Навчально-методична робота кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

  Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту займає провідні позиції у виданні фахової літератури для здобувачів спеціальності «Облік і аудит» різних освітніх рівнів. Зокрема у 2021 р. вийшло третє видання «Практикуму з фінансового та управлінського обліку за національними стандартами», у 2016 р. – сьоме видання підручника «Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами», що мають гриф Міністерства освіти і науки України і використовуються у багатьох ЗВО України, які готують фахівців економічного напряму.

  Підручник «Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах», який покладено в основу сьомого видання підручника «Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами» експонувався на трьох міжнародних виставках, які проходили в Києві та Каунасі (Литва), на Київській міжнародній книжковій виставці-ярмарку «Книжкові контракти», що відбулася за розпорядженням Кабінету Міністрів України; на Національній книжковій виставці-ярмарку, яка пройшла у м. Львів за ініціативи громадської організації «Форум видавців», а також на обласній виставці «Освіта Харківщини», де здобув нагороду – диплом ІІ ступеня від Харківської обласної державної адміністрації у номінації «Підручники». За творчий внесок у науково-методичне забезпечення навчального процесу у вищих навчальних закладах автори підручника нагороджені Почесною грамотою Міністерства аграрної політики.

  Викладачі кафедри щороку активно видають підручники, навчальні та інші посібники, практикуми з облікових дисциплін, методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи, виконання кваліфікаційних робіт, курсового проектування, проходження виробничої практики тощо. 

 

 

АНОТАЦІЇ ОСТАННІХ ВИДАНЬ КАФЕДРИ

 

Огійчук М.Ф., Сколотій Л.О., Василішин С.І., Рагуліна І.І., Ковальова О.В., Сколотій І.В., Нежид Ю.С. Практикум з фінансового та управлінського обліку за національними стандартами: навч. посіб. / за ред. проф. М. Ф. Огійчука. 3-тє вид., перероб. і допов. Київ: Алерта, 2021. 624 с.

 

Висвітлено організацію фінансового і управлінського обліку згідно із ­Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», Податковим кодексом України, національними стандартами бухгалтерського обліку та Планом рахунків. Викладений матеріал є моделлю наскрізної задачі і дає можливість засвоїти на базі нових методичних концепцій: облік активів (грошових коштів, фінансових інвестицій, розрахунків з дебіторами, запасів, поточних біологічних активів, необоротних активів, капітальних інвестицій), вивчення яких передбачено навчальним курсом «Фінансовий облік-І»; облік джерел формування активів (власного капіталу, розрахунків за виплатами працівникам, розрахунків за податками й платежами, розрахунків з постачальниками та підрядниками, розрахунків за іншими зобов’язаннями, доходів і результатів діяльності, складання фінансової звітності), вивчення яких передбачено навчальним курсом «Фінансовий облік-ІІ»; облік витрат та обчислення собівартості продукції робіт і послуг як складових навчального курсу «Управлінський облік».
Для здобувачів економічних спеціальностей в навчальних закладах всіх рівнів акредитації. Може бути використаний фахівцями з бухгалтерського обліку, аспірантами, науковцями та викладачами закладів вищої освіти.

 

Огійчук М.Ф., Рагуліна І.І., Новіков І.Т. Аудит: навч. посіб. / 4-те вид., перероб. і допов. Київ: Алерта, 2020. 850 с.

Висвітлюються питання аудиторської діяльності, організації аудиторських фірм та проведення аудиторських послуг і внутрішнього контролю, а також аудиту в комп’ютерному середовищі. 
Крім того, наведено питання методики установчих документів, активів пасивів підприємств, а також фінансової звітності. 
Призначено для студентів вищих навчальних закладів різних форм навчання, аудиторів, економістів. Може бути використаний для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей.

 

Огійчук М.Ф., Гуторов О.І., Гуторова О.О. та ін. Облік і оподаткування: практикум дистанційного тестування: навч. посіб. / за заг. ред. М. Огійчука, Т.Іщенко, М. Бондаря, О. Гуторова, Є. Калюги, Н. Вовчук. Київ: Алерта, 2018. 306 с.

 Висвітлено зміст тестових завдань для проведення незалежного дистанційного тестування здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит») у вищих начальних закладах України з навчальних дисциплін: «Теорія бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Менеджмент», «Аудит», «Економіка підприємства». Тести підготовлені у відповідності до змісту робочих програм навчальних дисциплін з підготовки бакалаврів з обліку та оподаткування у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва, які отримали Міжнародне визнання та акредитовані СІМА (Привілейованим Інститутом Управлінських бухгалтерів, Великобританія).

 

Утенкова К.О. Облік у торгових підприємствах: навч. посібник. Київ: Алерта, 2017. 222 с.

У навчальному посібнику розглянуто організаційні основи обліку у торгівлі у цілому, а також методичні засади обліку окремих операцій підприємств торгівлі, їх облікової політики. У додатках до посібника подано окремі нормативні документи, що регламентують облік у торгових підприємствах. Посібник містить практичні завдання, а також словник основних термінів з обліку у торгівлі.
Навчальний посібник «Облік у торгових підприємствах» призначено для здобувачів другого (магістерського) рівня по спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а також інших економічних спеціальностей, бухгалтерів-практиків.

 

Беленкова М.І., Василішин С.І. Облік у зарубіжних країнах: навч. посіб. / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: Діса плюс, 2017. 224 с.

 

У посібнику згідно з програмою курсу «Облік у зарубіжних країнах» висвітлено загальні методологічні підходи до побудови бухгалтерського обліку і фінансової звітності у зарубіжних країнах; розглянуто методику обліку та відображення у звітності активів, зобов’язань і власного капіталу, а також основи побудови управлінського обліку господарюючих суб’єктів зарубіжних країн. Значну увагу приділено порівнянню окремих підходів до побудови обліку і звітності у зарубіжних країнах та в Україні.

Видання призначено для студентів спеціальності «Облік і оподаткування», а також для студентів, фахівців із бухгалтерського обліку, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і науковців.

 

Огійчук М.Ф., Сколотій Л.О., Беленкова М.І. та ін. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: підручник / за ред. проф. М. Ф. Огійчука. 7-ме вид., перероб. і допов. Київ: Алерта, 2016. 1040 с.

Висвітлено організація та зміст фінансового і управлінського обліку за діючим Планом рахунків, затвердженим Міністерством фінансів України на засадах міжнародних і національних стандартів та Податкового кодексу України.
На базі нових методичних концепцій викладено суть бухгалтерського обліку: активів (Фінансовий облік – І) – грошових коштів, фінансових інвестицій, розрахунки з дебіторами, запасів, поточних біологічних активів, необоротних активів, капітальних інвестицій; капіталу і зобов’язань (Фінансовий облік – ІІ) – розрахунків за зобов’язаннями, за страхуванням, за виплатами працівникам, доходів і результатів діяльності, складання фінансової звітності та Управлінського обліку – стратегічний підхід до класифікації витрат, бюджетування та бюджетний контроль, облік виробництва, калькуляція, облік на позабалансових рахунках.
Для студентів економічних спеціальностей всіх рівнів акредитації та слухачів післядипломної освіти. Може бути використаний фахівцями з бухгалтерського обліку, аспірантами та викладачами вищих навчальних закладів.

 

Огійчук М.Ф., Утенкова К.О. Організація і методика аудиту: навч. посіб. Київ: Алерта, 2016. 304 с.

У навчальному посібнику розглянуто організаційні основи аудиторської діяльності у цілому, а також методичні  засади аудиту активів і зобов’язань підприємств, їх облікової політики, основи аудиту фінансової звітності тощо. В додатках до посібника подано зразки робочих документів аудиторів за різними ділянками аудиту. Посібник містить практичні завдання, а також словник основних термінів з аудиту.
Матеріал викладено з урахуванням вимог Міжнародних стандартів аудиту редакції 2013 р.
Навчальний посібник «Організація і методика аудиту» призначено для студентів магістратури по спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит», а також інших економічних спеціальностей, аудиторів-практиків.

 

Огійчук М.Ф., Утенкова К.О. Облік у банках: практ. посіб. 3-тє вид., перероб. і допов. Харків: Доміно, 2016. 190 с.

 

Практичний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Облік у банках» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування». У посібнику наведено короткий зміст тем курсу, подано практичні завдання, питання для самоконтролю і самостійної роботи, а також рекомендовано літературу з кожної теми.

Матеріал викладено з урахуванням кредитно-модульної системи. Практичний посібник призначено для студентів ВНЗ, викладачів, працівників банківської сфери.

 

Огійчук М.Ф., Сколотій Л.О., Горковенко І.В., Сколотій І.В., Мещеряков В.Є. Облік і звітність в оподаткуванні: навч.-метод. посібник / За ред. проф.
М.Ф. Огійчука. Харків: ХНАУ, 2014. 268 с.

 

Посібник підготовлено відповідно до програми нормативної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» з метою забезпечення студентів навчально-методичним інструментарієм для практичних занять і самостійної роботи; набуття студентами теоретичних та практичних навичок щодо організації податкового обліку в сучасних умовах господарювання та реалізації вмінь нарахування та справляння податків, зборів, платежів, складання первинних документів, заповнення облікових регістрів і форм податкової звітності.

 

Кошкалда І.В., Ковальова О.В., Василішин С.І. Звітність підприємств: навч. посібник / за ред. І.В. Кошкалди; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2014. 211 с.

 

Згідно з програмою курсу «Звітність підприємств» висвітлено питання теорії та практики порядку складання і використання звітності підприємств різних форм власності. Використано чинні в Україні нормативні документи з бухгалтерського обліку, а також вимоги Національних положень стандартів бухгалтерського обліку. Викладено основні положення щодо складання фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів.

Призначено для студентів зі спеціальностей «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» і слухачів Інституту післядипломної освіти, які навчаються без відриву від виробництва (заочна форма навчання). Може бути використано фахівцями з бухгалтерського обліку, викладачами вищих навчальних закладів.

 

Огійчук М.Ф., Горковенко І.В. Облік у бюджетних установах за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі: навч. посібник. Харків: ХНАУ, 2013. 241 с.

Викладено методику ведення бухгалтерського обліку активів, зобов`язань, капіталу, операцій господарської діяльності у бюджетних установах у сучасних умовах з урахуванням вимог нормативних документів. Розглянуто організацію первинного, аналітичного та синтетичного обліку об`єктів бухгалтерського обліку у бюджетних установах: доходів і видатків, грошових коштів, розрахунків, основних засобів, матеріалів тощо. Наведено схеми облікових записів, кореспонденції рахунків за типовими господарськими операціями.

Посібник призначено для вивчення курсу «Облік у бюджетних установах» студентами спеціальності «Облік і аудит» у вищих навчальних закладах.

 

 

Ковальова О.В., Бардаков О.В. Судово-бухгалтерська експерттиза: навч. посібник. Харків: Віровець А.П. «Апостроф», 2012. 222 с.


У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи сутності та організації судово-бухгалтерської експертизи, методику і порядок призначення судово-бухгалтерської експертизи та питання, які вона дозволяє вирішити. Розглянуто процес організації судово-бухгалтерської експертизи та її стадії. Викладено методику дослідження судово-бухгалтерською експертизою основних фінансово-господарських операцій.

Розраховано на студентів економічних та юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників контролюючих та правоохоронних органів.

 

 

Білоусько В.С., Беленкова М.І. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посібник / за ред. В.С. Білоуська. 6-те вид., перероб. і допов. Київ: Алерта, 2010. 402 с.

Системно, згідно з програмою курсу «Теорія бухгалтерського обліку» висвітлено питання теорії бухгалтерського обліку, викладено її елементи як складової частини методу бухгалтерського обліку. Використано чинні в Україні нормативні документи з бухгалтерського обліку, а також вимоги Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Викладено основні принципи обліку в державах світової співдружності.

Призначено для студентів спеціальностей «Облік і аудит», «Менеджмент організацій», «Економіка підприємств» та слухачів Інституту післядипломної освіти.

 

Огійчук М.Ф., Шандурська В.Г., Беленкова М.І. та ін. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник. Київ: Алерта, 2009. 332 с.

Систематизовано види, форми та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Висвітлено питання договірних відносин, міжнародних розрахунків, обліку валютно-фінансових операцій, імпорту, експорту, операцій з давальницькою сировиною та інших операцій, які здійснюються підприємствами в зовнішньоекономічній діяльності.

За структурою посібник відповідає вимогам галузевого стандарту Міністерства освіти і науки України для студентів, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит». Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, слухачів Інститутів післядипломної освіти, аспірантів, магістрів, а також фахівців-практиків.

 

Клімов А., Міронова О., Пантелєєв В., Утенкова К. Практичний аудит: анфАС і ПРОФІль / за ред. В.Ю. Лісіної. Харків: Фактор, 2010. 720 с.

Ви тримаєте в руках не просто книгу про аудит, а узагальнений досвід аудиторів-практиків. Організаційні тонкощі, методичні секрети, законодавчі нюанси, професійні хитрощі, ексклюзивні напрацювання – це далеко не повний перелік того, чим поділилися з читачами автори цього видання.

Тут розглянуто життєві приклади й ситуації, наведено зразки договорів та робочих документів, окрему увагу приділено застосуванню норм вітчизняних нормативних документів, в основу яких покладено міжнародні стандарти аудиту, а суху теорію подано в адаптованому до практичної діяльності вигляді. Це саме те, що потрібно аудитору «на передовій», щоб вз новачка стати АСом та ПРОФІ.

Книга стане незамінним помічником як для аудиторів-початківців, так і практиків зі стажем, а також для студентів економічних спеціальностей.

 

НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ КАФЕДРИ У 2016-2021 рр.

 1. Огійчук М.Ф., Сколотій Л.О., Василішин С.І., Рагуліна І.І., Ковальова О.В., Сколотій І.В., Нежид Ю.С. Практикум з фінансового та управлінського обліку за національними стандартами: навч. посіб. / за ред. проф. М. Ф. Огійчука. 3-тє вид., перероб. і допов. Київ: Алерта, 2021. 624 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи з обліку і оподаткування для здобувачів початкового (короткого) спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / уклад. М.Ф. Огійчук, С.І. Василішин, О.В. Горох, В.В. Ярова, І.І. Рагуліна, Л.О. Сколотій. Харків: Алладин-принт, 2020. 72 с.
 3. Герман Л.В., Утенкова К.О. Англійська мова: навч. посіб. для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Харків: Мадрид. 2020.
 4. Огійчук М.Ф., Рагуліна І.І., Новіков І.Т. Аудит: навч. посіб. / 4-те вид., перероб. і допов. Київ: Алерта, 2020. 850 с.
 5. Огійчук М.Ф., Гуторов О.І., Гуторова О.О., Олійник Т.І., та ін. Облік і оподаткування: практикум дистанційного тестування: навч. посіб. / за заг. ред. М. Огійчука, Т.Іщенко, М. Бондаря, О. Гуторова, Є. Калюги, Н. Вовчук. Київ: Алерта, 2018. 306 с.
 6. Герман Л.В., Чорна В.Л., Утенкова К.О. Англійська мова: посібник для студентів-магістрантів спец. 071 «Облік і оподаткування». Харків: ХНАУ, 2017. 165 с.
 7. Утенкова К.О. Облік у торгових підприємствах: навчальний посібник. Київ: Алерта, 2017. 222 с.
 8. Огійчук М.Ф., Сколотій Л.О., Беленкова М.І. та ін. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: підручник / за ред. проф. М. Ф. Огійчука. 7-ме вид., перероб. і допов. Київ: Алерта, 2016. 1040 с.
 9. Рагуліна І.І. Аудит. Практикум / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2016. 162 с.
 10. Огійчук М.Ф., Утенкова К.О. Організація і методика аудиту: навч. посіб. Київ: Алерта, 2016. 304 с.
 11. Огійчук М.Ф., Утенкова К.О. Облік у банках: практ. посіб. 3-тє вид., перероб. і допов. Харків: Доміно, 2016. 190 с.
 12. Огійчук М.Ф., Утенкова К.О. Організація і методика аудиту: навч. посіб. Київ: Алерта, 2016. 304 с.


Оновлено: 29-01-2021, 09:06 / Переглядів: 978
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок