Науковий центр дидактики менеджмент-освіти

 

Адреса і місце розташування:

Україна,62483, Харківська обл., Харківський р-н,

п/в “Докучаєвське-2”, навчальне містечко ХНАУ,

корп. 3, кімн. 413

Керівник:

Нагаєв Віктор Михайлович

тел.: (0572) 99-72-58 

факс: (057) 709-03-10
 E-mail: nagaev_centr@mail.ru

   

Історична довідка:

  Існування Харківської обласної громадської організації "Науковий центр дидактики менеджмент-освіти" ("НЦДМО") бере початок з 2003 р., коли на базі кафедри управління в АПК ХНАУ ім. В.В. Докучаєва було створено навчально-науковий центр дидактичних основ професійної підготовки управлінських кадрів аграрного профілю як окремий структурний підрозділ ХНАУ (рішення ради університету № 4 від 25.06.2003 р.).
    Для розширення сфери діяльності центру, залучення до співпраці інших навчальних закладів та науково-дослідних установ, а також задоволення та захисту прав і творчих інтересів викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів при проведенні науково-педагогічних досліджень, об’єднання, підтримки і сприяння їх наукової діяльності, на установчих зборах було прийнято рішення звернутися до обласного управління юстиції з проханням зареєструвати науковий центр дидактики менеджмент-освіти як Харківську обласну громадську організацію. Відповідно до заяви засновників, рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради (№ 1103 від 18.08.2004 р.) отримано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Харківської обласної громадської організації „Науковий центр дидактики менеджмент-освіти”
    Сьогодні Центр дидактики має самостійний баланс, поточний рахунок у банку, печатку із своїм найменуванням, офіційний бланк та інші реквізити. Центр дидактики не має фіксованого членства. До НЦДМО входять викладачі, аспіранти, студенти ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, а також інших вищих навчальних закладів Харківської області, які займаються науково-педагогічними дослідженнями у галузі удосконалення дидактичних основ процесу підготовки управлінських кадрів на основі оновлення змісту освіти за принципами наукової творчості. Керівними статутними органами НЦДМО є загальні збори, рада. Очолює центр дидактики його директор – Нагаєв Віктор Михайлович.

   Мета діяльності центру – підвищення ефективності науково-педагогічних досліджень з актуальних напрямків розвитку педагогічної науки в галузі удосконалення теоретичних і методичних основ процесу підготовки управлінських кадрів аграрного профілю, що дасть змогу впровадити новаторські ініціативи в галузі професійної педагогіки на рівні кращих світових стандартів.

    Напрями діяльності центру

 • організація і проведення науково-педагогічних досліджень з удосконалення організації навчального процесу підготовки управлінських кадрів у системі менеджмент-освіти;
 • розробка, теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка у навчальному процесі нових дидактичних форм, методів та засобів навчання, що активізують навчально-творчу діяльність студентів і творчо організують освітній простір;
 • проведення педагогічних експериментів для перевірки ефективності використання інноваційних дидактичних засобів управління навчально-творчою діяльністю студентів та їх впливу на якість навчально-виховного процесу, професійної та фахової підготовки майбутніх фахівців;
 • упровадження у навчальний процес підготовки управлінських кадрів прогресивних інноваційних педагогічних технологій, що поліпшують якісні показники педагогічного процесу;
 • проведення наукових конференцій, семінарів, виставок, презентацій та інших заходів з обміну педагогічним досвідом між вищими навчальними закладами і залучення до цієї співпраці широкого кола фахівців у галузі вдосконалення дидактики менеджмент-освіти;
 • наукове обґрунтування отриманих результатів, підготовка рекомендацій з розповсюдження педагогічного досвіду щодо підвищення ефективності процесу підготовки управлінських кадрів;
 • активізація викладачів вищих навчальних закладів з планування проведення і виконання фундаментальних, прикладних та пошукових науково-педагогічних досліджень з пріоритетних напрямів розвитку педагогічної науки.
    Організаційна структура:

Організаційним осередком центру дидактики є кафедра менеджменту організацій Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. НЦДМО має осередки (філії) без права юридичної особи у вищих навчальних закладах Харківської області усіх рівнів акредитації.

    Організаційна структура НЦДМО складається з таких структурних підрозділів:

 • наукова лабораторія інноваційних педагогічних технологій;
 • наукова лабораторія оцінно-ситуаційного підходу;
 • відділ зовнішніх зв’язків з вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами із вивчення досвіду науково-педагогічної роботи;
 • відділ з організації проведення науково-дидактичних заходів;
 • відділ ТЗН та комп’ютеризації;
 • відділ з підготовки і видання навчально-методичної літератури

    Джерела надходження коштів та їх використання:

 Надходження коштів на рахунок НЦДМО можуть бути представлені такими джерелами:

 • добровільні внески фізичних та юридичних осіб;
 • благодійні внески окремих громадян;
 • державні субсидії та дотації;
 • фінансування цільових програм державою та громадськими фондами (наукові гранти);
 • від виробничої та господарської діяльності (НЦДМО має право на кошти та майно, придбані за рахунок створених ним підприємств, проведення наукових та інформаційно-просвітницьких заходів);
 • інші не заборонені чинним законодавством джерела коштів. Кошти центру дидактики можуть використовуватися на фінансування цільових програм статутної діяльності громадської організації, зокрема на:
 • заохочення членів центру дидактики, які активно займаються науковою та громадською роботою у НЦДМО;
 • розвиток культурно-просвітницької роботи серед членів центру дидактики та залучення до НЦДМО нових членів;
 • придбання основних і оборотних засобів (меблі, організаційна техніка, витратні матеріали тощо);
 • фінансування проведення науково-педагогічних заходів (конференції, семінари, конкурси тощо), а також відряджень членів НЦДМО за завданнями центру дидактики;
 • заснування підприємств, засобів масової інформації, а також створення додаткових структурних підрозділів, філій і наукових осередків центру дидактики;
 • допомогу малозабезпеченим викладачам, аспірантам, студентам центру дидактики;
 • інші цілі, що пов’язані з виконанням статутних завдань НЦДМО.

    НЦДМО як юридична особа веде оперативний бухгалтерський облік, статистичну звітність та вносить до бюджету платежі у порядку і розмірах, установ-лених чинним законодавством.

 

   Діяльність НЦДМО з упровадження інноваційних педагогічних технологій:

  Науковим центром дидактики менеджмент-освіти спільно з кафедрою менеджменту організацій факультету менеджменту і економіки згідно з Болонськими стандартами розроблені та впроваджені у навчально-виховний процес інноваційно-педагогічні технології, які допомагають суттєво підвищити якість освіт-ніх послуг. Основними з них є такі:

 • Методика оцінно-ситуаційного підходу аналізу управлінських ситуацій і прийняття управлінських рішень.
  1. Розроблені методологічні основи експертної оцінки та моделювання функціонування господарського механізму в умовах ринкової економіки для підвищення якості підготовки спеціалістів агропромислового комплексу. За цією методикою студенти при вивченні дисципліни „Основи менеджменту” оцінюють професійні ситуації на прикладі конкретних організацій і при закінченні вивчення курсу виконують навчально-дослідну роботу. Застосування оцінно-ситуаційного підходу в умовах виробництва дозволяє підвищити оперативність прийняття управлінських рішень у 8-10 разів.
 • Дворівнева педагогічна технологія управління навчально-творчою діяльністю студентів.
  1. Метою впровадження макро- та мікро-технологій управління НТД є підвищення творчої активності студентів на всіх етапах їх фахової підготовки, стимулювання систематичної, регулярної пізнавальної діяльності, підвищення рівня індивідуалізації та диференціації навчання, що позитивно позначиться на загальній успішності і сприятиме формуванню творчої особистості майбутнього фахівця-аграрника.
 • Макро-технологія управління навчально-дослідною роботою студентів.
  1. НДРС організовується за всіма методами, видами і формами занять і виступає складовою частиною загальних дидактичних процесів підготовки кадрів. Велику роль в управлінні і коригуванні навчально-творчою активністю студентів відіграють такі структупні підрозділи університету, як: навчальний відділ, науково-дослідна частина, відділ науково-інформаційного забезпечення, рада молодих учених, студентське наукове товариство, науковий центр дидактики менеджмент-освіти, органи студентського самоврядування.
 • Мікро-технологія управління навчально-творчою діяльністю студентів („Менеджмент-освіта”).
  1. Технологізація навчального процесу визначається, насамперед, програмованим блоком управління, який включає елементи управління і самонавчання. Управління навчально-творчою діяльністю може здійснюватися викладачем через систему методів та форм навчання або відповідними дидактичними засобами, основним з яких є модуль. При цьому самоуправління є наслідком регуляторної діяльності з боку викладача і результатом суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладача зі студентом.
 • Дидактична система ігрових методів поетапного контролю знань.
  1. Навчальний процес здійснюється шляхом поєднання поетапної системи контролю і модульно-рейтингової технології навчання, що забезпечує не тільки спрямування студентів на фахову і професійну підготовку, але й розвиток їх творчих здібностей і формування навичок науково-дослідної діяльності. При цьому дидактичні ігри проектуються з урахуванням соціально-психологічних умов педагогічного процесу і дидактичних принципів.
 • Система нетрадиційних ігрових методів навчання за дидактичними іграми.
  1. Розроблені моделі таких дидактичних ігор, як „Конкурс КВК”, „Брейн-ринг”, „Що? Де? Коли?”, „Дебати”, „Досягни вершини” та ін. Метою впровадження дидактичних ігор в освітній процес є активізація процесу пізнання студентської аудиторії, заглиблення у зміст дисципліни, що вивчається; розвиток навичок колективної взаємодії, набуття досвіду творчої діяльності, а також визначення рівня підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності.
 • Творча лабораторія дидактичних проектів „Науковий центр дидактики менеджмент-освіти”.
  1. Лабораторія є осередком апробації наукових проектів і навчально-творчих ідей студентів (організація освітніх студій, проведення наукових семінарів, обмін практичним досвідом та ін.). У ролі об’єднувального механізму навчально-творчої діяльності студентів запроваджено постійно діючу школу молодого лідера, яка допомагає студентам заглиблюватися у зміст дисципліни, відпрацьовувати риторико-комунікаційні здібності, розвивати навички керівника-лідера.
 • Дистанційна технологія управління навчально-творчою діяльністю,
  1. за якою навчальний курс має відповідне дидактичне забезпечення (модульно-рейтингова програма, методичні вказівки до самостійної роботи, навчальні посібники, практикуми, кодопосібники та мультимедійні підручники, відеолекції, технічні засоби навчання). Для налагодження дієвого зворотного зв’язку між викладачем і студентом створено комп’ютерний клас, який допомагає в організації навчальної, науково-дослідної та креативно-пошукової освітньої діяльності студентів.
 • Кейс-технологія,
  1. за якої навчально-методичні матеріали чітко структуровані і відповідно комплектуються у спеціальний набір (кейс) і надаються студентові для самостійного навчання з періодичними консультаціями у викладачів-консультантів. Методичне консультування здійснюється за допомогою НЦДМО.
 • TV-технологія
  1. – базується на використанні телевізійних лекцій, навчальних відеофільмів, кодопосібників, слайдів з методичними консультаціями викладачів. Для цього у навчальний процес упроваджені такі ТЗН, як мультимедійні проектори, пристрої для демонстрації слайдів у статичному режимі, комп’ютерні програми тестування студентів у діалоговому режимі, інтерактивні дошки та ін.
 • Інтернет-технологія
  1. – базується на використанні мережі „Інтернет” для забезпечення студентів навчально-методичним матеріалом і інтерактивної взаємодії між викладачем і студентом. Включає комплекс освітніх послуг, які надаються студентам за допомогою спеціалізованого інформаційно-навчального середовища. В основі цієї технології лежить методологія, спрямована на індивідуальну (що не залежить від часу та місця) роботу студентів із спеціально структурованим навчальним матеріалом за різноманітними формами спілкування з віддаленими експертами, викладачами чи студентами.
 • Електронні навчальні посібники.
  1. Використовуються для підвищення продуктивності засвоєння студентами навчального матеріалу і розвитку їх комунікативних навичок у процесі самостійного оволодіння змістом певної дисципліни. Розроблені підручники і навчальні посібники з дисциплін „Основи менеджменту”, „Конфліктологія”, „Методика викладання у вищій школі”.
 • Адаптивна модель кредитно-модульної технології навчання за Болонськими стандартами.
  1. Інтегративний підхід щодо розробки кредитно-модульних програм у системі уніфікації рейтингової оцінки має такі переваги: диференціація контролю знань, підвищення продуктивності навчального процесу, можливість порівнювати успішність студентів за окремими дисциплінами і встановлювати кумулятивний рейтинг, за яким оцінюється рівень професійної підго-товки фахівців.
 • Методика проведення семінарських занять в активній формі.
  1. Метою організації САФ є активізація навчально-творчої діяльності студентів шляхом безпосереднього залучення їх до організації та керівництва навчальним заняттям. Ця дидактична форма також призначена сформувати і закріпити вміння з управлінської підготовки, обґрунтування, прийняття та оцінки управлінських рішень, що є обов’язковим елементом творчої сформованості керівників і спеціалістів аграрної сфери.
 • Методика організації самостійної та індивідуальної роботи студентів за кредитно-модульною системою організації навчального процесу
  1. передбачає переорієнтацію функціональних завдань між викладачем, студентом і дидактичним модулем. Педагог у цьому разі виконує функції побудови освітнього середовища з консультаційним обслуговуванням і регулюванням процесу самоосвіти студента. У такій дидактичній системі центр управління навчання передається студенту, який за допомогою дидактичних модулів творчо налагоджує процес самоосвіти. За таких умов викладач стає каталізатором навчання, генератором ідей, забезпечує професійну самореалізацію особистості студента і формування її кваліфікаційного рівня.

    Таким чином, у навчальному процесі широко використовуються проблемно-пошукові методи навчання, засновані на активізації навчальної та дослідницької діяльності студентів, дидактичні та операційно-рольові ігри, імітаційні форми виконання виробничих функцій майбутніх керівників і спеціалістів сіль-ськогосподарського виробництва. Система інноваційних форм, методів та засобів навчання формує у студентів міцні знання, навички, досвід творчої діяльності; допомагає майбутнім фахівцям продуктивніше опановувати обрану професію.Оновлено: 28-01-2012, 00:29 / Переглядів: 4 532
 

Авторизація