Наукова діяльність кафедри архітектури, планування територій та будівництва

ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КАФЕДРИ:

 

  Усі викладачі кафедри здійснюють науково-дослідну роботу в межах загальної науково-дослідної теми кафедри: «Дослідження сучасних технологій та методик щодо використання території населених пунктів та сільських території, розвитку інфраструктури та їх розбудови», номер державної реєстрації 0118U1002009, 2018-2022 рр. (керівник О. Б. Гопцій).

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ:

 

  Усі викладачі є виконавцями науково-дослідної теми «Дослідження сучасних технологій та методик щодо використання території населених пунктів та сільських території, розвитку інфраструктури та їх розбудови» (номер державної реєстрації 0118U1002009) (керівник О. Б. Гопцій).

Гопцій Олександр Борисович – «Особливості визначення території населених пунктів в умовах різної форми власності на землю».

Соловйова Ольга Семенівна – «Принципи просторово-планувальної організації як передумова формування території населених пунктів».

Масленнікова Вікторія Вікторівна – «Пріоритетні напрями розвитку сільських територій України».

Черевко Іван Володимирович – «Ефективність використання земельних ресурсів сільських територій як складової сукупного ресурсного потенціалу».

Анопрієнко Тетяна Володимирівна – «Сучасні вимоги та особливості щодо використання сільських територій, у тому числі території населених пунктів».

Мироненко Олег Вікторович – «Пріоритетні напрямки освоєння колишніх промислових територій в місті і селі з метою поліпшення якості життя та екологічної напруженості».

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ ГОСПДОГОВІРНОЇ ТЕМАТИКИ:

 

 

ПЕРЕЛІК ЗАХИЩЕНИХ ДОКТОРСЬКИХ ТА
КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ:

 

Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

Гопцій Олександр Борисович, «Економічне обґрунтування  розміщення виробничих центрів та комплексів с.-г. підприємств і господарств (на прикладі Балаклійського району Харківської області», 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК», Харківський державний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, м. Харків, 1996 р.

Соловйова Ольга Семенівна, «Садово-паркове мистецтво як виразник культур, що змінюються (питання семантичної та просторової ієрархії)», 17.00.01 «Теорія та історія культури», Харківський державний інститут культури, м. Харків, 1998 р.

http://cheloveknauka.com/v/529937/a#?page=1.

Масленнікова Вікторія Вікторівна «Підвищення ефективності використання земельних угідь у сільському господарстві», 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК», Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, м. Харків, 2006 р.

Черевко Іван Володимирович «Ефективність інтенсифікації використання земельних ресурсів в сільськогосподарських підприємствах», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, м. Харків, 2012 р.

Анопрієнко Тетяна Володимирівна «Моделі державного регулювання проведення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення», 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, м. Харків, 2019 р.

Мироненко Олег Вікторович «Ерго-дизайнерські засоби удосконалення архітектурного середовища міста (на прикладі мало поверхневої житлової забудови)», 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури», Харківська академія міського господарства, м. Харків, 2009 р.

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ

 • статті у виданнях, індексованих у наукометричних базах даних Scopus / Web of Science Core Collection;
 1. V. Myronenko «The Development of Modular Architecture as an Alternative to Expensive Housing» ( 2019) в разделе «Архитектура, дизайн, реконструкция и реставрация архитектурного наследия» (регистрационный номер #02-07), работа  представлена к публикации в виде полнотекстовой статьи в специализированном выпуске журнала  «Materials Science Forum», индексируемом в международной базе цитирования SCOPUS https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/698/3/033005/pdf.
 2. V. Myronenko «Modern trends in architecture. Green architecture as aformof energy-efficient architecture» (2019) в разделе «Архитектура, дизайн, реконструкция и реставрация архитектурного наследия» (регистрационный номер #02-84), работа  представлена к публикации в виде полнотекстовой статьи в специализированном выпуске журнала  «Materials Science Forum», индексируемом в международной базе цитирования SCOPUS https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/698/3/033048/pdf.
 3. P., Tsymbalova T. A., Myronenko O. V. Mobile housing on the islands in post-industrial Dnieper / V. P. Myronenko, T. A. Tsymbalova, O. V. Myronenko / IOP Conference Series: Materials Scienceand Engineering Vol 907 (2020) 012007. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012007/pdf.

 

 • монографії:
 1. Губина М. В. Градостроительное и архитектурное проектирование в условиях сложного рельефа: монография / М. В. Губина. – Харьков: Факт, 2016. – 236 с.
 2. Черевко І. В. Сучасні наукові засади управління земельними ресурсами: монографія / А. Б. Ачасов, В. М. Опара, І. М. Бузіна та ін.; за ред. д-ра
  с.-г. наук А. Б. Ачасова; Харків. нац. аграр. ун-т. – Харків, 2016. – 137 с.
 3. Територіальний розвиток у системі земельного адміністрування регіонів: монографія / Мамонов К. А., С. Г. Нестеренко, Т. В. Анопрієнко та ін.; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків: ФОП Панов А. М., 2020. –340 с. (С. 69 – 84).
 4. Територіальний розвиток: будівельні аспекти: монографія / С. Г. Нестеренко, Т. В. Анопрієнко та ін. ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків: ФОП Панов А. М., 2019. –268 с. (С. 45 – 54, С.137 – 140, С.188 – 190).
 5. Земельне адміністрування: сучасний стан та перспективи: монографія / К. А. Мамонов, В. О. Пеньков та ін.; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. Харків: ФОП Панов А. М., 2019. – 344 с. (С. 190 – 219).
 6. Земельне адміністрування: особливості формування та сучасні технології реалізації: монографія / Харьков: ФОП Мезіна В.В., 2018. –356 с. (С. 68 – 91).
 7. Мамонов К. А.  Анализ рынка недвижимости и технологии риэлторского бизнеса: монография / К. А. Мамонов, С. М. Кобзан, Т. В. Аноприенко. – Харьков: ФЛП Панов А. М., 2016. – 158 с. (С. 52 – 113).
 8. Технології оцінки та моніторингу використання нерухомості міських агломерацій: монографія / за заг. ред. К. А. Мамонова. – Харків : ФОП Панов А. М., 2016. – 251 с. (С. 9 – 31).

 

 • статті в наукових періодичних виданнях інших держав;

 

 • статті в наукових фахових виданнях України (категорія А, Б, В);

Гопцій О. Б.

 1. Гопцій О. Б. Створення економічно доцільних виробничих будівель для фермерських господарств. / О. Б. Гопцій, В. В. Масленнікова // Приазов. екон. вісн.: електрон. наук. журн. – 2020. – Вип. 1 (18). – Режим доступу до ресурсу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-1-18.
 2. Гопцій О. Б. Концептуальні аспекти соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів об´єднаних територіальних громад. / О. Б. Гопцій, В. В. Масленнікова, П. М. Матвєєв // Приазов. екон. вісн.: електрон. наук. журн. – 2019. – Вип. 5 (16). – Режим доступу до ресурсу: http:/pev.kpu.zp.ua/vypusk-5-16.
 3. Гопцій О. Б. До питання планування території сільських населених пунктів, розроблення генеральних планів та іншої містобудівної документації. / О. Б. Гопцій, В. В. Масленнікова, І. В. Черевко // Економіка та суспільство [Електронний ресурс] Мукачів. держа. ун-т. – 2018. – № 19. – Режим доступу: http:/journal@economyandsociety.in.ua
 4. Гопцій О. Б. Сільський зелений туризм як елемент селозберігаючої моделі аграрного устрою України. / Д. О. Гопцій, О. Б. Гопцій, Ткаченко Т. Г // Вісн. Сум. Нац. аграр. ун-ту. Серія: «Економіка і менеджмент». – Суми: СНАУ, 2017. – № 12. – С.

 

Соловйова О. С.

 1. Соловйова О. С. Роль структуроформуючих і образних факторів в урбанізованому ландшафтному довкіллі / О. С. Соловйова, Ю. В. Жмурко // Сучасні проблеми архітектури і містобудування. – Київ: КНУБА, 2016. – Вип. 3. – С. 84 – 88.
 2. Соловьева О. С. Рекреационные зоны промышленных объектов как составляющая дизайна городской среды (на примере г. Харькова) / О.С. Соловйова // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – 2016. – № 2. – С. 101 – 105.
 3. Соловйова О. С. Рекреационный потенциал территорий, неблагоприятных для строительства, в структуре крупнейшего города / О.С. Соловйова, Л. В. Жиленко // Научный взгляд в будущее: междунар. период. науч. изд. / РИНЦ SCIENCE INDEX. – Одесса: Куприенко С. В, 2016. – № 2. – С. 41 – 45.
 4. Соловйова О. С. Комуникативные качества архитектуры в общественно-транспортных узлах исторической части крупного города / О. С. Соловйова, С. П. Донская //Научный Научный взгляд в будущее: междунар. период. науч. изд. / РИНЦ SCIENCE INDEX. – Одесса: Куприенко С. В, 2016. – № 2 – С. 25 – 28.

 

Масленнікова В. В.

 1. Масленнікова В. В. Реновація промислової забудови як елемент планування території. // Приазов. екон. вісн.: електрон. наук. журн. – 2020. – Вип. 6 (23). – Режим доступу до ресурсу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-6-23.
 2. Масленнікова В. В. Створення економічно доцільних виробничих будівель для фермерських господарств. / О. Б. Гопцій, В. В. Масленнікова // Приазов. екон. вісн.: електрон. наук. журн. – 2020. – Вип. 1 (18). – Режим доступу до ресурсу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-1-18.
 3. Масленнікова В. В. Концептуальні аспекти соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів об´єднаних територіальних громад. / О. Б. Гопцій, В. В. Масленнікова, П. М. Матвєєв // Приазов. екон. вісн.: електрон. наук. журн. – 2019. – Вип. 5 (16). – Режим доступу до ресурсу: http:/pev.kpu.zp.ua/vypusk-5-16.
 4. Масленнікова В. В. Обґрунтування раціонального складу і співвідношення земельних угідь у сільському господарстві. / В. В. Масленнікова // Приазов. екон. вісн.: електрон. наук. фахове вид. Класичного приват ун-ту – 2180. – Вип. 1 (06). – Режим доступу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-1-06.
 5. Масленнікова В. В. Роль консервації деградованих і малопродуктивних ґрунтів орних земель у створенні екологічностійких агроландшафтів. / В. В. Масленнікова // Бізнес-Навігатор. – 2018. – № 1 (44).
 6. Масленнікова В. В. Сучасний стан земельних відносин й землекористування / В. В. Масленнікова // Приазов. екон. вісн.: електрон. наук. журн. – 2018. – Вип. 5 (10). – Режим доступу до ресурсу: http:/pev.kpu.zp.ua/vypusk-5-10.
 7. Гопцій О. Б. До питання планування території сільських населених пунктів, розроблення генеральних планів та іншої містобудівної документації / О. Б. Гопцій, В. В. Масленнікова, І. В. Черевко // Економіка та суспільство [Електронний ресурс] Мукачів. держа. ун-т. – 2018. – № 19. – Режим доступу: http:journal@economyandsociety.in.ua.
 8. Масленнікова В. В. Підвищення ефективності використання земельних угідь у сільському господарстві. / В. В. Масленнікова // Глобальні та національні проблеми економіки: електрон. наук. фахове вид. -- № 17. - Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-17-2017.

 

Черевко І. В.

 1. Черевко І. В. До питання планування території сільських населених пунктів, розроблення генеральних планів та іншої містобудівної документації / О. Б. Гопцій, В. В. Масленнікова, І. В. Черевко // Економіка та суспільство [Електронний ресурс] Мукачів. держа. ун-т. – 2018. – № 19. – Режим доступу: journal@economyandsociety.in.ua.

 

Анопрієнко Т. В.

 1. Анопрієнко Т. В. Нововведення у сфері оцінки земель в Україні. / Б. О. Язлюк, Т. В. Анопрієнко, А. М. Бутов // Укр. журн. прикладної економіки. – 2020. – № 3. – Т. 5. – С. 201 – 214.
 2. Анопрієнко Т. В. Шляхи виправлення помилок Державного земельного кадастру. / М. О. Пілічева, Т. В. Анопрієнко // Вісн. ХНАДУ. – 2020. – Вип. 89. –С. 76 – 81.
 3. Анопрієнко Т. В. Сучасні тенденції інформаційного забезпечення земельного кадастру в Україні та світі. / Т. В. Анопрієнко, М. О. Пілічева, Л. О. Маслій, Ю. Р. Куліш // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: «Технічні науки». – № 1. – Т. 31 (70). – Ч. 2. – 2020. – С. 146 – 152.
 4. Анопрієнко Т. В. Технологія використання геоінформаційних систем при обробці геодезичних даних. / О. Є. Поморцева, М. О. Пілічева, Т. В. Анопрієнко // Технічні науки та технології: наук. журн. / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – № 4 (18). – С. 229 – 237.
 5. Анопрієнко Т. В. Аналіз ринку продажу прав на земельні ділянки на конкурентних засадах в Харківській області. / М. О. Пілічева, Т. В. Анопрієнко, Л. О. Маслій // Комунальне господарство міст. Серія : «Технічні науки та архітектура». – 2019. – Вип. 3. – С. 126 – 132.
 6. Анопрієнко Т. В. Удосконалення моделі державного регулювання грошової оцінки земель / І. В. Кошкалда, Т. В. Анопрієнко // Економіка АПК. – 2018. – № 12. – С. 6 – 15.
 7. Анопрієнко  Т. В. Особливості інформаційного забезпечення грошової оцінки земельних ділянок у контексті державного регулювання. / Т. В. Анопрієнко // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. Серія «Економіка і менеджмент». – 2018. – № 6 (76). – С. 7 – 11.
 8. Анопрієнко Т. В. Удосконалення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. / І. В. Кошкалда, Т. В. Анопрієнко // Вісн. ХНАУ. Серія: «Економічні науки». – 2018. – № 2. – С. 208 – 216.
 9. Анопрієнко Т. В. Вплив інформаційного забезпечення експертної грошової оцінки земельних ділянок на формування вартості земель. / Т. В. Анопрієнко // Комунальне господарство міст. Серія: «Технічні науки та архітектура». – 2018. – № 142. – С. 165 – 171.
 10. Анопрієнко Т. В. Якісне інформаційне забезпечення грошової оцінки земель – шлях до формування реальної вартості земель різного цільового призначення та використання. / Т. В. Анопрієнко // Містобудування та територіальне планування. – 2018. – № 67. – С. 27 – 38.
 11. Анопрієнко Т. В. Сучасний стан інформаційного забезпечення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні. / Г. В. Костюков, Т. В. Анопрієнко  // Комунальне господарство міст. Серія: «Технічні науки та архітектура». – 2018. – № 140. – С. 46 – 52.
 12. Анопрієнко Т. В. Сьогодення законотворчих процесів з нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. / Т. В. Анопрієнко // Комунальне господарство міст. Серія: «Технічні науки та архітектура». – 2016. – № 132. – С. 129 – 133
 13. Анопрієнко Т. В. Моделювання та оцінювання станів складних об’єктів із застосуванням формальної логіки. / Є. І. Кучеренко, Т. В. Анопрієнко, І. С. Творошенко // Системи оброки інформації. – 2016. – № 2 (139). – С. 76-82.
 14. Анопрієнко Т. В. Аналіз сучасного стану кадастрової оцінки земельних ділянок. / Є. І. Кучеренко, Т. В. Анопрієнко // Системи оброки інформації. – 2016. – № 1 (138). – С. 94–99.

 

Мироненко О. В.

 1. Мироненко О.В. Сучасні проблеми мегаполісів та житлових кварталів. Методи реновації в умовах щільної забудови. / О. В. Мироненко, О. В. Матвєєва // Наук. вісн. будівництва / ХНУБА, ХОТВ АБУ. – 2019. – Т. 98. – № 4. – С. 127-132.
 2. Мироненко О. В. Основні принципи реновації та вдосконалення щільної міської забудови на прикладі США. / О. В. Мироненко, О. В. Матвєєва // Наук. вісн. будівництва / ХНУБА, ХОТВ АБУ. – 2019. – Т. 98. – С. 132-136.
 3. Мироненко О. В. Адаптація поняття «ревіталізація» на прикладі віденських газгольдерів. / О. В. Мироненко// Наук. вісн. будівництва. – ХДТУБА ХОТВ АБУ. – Вип. 64. – 2017. – С. 39–43.
 4. Мироненко О. В. Функционально-планировочный аспект проектирования хосписов. / О. В. Мироненко// Сучасні проблемиа рхітектури та містобудування: наук.-техн. зб.: у 2 ч. відпов. ред. М. М. Дьомін. – Київ: КНУБА, 2017. – Вип. 43. –Ч. 2. – С. 345 – 351.
 5. Мироненко О. В. Эргономика рабочего кресла. / О. В. Мироненко// Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистецтва. Зб. наук. пр./ за ред. В. Я. Даниленка. – Харків: ХДАДМ, 2016. – 186 с. (№ 13: Мистецтвознавство). – С. 41 – 43.
 • інші видання.

 

ПАТЕНТИ, СВІДОЦТВА Й АВТОРСЬКІ ПРАВА

 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 95761 від 03.02.2020 на статтю: Кошкалда І. В. Удосконалення моделі державного регулювання грошової оцінки земель / І. В. Кошкалда, Т. В. Анопрієнко // Економіка АПК. – 2018. – № 12. – С. 6 – 15.

 

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ

 

2016 р.

Учасники І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій) у Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва у 2016/17 н.р. Спеціальність «Геодезія та землеустрій» (керівник – доцент В.В. Масленнікова):

 • І. М. Санжаревська, студентська наукова робота Харківського регіонального конкурсу з природничих, технічних та гуманітарних (соціально-гуманітарного та економічного напрямків) наук на тему: «Аналіз використання земельного фонду Харківської області»;
 • Н. С. Руденко, тема наукової роботи: «Оптимізації використання і відновлення земельних ресурсів»;
 • Д. Коробова (4 к., 2 гр.), тема наукової роботи: «Переваги і недоліки використання земельних ресурсів в системі планової економіки»;
 • В. Г. Наумова (4 к., 2 гр.), тема наукової роботи: «Сталий розвиток і стале землекористування»,
 • Д. С. Жавжарова (4 к., 1 гр.) , тема наукової роботи: «Стан використання земельних ресурсів в розвинених країнах світу»;
 • О. О. Дрогало, тема наукової роботи: «Основні задачі та принципи прогнозування використання земельних ресурсів».

2017 р.

Учасники І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій) у Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва у 2017/18 н.р. Спеціальність «Геодезія та землеустрій» (керівник – доцент В.В. Масленнікова):

 • Л. О. Полещук, тема наукової роботи: «Консервація деградованих та малопродуктивних земель Херсонської області»;
 • А. В. Гусак, тема наукової роботи: «Земельні реформи в країнах світу»;
 • Є. А. Глухова, тема наукової роботи: «Стан використання земельних ресурсів Полтавської області».

 

2018р.

Учасники науково-практичної інтернет-конференції «Формування нової парадигми управління земельними ресурсами в умовах посилення євроінтеграційних процесів  в Україні», 25 вересня 2018 р.

 • А. В. Гусак (магістр), тема: «Території, що відносяться до екомережі України»;
 • І. М. Колісник (магістр), тема: «Еколого-економічні проблеми сучасного стану використання та охорони земельних ресурсів в Україні»;
 • К. Л. Мовчан (магістр), тема: «Проблеми системи моніторингу земель в Україні та шляхи її вдосконалення»;
 • Л. О. Полещук (магістр), тема: «Удосконалення системи агрофізичного моніторингу земель сільськогосподарського призначення»;
 • К. Р. Трунова (магістр), тема: «Екомережа як шлях до відтворення екологічної стабільності»;
 • О. С. Яценко (магістр), тема: «Використання та охорона земель водного фонду Харківської області»;
 • Л. С. Краснокуцька (магістр), тема: «Сучасний стан земельних відносин в Україні та перспективи розвитку».

 

2019 р.

Учасники 72-ї наукової інтернет-конференції аспірантів, магістрів і студентів факультету інженерів землевпорядкування, 23 квітня 2019 р.

Керівник – доцент В.В. Масленнікова:

 • В. В. Максименко (магістр), тема: «Стратегія формування раціонального, екологічно-безпечного та сталого розвитку землекористування»;
 • Л. О. Полещук (магістр), тема: «Проблема деградації ґрунтів херсонської області»;
 • Д. С. Стещенко (магістр), тема: «Загроза поширення ерозійних процесів в Україні».

Керівник – доцент І. В. Черевко

 • С. В. Мороз, тема: «Аерофотоайомка»;
 • О. О. Тапальський, тема: «Методи та технологічні процеси обробки даних дистанційного зондування в цілях рішення задач природокористування»;
 • М. С. Цегельська, тема: «Аналіз сучасних систем зондування землі».

 

2020 р.

 1. Переможці І туру й учасники ІІ туру конкурсу студентських наукових робіт.
 • В. О. Семенов (керівник – О. Б. Гопцій), тема: «Моніторинг залізничних вокзальних комплексів відповідно до вимог маломобільних груп», конкурс студентських наукових робіт з галузі знань «Інфраструктура залізничного транспорту (рухомий склад, залізниць та тяга поїздів, транспортні споруди, залізнична колія)»;
 • Є. Є. Чередниченко, тема: «Моделювання прийняття рішення щодо вибору web-камери для управління будівельними проектами / конкурс студентських наукових робіт з галузі науки 191 «Архітектура та будівництво» спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»;
 • Є. Є. Чередниченко (керівник – В. В. Масленнікова), тема: «Моделювання прийняття рішення щодо оцінки клієнт-орієнтованого управління будівельними проектами», конкурс студентських наукових робіт з галузі науки 191 «Архітектура та будівництво» спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»;

  Учасники 73-ї наукової інтернет-конференції аспірантів, магістрів і здобувачів факультету інженерів землевпорядкування, 21 квітня 2020 р.

Керівник – доцент В. В. Масленнікова:

 • А. В. Кобзиста, тема: «Планування територій та управління їх розвитком»;
 • Є. С. Степаненко, тема: «Значення прогнозів для національної економіки;

Керівник доцент І. В. Черевко:

 • Д. В. Бобух (3к.), тема: «Аналіз сучасних систем дистанційного зондування землі»;
 • О. С. Олійник (3 к., 1 гр.), тема: «Перспективи використання БЛА в аграрному виробництві»;
 • В. О. Семенов (1 к., 1 гр.), тема: «Архітектурне креслення ‒ графічна мова архітектора»;
 • А. А. Федіна (3 к., 1 гр.), тема: «Аналіз місцевості за допомогою літальних апаратів та мобільних додатків»;
 • Є. М. Фоміних (3 к., 1 гр.), тема: «Аналіз можливих варіантів застосування аналітичних та цифрових технологій у сучасній фотограмметрії».

 

2021 р.

Переможці І туру й учасники ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»:

 • В. О. Мосолкова (2 к., 1 гр.), наукова робота під шифром «Камінь в архітектурі» (керівник – канд. екон. наук, доцент В. В. Масленнікова);
 • В.О. Семенов (2 к., 1 гр.), наукова робота під шифром «Клеєні матеріали» (керівник – канд. екон. наук, доцент О. Б. Гопцій);
 • В. О. Семенов, Є. Є. Чередниченко (2 к., 1 гр.), наукова робота під шифром «Планувальна структура» (керівник – канд. архітектури О. С. Соловйова);
 • Д. А. Юдіна (1 к., 1 гр.),наукова робота під шифром «Містечко» (керівник – канд. екон. наук Т. В. Анопрієнко).

Переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» – Д. А. Юдіна (1 к., 1 гр.), наукова робота під шифром «Містечко» (керівник – канд. екон. наук Т. В. Анопрієнко).

 

НАУКОВИЙ ГУРТОК КАФЕДРИ

 

  На кафедрі планування території населених пунктів та будівництва працює студентський науковий гурток «Оптимізація використання земель населених пунктів та їх архітектурно-просторової організації», керівником якого є канд. екон. наук, доцент В. В. Масленнікова.

ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА
кафедри планування території населених пунктів та будівництва
«Оптимізація використання земель населених пунктів та
їх архітектурно-просторової організації»
на 2020/21 навчальний рік

№ засідання

Наукова тематика та питання над якими працюють члени гуртка

Відповідальні за роботу засідання гуртка

Термін виконання (місяць)

1

Забезпечення населення культурно-побутовими, медичними, загально-освітніми, оздоровчо-спортивними закладами в умовах створення об'єднаних сільських громад

Гопцій О. Б.

Вересень

Особливості й унікальність «сільської архітектури»

2

Використання земель у зонах об’єктів особливого режиму діяльності

Анопрієнко Т. В.

Жовтень

Основні ключові складові генерального плану населеного пункту

3

Особливості і відзнаки архітектури України ХVІІІ, ХІХ, ХХ століть

Соловйова О. С.

Листопад

(Грудень)

Архітектурна спадщина України та її вплив на сьогодення і майбутнє містобудівництва

4

Дослідження прогресивних методів створення планово-картографічної основи для перебудови і забудови населених пунктів

Мироненко О. В.

Березень

Взаємопов’язаність архітектури і будівельної галузі

5

Роль і значення дорожньо-транспортного сполучення в сучасних умовах розвитку поселенської мережі

Масленнікова В. В.

Квітень

Сучасні полімерні композитні матеріали в будівництві

6

Зонінг території населених пунктів як основа генерального плану

Черевко І. В.

Травень

Архітектура сільських виробничих комплексів, історія, сьогодення та майбутнє

  Загальна спрямованість роботи студентського наукового гуртка – еколого-економічне обґрунтування оптимізації використання земель в умовах проведення земельної реформи, особливості будівельної галузі на селі (юридичні, соціально-економічні, матеріально-технічні, природоохоронні чинники), роль і значення дорожньо-транспортного сполучення в сучасних умовах розвитку мережі поселень, дослідження прогресивних методів створення планово-картографічної основи для перебудови та забудови населених пунктів тощо.

  Представлені на засіданнях студентського наукового гуртка доповіді слухачів Юдіної Д., Мосолкової В., Саєнко Д., Семенова В. і Чередниченко Є. є актуальними, потребують певного доопрацювання та рекомендовані до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

 

 Оновлено: 17-05-2021, 08:43 / Переглядів: 267
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок