Навчально-методична робота кафедри архітектури, планування територій та будівництва

 

 1. Основи будівельної справи: навч. посіб. У 2 ч. Ч І. Основи будівництва, будівельні матеріали та їх застосування / О. Б. Гопцій, В. В. Масленнікова, І. В. Черевко, Ю. М. Біла. − Харків: ХНАУ, 2018. – 125 с.
 2. Основи будівельної справи: навч. посіб. У 2 ч. Ч ІІ. Основні елементи будівель та їх облаштування / О.Б. Гопцій, В. В. Масленнікова, І. В. Черевко, Ю. М. Біла. − Харків: ХНАУ, 2018. – 138 с.
 3. Черевко І. В. Геодезія. Ч. 1 Топографія: навч. посіб. / А. Б. Ачасов, В. М. Опара, В. Б. Балакірський та ін.; за ред. А. Б. Ачасова, В. М. Опари. – Харків: «Смугаста типографія», 2016. – 236 с.
 4. Масленнікова В. В. Планування території населених пунктів: навч. посіб. / О.С. Соловйова, О.Б. Гопцій, В. В. Масленнікова. − Харків: ХНАУ, 2019. – 93 с.
 5. Масленнікова В.В. Прогнозування використання земельних ресурсів: навч. посіб. / В.В. Масленнікова, О. Б. Гопцій. − Харків: ХНАУ, 2020. – 176 с.
 6. Масленнікова В. В. Термінологічний словник-довідник з будівництва та архітектури: довідник / О. Б. Гопцій, В. В. Масленнікова. − Харків: ХНАУ, 2020. – 260 с.
 7. Ринок землі і нерухомості: навч. посіб. / І. В. Кошкалда, В. В. Тишковець, Н. В. Кузін та ін.; за ред. І. В. Кошкалди, В. В. Тишковця; Харків. нац. аграр. ун-т. – Харків: «Діса плюс», 2016. – 236 с. – С. 15 – 25.
 8. Земельно-кадастрові роботи : навч. посіб. / М. О. Пілічева, Т. В. Анопрієнко, Л. О. Маслій; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 239 с.
 9. Глушенкова І. С. Методологія оцінки нерухомості. Оцінка земель несільськогосподарського призначення: навч. посіб. / І. С. Глушенкова, Л. В. Сухомлін, Т. В. Анопрієнко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 156 с.
 10. Основи будівельної справи: метод. вказівки до виконання розрахункової роботи «Визначення глибини закладання та наукової спроможності фундаменту» / уклад.: О. Б. Гопцій, Ю. М. Біла. – Харків: ХНАУ, 2017. – 26 с.
 11. Основи будівельної справи: метод. вказівки до виконання розрахункової роботи «Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни» / уклад.: О. Б. Гопцій, Ю. М. Біла. – Харків: ХНАУ, 2017. – 16 с.
 12. Черевко І. В. Фотограмметрія: лабораторний практикум / І. В. Черевко. – Харків: ХНАУ, 2017. – 70 с.
 13. Ціноутворення у будівництві: метод. вказівки до проведення практ. занять для здобувачів другого (магістерського) освітнього рівня спец. 193 «Геодезія та землеустрій» 8.08010104 «Оцінка землі і нерухомого майна». уклад.: Д. М. Загній – Харків, 2018. – 16 с.
 14. Соловйова О. С. Формування та інноваційний розвиток сучасних містобудівних об єктів: консп. лекцій. Ч. 1 Територіальне та регіональне планування./ О. С. Соловйова// – Харків, 2018. – 35 с.
 15. О. С. Соловйова  Формування та інноваційний розвиток сучасних містобудівних об єктів: метод. рек. до виконання самост. роботи «Ч. 1 Територіальне та регіональне планування» / уклад.: О. С. Соловйова, О. С. Удовиченко. – Харків, 2018. – 33 с.
 16. О. С. Соловйова Генеральний план селища на 6000 жителів: метод. вказівки до практ. занять та виконання курсової роботи з дисципліни «Архітектурне проектування» для студентів спец. 191 «Архітектура та містобудування». Містобудування. / уклад.: О. С. Соловйова. – Харків, 2017. – 33 с.
 17. Містобудування (спецкурс): консп. лекцій з дисципліни для студентів денної форми навчання напряму. / О. С. Соловйова. – Харків, 2016. – 42 с.
 18. Містобудування (спецкурс): метод. рек. до виконання самост. роботи з дисципліни (для студентів денної форми навчання спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». / уклад.: О. С. Соловйова. – Харків, 2017. – 21с.
