко, И. Ю. Подгородецкая, Н. Г. Войчук; Харк. нац. аграр. ун-т им. В. В. Докучаева. – Харків, 2014. – 72 с.
 9.  Тихоненко О.В. Ґрунтознавство загальне: методичні вказівки та завдання до курсової роботи з теми «Агрогенетична характеристика ґрунту» [для студентів очної і заочної форм навчання та слухачів ІПО напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» спеціальності «Агрохімія і ґрунтознавство»] / [Дегтярьов В.В. та ін.]. – Харків: ХНАУ, 2014. – 65 с.
 10. Тихоненко О.В. Українська мова (за професійним спрямуванням): методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 201 «Агрономія»/ О.В. Тихоненко/ Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Харків, 2016.–  26 с.
 11. Тихоненко О.В. Українська мова (за професійним спрямуванням): методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент»/ О.В. Тихоненко/ Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Харків, 2016.–  24 с.
 12. Тихоненко О.В. Українська мова (за професійним спрямуванням): методичні вказівки для студентів факультету менеджменту і економіки / О.В. Тихоненко/ Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Харків, 2016.– 20 с.
 13. Українська мова за професійним спрямуванням: навчальний посібник / О. В. Тихоненко, Т. М. Князь; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Xарків: Стиль-Іздат, 2017. 154 с.
 14. Українська мова: навч. посіб. [для інозем. студентів] / І. Ю. Підгородецька, О. В. Тихоненко; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Xарків: ФОП Бровін О.В., 2018. – 140 с.

 

Статті у фахових виданнях

 1. Тихоненко О.В. Проблема інтерференції в українському мовленні студентів-аграрників / О.В.Тихоненко // Вісник Львівського університету. Сер.філологічна. –2004. – Вип.34. – Ч.ІІ. – С.482-485.
 2. Тихоненко О.В. Динамічні процеси у формуванні українського ділового мовлення / О.В.Тихоненко // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Л.А. Лисиченко. — Харків, 2004. — Вип. 13. — С. 4854.
 3. Тихоненко О.В. Соціолінгвістичний аналіз офіційно-ділового стилю 20-30?х рр.ХХ ст. / О.В.Тихоненко // Мова і культура. –К., 2007. – Вип.9. –Т.І (89). Філософія мови і культури.– С.251-257.
 4. Тихоненко О.В. Словники ділової мови 20-30-х рр.ХХ ст. як джерело вивчення культури мови // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць/ за заг. ред. проф. Л.А. Лисиченко. – Х.,  2008 . – Вип.  26. –С. 101-106.
 5. Тихоненко О.В. Вплив мовної політики на становлення норм офіційно-ділового стилю української мови / О.В.Тихоненко // Лінгвістичні студії: зб.наук.праць / Донецький нац.ун-т; наук.ред. Анатолій Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – Вип.19.-С.18-22.
 6. Тихоненко О.В. Діахронний аспект у дослідженні офіційно-ділового стилю / О.В.Тихоненко // Мова і культура. – К., 2009. – Вип.11. – Т.V(117). – C.162-168.
 7. Тихоненко О.В. Стан дослідження офіційно-ділового стилю сучасної української літературної мови / О.В.Тихоненко // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Л.А. Лисиченко. — Харків, 2011. — Вип. 31. — С. 183191.
 8. Тихоненко О.В. Лексико-семантичні групи в офіційно-діловому стилі / О.В.Тихоненко // Наукові записки: зб.наук. пр. Сер. «Філологічні науки (мовознавство)».– Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2011. – Вип.100. – С.180-184.
 9. Тихоненко О.В. Слово в соціокультурній реальності України / О.В. Тихоненко // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Сер. «Филология. Социальные коммуникации»: [сб. научн. тр.]. – Симферополь, 2012. – Т.25 (64). – № 4. – Ч. 2. – С. 181-187.
 10. Тихоненко О.В. Проблема диференціації офіційно-ділового стилю української мови / О.В.Тихоненко // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Вип. 7 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П.І.Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – КривийРіг : КНУ, 2012. – С.141-146.
 11. Тихоненко О.В. Джерела збагачення лексики офіційно-ділового стилю на етапі його становлення / О.В.Тихоненко // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Вип. 8 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П.І.Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : КНУ, 2012. – С.180-184.
 12. Тихоненко О.В. Офіційно-діловий стиль української мови на тлі соціокультурного виміру періоду 20-30?х рр. ХХ ст. / О.В.Тихоненко // Ученые записки Таврического нац. университета им. В.И. Вернадского. Сер. «Филология. Социальные коммуникации»: [сб. научн. тр.]. – Симферополь, 2013. – Т.26(65), № 1. – С.305-309. 
 13. Тихоненко О.В. Словотвірні процеси в офіційно-діловому стилі української мови (на матеріалі словників ділової мови 20–30-х рр. ХХ ст.) / О.В.Тихоненко // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць ХНПУ ім.Г.С.Сковороди. – Х., 2015. – Вип.40. – С.47-52. (UGSD, OCIC WordCat, Index Copernicus, OAJI).
 14. Тихоненко О.В. Лінгводидактична спадщина Є.К.Тимченка (до 150-річчя від дня народження видатного мовознавця) / О.В.Тихоненко // Філологічні науки: збірник наукових праць Полтавського НПУ імені В.Г. Короленка. – 2016. – Вип.24. – С.101-106.
 15. Тихоненко О.В. Специфіка стилістичного переміщення лексичних одиниць (на матеріалі текстів публіцистичного стилю) / О.В.Тихоненко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Серія «Філологія». – 2017. – Вип.77. – С. 115-119.
 16. Тихоненко О.В. Становлення фразеології офіційно-ділового стилю української мови/ О.В.Тихоненко // Лінгвістичні дослідження: зб.наук.пр.ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. Харків, 2018. Вип.47. С.99-107.(UGSD, OCICWordCat, Index Copernicus, OAJI).

