Наукова діяльність кафедри управління земельними ресурсами та кадастру

ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КАФЕДРИ:


 «Теоретико-методологічні засади управління земельними ресурсами та розвиток національної економіки в умовах забезпечення  сталого розвитку» № 0121U109407, 2021-2025 р.

 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ:

 1. ««Економічний механізм управління земельними ресурсами та розвиток національної економіки в умовах забезпечення сталого розвитку»
 2. «Правовий механізм управління земельними ресурсами в умовах сталого розвитку»
 3. «Організаційний механізм управління земельними ресурсами в умовах сталого розвитку»

 

ПЕРЕЛІК ЗАХИЩЕНИХ ДОКТОРСЬКИХ ТА КАНДИДАТСЬКИХ
ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ:

 

Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук:

 

Кошкалда Ірина Віталіївна «Економічне регулювання земельних відносин в аграрному секторі: теорія, методологія, практика», 08.00.03 - економіка та управління національним господарством,  ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ, 2013 р.

 

Попов Андрій Сергійович «Інституціональні засади консолідації земель сільськогосподарського призначення: теорія, методологія, практика», 08.00.06 - Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, Львівський національний аграрний університет, м. Львів, 2018 р.

 

Гаража Олена Петрівна «Інституціональні засади управління земельними ресурсами на різних рівнях територіально-галузевого розподілу: теорія та  практика», 08.00.03 - економіка та управління національним господарством,  Поліський національний університет Міністерства освіти і науки України, м. Житомир, 2020 р.

 

Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

 

Князь Олександр Вікторович «Економічні основи формування землекористувань сільськогосподарських підприємств», 08.07.02. – економіка сільського господарства і АПК, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків, 2004 р.

 

Домбровська Олена Анатоліївна «Економічні засади управління землями сільськогосподарського призначення», 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК,  Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків, 2006 р.

 

Коваленко Любов Миколаївна «Просвітницько-педагогічна діяльність вчених педагогічного відділу Харківського університету кінця XIX – початку XX ст.», 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки,  Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків, 2003 р.

 

Гопцій Дмитро Олександрович, «Методичне забезпечення оцінки розвитку міст обласного значення (на прикладі адміністративних центрів Харківської області», 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Інститут економіко-правових досліджень, м. Донецьк, 2012 р.

 

Трегуб Олена Миколаївна  «Гармонізація галузевої структури сільськогосподарських підприємств»,  08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності),  Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, м. Харків, 2019 р.

 

Шелудько Катерина Валеріївна «Державне регулювання формування сталих сільськогосподарських землекористувань», 08.00.03 - економіка та управління національним господарством,  Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків, 2020 р.

 

Юхно Альона Сергіївна «Удосконалення економіко-екологічного управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств», 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності),  Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, м. Харків, 2014 р.

 

 

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ

 

 • статті у виданнях, індексованих у наукометричних базах даних Scopus / Web of Science Core Collection;
 1. Koshkalda I. Ecological and economic basis of anti-erosion stability of forest-agrarian landscapes / I. Koshkalda, V. Tyshkovets, A. Suska // Journal of Geology, Geography and Geoecology. – 2018. - № 27(3). – S.444-452 https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/539
 2. Koshkalda I. Mathematical methods of data processing in formation and evaluation of sectoral structure in agricultural enterprises / T. Kalashnikova, I. Koshkalda, О. Тrehub // Global Journal of Environmental Science and Management Volume & Issue: Volume 5, Special Issue, 2019, Pages 87-95 https://www.gjesm.net/
 3. Koshkalda I. Land fragmentation of agricultural enterprises in the context of administration of land / A. Popov, I. Koshkalda, O. Kniaz, O. Trehub // Economic Annals-ХХI: Volume 176, Issue 3-4, Pages: 80-90 http://soskin.info/userfiles/file/Economic-Annals-pdf/DOI/ea-V176-08.pdf
 4. Koshkalda I. Strategic imperatives of managing the sustainable innovative development of the market of educational services in the higher education system / I. Gryshova. N. Demchuk, I. Koshkalda, N. Stebliuk, N. Volosova // Sustainability 2019, 11, P.7253 https://www.mdpi.com/2071-1050/11/24/7253
 5. Koshkalda I. Rental income in the methods of agricultural land valuation / Y. Danko, I. Koshkalda, O. Knyaz, S. Khaminich, L. Sliusareva // 34th IBIMA Conference: 13-14 November 2019, Madrid, Spain https://ibima.org/accepted-paper/rental-income-in-the-methods-of-agricultural-land-valuation/
 6. Koshkalda I. Harmony of the sectoral structure of agrarian enterprises of Ukraine: methodological approach to assessment / Y. Danko, I. Koshkalda, O Trihub, A. Halynska, N. Kolodnenko // Test: Engineering & Management 2020, Volume 83, P. 14833 -14840 http://testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/9781
 7. Koshkalda I. Motivation mechanism for stimulating the labor potential / I. Koshkalda, O. Kniaz, A. Ryasnyanska, V. Velieva // Research in World Economy 2020, Volume 11, № 4, P.53-61 http://www.sciedupress.com/journal/index.php/rwe/article/view/18669
 8. Koshkalda I. Development of an algorithm for state food security policy / I. Koshkalda, L. Sheludko, A. Dotsenko, M. Zelenskyi // Studies of Applied Economics Vol 38, No 3 (1) (2020): The Recent Economic Trends and their Impact on Marketing http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/3967
 9. 9. Popov. (2019) Land cadastre development in Ukraine: issues to be addressed. Geodesy and Cartography, Vol. 45(3), 126–136. doi: https://doi.org/10.3846/gac.2019.7121
 10. 10. Popov A. (2017). Assessment of land fragmentation of agricultural enterprises in Ukraine. Economic Annals-XXI. Vol. 164, Issue 3/4. P. 56–60. https://doi.org/10.21003/ea.V164-13
 11. 11. Popov A. (2015). The formation of institutional environment of agricultural land consolidation in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 1, No. 2. Р. 128–134. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2015-1-2-128-134.

 

 • монографії;
 1. Кошкалда І. Земельні відносини в аграрному секторі економіки України [Монографія]: / І. В. Кошкалда / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва.– Х.: Гриф, 2012.– 352 с.
 2. Кошкалда І. Стандарти, норми і правила як інструментарій управління земельними ресурсами. Економічні, екологічні та соціальні аспекти використання земельних ресурсів в Україні: колективна моногр. / за ред. д-ра екон. наук, професора, чл.-кор. НААН О.В. Ульянченко; Харк. нац. аграр. ун-т. – Х: Смугаста тип., 2015. – С.62-71.
 3. Кошкалда І. Удосконалення теоретико-методологічних засад управління земельними ресурсами. Економіка управління земельними ресурсами на основі землевпорядного та кадастрового механізмів: колективна моногр. / за ред. д-ра екон. наук, професора І.В.Кошкалди / – Х.: Видавець Іванченко І.С., 2016. – 258 с.
 4. Гармонізація галузевої структури сільськогосподарських підприємств в умовах євроінтеграції: монографія / Кошкалда І.В., Трегуб О.М. – Х.: Смугаста тип., 2017. – 380 с.
 5. Koshkalda I. Impact of shadow economy on food security of the country / L. Sheludko, I. Koshkalda, A. Popov // Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2: Monograph. – Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2019. – P.103-113.

Попов А. С. Розвиток консолідації земель сільськогосподарського призначення: світовий досвід та українські перспективи : монографія. Харків: ФОП Панов А.М., 2018. 382 с.

 1. Попов А.С. Створення інституціонального середовища консолідації земель сільськогосподарського призначення / А.С. Попов // Економіка управління земельними ресурсами на основі землевпорядного та кадастрового механізмів: колективна моногр. / за ред. д-ра екон. наук, професора І.В.Кошкалди / – Х.: Видавець Іванченко І.С., 2016. – 258 с.
 2. Попов А.С. Поняття, зміст і призначення консолідації земель / А.С. Попов // Економічні, екологічні та соціальні аспекти використання земельних ресурсів в Україні: колективна моногр. / за ред. д-ра екон. наук, професора, чл.-кор. НААН О.В. Ульянченка; Харк. нац. аграр. ун-т. – Х: Смугаста тип., 2015. – С.62-71.
 3. Попов А.С. Кадастрові та реєстраційні системи світу: монографія / А.С. Попов /Харк. нац. аграр. ун-т. – Х.: Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – 216 с.
 4. Коваленко Л. Теоретичні засади сталого розвитку землекористувань. Економіка управління земельними ресурсами на основі землевпорядного та кадастрового механізмів: колективна моногр. / за ред. д-ра екон. наук, професора І.В.Кошкалди / – Х.: Видавець Іванченко І.С., 2016. – 258 с.
 5. Коваленко Л. Європейські моделі неперервної освіти викладачів. Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи: колективна монографія / Коваленко Л.М., Коваленко О.А. – Київ; Харків: Інститут освіти дорослих НАПН України імені І. Зязюна, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2020. – С. 310 – 315.
 6. Домбровська О.А. Організаційний механізм як основа сталого землекористування. Економіка управління земельними ресурсами на основі землевпорядного та кадастрового механізмів: колективна моногр. / за ред. д-ра екон. наук, професора І.В. Кошкалди / – Х.: Видавець Іванченко І.С., 2016. – 258 с.
 7. Вервейко А.П., Гопцій Д.О. Оцінка результатів розвитку міст обласного значення: монографія / ХНАУ. Х.: «НТМТ», 2014. 232 с.
 8. 1. Шелудько К.В., Шелудько В.М. Формування системи екологобезпечного сільськогосподарського землекористування // Економічні, екологічні та соціальні аспекти використання земельних ресурсів в Україні: кол. моногр. за ред. д.-ра екон. наук, професора, чл.-кор. НААН О.В Ульянченка. Смугаста тип., 2015. С. 254–264.

 

 • статті в наукових періодичних виданнях інших держав;

 

 1. Кошкалда И. К вопросу об арендном землепользовании / И. Кошкалда // Бюллетень научных работ. Выпуск 32 Белгород.- Изд-во БелГСХА, 2012.- С.268-273.
 2. Кошкалда И. Научные направления формирования земельно-имущественных отношений / И. Кошкалда // Экономика, социология и право.- 2012.- № 12.- С.75-79.
 3. Кошкалда И. Земельная реформа в системе факторов перехода к социально ориентированным рыночным отношениям / И. Кошкалда // Молодой ученый.- 2012.- № 12 (47).- С.226-229.
 4. Кошкалда И. Перспективы развития аграрного сектора Украины / А.В. Ульянченко, И.В.Кошкалда // АПК: экономика, управление.– 2012.– № 9.– С.89–94.
 5. Кошкалда И. Проблемы картографирования кадастровой базы данных / И. Кошкалда, В. Тышковец, А. Князь // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Jornal). – 2016. - №8 – Р.118-123.
 6. Попов А. Перерозподіл земель в умовах консолідації: правовий аспект. European Cooperation: Scientific Apporaches and Applied Technologies. 2017. Vol. 12 (31). P. 23–37.
 7. Попов А. С. Перерозподіл земель в умовах консолідації: адміністративний і технічний аспекти. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science. 2018. Vol. VI (26), Issue 156. P. 34–39.
 8. Трегуб Е.Н. К вопросу оценки отраслевой структуры сельскохозяйственных предприятий / Е.Н. Трегуб // Молодой учёный: междунар. науч. жур. – 2016. – Ч. VII. – № 9 (113).– С. 726-732.
 9. Шелудько Е.В. Специализация и концентрация сельскохозяйственного производства – определяющие факторы устойчивого землепользования. Молодой ученый: журнал. 2013. № 2 (Т 1). С. 194–199.
 10. Iukhno A. The organization of sustainable agricultural enterprises in forest-steppe and steppe zones of Ukraine / A. Iukhno // Zarzadzanie: Journal of Modern Science. – Jozefow: Wyszsa Szkola Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Jozefowe, 2011. – № 4. – P. 221 – 235.

 

 • статті в наукових фахових виданнях України (категорія А, Б, В);
 1. Кошкалда І. Лізинг – як одна із форм забезпечення сільськогосподарських підприємств основними засобами / І. Кошкалда // Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування».- 2002.- №7.- С.289-294.
 2. Кошкалда І. Економічний механізм формування орендної плати за землю / М.Ф. Соловйов, І.В. Кошкалда // Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування».- 2004.- №9.- С.3-23.
 3. Кошкалда И. Кооперативы как одна из организационных форм аграрного производства / И. Кошкалда // Бизнес-информ.- 2006.- № 5.- 43-45.
 4. Кошкалда І. Ринкові трансформації аграрного сектора в контексті наукової спадщини І.І.Лукінова / М.Ф. Соловйов, І.В. Кошкалда // Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування».- 2008.- № 3.- С.3-13.
 5. Кошкалда І. Формування земельних відносин у фермерських господарствах / І. Кошкалда // Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування».- 2008.- № 9.- С.151-157.
 6. Кошкалда І. Подальший розвиток земельних відносин за умови використання світового досвіду / І. Кошкалда // Вісник БДАУ: Зб. наук. праць.- Біла Церква, 2009.- Вип.63.- С.81-85.
 7. Кошкалда І. Значення земельних відносин для господарств населення / І. Кошкалда // Зб. наук. праць ТДАУ (економічні науки) / За ред. В.А.Рульєва.- Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2009.- № 6.- С.108-114.
 8. Кошкалда І. Особливості приватного землекористування в Україні / І. Кошкалда // Бюлетень міжнародного Нобелівського економічного форуму «Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи», Дніпропетровськ.- №1 (3).- 2010.- т.2.-С.153-160.
 9. Кошкалда І. Ефективність використання сільськогосподарських земель у контексті сучасного господарювання / І. Кошкалда // Агроінком.- №10-12.- 2011.- С.38-43.
 10. Кошкалда І. Наслідки ринкових трансформацій і доцільність функціонування крупних сільськогосподарських підприємств / І. Кошкалда // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. В.А.Рульєва.- Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2010.- № 1 (9).- С.169-174.
 11. Кошкалда І. Рентний фактор у системі орендних відносин / І. Кошкалда // АгроСвіт.- № 24.- 2011.- С.20-25.
 12. Кошкалда І. Податок на землю як інструмент рентних відносин / І. Кошкалда // Регіональна бізнес-економіка та управління.– Вінниця, 2012.– Вип.1 (33).– C.48–56.
 13. Кошкалда І. Нові підходи до визначення економічної оцінки земель сільськогосподарського призначення / Т.О. Гринченко, І.В. Кошкалда, Б.В. Роман // Вісник аграрної науки.– 2012.– № 4.– С.67–71.
 14. Кошкалда І. Обґрунтування розміру землекористування сільськогосподарських підприємств / І. Кошкалда // АгроСвіт.– № 10.– 2012.– С. 19–25.
 15. Кошкалда І. Питання екології в контексті використання земель сільськогосподарського призначення / І. Кошкалда // Зб. наук. праць Таврійськ. держ. агротехнологіч. ун-ту (екон. науки) / за ред. М. Ф. Кропивка.– Мелітополь: Вид-во Мелітоп. тип. «Люкс», 2012.– № 2 (18).– Т.2.– С.184–192.
 16. Кошкалда І. Концептуальні аспекти економічного регулювання земельних відносин в Україні / І. Кошкалда // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. (Науковий вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника).– 2014.– № 10.– С.1–11.
 17. Кошкалда І. Особливості складання фінансової звітності згідно НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» / І.В. Кошкалда, О.В. Ковальова // Зб. наук. праць Таврійськ. держ. агротехнологіч. ун-ту (екон. науки).– Мелітополь: Вид-во Мелітоп. тип. «Люкс», 2014.– № 4 (28).– С.262–265.
 18. Кошкалда І. Особливості складання Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) відповідно до національних та міжнародних стандартів / І. Кошкалда // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки».– Х., 2014.– № 4.– С. 30–36.
 19. Кошкалда І. Інституційний вплив держави на розвиток земельних відносин в Україні / І.В. Кошкалда, Н.В. Статівка // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки».– Х., 2014.– № 5.– С. 25–36.
 20. Кошкалда І. Умови формування трудового потенціалу посадових осіб місцевого самоврядування в сільській місцевості та шляхи його розвитку / Н.В. Статівка, І.В. Кошкалда // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2014. – № 2. – С.1009-1013.
 21. Кошкалда І. Економіко-правові засади раціонального використання та охорони земель / І.В. Кошкалда, А.В. Корецький // Землевпорядний вісник. – 2015. – № 4. –С.33-37.
 22. Кошкалда І.В. Інституційні засади обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні / І.В. Кошкалда, Г.І. Шарий //Вісник аграрної науки. – 2015. – № 5. – С.61-64.
 23. Кошкалда І. Теоретичні засади спеціалізації сільськогосподарських підприємств / І. Кошкалда // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент», 2015. – Вип. 4(63). – С.41-48.
 24. Кошкалда І. Управління прибутком сільськогосподарських підприємств / І. Кошкалда // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. – Х.: ХНТУСГ, 2015. – Вип. 161. – С. 12-21.
 25. Кошкалда І. Роль екологічної складової в контексті сталого розвитку / І. Кошкалда, В. Тишковець // Збалансоване природокористування. – 2015. – № 2. – С.34-40.
 26. Кошкалда І. Використання світового досвіду підготовки інженерів-землевпорядників для сталого розвитку аграрної освіти в Україні / І. Кошкалда, О. Князь, В. Тишковець // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. – 2015. – Vol. 1. – No. 2. – С. 40–50.
 27. Кошкалда І. Врегулювання правових основ нерухомості / І. Кошкалда // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – Х., 2016. – № 1. – С. 278-285.
 28. Кошкалда І. Державне регулювання діяльності неплатоспроможних сільськогосподарських підприємств / І. Кошкалда, Т. Костанецька // Економіка АПК. – 2017. – № 1. – С.53-59
 29. Кошкалда І. Економічне оздоровлення сільськогосподарських підприємств як складова санації / І. Кошкалда, Т. Костанецька // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – Х., 2016. – № 2. – С. 275-284.
 30. Кошкалда І. Удосконалення методичного підходу щодо оцінки спеціалізації сільськогосподарських підприємств / І. Кошкалда, О. Трегуб // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент», 2016. – Вип. 8(70). – С.157-167.
 31. Кошкалда І. Концептуальні засади гармонізації галузевої структури сільськогосподарських підприємств / І. Кошкалда, О. Трегуб // Економіка АПК. – 2017. - № 3. – С. 37-44
 32. Кошкалда І. Удосконалення інституційних засад орендних земельних відносин / І. Кошкалда, А. Ряснянська // Актуальні проблеми інноваційної економіки. – 2017. - № 2. – С.72-77
 33. Кошкалда І. Актуальні питання продовольчого забезпечення / І. Кошкалда // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент», 2017. – Вип. 4(71). – С.207-212.
 34. Кошкалда І. Удосконалення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення / І. Кошкалда, Т. Анопрієнко // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – Х., 2018. – № 2. – С. 208-216.
 35. Кошкалда І. Підвищення якості та безпеки продовольства в Україні / І. Кошкалда, Л. Шелудько // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент», 2018. – Вип. 6(76). – С.39-212.
 36. Кошкалда І. Економічна доступність населення до якісного і безпечного продовольства / І. Кошкалда, Л. Шелудько // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. – Х.: ХНТУСГ, 2018. – Вип. 193. – С. 25-36.
 37. Кошкалда І. Агрохімічна паспортизація як передумова формування сталого сільськогосподарського землекористування / І. Кошкалда, К. Шелудько // Економічний вісник університету. – 2018. - № 39. – С.7-13.
 38. Кошкалда І.В. Удосконалення моделі державного регулювання грошової оцінки земель / І.В. Кошкалда, Т.В. Анопрієнко // Економіка АПК. – 2018. - № 12. – С.6-15.
 39. Кошкалда І. Регулювання ринку засобів захисту рослин в Україні / І. Кошкалда // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент», 2018. – Вип. 12. – С.36-40.
 40. Кошкалда І.В. Інноваційно-інвестиційний шлях відтворення виробничого потенціалу як фактор впливу на конкурентоспроможність фермерських господарств / І.В. Кошкалда, Л.Б. Гнатишин, О.С. Прокопишин // Аграрна економіка. 2019. Т. 12, № 1–2. С. 82–91.
 41. Кошкалда І. Екологізація як передумова державного регулювання формування сталих сільськогосподарських землекористувань / І. Кошкалда, К. Шелудько // Український журнал прикладної економіки. – 2020. – Том.5. - № 2. – С.88-94.
 42. Попов А. С. Розвиток ринку земель сільськогосподарського призначення через механізм консолідації земель / А.С. Попов //. – Економіка АПК. Київ. – 2018. – № 4. – С. 28–33.
 43. Попов А. С. Стадийность проведения консолидации земель сельскохозяйственного назначения в Украине на основе передового международного опыта / А.С. Попов // Проблеми економіки. – Харьков, 2017. – № 1. – С. 112–121.
 44. Попов А.С. Землеустрій – основний механізм проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення / А.С. Попов // Агросвіт. – №10. – 2016. – C. 12-16.
 45. Попов А.С. Створення парадигми консолідації земель сільськогосподарського призначення в Україні / А.С. Попов // Економічний вісник Національного гірничого університету. - № 2(54). – 2016. С. 61-67.
 46. Попов А.С. Критичний аналіз способів проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення в Україні / А.С. Попов // Економіка. Управління. Інновації». - № 2(17). – 2016.
 47. Попов А.С. Уроки проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення в країнах Центральної і Східної Європи / А.С. Попов // Економіка та суспільство. – №2. – 2016. – C. 459-465.
 48. Попов А.С. Заходи щодо подолання наслідків фрагментації земель сільськогосподарського призначення: європейський досвід та українські реалії / А.С. Попов // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. – 2016. – Vol. 2. – No. 1. – C. 96-109.
 49. Попов А.С. Фрагментація земель сільськогосподарського призначення / А.С. Попов // Глобальні та національні проблеми економіки. – № 10, 2016. – С. 642-647.
 50. Попов А.С. Наукові підходи щодо визначення поняття консолідації земель сільськогосподарського призначення / А.С. Попов // Землевпорядний вісник. – К., 2016. – № 3. – С. 31-35.
 51. Попов А.С. Сучасний стан і основні тенденції використання земель сільськогосподарського призначення / А.С. Попов // Ефективна економіка. - №2, 2016.
 52. Попов А.С. Консолідація земель, як інструмент сталого розвитку сільських територій / А.С. Попов // Молодий вчений. – 2015. – №11 (26). – Ч. 2. – С. 94-101.
 53. Попов А.С. Оцінка ефективності проведення консолідації земель / А.С. Попов // Землевпорядний вісник. – Харків: ХНАУ, 2015. – № 11. – С. 22-27.
 54. Попов А.С. Фрагментація земель у розвитку земельних відносин / А.С. Попов // Економіка АПК. – К.: ТОВ «Редакція міжнародного науково-виробничого журналу «Економіка АПК», 2015. – №7. – С.51-58.
 55. Попов А.С. Досвід консолідації земель населених пунктів у Японії / А.С. Попов // Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій: матеріали Міжнар. наук.-практ. форуму 18-21 вересня 2012 року. – Львів, 2012. – С. 397-401.
 56. Попов А.С. Консолідація та обіг земель : зарубіжний досвід та українські реалії / А.С. Попов // Вісник ХНАУ. – Х., 2012. – № 8. – С. 153-168.
 57. Попов А.С. Оцінка фрагментації земель сільськогосподарського призначення / А.С. Попов // Вісник ХНАУ. – Х., 2012. – № 12. – С. 177-184.
 58. Попов А.С. Фрагментація землекористування: поняття, зміст, переваги та недоліки / А.С. Попов // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – К. : Медінформ, 2012. – № 1-2. – С. 100-108.
 59. Попов А. Соціально-економічні чинники формування земле-користувань сільськогосподарських підприємств на прикладі Кегичівського району Харківської області / А.С. Попов, Т.І. Савченко // Вісник ХНАУ. – Х.: ХНАУ, 2009. – № 6. – С. 63-68.
 60. Попов А.С. Модель управління земельними ресурсами / А.С. Попов // Вісник ЛНАУ: землевпорядкування і земельний кадастр. – Львів : Львів. нац. аграр. ун-т, 2009. – № 12. – С. 166-172.
 61. Попов А.С. Передумови створення 3D кадастру в Україні / А.С. Попов // Аграрний вісник Причорномор’я : Сер. Сільськогосподарські, технічні, економічні науки. – Одеса : ТЕС, 2009. – № 51. – С. 93-96.
 62. Попов А.С. Основні аспекти розвитку кадастрових систем / А.С. Попов // Вісник ЛНАУ : Економіка АПК. – Львів : Львів. нац. аграр. ун-т, 2010. – № 17 (1). – С. 246-252.
 63. Попов А.С. Економічна ефективність використання аграрного ресурсного потенціалу сільськогосподарськими підприємствами / А.С. Попов // Всеукр. наук.-вироб. журнал «Інноваційна економіка». – Терноп.: ТАЙП, 2010. – №18. – С. 71-75.
 64. Попов А.С. Основні канали реалізації зернової продукції сільськогосподарських підприємств Харківської області / А.С. Попов // Вісник ХНАУ. – Х. : ХНАУ, 2010. – № 63. – С. 150-155.
 65. Попов А.С. Індикатори системи управління земельними ресурсами / А.С. Попов // Вісник Львівського НАУ : Економіка АПК. – Львів : Львів. нац. аграр. ун-т, 2011. – № 18 (2). – С. 222-227.
 66. Попов А.С. Зміст консолідації земель у межах населених пунктів / А.С. Попов // Вісник Львівського НАУ : Економіка АПК. – Львів : Львів. нац. аграр. ун-т, 2012. – №19(2). – С. 146-151.
 67. 1. Князь О. Оптимізація земельних відносин як базис раціонального землекористування. Вісник ХДАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». 2001. №7. С.74-76.
 68. Князь О. Ефективність державного управління у сфері земельних відносин. Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». 2003. №6. С.222-225.
 69. Князь О. Проблеми землевпорядного забезпечення формування землекористувань сільськогосподарських підприємств. Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». 2004. №10. С.241-245.
 70. Князь О. Екологічні аспекти формування раціонального землекористування в умовах трансформації земельних відносин. Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». 2006. №16. С.240-244.
 71. Коваленко Л. Екологічна оптимізація земельного фонду Краснокутського і Лозівського районів Харківської області / Л.М. Коваленко, О.А. Авєріна // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. пр. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2008. – Вип. 8.- С.58-62.
 72. Коваленко Л. Порядок консервації деградованих і малопродуктивних земель та їх облік / Л.М. Коваленко // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство. Агрохімія, землеробство, лісове господарство», ХНАУ, 2008. – С. 43 – 45.
 73. Коваленко Л. Порядок консервації деградованих і малопродуктивних земель та їх облік / Л.М. Коваленко // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство. Агрохімія, землеробство, лісове господарство», ХНАУ, 2008. – С.73-76.
 74. Коваленко Л. Екологічна оптимізація земельного фонду як елемент управління земельними ресурсами / Л.М. Коваленко// Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. пр. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2009. – Вип. 9. – 36-41.
 75. Коваленко Л. Удосконалення земельно-орендних відносин з використанням матеріалів земельного кадастру / Л.М. Коваленко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. пр. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2010. – Вип. 12. – С.53-58.
 76. Коваленко Л. Раціональне використання земельних ресурсів у Зачепилівському районі Харківської області / Л.М. Коваленко // Механізм управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки. – ЛНАУ, ХНАУ. – Харків, 2010. – С.161-165.
 77. Коваленко Л. Синергетичний підхід як спеціалізована методологічна база педагогічних досліджень / Л.М. Коваленко // Педагогіка формування творчої особисто¬сті у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук.пр. – Вип.21(74). – Запоріжжя, 2011. – С. 145 – 155.
 78. Коваленко Л. Компетентнісний підхід у вищій освіті як онтологічна проблема / Л.М. Коваленко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб.наук.пр. – Вип.17(70). – Запоріжжя, 2011. – С. 45 – 56.
 79. Коваленко Л. Ефективність управління землями сільськогосподарського призначення / Л.М. Коваленко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. пр. –Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2013. – Вип. 18.– С.72-75.
 80. Коваленко Л. Шляхи удосконалення управління земельними ресурсами у межах населених пунктів / Л.М. Коваленко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. пр. –Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2014. – Вип. 20. – С.37-41.
 81. Коваленко Л. Патентно-ліцензійна політика в процесі створення інтелектуальної власності / Л.М. Коваленко // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – 2014. – № 8. – С. 288 – 290.
 82. Коваленко Л. Теоретичні засади забезпечення сталого розвитку землекористування / Л.М. Коваленко // Актуальні проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. пр. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2015.– С.40-44.
 83. Коваленко Л. Формування проектувальної компетентності майбутніх фахівців / Л.М.  Коваленко // Педагогічний альманах: зб. наук. праць. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. – Вип. 36. –  С.124-136.
 84. Коваленко Л. Суть поняття «дослідницька діяльність студентів» / Л.М. Коваленко, Н.П. Ющенко // Професійна освіта: методологія, теорія та технології: зб. наук.  праць. / (ред. колегія: Доброскок І.І. (голов. ред.) та ін.). – Київ: Педагогічна думка. –2017.– Вип.6. – C.5–18.
 85. Коваленко Л. Ефективність проведення консолідації земель / Л.М. Коваленко Журнал «Глобальні та національні проблеми економіки». Вип.16, електронне наукове фахове видання //http global-national.in.ua. м. Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2017¬. – 10с.
 86. Коваленко Л. Теоретичні та методичні основи використання ГІС-технологій та створення електронних карт при проведенні землеустрою. / Л.М. Коваленко, В.М. Опара, І.М. Бузіна // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. пр. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2020. – Вип. 31. –  С.50 – 59.
 87. Аверіна О.А. До проблеми деградації сільськогосподарських земель в сучасних умовах. Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». –2002.- № 8.- С.170-172.
 88. Аверіна О.А Стан та проблеми розвитку фермерських господарств у Харківській області. НАУ «Землевпорядна освіта, наука та виробництво: сьогодення та перспективи очима молодих вчених» . - Київ, 2003. - С.59-64.
 89. Аверіна О.А. Роль землеустрою в системі земельних відносин. Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування».- 2003.- №6.- С. 249-253.
 90. Аверіна О.А., Коваленко Л. М. Екологічна оптимізація земельного фонду – як елемент управління земельними ресурсами. Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування».- 2005.- № 3.- С. 117-122.
 91. Аверіна О.А., Тишковець В.В. Система управління земельними ресурсами в Україні. Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». 2006 - № 2.-  С. 318-322.
 92. Домбровська О.А., Коваленко Л.М. Екологічна оптимізація земельного фонду Краснокутського і Лозівського районів Харківської області Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. праць.-Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008- Вип. 8.- С.133-137.
 93. Домбровська О.А. Формування стійкої ландшафтної структури землеволодінь та землекористувань (в умовах Харківської області). Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. праць.-Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011.- Вип. 13.- С.31-33.
 94. Домбровська О.А. Оцінка продуктивного потенціалу земель сільськогосподарського призначення (в умовах Харківської області) Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка» № 4, 2011. -С. 76-78.
 95. Домбровська О.А., Опара В.М. Соціально - економічна ефективність використання землі в ринкових умовах господарювання Часопис соціально-економічної географії: Зб. наук. праць.-Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011- Вип. 10 (1).- С.143-146
 96. Домбровська О.А. Стратегія управління земельними ресурсами міста Алушта Автономної республіки Крим. «Державне управління: удосконалення та розвиток»: Електронне наукове фахове видання Академії муніципального управління. № 4, 2011
 97. Домбровська О.А. Використання ГІС при грошовій оцінці земель населених пунктів. Проблеми безперервної географічної освіти і  картографії: Зб. наук. праць.- Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012.- Вип. 14.- С.31-33.
 98. Домбровська О.А. Европейський досвід консолідації земель сільськогосподарського призначення / О.А. Домбровська // Проблеми безперервної  географічної освіти і картографії: зб. наук. пр. – Х.: ХНУ м.. В.Н. Каразіна, 2013.- Вип. 18.- С.54-56.
 99. Домбровська О.А. Соціально-економічне значення орендних відносин у сільськогосподарському землекористуванні в Україні / О.А. Домбровська, В.М. Опара // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.- Харків, 2013.- № 1084 (39), 2013.- С. 155-159.
 100. Домбровська О.А. Стандартизація у сфері оцінки землі / О.А. Домбровська, В.М. Опара // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна: Серія «Геологія, географія,екологія», 2016.-  Вип. 44.- С.137-142.
 101. Домбровська О.А. Ведення галузевих кадастрів / О.А. Домбровська // «Глобальні та національні проблеми економіки» електронне наукове фахове видання: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського , 2017.-Вип. 16.
 102. Домбровська О.А. Особливості проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення у 2017 році / О.А. Домбровська, В.М. Опара // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. Наук. праць.- Харків: ХНУ ім.. В.Н. Каразіна, 2017.- Вип. 26.- С. 47-50.
 103. Домбровська О.А. Проведення загальнонаціональної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні / О.А. Домбровська, В.М. Опара  //  Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. Наук. праць.- Харків: ХНУ ім.. В.Н. Каразіна, 2018.- Вип. 27.- С.67-70.
 104. Домбровська О.А. Значення земельно-кадастрових даних в системі адміністрування земельних ресурсів / О.А. Домбровська, В.В. Тишковець // Східна Європа: економіка, бізнес та управління.-2019.- № 2 (19) – c. 242-249.[Електронний ресурс] Режим доступу до ресурсу: http: // www.easterneurope-ebm.in.ua /19-2019-ukr.
 105. Домбровська О. Аналіз факторів впливу на розвиток іпотечних відно-син в Україні / Б.О. Язлюк, О. А. Домбровська, А. М. Бутов // Український журнал прикладної економіки. – 2020. – Том 5. – № 4. – С. 70 – 79.
 106. Гопцій Д.О. Стан і ефективність грошової оцінки земель у містах базового рівня Харківської області (на прикладі міст Чугуїв, Ізюм, Балаклія). Вісник ХНАУ. Сер.: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство. Х.: ХНАУ, 2008. № 4. С. 151–154.
 107. Гопцій Д.О., Куцегуб Ю.А. Ресурсний потенціал населеного пункту й особливості його управління різноманітними структурами. Вісник ХНАУ. Сер.: Економіка АПК і природокористування. Х.: ХНАУ, 2009. № 9 С. 214–219.
 108. Багін М.Л., Гопцій Д.О. Якість і використання земель населених пунктів залежно від якості земель. Вісник ХНАУ. Сер.: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство. Х.: ХНАУ, 2009. № 3. С. 204–207.
 109. Гопцій Д.О. Методичні підходи до визначення реальної вартості земельної ділянки в межах населеного пункту. Вісник ХНАУ. Сер.: Технічні науки. Сільськогосподарські науки. Економічні науки. Х.: ХНАУ, 2010. № 3(2). С. 57–64.
 110. Гопцій Д.О. Проблеми правового забезпечення управління землями міст. Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Сер.: Економічні науки. Х.: ХНАМГ, 2011. Вип. 98. С. 330–336.
 111. Гопцій Д.О., Коваленко М.Й. Оцінка сталого розвитку міст. Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. Х.: ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. Вип. 2 (33). С. 285–296.
 112. Гопцій Д.О. Проблеми оцінки депресивності міст обласного значення (на прикладі Харківської області). Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. Запоріжжя: КПУ, 2011. № 6, С. 75–79.
 113. Гопцій Д.О. Стан та перспективи використання земельного фонду міст обласного значення. Вісник ХНАУ. Сер.: Технічні науки. Сільськогосподарські науки. Економічні науки. Харків: ХНАУ, 2011. № 6(1). С. 84–88.
 114. Гопцій Д.О., Ю.О. Сотніков. Оцінка сталого розвитку міст за допомогою SWOT-аналізу. Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. Х.: ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. Вип. 1 (36). С. 332–338.
 115. Гопцій Д.О. Оцінка результатів розвитку міст обласного значення з використанням кластерного аналізу. Вісник ХНАУ. Сер.: Технічні науки. Сільськогосподарські науки. Економічні науки. Х.: ХНАУ, 2013. № 5. С. 45–53.
 116. Гопцій Д.О. Класифікація та позиціонування населених пунктів України. Вісник ХНАУ. Сер.: Технічні науки. Сільськогосподарські науки. Економічні науки. Харків: ХНАУ, 2014, № 8, С. 190–196.
 117. Гопцій Д.О. Наукові підходи до розуміння концепції сталого розвитку та напрями її використання при плануванні розвитку міст. Вісник СНАУ. Сер.: Економіка і менеджмент. Суми: СНАУ, 2015 № 5 (64). С. 185–190.
 118. Гопцій Д.О., Завальний С.В. Особливості відведення земельних ділянок для потреб надрокористування. Зелевпорядний вісник: наук.-вироб. журн. 2015. № 6. С. 38–41.
 119. Гопцій Д.О. Особливості організації та напрями удосконалення кадастру нерухомості в Україні. Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Сер.: Економічні науки. Х.: ХНАГХ, 2015. № 122, С. 37–41.
 120. Гопцій Д.О., Гопцій О.Б., Ткачкеко Т.Г. Сільський зелений туризм, як елемент селозберігаючої моделі аграрного устрою України. Вісник СНАУ. Сер.: Економіка і менеджмент. Суми: СНАУ, 2017. №12.
 121. Ткаченко Т.Г., Гопцій Д.О. Кліматичні особливості організації сільського зеленого туризму на Харківщіні. Вісник ХНАУ. Сер.: Економічні науки. Х.: ХНАУ, 2017. № 4. С.156–166.
 122. Гопцій Д.О., Ткаченко Т.Г., Красовська О.Ю. Оцінка природно-рекреаційного потенціалу Харківської області для цілей розвитку сільського та сільського зеленого туризму. Вісник ХНАУ. Сер.: Економічні науки. ХНАУ, 2018. № 1. С. 17–23.
 123. Гопцій Д.О. Земельна реформа в Україні: актуальні проблеми і перспективи завершення. Вісник ХНТУСГ. Сер.: Економічні науки. Х.: ХНТУСГ, 2019. Вип 206. С. 446-458.
 124. Шелудько Р.М., Гопцій Д.О. Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення: пошук української моделі. Українськии журнал прикладної економіки. 2019. Том 4, № 4 С. 41–51.
 125. Трегуб О.М. Теоретичні засади спеціалізації сільськогосподарських підприємств / І.В. Кошкалда, О.М. Трегуб // Вісн. Сумськ. нац. аграр. ун-ту. – 2015. – Ч. 2. – № 4 (63). – С. 41-49. (автору належать розробки щодо удосконалення класифікації спеціалізації та диверсифікації сільськогосподарських підприємств).
 126. Трегуб О.М. Теоретичні засади диверсифікації сільськогосподарських підприємств / О.М. Трегуб // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Серія «Економіка». – 2015. – Т. 20. –№ 3.–С. 96-101.
 127. Трегуб О.М. Застосування теорії нечітких множин для визначення рівня диверсифікації господарської діяльності сільськогосподарських підприємств / О.М. Трегуб // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія «Економічні науки». – 2015. – Ч. 2. – № 13. – С. 84-88.
 128. Трегуб О.М. Теоретичні засади гармонізації галузевої структури сільськогосподарських підприємств / О.М. Трегуб // Наук. вісн. Міжнародного гуманітарного ун-ту. Серія: «Економіка і менеджмент». – 2015. – № 12. – С. 72-79.
 129. Трегуб О.М. Імітаційне моделювання виробництва продукції тваринництва як інструмент гармонізації галузевої структури сільськогосподарських підприємств / О.М. Трегуб // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – 2016. – № 6. – С. 54-60.
 130. Трегуб О.М. Удосконалення методичного підходу щодо оцінки спеціалізації сільськогосподарських підприємств / І.В.Кошкалда, О.М.Трегуб // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент», 2016. – Вип. 8(70). – С.157-167.
 131. Трегуб О.М. Вплив поглиблення спеціалізації на результати виробництва продукції сільськогосподарськими підприємствами / І.В.Кошкалда, О.М.Трегуб // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент»- №1 (71). – 2017. –220 с.
 132. Трегуб О.М. Концептуальні засади гармонізації галузевої структури сільськогосподарських підприємств / І.В.Кошкалда, О.М.Трегуб // Економіка АПК. – 2017. - № – С. 37-44.
 133. Трегуб О.М. До питання нормативної грошової оцінки земель населених пунктів як елемента економічного механізму управління земельними ресурсами / О.М. Трегуб // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2018. – 178 с. – С. 106-111.
 134. Вервейко А.П., Домбровська К.В. Вплив орендно-майнових відносин на розвиток сільськогосподарських підприємств. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». № 4. С. 131–138.
 135. Македонський А.В., Шелудько В.М., Домбровська К.В. Економіко-екологічна ефективність впровадження ґрунтозахисної системи землеробства в регіоні. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». № 5. С. 307–315.
 136. Шелудько В.М., Шелудько К.В., Македонська Ю.А. Формування ефективних агротехнологій виробництва продукції в контексті вимог органічного землеробства. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». № 6. С. 244–252.
 137. Шелудько К.В. Аналіз економічної ефективності використання сільськогосподарських угідь в Харківській області. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». Вип. 8. С. 73–76.
 138. Шелудько К.В. Спеціалізація та концентрація як основа формування сталого сільськогосподарського землекористування. Наук. праці. Полтав. держ. аграр. акад. Вип. 2(5). Т. 3. 2012. С. 337–340.
 139. Кошкалда І.В., Шелудько К.В. Агрохімічна паспортизація як передумова формування сталого сільськогосподарського землекористування. Економічний вісник університету: [зб. наук. праць учених та аспірантів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»]. Вип. 39. С. 56–64
 140. Кошкалда І.В., Шелудько К.В. Екологізація як передумова державного регулювання формування сталих сільськогосподарських землекористувань. Український журнал прикладної економіки. 2020. – Том 5. – № 2. С. 88–94.
 1. Мінакова А.С. Перспективні механізми управління земельними ресурсами на прикладі лісостепової та степової зон України / А.С. Мінакова // Вісник ХНАУ. Сер. «Економіка АПК і природокористування». - Х.: ХНАУ, 2008. – №7. – С. 264 – 273.
 2. Юхно А.С. Економіко-правові основи регулювання земельно-орендних відносин / А.В. Корецький, А.С. Юхно // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – №1 (37). – С. 197 – 204.
 3. Юхно А.С. Врахування правових та кадастрових показників при організації сільськогосподарських підприємств лісостепової та степової зон України / А.С. Юхно // Інноваційна економіка: всеукр. наук.-вироб. журн. - Тернопіль: Тернопіл. ін-т АПВ НААН, 2011. – № 6 (25). – С. 320 – 325.
 4. Юхно А.С. Оптимізація площ земельних угідь з врахуванням показників зонування земель / А.С. Юхно // Економічний аналіз: зб. наук. пр. Тернопіл. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль: Економічна думка, 2012. – Вип. 11. – Ч. 3. – С. 393-
 5. Юхно А.С. Зональний підхід оптимізації складу земельних угідь в контексті економіко-екологічного управління земельними ресурсами / А.С. Юхно // Вісник ХНАУ. Сер. «Екон. науки». - Х.: ХНАУ, 2013. - №11. – С. 295 -
 6. Юхно А.С. Концептуальні основи аграрного зонування земель при управлінні земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств / А.С. Юхно // Економічний аналіз: зб. наук. пр. Тернопіл. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль: Економічна думка, 2014. – Т. 15. – № 3. - С. 246 -
 7. Юхно А.С. Необхідність встановлення ринкової вартості земельних часток (паїв) в контексті здійснення економічного управління / А.С. Юхно // Вісник СНАУ. Сер. «Економіка і менеджмент». - Суми. - - №4 (59). – С. 30 - 34.
 8. Юхно А.С. Економіко-екологічна оптимізація використання земель сільськогосподарськими підприємствами / А.С. Юхно // Вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького: Сер. «Економічні науки». - Львів. - 2014. - №2 (59). – Ч. 5. – С. 217 – 222.
 9. Юхно А.С. Формування показників нормативної грошової оцінки земель промисловості під впливом факторів місця розташування / А.С. Юхно, В.П. Погойда // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель: наук.-вироб. журн. - Київ: Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 2020. – № 2-3.


Оновлено: 15-04-2021, 12:00 / Переглядів: 256
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок