Перелік навчальних дисциплін на здобуття освітнього ступеня "бакалавр" за спеціальністю 073 "Менеджмент"

№ п.п.
НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Кількість кредитів ЄКТС

 

Обов’язкові дисципліни

І. Цикл соціально - гуманітарної підготовки

1

Філософія

4

2

Історія та культура України

5

3

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

4

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

6

5

Психологія

3

Разом за циклом соціально-гуманітарної підготовки

21

ІІ. Цикл фундаментальної, природничо - наукової та загальноекономічної підготовки

6

Вища математика 

6

7

Дослідження операцій

3

8

Статистика

4

9

Інформаційні системи та технології

4,5

10

Економічна теорія

7

Разом за циклом фундаментальної, природничо - наукової та загальноекономічної підготовки

24,5

 

ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки

11

Державне та регіональне управління

4

12

Теорія організацій

4

13

Менеджмент

5

14

Операційний менеджмент

6

15

Управління персоналом

5

16

Самоменеджмент

3

17

Управління інноваціями

5

18

Стратегічне управління

5

19

Адміністративний менеджмент

7

20

Правознавство

3

21

Адміністративне право

4

22

Господарське право

3

23

Фінанси, гроші та кредит

4

24

Економіка підприємства

6

25

Фінанси підприємства

3

26

Облік і аудит

5

27

Маркетинг

5

28

Логістика

4

29

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

5

30

Міжнародні економічні відносини

3

31

Безпека життєдіяльності

3

32

Планування та організація виробництва на підприємствах АПК

6

33

Економіка сільського господарства

4

Разом за циклом професійної та практичної підготовки

102

Всього обов’язкових дисциплін

147,5

 

Вибіркові дисципліни

І. Цикл соціально - гуманітарної підготовки

34

Політологія

4

35

Соціологія

36

Історія ХНАУ

3

37

Історія цивілізації

38

Етика ділового спілкування

3

39

Дипломатичний протокол і етикет

40

Екологія

3

41

Соціальна екологія

ІІ. Цикл фундаментальної, природничо - наукової та загальноекономічної підготовки

42

Технологія виробництва продукції  тваринництва

3

43

Основи тваринництва

44

Системи технологій

3

45

Механізація та автоматизація виробництва

46

Технологія виробництва продукції  рослинництва

5

47

Система агрозаходів в рослинництві

Разом за циклом соціально-гуманітарної підготовки

24

1

2

7

 

ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки

48

Економічна інформатика

6

49

Мовна модель інформаційного простору

50

Моделювання економічних систем

4

51

Математичні моделі в менеджменті та маркетингу

52

Інвестування

3,5

53

Основи інвестиційної діяльності

54

Організація та нормування праці

4

55

Система наукових методів організації праці

56

Економіка природокористування

3

57

Сучасні концепції природокористування

58

Економіка та соціологія праці

3,5

59

Економіка праці та соціально – трудові відносини

60

Технологія переробки та зберігання с.-г. продукції

3

61

Стандартізація та сертифікація сільськогосподарської продукції

62

Страхування

3

63

Податки в АПК

64

Аналіз господарської діяльності

3

65

Організація та методика   економічного аналізу

66

Фінансовий аналіз

3

67

Стратегічний аналіз

68

Організація підприємницької діяльності

5

69

Формування бізнес – моделі підприємства

70

Організація біржової діяльності

5

71

Організація агросервісу

Разом за циклом професійної та практичної підготовки

46

 

Всього вибіркових дисциплін

70

 

Разом за ОКР

217,5

 72

Фізичне виховання (поза кредитна дисципліна)

 

 

3. Практична підготовка

73

Комплексна навчальна практика (вступ до фаху, технологія виробництва продукції рослинництва, технологія виробництва продукції тваринництва, система технологій)

6

74

Виробнича практика з економіки підприємства

7,5

75

Виробнича практика з планування, організації виробництва та операційного менеджменту на підприємствах АПК

6

Усього практична підготовка

19,5

Підсумкова атестація

3,0

Всього

240,0Оновлено: 11-02-2016, 08:14 / Переглядів: 4 546
 

Авторизація