 

Інші публікації

 1. Тихоненко О.В. Престиж ділової мови – цілісність культури нації / О.В.Тихоненко // Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії: зб. наук. робіт Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. О.С.Черемської. – Харків: ХНЕУ, 2008. – Ч.ІІІ. –С.254-258.
 2. Тихоненко О.В. Автоматизований аналіз мови офіційно-ділового стилю / О.В.Тихоненко  //Проблемы функционирования и преподавания русского языка в Украине: материалы  ІІІ Междунар. научн.-практ. конф. – Харків: ХНТУСА, 2008. – Вып.3.– С.220-221.
 3. Тихоненко О.В. Формування ціннісних орієнтацій в освітньому процесі ХНАУ  ім.В.В.Докучаєва / О.В.Тихоненко // Сучасні аспекти виховання студентської молоді : матеріали Всеукр. ХУІІ  наук.- практ. конф. (19-20 березня 2009 р.). – Харків: ХНАМГ, 2009. – С.136-137.
 4. Тихоненко О.В. Динамічні процеси у фразеології офіційно-ділового стилю/ О.В.Тихоненко // Проблемы функционирования и преподавания русского языка в Украине: материалы ІУ науч.-практ. конф. – Харків: ХНТУСА, 2009. – Вып. 4.– С.187-188.
 5. Тихоненко О.В. Навчальний посібник «Українська мова фахового спрямування» для студентів аграрних ВНЗ / О.В.Тихоненко // Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання іноземних мов у навчальних закладах: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Харків: ХНАУ, 2009. – С.51-52.
 6. Тихоненко О.В. Теоретичні основи відбору методів навчання української мови з російськомовними студентами / О.В.Тихоненко // Проблемы функционирования и преподавания русского языка в Украине: материалы ІУ Междунар. науч.-практ. конф. – Харків: ХНТУСА, 2009. –  Вып. 4.– С.188-189.
 7. Тихоненко О.В. Методика викладання курсу «Українська мова фахового спрямування» в аграрному ВНЗ / О.В.Тихоненко, Н.Г.Войчук // Матеріали Міжнар. наук.  конф. «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії філософії»: зб. ст. – Харків: ХНЕУ, 2010.-С.278-283.
 8. Тихоненко О.В. Репрезентація концепту «державність» (на матеріалі фразеологізмів офіційно-ділового стилю української мови 20?30-х років ХХ століття) / О.В.Тихоненко // Філологічні студії. - Мелітополь, 2010.- Вип.І. –  С.329-335.
 9.  Тихоненко О.В. Семантика слова у словниках ділової мови 20?30-х рр. ХХст. / О.В.Тихоненко // Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії: зб. наук. робіт Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. О.С.Черемської. – Харків: ХНЕУ, 2010. –  С.99-105.
 10.  Тихоненко О.В. Синтаксичні норми в офіційно-діловому стилі 20?30?х рр. ХХ ст.  / О.В.Тихоненко // Україністика: нові імена в науці: зб.наук.пр. –  Горлівка: Вид-во ХДПІІМ, 2011. – Вип.3. – С.184-187.
 11.  Тихоненко О.В. Поняття норми в офіційно-діловому стилі / О.В.Тихоненко  // Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах: матеріали ІІ Всеукр.наук.-практ.конф. – Харків: ХНАУ, 2011.- С.52-55.
 12.  Тихоненко О.В. Роль мовної підготовки у вихованні студентів / О.В.Тихоненко // Проблемы использования, изучения и преподавания русского языка в Украине: материалы V Междунар. научно-практич. конф. – Харків: ХТУСА, 2011. – С.347-349.
 13.  Тихоненко О.В. Формування фразеології офіційно-ділового стилю української мови / О.В.Тихоненко // Семантика мови і тексту: мат-ли XІ Міжнар. наук. конф. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 606-609.
 14.  Тихоненко О.В. Офіційно-діловий стиль української мови: витоки і сучасний стан/ О.В.Тихоненко // Матеріали підсумкової конференції проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва». – Харків: ХНАУ, 2012. –  С.114-116.
 15.  Тихоненко О.В. Комунікативний аспект у викладанні мови / О.В.Тихоненко // Управління якістю підготовки фахівців аграрної сфери: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції (Харків, 6-7 квітня 2012 р.). – Харків: ХНАУ, 2012. – С. 230-233.
 16.  Тихоненко О.В. Навчально-методичне забезпечення якості мовної підготовки майбутніх фахівців аграрної сфери / О.В.Тихоненко, Н.Г.Войчук // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців аграрної сфери», ХНАУ, 6-7 квітня 2012. – Харків: ХНАУ, 2012. –  С.90-92.
 17. Тихоненко О.В. Історія кафедри української та російської мов / О.В.Тихоненко, Н.Г.Войчук // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців аграрної сфери», ХНАУ, 6-7 квітня 2012. - Харків: ХНАУ, 2012. - С. 228-230.
 18.  Тихоненко О.В. Роль словника екологічних термінів у вивченні курсу «Українська мова» студентами напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / О.В.Тихоненко // Матеріали підсумкової конференції проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2013. –  С.374-376.
 19. Тихоненко О.В. Прометеївський дух Т.Г.Шевченка / О.В.Тихоненко // Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії. Збірник статей IV Міжнародної наукової конференції. — Харків: Видавець Іванченко І.С., 2014. — С. 35–39.
 20. Тихоненко О.В. Лекція-презентація у викладанні курсу «Основи психології та педагогіки» для слухачів ІПО / О.В.Тихоненко // Мат-ли підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів, 22-25 січ. 2014 р.  – Харків: ХНАУ, 2014. – Ч.11. – С. 183-185.
 21. Тихоненко О.В. Володар у царстві духа / О.В.Тихоненко // Віковічна скарбниця генія Т.Г.Шевченка: матеріали конференції, присвяченої 200-річному ювілею від дня народження Великого Кобзаря. - Харків: ХНАУ, 2014.- С.106-109.
 22. Тихоненко О.В. Активізація словотворчого потенціалу в офіційно-діловому стилі (на матеріалі словників ділової мови 20-30-х рр. ХХ ст.) / О.В.Тихоненко // IІI Міждисциплінарні гуманітарні читання: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 6-7 червня 2014 року. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 56–57.
 23. Тихоненко О.В. Роль мовної підготовки у навчанні і вихованні майбутніх фахівців аграрної сфери / О.В. Тихоненко // 100 років на харківській землі: мат-ли наук.-практ. конфер., присвяченої 100 річчю харківського періоду агроуніверситету імені В.В.Докучаєва (1914 – 2014 роки), 25-26 вересня 2014 р. – Харків: ХНАУ, 2014. – С. 143-145.
 24. Тихоненко О.В. Відбиття теорії національної мови в лексикографічних працях / О.В.Тихоненко // Історичні, філософські, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти: матеріали  ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих науковців (4-5 груд. 2014 р., м. Харків). – Харків, 2014. – С.8-9.
 25. Тихоненко О.В. Формування міжкультурної мовної особистості у викладанні української мови для іноземних студентів / О.В.Тихоненко  // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: тези ХIХ Міжнар. наук.-практ. конф. (4–5 червня 2015 р., м. Харків). – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 128-130.
 26. Тихоненко О.В. Збагачення словникового запасу майбутніх фахівців напряму «Агрономія» іншомовною науковою термінологією / О.В.Тихоненко // Історичні, філософські, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти: матеріали  ІІ Всеукр. наук.-практ.конф. студентів і молодих науковців (3-4 груд. 2015 р., м. Харків). – Харків, 2015. – С.8-9.
 27. Тихоненко О.В. Фунціонування транспозитів у мові сучасної української періодики / О.В.Тихоненко // Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії. Збірник статей V Міжнародної наукової конференції. — Харків: Видавець Іванченко І. С., 2016. – С.107-111.
 28. Тихоненко О.В. Витоки викладання європейських іноземних мов у ХНАУ імені В.В.Докучаєва / О.В.Тихоненко // Foreign languages for professional communication:  materials of the scientific and practical conference of lecturers, postgraduates and students (April 6-7, 2016). – Kharkiv: KhNAU, 2016. – P.83-87.
 29. Тихоненко О.В. Багатогранна спадщина видатного мовознавця (до 150-річчя від дня народження Є.К.Тимченка) / О.В.Тихоненко // Історичні, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти: мат-ли ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ. і мол. наук. (7-8 квітня 2016 р., м.Харків).– Харків: ФОП Бровін О. В., 2016. – С.8-11.
 30.  Тихоненко О.В. Викладання мов у нашому виші (1818-1916 рр.) / О.В.Тихоненко // Мат-ли підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів, (23-24 березня 2016 р.)  – Харків: ХНАУ, 2016. – С. 167-168.
 31. Тихоненко О.В. Контроль знань іноземних студентів з російської мови в аграрному виші/О.В.Тихоненко // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 жовтня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016. – С.254-257.
 32. Тихоненко О.В. Лінгвостилістика як об’єкт дослідження / О.В.Тихоненко// Мат-ли підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів, 24-25 травня 2017 р.  – Харків: ХНАУ, 2017. –С. 186-187.
 33. Тихоненко О. В. Комунікативно-мовленнєва цінність навчальних  текстів лінгвокультурологічного спрямування у викладанні української мови як іноземної / О.В.Тихоненко, І. Ю. Підгородецька // Освіта і наука: філософські, історичні та соціальні засади: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 листопада 2017 р. – Х.: ХНАУ, 2017. – С. 123–125.
 34. Тихоненко О.В. Місце наукового стилю в навчанні української мови як іноземної / О.В.Тихоненко //Інновації та традиції у мовній підготовці студентів: тези доповідей Міжнародного науково-практичного семінару(14 грудня 2017 р.) –Харків: ХНУБА, 2017. – С.295-297.
 35. Тихоненко О.В. Труднощі вживання паронімів у професійному мовленні/ О.В.Тихоненко, І.Ю.Підгородецька // Мат-ли підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів,  20-21 березня 2018 р.  – Харків: ХНАУ, 2018.
 36. Тихоненко О.В. Проблема свободи людини і народу у творчості Г.С.Сковороди / О.В. Тихоненко, К.Д.Тихоненко  // Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (6 квітня 2018 р., м.Харків). – Харків: ФОП Бровін О.В., 2018. – С.99-101.
 37. Тихоненко О.В. Формування мовленнєвої компетенції студентів під час вивчення офіційно-ділового стилю мови / О.В. Тихоненко // Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (6 квітня 2018 р., м.Харків). – Харків:ФОП Бровін О.В., 2018. – С.133-135.


Оновлено: 27-12-2019, 14:43 / Переглядів: 3 731
 

Авторизація