Наукова діяльність кафедри землевпорядного проектування

ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КАФЕДРИ

 

  Напрям наукової роботи кафедри: «Економічні, екологічні та технічні засади щодо організації сільських територій із створенням просторових умов, що забезпечують еколого-економічну оптимізацію раціонального використання і охорони земель» (номер державної реєстрації 0116U003594).

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

 

  Розроблено методики:

 • формування сільськогосподарських підприємств у процесі проведення земельної реформи;
 • еколого-економічне обґрунтування використання й охорони сільськогосподарських угідь в умовах водної ерозії ґрунтів і необхідності збереження та поліпшення агроландшафтів;
 • оптимізація використання й охорони земель у сільськогосподарських підприємствах;
 • економічне обґрунтування проектів організації території агроформувань тощо.

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ ГОСПДОГОВІРНОЇ ТЕМАТИКИ

 

ПЕРЕЛІК ЗАХИЩЕНИХ ДОКТОРСЬКИХ ТА КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ

Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

  Петренко Олександр Якович, «Економіко-екологічна ефективність використання землі в Лісостеповій зоні України», 08.07.02 – економіка сільського  господарства і АПК, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків, 2006 р.

  Цигікал Петро Федорович, «Трансформація земельних відносин і стратегія розвитку сільськогосподарських підприємств», 8.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Харківський національний аграрний університет ім.  В.В. Докучаєва, м. Харків, 2009 р.

 Степаненко Тетяна Олександрівна, «Економіко-екологічна ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах», 08.00.04 – Економіка управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Харківський національний аграрний університет ім.  В.В. Докучаєва, м. Харків, 2013 р.

  Миргород Марина Миколаївна, «Еколого-економічна ефективність організації земельних угідь на агроландшафтній основі», 08.00.06 – економіка природокористування та охорона навколишнього середовища, Харківський національний аграрний університет ім.  В.В. Докучаєва, м. Харків, 2014 р.

  Макєєва Людмила Миколаївна, «Державне управління використанням та охороною земель сільськогосподарського призначення України», 25.00.02 –Механізми державного управління, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, 2014 р.

  Садовий Іван Іванович, «Підвищення ефективності виробничої діяльності фермерських господарств на основі освоєння динамічних сівозмін», 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Харківський національний аграрний університет ім.  В.В. Докучаєва, м. Харків, 2017 р.

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ

Статті у виданнях, індексованих у науковометричних базах даних Scopus / Web of Science Core Collection

 1. Makieieva, N. Mokierova, I.I. Sadovyy The Geoinformation Support of the Landscapes Spatial Development International Journal of Engineering & Technology –Vol 7, No 4.8 (2018) OI:10.14419/ijet.v7i4.8.27322 648653Website http ://ssc.pntu.edu.ua /en/conference/ICTES-2018.
 2. Stepanenko, T.O., Petrenko, O.Ya., Tsygikal, P.F., Stankevych, S.V., Sadovyy, I.I., Zemlyukov, S.V. Sorokin, V.V. (2020). Greening of agricultural land use as a major component of organic farming and sustainable evelopment. Ukrainian Journal of Ecology, 10(5), 145–
 3. Stepanenko, T.O., Khloponina-Gnatenko, O.I., Stankevych, S.V., Sokolov, A.S. (2021). Ecological and economic aspects of agricultural land use in European integration processes. Ukrainian Journal of Ecology, 11 (1), 181–

 

Монографії

 1. Петренко О.Я. Основні напрямки розробки проектів землеустрою агроформувань. / О. Я. Петренко: колек. Монографія; за ред. д-ра екон. наук, проф. Ю.О. Нестерчука. – Умань: Вид. «Сочінський М.М.», 2016.– С. 59–
 2. Петренко О.Я. Раціональне землекористування як складова системи використання та охорони земель / О.Я. Петренко // Формування конкурентоспроможного АПК України в умовах транзитивної економіки: колек. монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. Ю.О. Нестерчука. – Умань: Вид. «Сочінський М.М. », 2017. – С.142–
 3. Петренко О.Я. Науково-методичні основи еколого-ландшафтного землеустрою / О. Я. Петренко // Агропромисловий комплекс України: теорія, методологія, практика: колек. монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. Ю.О. Нестерчука. – Умань: Вид. «Сочінський М.М.». 2018. – 244 с.
 4. Петренко О.Я. Шляхи вдосконалення організації території сільськогосподарського підприємства / О. Я. Петренко // Соціально-економічні засади формування економічної системи України: колект. монографія / за ред. д-ра екон. наук, професора, О.О. Непочатенка. – Умань: Вид. «Сочінський М.М.», 2019. – С. 262–
 5. Петренко О.Я. Роль землеустрою в умовах сталого землекористування / О.Я. Петренко // Теоретичні, методичні та практичні аспекти сталого розвитку економіки України / колект. монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. О.О. Непочатенка. – Умань: Вид. «Сочінський М.М.», 2020. – С.50–
 6. Петренко О.Я. Функціональна значущість землеустрою у використанні  та охороні земель ОТГ / О. Я. Петренко // Забезпечення сталого економічного розвитку національного господарства: теорія, методологія та практика / колект. монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. О.О. Непочатенка. – Умань: Вид. «Сочінський М.М.», 2020. – С.42–
 7. Петренко О.Я. Екологічні заходи в програмі сталого розвитку регіону та умови їх програмування / О.Я. Петренко // Гармонійний розвиток економіки України в умовах трансформаційних перетворень / колект. монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. О.О. Непочатенка. – Умань: Вид. «Сочінський М.М.», 2021. – С.50–

 

Статті в наукових періодичних виданнях інших держав

 1. Мокєрова Н.В. Формування соціального капіталу кооперативних неприбуткових економічних організацій / Н. В. Мокєрова // East EuropeanScientifik Journal mounthly scientific jornal Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe miesiecznik naukowy. 2018. – C. 22.
 2. Степаненко Т. О., Хлопоніна-Гнатенко О. І. Питання оцінки ефективності функціонування природних територіальних комплексів. The VI International Science Conference «Trends and directions of development of scientific approaches and prospects of integration of Internet technologies into society», February 23 – 26, 2021, Stockholm, Sweden.– Р. 146 – 149.
 3. Степаненко Т. О., Хлопоніна-Гнатенко О. І., Гіржева О. М. Тенденції розвитку лоукост-авіакомпаній як складової ринку послуг у сфері авіаперевезень України. The VI International Science Conference «Trends and directions of development of scientific approaches and prospects of integration of Internet technologies into society», February 23 – 26, 2021, Stockholm, Sweden. – Р. 158 – 162.
 4. Степаненко Т. О., Хлопоніна-Гнатенко О. І. Вплив розвитку скотарства на підвищення ефективності функціонування землеустрою в сільськогосподарських підприємствах. The VIII International Science Conference «Problems and tasks of modernity andapproaches to their solution», March 02 – 05, 2021, Tokyo, Japan. Р. 55 – 57.
 5. Хлопоніна-Гнатенко О. І., Степаненко Т.О. Структура інноваційного потенціалу в умовах глобалізації. The X International Science Conference «Topical issues, achievements and innovations of fundamental and applied sciences», March 09 – 12, 2021, Lisbon, Portugal. Р. 103 – 105.
 6. Степаненко Т.О., Макєєва Л.М. Інстуційний аспект державного контролю за використанням та охороною земель. The XV International Science Conference «The world science of modernity. Problems and prospects of development», March 25 – 26, 2021, Paris, France. Р. 46 – 49.
 7. Степаненко Т.О., Миргород М.М. Оцінка протиерозійної ефективності сівозмін при землеустрої. The XVI International Science Conference «Science and society, patterns and trends of development», March 30 – April 02, 2021, Vienna, Austria. Р. 56 – 58.

 

Статті у наукових фахових виданнях України (категорія А, Б, В)

 1. Степаненко Т.О. Основні напрями розвитку органічного виробництва в Україні / Т.О. Степаненко // Органічне виробництво і продовольча безпека. Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2016. – С. 480 –
 2. Степаненко Т.О. Теоретичні основи оцінки земель як основи економічного регулювання земельних відносин / Т.О. Степаненко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». Вип. 20.: Вид. дім «Гельветика», 2016. –С. 69 –
 3. Степаненко Т.О. Теоретичні положення обігу земель сільськогосподарського призначення / Т.О. Степаненко // Економіка АПК. 2017. – № 3. – С. 65 –
 4. Степаненко Т.О. Інституційні аспекти регулювання земельних відносин [Електронний ресурс] / Т.О. Степаненко // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – № 4 (09). – Режим доступу до ресурсу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/9-2017-ukr.
 5. Миргород М.М., Підсумки та перспективи досліджень у системі інститутів землеустрою / М.М. Миргород, С.О. Осипчук // Землевпоряд. вісн. 2018. № 3. С. 26 –
 6. Теоретико-методологічні основи різнорідних видів природного районування земель / М.М. Миргород, С.О. Осипчук, М.В. Козак, І.Г. Колганова // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2018. – № 3. – С. 46 –
 7. Садовий І.І. Запровадження динамічних сівозмін як інноваційний шлях розвитку сільського господарства / І. І. Садовий, В. М. Шевченко // Агросвіт. – 2018. № 12 (Фах. вид.).

 

Інші видання

 

ПАТЕНТИ, СВІДОЦТВА Й АВТОРСЬКІ ПРАВА

 

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ

  Щороку викладачі кафедри готують здобувачів до участі у Всеукраїнських та регіональних конкурсах наукових робіт.

 

НАУКОВИЙ ГУРТОК КАФЕДРИ

  Тема наукового гуртка: «Оптимізація раціонального використання та охорони земель».

  Керівник  – старший викладач М.В. Червоний

 

  Робота СНГ 08.02.2021 р. Тема: «Питання охорони земель у проектах землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь» (Відповідальний  –  доцент П.Ф. Цигікал)

 


 


:  Положення СНГ (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  Положення СНГ
373,04 Kb [27-04-2021, 08:52]  
:  план роботи на 20-21н.р.(1сем) (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  план роботи на 20-21н.р.(1сем)
579,65 Kb [27-04-2021, 08:52]  
:  план на 20-21н.р.(2сем) (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  план на 20-21н.р.(2сем)
432,15 Kb [27-04-2021, 08:52]  Оновлено: 27-04-2021, 08:53 / Переглядів: 102
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок