Наукова діяльність кафедри фінансів

 ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КАФЕДРИ

  «Теоретичні та методологічні засади фінансово-кредитного забезпечення  інноваційного розвитку аграрного сектора» (№  держ. реєстрації 0121U109406   2021-2025 рр.)

 ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВО - ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

 1. Оцінка впливу інноваційних детермінантів на формування оптимального рівня операційних витрат і їх кредитного забезпечення в сільськогосподарських підприємствах.
 2. Факторний аналіз інноваційності розвитку галузей рослинництва.
 3. Оцінка інноваційності розвитку окремих галузей аграрного сектора і його фінансового забезпечення.
 4. Інтегральна оцінки ефективності управління формуванням прибутку від реалізації в сільськогосподарських підприємствах.
 5. Управління сталим розвитком сільських територій.
 6. Удосконалення формування витрат і доходів скотарства в сільськогосподарських підприємствах.
 7. Підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарського підприємства.
 8. Обґрунтування шляхів удосконалення кредитного забезпечення аграрних підприємств.
 9. Управління ефективністю функціонування оборотних активів сільськогосподарських підприємств.
 10. Особливості функціонування та напрями удосконалення платіжної  системи  України.
 11. Поняття фінансового потенціалу підприємства та методичні підходи до його оцінювання.

 

 

ПЕРЕЛІК ЗАХИЩЕНИХ ДОКТОРСЬКИХ ТА КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ:

Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук:

 

  Олійник Олександр Васильович, «Економічний механізм розширеного відтворення в сільсь­кому господарстві в умовах циклічності його розвитку» (08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, 2005 р.).

 

Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

  Макогон Віталій Вікторович, «Економічна ефективність відтворення у сільськогосподарських підприємствах» (08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків, 2006 р.);

 Горох Олександр Володимирович, «Економічний механізм збереження матеріальних витрат у сільськогосподарських підприємствах» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами  (за видами економічної діяльності), Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків, 2010 р.);

   Морозова Ганна Сергіївна, «Економічний механізм сталого розвитку сільськогосподарських підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами  (за видами економічної діяльності), Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків, 2011 р.);

 Євдокімова Марина Олександрівна, «Напрями підвищення ефективності виробничо-фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Харківський національний аграрний університет    ім. В.В. Докучаєва, м. Харків, 2011 р.);

  Скоромна Олена Юріївна, «Формування прибутку від реалізації продукції в сільськогосподарських підприємствах» (08.00.04  - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків, 2016 р.);

  Міщенко Віталія Сергіївна, «Формування витрат і доходів скотарства у сільськогосподарських підприємствах» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами  (за видами економічної діяльності), Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків, 2016 р.);

  Нагаєва Галина Олександрівна, «Управління ефективністю функціонування оборотних активів сільськогосподарських підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Сумський національний аграрний університет, м. Суми, 2020 р.);

  Вашечко Юлія Валеріївна, «Інвестиційна привабливість аграрних підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Сумський національний аграрний університет,        м. Суми, 2020 р.).

 

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ

Статті у виданнях, індексованих у наукометричних базах даних Scopus / Web of Science Core Collection:

 1. Oliynyk O., Makohon V., Mishchenko V., & Brik, S.. Cost efficiency for implementation of new varieties and hybrids in plant growing. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2020. Vol 6(4). 168–186.
 2. Sievidova I., Pakhucha E., Oliynik O., Oliynik T., Plyhun, S. Integration of Economic Aspects the Research of the Market of Ukraine. European Journal 0f Sustainable, Development. Vol 9(4), 395–408.
 3. Chobitok Viktoriia, Obydiennova Tetiana, Us Yulia, Demyanenko Tetiana, Skoromna Olena. Formation of the Information Resource Management System of Enterprises Under the New Digital Economy. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). Vol.–8, Issue 3C. Р. 256–262.

 

Монографії

 1. Олійник О.В. Циклічність відтворювального процесу в сільському господарстві: монографія / О.В. Олійник;  Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2005.–322 с.
 2. Олійник О.В. Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві: монографія/ О.В. Олійник. Київ: Центр навч. літ., 2006.– 288 с.
 3. Олійник О.В. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств на ринку зерна / О.В. Олійник, В.Й. Шиян, В.В. Олійник; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2011.– 227 с.
 4. Олійник О.В. Економічний механізм сталого розвитку сільськогосподарських підприємств: монографія /О.В. Олійник, Г.С. Морозова.– Харків: Міськдрук,–272 с.
 5. Олійник О.В. Підвищення економічної стійкості й ефективності менеджменту сільськогосподарських підприємств: монографія / О.В. Олійник, О.В. Клєпчева, В.В. Макогон; за ред. професора, д-ра екон. наук О.В. Олійника; Харків.  нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва.– Харків:ХНАУ.- 2016.- 236с.
 6. Олійник О.В. Економіко-енергетична ефективність інтенсифікації виробництва цукрових буряків у сільськогосподарських підприємствах: монографія / О.В. Олійник, В.В. Макогон, С.В. Брік. – Харків: ХНТУ «ХПІ», 2014. – 192 с.
 7. Олійник О.В. Фінансова санація сільськогосподарських підприємств: монографія / О.В. Олійник, Є.М. Руденко, В.В. Макогон; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ,- 2013.- 320 с.
 8. Олійник О.В. Формування прибутків і конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств: монографія/ О.В. Олійник, В.В. Макогон, О.Ю. Скоромна.– Харків: ХНАУ, 2017.– 220 с.
 9. Формування витрат і доходів скотарства у сільськогосподарських підприємствах: монографія / О.В. Олійник, Н.І. Шиян, Л.Ю. Кучер, В.С.Міщенко.–Харків: ФОП Панов А.М., 2018.–240 с.
 10. Олійник О.В. Фінансове забезпечення інноваційності розвитку окремих галузей аграрного сектора/О.В. Олійник, Г.С. Морозова // Economic strategies for the development of society: collective monograph. – Boston: Primedia elaunch, 2020. –P. 253–262.
 11. Агробізнес: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку / О.В. Горох, Г.Є. Жуйкова, Я.В. Суховій, В.С. Ніценко. – Одеса: Лерадрук, 2012.–656 с.
 12. Морозова Г.С. Методичні підходи до факторного аналізу інноваційності розвитку галузей рослинництва/ Г.С. Мрозова // Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung. Collective monograph / V.Korneev, Yu. Pasichnyk, O. Radchenko аnd andere – Nuremberg, Germany:Verlag SWG imex GmbH, , 2020.– 714 p.

