Наукові праці Пузік Л.М.

 1. Л.М. Технологія зберігання фруктів, овочів та винограду. Посібник (гриф Мінагрополітики Лист № 18-28-13/1828 Від 27.10.2011). /Л.М. , І.М. Гордієнко Харків, Ви-во «Майдан», 2011,  330 с.
 2. Л.М. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Опорний конспект лекцій / Л.М. //Харків,  2011. –  96 с.
 3. Л.М. Технологія переробки і зберігання плодів, овочів і винограду / Л.М. //Харків,  2011. –  136 с.
 4. Тестові завдання для визначення рівня кваліфікації випускників агрономічного факультету освітньо кваліфікаційний рівень «Бакалавр» напрям Агрономія 1301 / М.А. Бобро, Є.М. Огурцов, Л.М.   О.В. Чигирин та інші Харків, 2010. – 60 с.
 5. Технологія зберігання і переробки сільськогосподарської продукції Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напрямку 6.030601 «Менеджмент»у вищих навчальних закладах України / В.Г. Прудников, В.А. Федяєв, А.Л. Леппа, Л.М.   Київ Аграрна освіта, 2010. – 27 с.

Статті  після захисту докторської дисертації

 1. Л.М. Кореляційна залежність росту та розвитку рослин дині і погодних умов вегетаційного періоду / Л.М. // Вісник ХНАУ Харк. Нац. Аграр. Ун-т (сер. «Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво»). – Х., 2010. – № 7. С. 94 – 103.
 2. Л.М. Прийоми одержання ранньої продукції плодів гарбузових рослин /Л.М. //Матеріали підсумкової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім.. В.В. Докучаєва, - Х., 2010. – С. 171 – 173.
 3. Рубіна В.В. Інтродукція середземноморських та азіатських пряних рослин на Сході України. /В.В. Рубіна, М.М. Довгаль, Л.М., М.В. Маматов //Вид-во Ужгородського НУ «Говерла». – Ужгород, 2010. – С. 326 – 328.
 4. Л.М. Спосіб визначення ступеня стиглості плодів дині для зберігання / Л.М. //Вісник Полтавської держ. аграр. академії. Полтава, 2011. – № 2. С. 19 – 21.
 5. Л.М. Збереженість плодів дині залежно від способу упаковки/ Л.М. // Вісник ХНАУ Харк. Нац. Аграр. Ун-т (сер. «Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво»). – Х., 2011. – №  6. – С. 47 – 56.
 6. Л.М. Вплив удобрення рослин дині на ураженість плодів мікроорганізмами під час зберігання/ Л.М. // Вісник ХНАУ Харк. Нац. Аграр. Ун-т (сер. «Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво»). – Х., 2011. –  № 6. – С.81 – 86.
 7. Л.М. Вплив способу сівби та схеми розміщення рослин на урожайність і товарну якість кабачка/Л.М. //Матеріали підсумкової конференції проф. викл. складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 10 – 11 січня 2011 р.– Х., 2011. – С. 320 – 322.  
 8. Л.М. Економічна ефективність вирощування та зберігання дині // Вісник ХДАУ. Серія Економіка АПК і природокористування. – 2011. – № 4. С. 34-42.
 9. Л.М. Оцінка збереженості плодів дині, вирощеної в умовах чорноземів типових лівобережного Лісостепу України / Л.М. // Вісник ХНАУ Харк. Нац. Аграр. Ун-т (сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство»). – Х., 2011. –  № 2. – С.154 – 161.
 10. Л.М. Вибір кращого сорту гарбузових плодів методом багатокритеріальної оптимізації / Л.М. // Вісник Сумського НАУ. Сер Агрономія і біологія. Вип. 10(22), 2011. – С. 27-33.
 11. Л.М. Залежність хімічного складу плодів дині від особливостей сорту / Л.М. //Праці Таврійського державного агротехнологічного університету Вип.. 11. Том 6, 2011. – С. 303 – 311.
 12. Черкесова В.К. Стабільність біохімічних компонентів сортів моркви Української селекції під час зберігання /В.К Черкесова, Л.М. , В.І. Михайлін //Вісник ХНАУ Харк. Нац. Аграр. Ун-т (Сер. «Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво»). – Х., 2011. –  № 10. – С. 97– 102.
 13. Л.М. Сортові ресурси гарбузових овочів України для вирощування гарбузових рослин з високою споживною якістю / Л.М.   //«Вісник Центру наукового забезпечення АПВ в Харківській області ін.- т рослинництва ім. В.Я. Юр'єва. – Х., 2011. - №  11. – С.141 – 145.
 14. Л.М. Товарна характеристика плодів дині / Л.М. // Вісник ХНАУ Харк. Нац. Аграр. Ун-т (сер. «Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво»). – Х., 2011. –  № 10 . – С. 38 – 44.
 15. Л.М. Якість плодів гарбузових рослин як складова їх  конкурентоспроможності /Л.М. //Вісник ХНАУ. Сер. Економіка АПК і природокористування. – 2011. – № 5. С. 28 – 33.
 16. Л.М.  Прогнозування формування товарного урожаю дині /Л.М. // Проблеми сталого розвитку агросфери. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 4 - 6 жовтня 2011р., Х., 2011. – С. 410 – 413.  

2012 р.

 1. Л.М. Особливості формування врожаю кабачка залежно від кліматичних умов / Л.М. , З.Г. Образцова  //Вісник Полтавської держ. аграр. академії. //Вісник Полтавської держ. аграр. академії. Полтава, 2012. – № 1. С. 30 – 32.
 2. Л.М. Зміна компонентів хімічного складу плодів кабачка залежно від особливостей сорту, їх розміру та умов зберігання. /Л.М.   //Вісн. ХНАУ    ім. В.В. Докучаєва – Харків, 2011. – №  (6).  – С. 30 – 47.
 3. Л.М. Товарознавча характеристика районованих сортів огірка відкритого ґрунту та їх конкурентоспроможність /Л.М. // Вісник ХНАУ. Сер. Економіка АПК і природокористування. – 2011. – № 12 . С. 12– 20.
 4. Л.М. Вплив спожиткової тари на збереженість плодів гарбузових рослин / Л.М.   //Матеріали підсумкової конференції проф. викл. складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 10 – 12 січня 2012 р.– Х., 2012. – С. 18 –  21. 
 5. Л.М. Технологічні властивості ферментованих патисонів / Л.М. // (Сер. «Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво»). – Х., 2012. –  №  2 . – С.  9– .13
 6. Л.М.. В.А. Колтунов  Конкурентоспроможність сортів гарбузових овочів  / Л.М. // Матеріали Міжнародної конференції       ХІОП
 7. Л.М.  Вплив умов зберігання на збереженість кабачків / Л.М. // (Сер. «Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво»). – Х., 2012. –  №   1' 12 . – С.  – 120 – 126.
 8. Виробництво насіння дворічних коренеплідних овочевих рослин (морква, буряк столовий) за краплинного зрошення. Методичні рекомендації. //О.Д. Вітанов, С.О. Кирюхін, Л.Л. Герман, О.В. Романов, О.В. Куць, Є.О. Томах, Л.М. Урюпіна, С.О. Щербіна, Л.М. , Т.А. Романова. – Харків, 2012. – 17 с.
 9. Технології вирощування насіння цукрових та кормових буряків у  Східному Лісостепу України Методичні рекомендації/С.І. Корнієнко, В.М. Балан, Л.М. ,  А.М. Бобро та ін.. – Харків, 2012. – 60 с. 
 10. Проект ''Розбудова ''Села майбутнього'' через відродження скотарства''

2013р.

 1. Л.М. Формування товарного врожаю пастернаку /Л.М. , О.І. Філімонова  //Вісн. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва – Харків, 2012. – №  ( 12).  – С. 191 – 195.
 2. Л.М. Роль логістики у збереженості овочевої продукції / Л.М.  , В.А. Бондаренко //Вісн. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва – Харків, 2012. – №  (12).  – С. 188 – 191.
 3. Л.М.Інтенсивність дихання капусти броколі під час зберігання / Л.М. , В.А. Бондаренко // (Сер. «Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво»). – Х., 2012. –  № 2 . – С.  – 278 – 281.
 4. Л.М. Визначення ступеня стиглості пастернаку / Л.М. , О.І. Філімонова  //Матеріали тез Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні агротехнології за умов зміни клімату» 7 – 9 червня 2013, Вип. 2. Мелітополь – Кирилівка, 2013. – 111 – 113 с.
 5. Л.М. Застосування антимікробних речовин під час зберігання капусти броколі / Л.М. , В.А. Бондаренко
 6. Л.М.  The influence of conditions of the vegetation period and features of a hybrid on the yield of Brussels sprouts //L.М. Puzik & V.А. Bondarenko
 7. "ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT: problems and prospects"(Экономика и управление народным хозяйством: проблемы и перспективы развития (L8) ISBN-10: 0988755661, ISBN-13: 978-0-9887556-6-6
 8. Л.М. Вибір кращого сорту кукурудзи цукрової методом багатокритеріальної оптимізації /Л.М. , Н.О. Дідух
 9. Л.М.   Ураженість хворобами капусти броколі під час її зберігання залежно від обробки препаратом Байкал ЕМ-1 / Л.М. , В.А. Бондаренко
 10. Патент на корисну модель №   Україна, МПК (2006.01) А23В 7/04 Спосіб зберігання капусти броколі / Л.М., В.К., Бондаренко В.А. –  № U 2013 03300; заявл. 18.03. 2013; опубл., Бюл.№  – С.  .
 11. Патент на корисну модель №   Україна, Спосіб визначення ступеня стиглості коренеплодів пастернаку / Л.М., В.К., Філімонова О.І., Черкесова В.Г. № U 2013 05007; заявл. 18.04.2013; опубл. , Бюл.№  – С.  .
 12. Л.М. Кореляційна залежність урожайності кукурудзи цукрової від погодних умов вегетаційного періоду  /Л.М. , Н.О.Дідух

Методична робота

 1. Методичні вказівки до написання і оформлення дипломної роботи для студентів напряму «Агрономія» Х., ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2013. – 35 с.
 2. Л.М.  Технологія зберігання і переробки зерна . Навчальний посібник (гриф Мінагрополітики Лист № 37-128-13/13742 Від 12.07.2013). / Л.М. , В.К. Харків, Точка, 2013. – 311 с.
 3. Л.М.  Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Лабораторний практикум. / Л.М. Харків, 2013 – 150 с.
 4. Л.М. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Опорний конспект лекцій / Л.М. //Харків,  2013. –  111 с.

 Овочесховище фотоальбом


:  ovocheshovische-fotoalbom.ppt (завант.: 42)
815,5 Kb [18-09-2013, 15:34]

 Фактори, які впливають на збереженість продуктів

 
:  1379507700_factor.ppt (завант.: 32)
101,5 Kb [18-09-2013, 16:45]Оновлено: 18-09-2013, 15:06 / Переглядів: 2 826
 

Авторизація