Перелік навчальних дисциплін на здобуття освітнього ступеня «магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

ОС «магістр» 071 Облік і оподаткування 
№ пор. Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЕКТС

1. ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1 Глобальна економіка 4
2 Соціальна відповідальність 4
3 Інноваційний розвиток підприємства 4
4 Бухгалтерський облік в управлінні підприємством 4
5 Фінансовий аналіз 5
6 Організація бухгалтерського обліку 7
7 Фінансовий менеджмент 3
8 Організація і методика аудиту 4
9 Автоматизовані системи обліку та аудиту  5
  Усього за обов'язковими дисциплінами 40

 

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
10 Сучасні економічні теорії                        3
11 Інтелектуальна власність
12 Методологія та організація наукових досліджень 3
13 Математичні моделі процесів в об’єктах досліджень
14 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 3
15  Психологія працевлаштування
16 Стратегічний аналіз 3
17 Ситуаційний аналіз
18 Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства 3
19 Облік і аудит фінансової санації та банкрутства підприємства
20 Облік зовнішньоекономічної діяльності
21 Облік експортно-імпортних оперцій 5
22 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами 3
  Усього за вибірковими дисциплінами 23

 

3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
3.1. Виробнича практика
23 Виробнича (переддипломна) практика 12
  Усього практичної підготовки 12
4. ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
24 Захист дипломної роботи 15
  Усього: 15
  Загальна кількість 90

 Оновлено: 17-03-2016, 07:06 / Переглядів: 802
 

Авторизація