 

Статті в наукових періодичних виданнях інших держав

 

 1. Олейник А.В. Цикличность сельскохозяйственного производства / А.В. Олейник // Белорус. экон. журн.– 2004.– № 1.– С. 39–48.
 2. Makogon V.V. Efficiency of functioning of agricultural enterprises with different forms of ownership in Kharkiv region. Bulletin of the Belarussian State Agricultural Academy. 2017. Vol/ 2. P. 16-20, URL: http://elc.baa.by/vestnik/vestnik2017-2/vestnik2017-2.pdf.
 3. Makogon V. Efektivita řízení výrobního potenciálu zemědělských podniků. Modern Science – Moderní vĕda.2017/No 6. P. 13-22, URL: https://drive.google.com/file/d/1hHG4d4q3k3ohdGs4gO3DbYAXw7RlWfpz/view
 1. Остапенко Р.М., Горох О.В. Організаційно-економічні фактори функціонування товариств з обмеженою відповідальністю // Eurasian scientific congress: The 6th International scientific and practical conference. (June 14–16, 2020). Barcelona, Spain. Barca Academy Publishing. 2020. Р. 559–567. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/EURASIAN-SCIENTIFIC-CONGRESS_14-16.06.2020.pdf
 2. Горох А.В. Альтернативные источники энергии при рациональном использовании материальных ресурсов / А.В. Горох, И.А. Олейник // Изв. Санкт-Петербург. гос. аграр. ун-та. – 2011. - № 24. – С. 272-275.
 3. Нагаєва Г.О. Information support of management decisions in the field of floating assets functioning (Інформаційне забезпечення управлінських рішень у сфері функціонування оборотних активів)// Natural Science Readings. 2019. №1. С. 51–55. (School of Economics and Management in Public Administration Furdekova. 16 851 04. Bratislava.)
 4. Нагаєва Г.О. Принципи та основні етапи системного підходу до оптимізації оборотних активів аграрних підприємств // The scientific potential of the present: Proceedings of the International Scientific Conference (December 1, 2016 in the city St. Andrews, Scotland, UK) / ed. for the production of Kazmyna P. NGO «European Scientific Platform». Vinnytsia: PE Rogalska I.O., 2016.–С. 187–190.

 

Статті в наукових фахових виданнях України (категорія А, Б, В)

 

 1. Олійник О.В. Методологічні та методичні проблеми дослідження циклічності у зерновому виробництві / О.В. Олійник // Економіка АПК.–2002.–№ 11.– С. 24–30.
 2. Олійник О.В. Проблеми стабілізації зернового ринку в Україні / О.В. Олійник // Економіка України.-2004.-№ 6.-С. 61-64.
 3. Олійник О.В. Фінансовий лізинг в АПК: проблеми та шляхи вирішення / О.В. Олійник // Фінанси України.-2004.-№ 9.-С. 66-73.
 4. Олійник О.В. Необхідність та умови розширеного відтворення в сільському господарстві України / О.В. Олійник // Економіка АПК.–2005.– № 4.– С. 31–35.
 5. Олійник О.В. Теоретико-методологічні засади державного регулювання аграрного ринку / О.В. Олійник // Економіка України.– 2005.– № 7.– С. 65–73.
 6. Олійник О.В. «За» і «Проти» страхування врожаїв сільськогосподарських культур / О.В. Олійник // Облік і фінанси АПК.– 2006.–№ 6.– С. 89–96.
 7. Олійник О.В. Інтегральна оцінка ефективності управління формуванням прибутку від реалізації продукції в сільськогосподарських підприємствах / О.В. Олійник, О.Ю. Скоромна // Економіка АПК.–2016.–№4.–с.75–81.
 8. Олійник О.В. Удосконалення матеріального стимулювання працівників скотарства як напрям підвищення доходності сільськогосподарських підприємств / О.В. Олійник, В.С. Міщенко // Агросвіт.–2016.–№13–14.– с. 7–11.
 9. Олійник О.В. Зміни в системі оподаткування та їх вплив на тенденції економічного розвитку аграрного сектора економіки / О.В. Олійник, О.Ю. Скоромна // Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки».–2016.–№2.– с.–282–292.
 10. Олійник О.В. Взаємозв’язок конкурентних переваг і економічних результатів сільськогосподарських підприємств /О.В. Олійник, В.В. Макогон // Вісн. СНАУ.Серія «Економіка і менеджмент».–2017. –№4(71). –с.131–139.
 11. Олійник О.В. Проблеми системи пенсійного забезпечення в умовах запровадження пенсійної реформи / О. В. Олійник, В.С. Міщенко, Г.О. Нагаєва // Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». –2017. – №3. – с.151–163.
 12. Olijnyk O.V .Cost manegment of oil prodacts and services payment of the thrd organizations in wheat prodaction/ O.V .Olijnyk, V. Makohon, O.V. Horokh, O. Y. Scoromna // Економіка АПК. – 2017. – №12. – с.20 – 27.
 13. Олійник О.В. Інноваційні підходи до управління операційними витратами в рослинництві / О.В.Олійник, В.М. Шевченко // Вісн. ХНАУ.- Серія «Економічні науки». – – №4. – с.101– 112.
 14. Олійник О.В. Максимальна урожайність або прибутковість: пріоритети вибору в умовах інноваційного розвитку / О.В. Олійник, В.В. Макогон , С.В. Брік  // Економіка АПК. – 2019. – №7. – с.50– 58.
 15. Олійник О.В. Проблеми оптимізації кредитного забезпечення операційних витрат сільськогосподарських підприємств/ О.В. Олійник, В.В. Макогон , С.В. Брік // Економіка АПК. –2019. –№8. – с. 50 –58.
 16. МакогонВ.В. Управління витратами сільськогосподарського підприємства у світлі класичної економічної теорії / В.В. Макогон, О.В. Горох // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – – № 2. С. 116–123  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2019_2_12.
 17. МакогонВ.В. Методичні підходи до визначення оптимального рівня кредитного забезпечення операційних витрат рослинництва. / В.В. Макогон, О.В. Горох, С.В. Брік // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – – № 7. – С. 104–111. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2019_7_14.
 18. МакогонВ.В. Податкові аспекти управління формуванням матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств /      В.В. Макогон // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія  «Економічні науки». – – Вип. – 19(2). – С. – 58 – 61. Режим доступу: ttp://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_19(2)__15.
 19. ОлійникО.В. Взаємозв’язок конкурентних переваг і економічних результатів сільськогосподарських підприємств / О.В. Олійник, В.В. Макогон // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. Серія «Економіка і менеджмент».–2017. – Вип.  – С. – 55 – 61. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_ekon_2017_4_12.
 20. МакогонВ.В. Підходи до оцінки впливу ефективності управління сільськогосподарським підприємством на формування його конкурентних переваг на зерновому ринку / В.В. Макогон // Агросвіт. – 2017. – № 6. –С. 8– Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2017_6_3.
 21. МакогонВ.В. Ефективність менеджменту у контексті забезпечення конкурентоспроможності великотоварних сільськогосподарських підприємств / В.В. Макогон // Наук. вісн. львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – –Т. 17–№ 4. – С. – 265–273. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2015_17_4_47.
 22. МакогонВ.В. Застосування критерію узгодження інтересів власників і працівників для оцінки ефективності менеджменту сільськогосподарських підприємств. / В.В. Макогон// Економіка АПК. – 2015. – № 7. – С. – 93–99. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk
 23. МакогонВ.В. Оцінка ефективності виробництва цукрових буряків із використанням базисних виробничих функцій / В.В.  Макогон  // Економіка АПК. – –№ 9. – С. 32–36. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2013.
 24. Макогон В.В. Підходи до управління витратами сільськогосподарського підприємства крізь призму операційного важеля / В.В. Макогон , О.В. Горох // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – – С. – 137–144.
 25. Горох О.В. Податковий менеджмент в Україні: проблеми та перспективи розвитку / О.В. Горох, О.Ю. Скоромна, В.С. Міщенко //«Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії»- Випуск 5 (17)- 2018.- С- 76-81.
 26. Gorok O.V. Cost control of oil products and payment for the services of the third organisations in wheat production / A.V. Oliynyk, V.V. Makohon, O.V. Gorok, O.Yu. Skoromna  // Ekonomika APK. – 2017. – № 12. – P. 20–27.
 27. Горох О.В. Шляхи удосконалення кредитування аграрних підприємств / О.В. Горох, О.Ю. Скоромна, В.С. Міщенко // Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». – Харків, 2017. – № 2. – С. 39 –
 28. Горох О.В. Особливості дії спеціального режиму оподаткування сільськогосподарських підприємств у скотарстві / О.В. Горох,  В.С. Міщенко // The scientific potential of the present: зб. наук. праць "Логос". – 2016. – С. 178–180.
 29. Горох О.В. Стратегія «Європа 2020». Співробітництво – запорука сталого розвитку України та Європи / О.В. Горох, Т.І. Олійник, О.Ю. Грубнік // Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки» – Харків, 2015. – № 2. – С. 206–
 30. Горох О.В. Комплексний підхід до організації оборотних активів підприємств / О.В. Горох, Г.О. Нагаєва // Економіка і управління. – 2014. –  № 4. –– С. 73-81.
 31. Горох О.В. Вплив соціального страхування на відтворення трудових ресурсів / О.В. Горох // Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». – Харків, 2014. – № 7. – С. 288 –292.
 32. Горох О.В. Проблеми розвитку банківської системи в Україні та шляхи їх подолання / О.В. Горох // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки» – Харків, 2014. – № 7. – С. 231–237.
 33. Горох О.В. Організація кредитування сільськогосподарських підприємств у банківських установах України / О.В. Горох // Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки» – Харків, 2014. – № 4. – С. 170 –180.
 34. Олійник І.О. Біоенергетичні ресурси як альтернатива традиційним видам палива / І.О. Олійник, О.В. Горох // Вісн. ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування»  – Харків, 2012. – № 5. – С. 104 – 110.    
 35. Горох О.В. Вплив організації оплати праці на збереження матеріальних витрат у сільськогосподарських підприємствах Харківської області / О.В. Горох // Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». – Харків, 2011. – № 12. – С. 40–45.
 36. Горох О.В. Концентрація матеріальних витрат і ефективність виробництва сільськогосподарської продукції / О.В. Горох // Вісн. ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». – Харків, 2009. – № 9. –      С. 319 –
 37. Горох О.В. Енергозбереження як чинник раціонального використання матеріальних ресурсів / О.В. Горох // Вісн. ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». – Харків, 2009. – № 11. – С. 197–201.
 38. Горох О.В. Економічна сутність ресурсозбереження / О.В. Горох // Зб. наук. праць Луган. нац. аграр. ун-ту. Т 1. / за ред. В.Г. Ткаченко. – Луганськ: Книжковий світ, 2009. – № 90/94. – С. 212–219.
 39. Горох О.В. До проблеми визначення економічної сутності ресурсозберігальних технологій / О.В. Горох // Вісн. ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». – Харків, 2008. – № 7. – С. 223–230.
 40. Горох О.В. Вплив фінансово-кредитного забезпечення на стан ресурсозбереження сільськогосподарських підприємств / О.В. Горох // Вісн. ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». – Харків, 2007. – № 9. – С. 112–116.
 41. Горох О.В. Ціна на біодизель / О.В. Горох // Вісн. ХНТУСГ. Серія «Економічні науки» – Харків, 2007. – Вип. 50. – С. 71–76.
 42. Морозова Г.С. Тенденції сталого розвитку сільськогосподарського виробництва в довгостроковому періоді / Г.С. Морозова // Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування».– Харків, 2006. – № 11. –     С. 170 – 174.
 43. Морозова Г.С. Господарський механізм сталого розвитку аграрного сектора економіки / Г.С. Морозова // Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування».– Харків, 2007. – № 2. – С. 166 – 171.
 44. Морозова Г.С.  Теоретико-методологічні засади сталого розвитку аграрного сектора економіки / Г.С. Морозова // Вісн. ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування».– Харків, 2007. – № 6. – С. 22 – 28.
 45. Морозова Г.С. Аналіз фінансової стійкості підприємств сільського господарства в ринкових умовах / Г.С. Морозова // Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування».– Харків, 2007. – № 9. –        С. 193 – 198.
 46. Морозова Г.С. Економічний механізм сталого розвитку аграрного сектора економіки / Г.С. Морозова // Підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин: збірник наук. пр., Харків. Держ. зоовете. акад. – 2007. – С. 50 – 57.
 47. Морозова Г.С. Природні ризики сільськогосподарського виробництва в умовах сталого розвитку аграрного сектора / Г.С. Морозова // Вісн. ХНТУСГ. – 2007. – № 65. – С. 178 – 184.
 48. Морозова Г.С. Вплив економічної ефективності виробництва на сталість розвитку сільськогосподарських підприємств / Г.С. Морозова // Вісн. ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування».– Харків, 2008. – № 7. – С. 296 – 304.
 49. Морозова Г.С. Оцінка рівня сталого розвитку сільськогосподарських підприємств Харківської області / Г.С. Морозова // Вісн. ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування».– Харків, 2009. – № 9. – С. 251 – 260.
 50. Морозова Г.С. Інтенсивність виробництва як фактор сталого розвитку сільськогосподарських підприємств / Г.С. Морозова // Вісн. ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування».– Харків, 2009. – №10. – С. 295 – 301.
 51. Морозова Г.С. Цінова еластичність попиту і пропозиції продукції сільського господарства як чинники стабілізації галузі /     Г.С. Морозова // АгроІнком. – 2010. – № 4–6. – С. 13 – 17.
 52. Морозова Г.С. Сталість розвитку господарств різних категорій в аграрному секторі  / Г.С. Морозова  //  Економіка АПК. – 2010. – №6. – С. 96 – 102.
 53. Морозова Г.С. Еколого-економічні проблеми відтворення родючості ґрунтів в сільськогосподарських підприємствах Харківської області / Г.С. Морозова // Інноваційні аспекти управління підприємствами аграрної сфери. – Полтава, 2010. – С. 79-81.
 54. Морозова Г.С. Соціальна інфраструктура села та її вплив на сталий розвиток сільськогосподарських підприємств / Г.С. Морозова // Наук. пр. Полтав. держ. аграр. акад.– Полтава: ПДАА. – 2012.– Вип. 1 (4) – Т. 1.  – С.210-215.  (Економічні науки).
 55. Морозова Г.С. Оцінка зайнятості та доходів сільського населення як чинників сталого розвитку сільськогосподарських підприємств  / Г.С. Морозова // Економіка АПК. – 2012. – № 9. – С. 83 – 88.
 56. Морозова Г.С. Сучасні тенденції розвитку сільського господарства України  / Г.С. Морозова // Агросвіт. – 2013. – № 21. – С. 3 – 9.
 57. Морозова Г.С. Сучасний стан та перспективи розвитку сільськогосподарських підприємств Харківщини / Г.С. Морозова // Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». – Харків, 2013. – № 8. – С. 120 – 127.
 58. Морозова Г.С. Лізинг як перспективне джерело фінансування необоротних активів підприємства / Г.С. Морозова //  Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 9. – С. 21 – 26.
 59. Морозова Г.С. Особливості формування та управління оборотними активами підприємств України / Г.С. Морозова //  Крим. екон. вісн. – 2014. – № 3(10). – С. 92 – 95.
 60. Морозова Г.С. Трактування понятійного апарату «сталий розвиток» в контексті сільських територій / Г.С. Морозова // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту «Економічні науки»: зб. наук. пр.  Харків, 2018 р.– № 4 (40). –  С.73–80.
 61. Морозова Г.С. Сільські території: науково-теоретичні основи сутності та сучасні проблеми їх сталого розвитку / Г.С. Морозова  // Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». – Харків, 2018 р. – № 4.– С. 253-261.
 62. Морозова Г.С. Інноваційність розвитку рослинництва в сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання / Г.С. Морозова // Економіка та держава. – 2019. – № 12. –   С. 121-133.
 63. Морозова Г.С. Управління кредиторською заборгованістю в забезпеченні сталого розвитку сільськогосподарських підприємств /Г.С. Морозова //  Бізнес-навігатор. – 2019. – № 6(55). – С. 152 – 165.
 64. Морозова Г.С. Інноваційність розвитку окремих галузей аграрного сектора і його фінансове забезпечення / О.В. Олійник,     Г.С. Морозова, В.М. Шевченко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2020. – № 4. – С. 93–105.
 65. Євдокімова М.О. Історичні корені місцевого самоврядування  / М.О. Євдокімова // Миколаїв. нац. ун-т ім.  В.О. Сухомлинського –Глобальні та національні проблеми економіки; 2015. – №7. Режим доступу:  http://global-national.in.ua
 66. Євдокімова М.О. Економічна суть та науково-методологічні засади управління економічною безпекою підприємств аграрного сектору / О.В. Шабінський, М.О. Євдокімова, М.М. Фурдак // Вісн. Харків. нац. техн. ун-ту сільського господарства. Серія «Економічні науки». – Харків: ХНТУСГ, 2017. – № 159. –  С. 47– 59.
 67. Євдокімова М.О. Ринок платіжних карток в Україні, його розвиток / М.О. Євдокімова // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія  «Міжнародні економічні відносини та світове господарство».  –Випуск №15– С.– 106–110.
 68. Євдокімова М.О. Стан готівкового грошового обігу та безготівкових розрахунків в Україні / М.О. Євдокімова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Економіка. – 2018.– Т. 23. Вип. 1(66).- С. 98-103.
 69. Євдокімова М.О. Особливості функціонування та проблемні питання розвитку платіжної  системи  України // Науковий погляд: економіка та управління.–Дніпро; 2020. – Випуск №3 (69). – С. 97-103.
 70. Скоромна О.Ю. Інтегральна оцінка ефективності управління формуванням прибутку від реалізації продукції в сільськогосподарських підприємствах / О.В. Олійник, О.Ю. Скоромна // Економіка АПК. – 2016. – № 4. – С. 75–81.
 71. Скоромна О.Ю. Вплив галузевої структури на формування прибутку аграрних підприємств / О.Ю. Скоромна // Молодий вчений. – 2016. – № 5 (32). – С. 157–160.
 72. Олійник О.В. Зміни в системі оподаткування та їх вплив на тенденції економічного розвитку аграрного сектору економіки /  О.В. Олійник, О.Ю. Скоромна // Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». – Харків, 2016. – № 2. – С. 285–290.
 73. Горох О.В. Шляхи удосконалення кредитування аграрних підприємств / О.В. Горох, О.Ю. Скоромна, В.С. Міщенко // Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». – Харків, 2017. – № 1.
 74. Oliynyk A.V.  Cost control of oil products and payment for the services of the third organisations in wheat production / A.V. Oliynyk, V. Makohon, O.V. Gorok, O.Yu. Skoromna // Економіка АПК. – 2017. – № 12.
 75. Скоромна О.Ю.  Податковий менеджмент в Україні: проблеми та перспективи розвитку  / О.Ю. Скоромна, О.В. Горох, В.С. Міщенко // Екон. вісн. Запоріз. держ. інженер. акад. – 2018.–Випю 5 (17).– С. –76 – 81.
 76. Скоромна О.Ю. Аналіз стану банківської системи України на сучасному етапі / О.Ю. Скоромна // Науковий погляд: економіка та управління.– Випуску №1(59).- 2018.
 77. Міщенко В.С. Оцінка ефективності дії спеціального режиму оподаткування у скотарстві / В.С. Міщенко // Віс. Одес. нац. ун-ту. Серія «Економіка». – Одеса, 2016. – Т. 21. – Вип. 5(47). С. 111–115.
 78. Міщенко В.С. Бюджетування витрат сільськогосподарських підприємств у скотарстві / В.С. Міщенко // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – Харків: ХНАУ, 2016. – № 1. – С. 185–192.
 79. Міщенко В.С. Вплив сезонності на виробництво продукції молочного скотарства / В.С. Міщенко // Наук. вісн. міжнар.гуманітар. ун-ту. Серія «Економіка і менеджмент». – Одеса, 2016. – № 18. – С.77–79.
 80. Міщенко В.С. Методичні підходи до калькуляції собівартості продукції скотарства / В.С. Міщенко // Вісн. Одеськ. націон. ун-ту. Серія «Економіка». – Одеса, 2016. – Т. 21. – Вип. 7(49). – Ч. 2. – С.62-65.
 81. Міщенко В.С. Удосконалення матеріального стимулювання працівників скотарства як напрям підвищення доходності / О.В. Олійник, В.С. Міщенко // Агросвіт. – 2016. – №13–14. – С. 7–11.
 82. Міщенко В.С. Особливості дії спеціального режиму оподаткування сільськогосподарських підприємств у скотарстві / О.В. Горох, В.С. Міщенко // Українознавчий альманах: The scientific potential of the present: зб. наук. Пр. «Логос». – 2016. – Випуск 17. – С. – 178-180.
 83. Міщенко В.С. Шляхи удосконалення кредитування аграрних підприємств / О.В. Горох, В.С. Міщенко, О.Ю. Скоромна // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – Харків: ХНАУ, – № 2. – С. 39–47.
 84. Міщенко В.С. Проблеми системи пенсійного забезпечення в умовах запровадження пенсійної реформи / О.В. Олійник, В.С. Міщенко, Г.О. Нагаєва // Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». – Харків: Харків, – № 3. – С. 151–163.
 85. Міщенко В.С. Пенсійне забезпечення: вітчизняна практика та зарубіжний досвід / В.Ю. Прокопенко, В.С. Міщенко // Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». – Харків: Харків, – № 4. – С. 418–428.
 86. Міщенко В.С. Виклики пенсійної реформи в контексті економічної безпеки держави / В.Ю. Прокопенко, В.С. Міщенко, А.С. Дядін // Українськ. журн. приклад. економ.– – Т. 3. – № 4. – С. 199–209.
 87. Нагаєва Г.О. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних активів у сільському господарстві / Г.О. Нагаєва // Актуальні проблеми інноваційної економіки.– 2020.– № 1.– С. 22–27.
 88. Нагаєва Г.О. Обґрунтування показників ефективності політики фінансування оборотних активів / Г.О. Нагаєва // Вісн. ХНТУСГ.– Вип. 185.–Економічні науки. Х.: ХНТУСГ.–2017.– С.– 283–290.

Інші видання:

 1. Макогон В.В. Ремонт орендованого майна: аспекти обліку та оподаткування у орендаря // В.В. Макогон / Професійний бухгалтер.–2019. № 15.– 15 квітня– С.11.
 2. О.В. Олійник, В.В. Макогон, О.В. Горох, С.В. Брік Методичні рекомендації з оцінки впливу інноваційних детермінантів на формування оптимального рівня операційних витрат і їх кредитного забезпечення в ТОВ «АДР-Сервіс» Харківського району Харківської області.Уклад.: Харків: ХНАУ, 2019. –50 с.

 

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ

 

 Важливу роль у формуванні творчого потенціалу майбутніх фінансистів відіграє участь студентів в організованій і систематичній науково-дослідній роботі.

 Викладачі кафедри фінансів разом зі здобувачами спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»  активну беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей.   За період із 2018 до 2021 рр. підготовлено і поданона конкурс такі студентські наукові роботи:

 

2018 – 2019 рр. 

 

 1. Самохіна С.С. – здобувач III курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» (керівник Т.В. Калашнікова).
 2. Орленко В.О. – здобувач III курсу спеціальності «Облік і оподаткування» (керівник О.Ю. Скоромна).
 3. Коваленко Я.О. – здобувач II курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» (керівник Євдокімова М.О.).
 4. Рябова О.С. – здобувач III курсу спеціальності «Облік і оподаткування» (керівник О.Ю. Скоромна).
 5. Орленко В.О. – здобувач III курсу спеціальності «Облік і оподаткування» (керівник В.С. Міщенко).
 6. Лагода В.І. – здобувач III курсу спеціальності «Облік і оподаткування» (керівник В.С. Міщенко).

2019–2020 н.р.

 1. Скидан В. – здобувач II курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» (керівник М.О. Євдокімова).
 2. Савченко Б. – здобувач II курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхуваня» та здобувач II курсу Дорошенко М. спеціальності «Облік і оподаткування». (керівник М.О. Євдокімова).
 3. Воробйова Т. – здобувач III курсу спеціальності «Обік і оподаткування» (керівник Г.С. Морозова).
 4. Дроб’язко В. – здобувач III курсу спеціальності «Обік і оподаткування» (керівник О.Ю. Скоромна).
 5. Король Є. – здобувач III курсу спеціальності «Обік і оподаткування» (керівник О.Ю. Скоромна).
 6. Ткаченко Ю. – здобувач III курсу спеціальності «Обік і оподаткування» (керівник О.Ю. Скоромна).
 7. Курганська М. – здобувач III курсу спеціальності «Обік і оподаткування» (керівник О.Ю.Скоромна).
 8. Самохіна С. – здобувач IV курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» (керівник О.Ю.Скоромна).
 9. Якуніна А. – здобувач IV курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» (керівник О.Ю. Скоромна).
 10. Самохіна С. – здобувач IV курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» (керівник Г.О. Нагаєва).
 11. Теплякова Д., Жовтогарячий А. – здобувачі IV курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» (керівник Г.О. Нагаєва).

 

н.р.

 1. Савченко Б.М. – здобувач першого бакалаврського рівня спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» (керівник М.О. Євдокімова).
 2. Марченко А.М. – здобувач першого бакалаврського рівня спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» (керівник В.В. Макогон).
 3. Ісаєнко М.А. – здобувач першого бакалаврського рівня спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» (керівник М.О. Євлокімова).
 4. Коваль О.М. – здобувач другого (магістерського рівня спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» (керівник О.В. Олійник).
 5. Ліненко О.Р. – здобувач першого бакалаврського рівня спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» (керівник Г.О. Нагаєва).
 6. Жовтогарячий А. С. – здобувач першого бакалаврського рівня спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» (керівник О.Ю. Скоромна).
 7. Хитрик Я. О. – здобувач першого бакалаврського рівня спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» (керівник М.О. Євдокімова).
 8. Марченко А.М. – здобувач першого бакалаврського рівня спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» (керівник О.Ю. Скоромна).
 9. Якуніна А.А. – здобувач другого (магістерського) рівня спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» (керівник Г.С. Морозова).

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. Під їхнім керівництвом було підготовлено велику кількість спільних публікацій зі студентами.

 1. Савченко Б. Матеріали Між. наук.-практ. конф. присвяч. 90-річчю екон. освіти в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (3-4 жовтня 2019 р.) (керівник М.О. Євдокімова).
 2. Якуніна А. Особливості банківського кредитування на придбання сільськогосподарської техніки // Матеріали Між. наук.-практ. конф. присвяч. 90-річчю екон. освіти в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (3-4 жовтня 2019 р.) (керівник О.Ю. Скоромна).
 3. Чернікова А.П. Конкуренція на аграрному ринку // Матеріали Між. наук.-практ. конф. присвяч. 90-річчю екон. освіти в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (3-4 жовтня 2019 р.) (керівник О.Ю. Скоромна).
 4. Самохіна С. Fintech як один з аспектів модернізації та інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств // Матеріали підсумк. 4-ї наук. конф. магістрантів, аспірантів і здобувачів ЛНАУ. (науковий керівник В.С. Міщенко).
 5. Воробйова Т.А. Державна підтримка сільськогосподарських підприємств України: стан та перспективи // Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет конф. молодих учених, студентів, аспірантів (11 червня 2020 р.) (науковий керівник О.Ю. Скоромна).
 6. Дреєва А.В. Податковий менеджмент як галузь наукових знань // Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції молодих учених, студентів, аспірантів (11 червня 2020 р.)(науковий керівник В.С. Міщенко).
 7. Курганська М.Г. Проблеми кредитування агропромислового комплексу та шляхи його вдосконалення // Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет конф. молодих учених, студентів, аспірантів (11 червня 2020 р.) (Науковий керівник В.С. Міщенко).
 8. Курганська М. Г. Страхування посівів в Україні: стан та програми підтримки АПК // Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет конф. молодих учених, студентів, аспірантів (11 червня 2020 р.) (науковий керівник О.Ю.Скоромна).
 9. Лацик А.О. Проблеми електронних грошей в Україні. Проблеми кредитування агропромислового комплексу та шляхи його вдосконалення. // Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет конф. молодих учених, студентів, аспірантів (11 червня 2020 р.) (керівник М.О. Євдокімова).
 10. Савченко Б. М. Особливості кредитування сільськогосподарських підприємств комерційними банками в Україні // Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет конф. молодих учених, студентів, аспірантів (11 червня 2020 р.) (науковий керівник О.Ю.Скоромна).
 11. Ісаєнко М.А. Перспективи розвитку системи електронних платежів України // Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет конф. молодих учених, студентів, аспірантів (11 червня 2020 р.) (керівник М.О.Євдокімова).
 12. Ткаченко А.А. Податкові пільги як елемент податкового регулювання: позитивні та негативні сторони // Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет конф. молодих учених, студентів, аспірантів (11 червня 2020 р.) (науковий керівник О.Ю.Скоромна).
 13. Устименко Ю.А. Моніторинг фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в аграрній сфері. // Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет конф. молодих учених, студентів, аспірантів (11 червня 2020 р.) (науковий керівник Г.С. Морозова).
 14. Якуніна А.А. Перспективи вітчизняного агрострахування в світлі зарубіжного досвіду. // Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет конф. молодих учених, студентів, аспірантів (11 червня 2020 р.) (науковий керівник Г.О. Нагаєва).
 15. Якуніна А.А. Акцизний податок в Україні // Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет конф. молодих учених, студентів, аспірантів (11 червня 2020 р.) (науковий керівник В.В. Макогон).
 16. Воробйова Т. Аналіз сучасного стану кредитування в Україні // Актуальні питання економіки, фінансів, обліку і права в сучасних умовах: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 16 квітня 2020 р. )(науковий керівник: О.Ю Скоромна).
 17. Воробйова Т. Вплив пандемії на світову економіку // Теорія і практика сучасної науки очима молоді: матеріали всеукр. студент. наук.-практ. конф. (30 квітня 2020 року в ХНТУСГ) (науковий керівник О.Ю. Скоромна).
 18. Курганська М.Г. Перспективи розвитку добровільного медичного страхування в Україні // Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку економіки: матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (ЛНАУ 20 травня 2020 р.) (науковий керівник  О. Ю. Скоромна).
 19. Ткаченко Ю.О. Інтернет-банкінг на сучасному етапі розвитку банківської системи України // Теорія і практика сучасної науки очима молоді: матеріали всеукр. студент. наук.-практ. конф. (30 квітня 2020 року в ХНТУСГ) (науковий керівник О.Ю.Скоромна).
 20. Король Є.Я. Сучасні тенденції діджитал-банкінгу та перспективи його розвитку в Україні // Сучасні гроші, банківські послуги та фінансові інновації в цифровій економіці : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. студентів аспірантів і молод. вчених. (Київ, 23 березня 2020 р.) С. 147 -149. (науковий керівник В.С. Міщенко).
 21. Дроб’язко В. Стратегія національного банку України // Теорія і практика сучасної науки очима молоді: матеріали всеукр. студент. наук.-практ. конф. (30 квітня 2020 року в ХНТУСГ) (науковий керівник О.Ю. Скоромна).

 

Також факультет обліку і фінансів та кафедра фінансів узали участь у Другому регіональному турнірі з фінансової грамотності на Кубок Голови Харківської обласної державної адміністрації.

 

НАУКОВИЙ ГУРТОК КАФЕДРИ

 

На кафедрі фінансів протягом року активно працює студентський науковий гурток «Фінансово-кредитний механізм функціонування сільськогосподарських підприємств», метою якого є активізація наукових досліджень студентів, а також реалізація творчих, духовних та інших інтересів молоді. Студентську наукову роботу координує канд. екон. наук., доцент кафедри фінансів Г.С. Морозова.

Завданням наукового гуртка є розкриття здібностей здобувачів у різних напрямах наукової діяльності; формування креативної особистості; сприяння вирішенню конкретних проблем сучасного етапу розвитку суспільства, набуття здобувачами досвіду  участі в науковій роботі, зокрема в конференціях, засіданнях, круглих столах, форумах.

Роботу студентського наукового гуртка «Фінансово-кредитний механізм функціонування сільськогосподарських підприємств» регламентовано Положенням про студентський науковий гурток у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва, затвердженим наказом ХНАУ ім. В.В. Докучаєва від 12.10.2016 р. №594.

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

План роботи студентського наукового гуртка

за напрямом досліджень

«Фінанси, банківська справа та страхування»

кафедри фінансів на  2020/21 н.р.

Термін проведення засідання

Відповідальний викладач

Контингент студентів

Напрям досліджень

вересень 2020 р.

 

Міщенко В.С.

 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

IV курс

Іноземний досвід недержавного пенсійного страхування

 

Євдокімова М.О

 

 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

III курс

Взаємозв’язок місцевих і державних  фінансів

жовтень 2020 р.

 

Міщенко В.С.

 

051 «Економіка»

Молодший бакалавр

I курс

Державний борг: сутність, форми, методи керування

листопад 2020 р.

 

Нагаєва Г.О.

 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

III курс

Страхування як запорука фінансової безпеки

 

Скоромна О.Ю.

 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

IV курс

Банківська система України

грудень 2020 р.

Скоромна О.Ю.

071 «Облік і оподаткування»

III курс

Податкова реформа

лютий 2021 р.

Олійник О.В.

 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Магістри II курс

Питання кредитного забезпечення аграрного сектора

березень 2021 р.

Олійник О.В.

 

073 «Менеджмент»

Магістри II курс

Удосконалення системи управління прибутком

як умова ефективного функціонування підприємств

Морозова Г.С.

 

 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

IV курс

Бюджетний дефіцит: причини, економічні ефекти q особливості управління

квітень 2021 р.

 

Макогон В.В.

 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

IV курс

Управління залученням позикового капіталу сільськогосподарських підприємств

 

Морозова Г.С.

 

 

071 «Облік і оподаткування»

Магістри II курс

Особливості управління оборотними активами сільськогосподарських підприємств

травень 2021 р.

 

 

Горох О.В.

 

 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

II курс

Податкова система: сучасний стан s проблеми розвитку

 

 

 

 

 

 Оновлено: 21-04-2021, 09:44 / Переглядів: 280
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок