Назаренко Віталій Васильович

 

  • в.о. доцента, кандидат с.-г. наук;
  • заст. декана з навчально-виховної роботи;
  • напрям наукової роботи – лісівничо-екологічний макрокомплекс та групування типів лісу Слобожанського району Придонецького сектора;
  • тел. 099-730-10-84.

 

Наукові праці

 

Монографії

  1. Назаренко В.В. Закономірності формування типів лісу Лісостепу Харківщини / В.В. Назаренко, В.П.Пастернак – Харків: Планета-Прінт, 2016. – 190 с.

 

Статті та тези доповідей1. Назаренко В.В. Екологічне та господарське значення соснового лісового масиву на околиці Золочева / В.В. Назаренко // Концепція розвитку лісової типології в Україні в контексті лісової освіти і підвищення продуктивності лісових насаджень: тези доп. Міжнар.наук. конф., 15-19 травня 2000 р. – Харків, 2000. – С. 248-250.

2. Назаренко В.В. Коливання температури та вологості повітря в вертикальному профілі соснового лісу / В.В. Назаренко // Лісова типологія в умовах сталого розвитку лісового господарства : матеріали VIII Погребняківських читань, 3-5 жовтня 2002 р. – Харків, 2002. – С. 87-90.

3. Назаренко В.В. Динаміка кліматичних показників Д.В. Воробйова /  В.В. Назаренко, З.Г. Образцова // Екологічні проблеми регіонів України : матеріали VI всукр. наук. конф. студ. і аспірантів, 21-22 квітня 2004 р. – Одеса, 2004. С. 167-168.

4. Назаренко В.В. Лісівничо-типологічна характеристика Слобожанських кленово-липових дібров та їх продуктивність / В. В. Назаренко // Вісник ХНАУ. Серія “Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство”. Х: ХНАУ – 2005. – №2. – С. 100–103.

5. Назаренко В.В. Типологічне різноманіття і макрокомплекс Скрипаївського навчально-дослідного лісгоспу / В.В. Назаренко // Стан і перспективи природного та штучного поновлення лісів : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. студ. і аспірантів вищих навч. закладів, 14–15 квітня 2005 р. – Харків, 2005. – С. 79–82.

6. Назаренко В.В. Підвищення природної продуктивності з метою покращення економічної ефективності дібров / В.В. Назаренко // Вісник ХНАУ. Серія "Економіка АПК і природокористування". Х: ХНАУ - 2006. - №2. – С. 194-199.

7. Назаренко В.В. Використання передових технологій лісового господарства в навчальному процесі / В.В. Назаренко // XVII наук.-метод.а конф. наук.-педаг. працівників, 23-26 червня 2008р: тези доп. -. - Харків, 2008. - С. 88-89.

8. Пастернак В.П. Продуктивність насаджень та типологічне різноманіття лісів північного сходу України / В. П. Пастернак, В. В. Назаренко // Конф. наукю-педаг. працівників, наукових спів роб.в і аспірантів та 63-я студент. наук. конф. : тези доп. – К., 2009. – С. 84–85.

9. Назаренко В.В. Продуктивність лісів Придонецького сектору Слобожанського району / В.В. Назаренко // Міжн. наук. конф. студент., аспірантів і молодих учених, 2 жовтня 2009 р.: тези доп. Харків, 2009. - С. 189.

10. Назаренко В.В. Типологічне різноманіття та продуктивність лісових екосистем Придонецького сектора Слобожанського лісотипологічного району / В.В. Назаренко, С.М. Бугайов // Від молекули до біосфери : матеріали IV Міжнар. Конф. молодих науковців, - 17-21 листопада 2009 р. – Харків, 2009. - С. 337-338.

11. Застосування польової ГІС Field-Map у навчальному процесі лісоосподарськоо факультету ХНАУ / Л.І. Ткач, В.П. Пастернак, В.В. Назаренко, С.М. Бугайов //  Проблеми і перспективи ІТ-індустрії : матеріали першої між нар. Наук.-практ. Конф., 18-19 листопада 2009р. – Харків, 2009. – С. 284-286.

12. Назаренко В.В. Типологічне різноманіття лісів Придонецького сектора Слобожанського лісотипологічного району / В. В. Назаренко // Наук. вісник НУБіПУ. – К: 2010. – Вип. 147. – С. 148–154.

13. Назаренко В. В. Типологічна структура і продуктивність лісів Придонецького сектора Слобожанського лісотипологічного району / В. В. Назаренко // Лісівнича наука: витоки, сучасність, перспективи : матеріали наук. конф., присвяч. 80-річчю від дня заснування УкрНДІЛГА, 12–14 жовтня 2010 р. – Харків, 2010. – С. 47–48.

14. Ткач Л.І. Навчально-наукова діяльність факультету лісового господарства ХНАУ з використанням технології Field-Map / Л.І. Ткач, В.В. Назаренко, С.М. Бугайов // Лісівнича наука: витоки, сучасність, перспективи : матеріали наук. конф., присвяч. 80-річчю від дня заснування УкрНДІЛГА, - 12–14 жовтня 2010 р. – Харків, 2010. – С. 232-233.

15. Ткач Л.І. Програмно-технологічний комплекс Field-Map у навчально-науковій діяльності факультету лісового господарства ХНАУ / Л. І. Ткач, В. В. Назаренко // Лісівництво і агролісомеліорація – 2010. – Вип. 117. – С. 62–65.

16. Пастернак В.П. Екологічна стиглість соснових деревостанів північного сходу України / В.П. Пастернак, О. А. Гірс, В. В. Назаренко // Вісник ХНАУ. Серія “Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство”. – 2010. – №4. – С. 148–152.

17. Назаренко В. В. Удосконалення нормативів лісоуправління у рекреаційних дубових лісах північного сходу України / В.В. Назаренко, В.П. Пастернак, В.Ю. Яроцький // Вісник ХНАУ. Серія “Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство”. – 2011. – № 2. – С. 162–167.

18. Назаренко В.В. Продуктивність деревостанів різного складу в умовах свіжої кленово-липової діброви на прикладі Слобожанського району Придонецького сектора / В.В. Назаренко // Матеріали підсумк. наук. Конф. проф..-викл. складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 10-13 січня 2012р. – Харків, 2012. – С. 268-270.

19. Назаренко В. В. Продуктивність лісів різного складу у свіжих дібровах Придонецького сектора Слобожанського лісотипологічного району / В. В. Назаренко, В. П. Пастернак // Науковий вісник НУБіПУ. – 2012. – Вип. 171. – Ч.3. – С. 72–79.

20. Пастернак В.П. Порівняльна оцінка типологічного різноманіття та продуктивності лісових насаджень Придонецького і Деркульського лісотипологічних секторів / В.П. Пастернак, В.В. Назаренко // ХІІ Погребняківські читання : матеріали першої всеукр. лісотип. конф. НЛТУ України. – Львів, 2012. – С. 199–203.

21. Пастернак В.П. Динаміка стану та продуктивності лісових насаджень Лісостепу Харківщини / В.П. Пастернак, В.В. Назаренко // Матеріали підсумк. наук. конф.проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 22-25 січня 2013р. – Харків, 2012. – С. 272-274.

22. Типологічне різноманіття лісових насаджень Слобожанського лісотипологічного району / В.П. Пастернак, В.В. Назаренко, В.А. Солодовник, В.Ю. Яроцький // Лісівнича наука і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали між нар. наук.-практ. конф., - 16-19 жовтня 2013р. - Харків, 2013. - С. 108-111.

23. Назаренко В.В. Аналіз продуктивності соснових деревостанів у різних лісорослинних умовах Лісостепу Харківщини / В.В. Назаренко, В.П. Пастернак // Лісова типологія: наукові, виробничі, навчальні аспекти розвитку : матеріали читань з нагоди дня народження Бориса Федоровича Остапенка. – Харків, 2014. – С. 79-82.

24. Назаренко В.В. Дубові ліси Придонецького сектору Слобожанського лісотипологічного району / В.В. Назаренко, Л.І. Ткач // 100 років на Харківській землі : матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю харківського періоду агроун-ту ім. В.В. Докучаєва, - 25-26 вересня 2014 р. – Харків, 2014. – С. 106-108.

25. Толкачова Т.М. Особливості росту та використання лісорослинного потенціалу модальних акацієвих деревостанів ДП "Тельманівське ЛГ" / Т.М. Толкачова, В.В. Назаренко // Екологізація сталого розвитку інформаційного суспільства : матеріали Міжнародної наук.-практич. конф. молодих учених, студ., аспірантів, 5-6 листопада 2014р. – Харків, 2014. – С. 181-183.

26. Назаренко В.В. Продуктивність соснових деревостанів Лісостепу Харківщини / В.В. Назаренко, В.П. Пастернак // Матеріали підсумкової наукової конф. проф.-виклад. складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 22-25 січня 2014р. – Харків, 2014. –Ч. 2. – С. 130-131.

27. Назаренко В.В. Аналіз лісового фонду в Скрипаївському навчально-дослідному господарстві / В.В. Назаренко, В.В. Бабенко // Аграрна наука, освіта, виробництво, європейський досвід для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 листопада 2015р. – Житомир, 2015. - С. 172-174.

28. Назаренко В.В. Стан і динаміка лісового фонду Скрипаївського навчально-дослідного лісгоспу / В.В. Назаренко, В.В. Бабенко // Науковий вісник НЛТУ України. - Львів, 2015. Вип. 25.8. - С. 100-105.

29. Назаренко В.В. Дослідження ходу росту соснових деревостанів Скрипаївського лісництва / В.В. Назаренко, В.В. Бабенко // Науковий вісник НЛТУ України. - Львів, 2016. Вип. 26.1 - С. 105-110.

30. Назаренко В.В. Назаренко В.В. Вивчення стану та динаміки лісів Лісостепу Харківщини на прикладі державного підприємства "Гутянське ЛГ" / В.В. Назаренко // Науковий вісник НЛТУ України. - Львів, 2016. Вип. 26.3 – С. 145-150.

31. Назаренко В.В. Похідні деревостани Лісостепу Харківщини / В.В. Назаренко // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, - 23-24 березня 2016р. - Харків, 2016. - Ч.2. – С. 113-114.

32. Назаренко В.В. Використання сучасних технологій для оцінювання типологічного різноманіття лісів Придонецького сектора Слобожанського лісотипологічного району / В.В. Назаренко, В.П Пастернак // Використання сучасних технологій для оцінювання типологічного різноманіття лісів Придонецького сектора Слобожанського лісотипологічного району Матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. приуроченої до 50-річчя УкрНДІгірліс та 10-річчя кафедри лісознавства ПНУ (ХІV ПОГРЕБНЯКІВСЬКІ ЧИТАННЯ) "Сучасні проблеми лісівничо-екологічної типології". – С. 37-41.

Назаренко Віталій Васильович народився 4 жовтня 1981 року в смт. Золочів Харківської області в сім'ї державних службовців.

У 1988 році пішов до першого класу Золочівської загальноосвітньої школи № 2 І-ІІІ ступенів, яку закінчив у 1998 році. У цьому ж році вступив на перший курс Харківського державного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва (зараз ХНАУ), де провчився до 2003 року та отримав диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю "Лісове господарство", та здобув кваліфікацію інженера лісового господарства.

У серпні 2003 року був прийнятий на посаду майстра лісу Васищевського лісництва Жовтневого держлісгоспу. В листопаді 2003 року був звільнений з посади майстра лісу у зв’язку із вступом до аспірантури за спеціальністю 06.03.03 "Лісознавство та лісівництво". Аспірантуру закінчив в листопаді 2006 року та був прийнятий на посаду асистента кафедри лісівництва ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

У 2008 році переведений на кафедру лісоуправління та лісоексплуатації.

У грудні 2013 року захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.03.03 "Лісознавство та лісівництво" та отримав науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук. Переведений на посаду старшого викладача.

У квітні 2014 року мобілізований до Збройних сил України. В березні 2015 року був демобілізований та повернувся на постійне місце роботи. У червні 2015 року переведений на посаду виконуючого обов’язки доцента кафедри лісоуправління та лісоексплуатації. З 1 вересня 2016 року – заступник декана з навчально-виховної роботи.

Одружений з Назаренко Аліною Вікторівною 1984 року народження головного спеціаліста служби у справах дітей Золочівської РДА.

Має доньку Назаренко Марію Віталіївну 2007 року народження, ученицю Золочівської загальноосвітньої школи № 2 І-ІІІ ступенів.

 Оновлено: 14-11-2018, 08:44 / Переглядів: 2 863
 

Авторизація