 19. Територіальне та регіональне планування і інноваційний розвиток промислових територій: консп. лекцій з курсу (для студентів денної форми навчання спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». Містобудування. / О. С. Соловйова. – Харків, 2016. – 31 с.
 20. Територіальне та регіональне планування і інноваційний розвиток промислових територій: метод. вказівки до виконання самост. роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». Містобудування. / уклад.: О. С. Соловйова. – Харків, 2016. – 23 с.
 21. Регіональні програми використання та охорони земель; метод. рек. для слухачів дистанційного курсу освітньої програми «магістр» зі спец. 193 «Геодезія та землеустрій». / уклад.: В. В. Масленнікова. – Харків: ХНАУ, 2018. – 22 с.
 22. Проектування доріг місцевого значення: метод. вказівки до виконання практ. робіт для студентів денної та заочної форм навчання ОР бакалавр галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» / уклад.: В. В. Масленнікова. – Харків: ХНАУ, 2017. – 48 с.
 23. Прогнозування використання земель: метод. вказівки для виконання лабораторних робіт за темою: «Аналіз та прогнозування використання земельних ресурсів» / уклад.:  М. І. Бідило, В. В. Масленнікова, Л.В. Горбатова. – Харків: ХНАУ, 2016. – 38 с.
 24. Прогнозування використання земель: метод. вказівки для виконання самост. та індивід. завдань / уклад.: М. І. Бідило, Л. В. Горбатова, В. В. Масленнікова. – Харків: ХНАУ, 2016. – 17 с.
 25. Управління земельними ресурсами: консп. лекцій для магістрів спец. 193 «Геодезія та землеустрій» / І. С. Глушенкова, Т. В. Анопрієнко, І. В. Кошкалда, О. М. Трегуб. Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва; – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 91 с.
 26. Регулювання оціночної діяльності: метод. рек. до виконання практ. робіт та самост. роботи для студентів денної та заочної форм навчання спец. 193 «Геодезія та землеустрій». / уклад.: Т. В. Анопрієнко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 43 с.
 27. Основи геодезії: метод. рек. до самост. роботи для студентів денної та заочної форм навчання зі спец. 191 «Архітектура та містобудування», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 185 «Нафтогазова інженерія та технології», 205 «Лісове господарство», 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» / уклад. : О. М. Пілічева, Т. В. Анопрієнко, Л. О. Маслій. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 45 с.
 28. Метод. вказівки для проходження навч. та вироб. практики (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» / уклад.: С. А. Отечко, К. А. Мамонов, Т. В. Анопрієнко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 26 с.
 29. Державний земельний кадастр: метод. вказівки для проведення практ. занять, розрах.-графічних та самост. робіт для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій», спец. 193 «Геодезія та землеустрій) / уклад. Т. В. Анопрієнко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 90 с.
 30. Анопрієнко Т. В. Землеустрій: консп. лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» / Т. В. Анопрієнко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 63 с.
 31. Геоінформаційні технології в оцінці нерухомості: метод. вказівки та завдання до виконання практ. робіт та самост. роботи для магістрів спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна» / уклад. : Т. В. Анопрієнко. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 50 с.
 32. Землеустрій: метод. рек. до виконання практ. завдань та самост. роботи для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» / уклад. : Т. В. Анопрієнко, Л. О. Маслій. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 64 с.


Оновлено: 17-05-2021, 08:44 / Переглядів: 190
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок