Інноваційні напрями аграрного розвитку: "Видання вчених ХНАУ"

УДК 631.15:65.011.4

ББК У9(2) 29-13

У51 

Ульянченко О.В. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств та стратегічні аспекти її формування: [монографія] / О.В. Ульянченко, Л.А. Євчук, І.В. Гуторова. - Х.: Віровець А.П. “Апостроф”, 2011. - 340с.

У монографії досліджено теоретико-методологічні та практичні підходи до оцінки й формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Представлено методологічні аспекти розробки й реалізації стратегічних планів сільськогосподарських підприємств. Розкрито окремі питання державного регулювання розвитку економічної конкуренції в аграрній сфері.

Видання розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, наукових співробітників, менеджерів сільськогосподарського виробництва та фахівців у сфері управління  АПК та аграрної політики.

Дана монографія зберігається у читальному залі №1 (економічних та суспільно-політичних наук)

 
 ББК  У9(2)32 — 511.2

Г 97

УДК 332.365:331.11

 

            Гуторов О.І. Проблеми сталого землекористування  у сільському господарстві: теорія, методологія, практика: монографія / О.І. Гуторов. - Харків: “Едена”, 2010. - 405с.

У монографії досліджуються теоретичні та методологічні проблеми формування інституціальної бази сталого землекористування в Україні, обґрунтовуються напрями його здійснення. Особлива увага приділена науково-практичним аспектам використання земель сільськогосподарського призначення на сучасному етапі трансформації земельних відносин. Розроблено стратегічні пріоритети сільськогосподарського землекористування в контексті сталого розвитку.

Для наукових працівників, спеціалістів економічних, земельних та екологічних органів, сільськогосподарських підприємств та організацій, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, студентів ВНЗ.

Дана монографія зберігається у читальному залі №1 (економічних та суспільно-політичних наук)

 
 ББК У9 (2)325.151

О54

УДК [631.15:65.011.4]:633.1

 

Олійник О.В. Підвищення  конкурентоспроможності сільськогосподарських  підприємств  на ринку зерна: кол. монографія / О.В. Олійник, В.Й. Шиян, В.В. Олійник / ХНАУ. - Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2011. - 227с.

Розкриваються основні теоретичні, методологічні та практичні питання конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств на ринку зерна. Досліджуються існуючі методичні підходи до визначення рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств і розроблено новий методичний  підхід до оцінки рівня конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції.

Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, наукових співробітників, керівників аграрних підприємств та фахівців які займаються управлінням агропромисловим комплексом та формуванням аграрної політики.

Дана монографія зберігається у читальному залі №1 (економічних та суспільно-політичних наук)

 
 УДК:  330(075.8)

П 11

ББК: У01я7

 

           Пасемко Г.П. Политическая экономия: учебное пособие / Г.П. Пасемко, Г.Е. Беседина. - Харьков, 2011.- 268 с.

            Рассматриваются сущность, содержание и формы проявления системы экономических законов и категорий политической экономии, выявляются факторы развития экономической системы общества, раскрывается специфика системных трансформаций в экономике, влияние на них государств и мирового хозяйства. Существенной особенностью является то, что в состав пособия включаются методические указания к выполнению курсовой работы по изучению курса «Политическая экономия».

            Рассчитан на иностранных студентов факультетов «Учет и финансы» и «Менеджмент и экономика», которые осваивают курс на русском языке.

          Дана монографія зберігається у читальному залі №1 (економічних та суспільно-політичних наук)

   УДК 65.012.34(075.8)

Г97

ББК У9(2)2197

             Гуторов О.І. Логістика: навч. посібник / О.І. Гуторов, О.І. Лебединська, Н.В. Прозорова /ХНАУ. - Харків: Міськдрук, 2011. - 322с.

            У пропонованому посібнику розкриваються економічна сутність і складові  логістики, викладається та обґрунтовується доцільність  логістичної діяльності. Вивчаються  та аналізуються  різні аспекти організації й оцінки  логістичної  діяльності. Особлива увага  приділяється  питанням  матеріально-технічного  постачання, управлінню запасами, матеріальними потоками, якістю сировини. Використано вітчизняний та закордонний  досвід.

            Для студентів і викладачів ВНЗ, а також  фахівців усіх профілів, робота яких пов'язана з аналізом та управлінням логістичними системами.

            Даний посібник зберігається у читальному залі №1 (економічних та суспільно-політичних наук) та навчальному абонементі бібліотеки.

 
   ББК Д14:В185Я7

Т41

УДК.4:004(075.8)

             Тимошевський В.В. Програмне  забезпечення землевпорядних  та земельно-кадастрових  робіт: навч. посібник / В.В. Тимошевський, А.С.  Попов; ХНАУ. - Харків: ХНАУ, 2011. - 163с.

            У посібнику  розглянуто  перспективи землевпорядкування  та кадастру  в інформаційному суспільстві, а також порядок  створення  проектних креслень, таблиць, земельно-кадастрової документації, проектів землеустрою засобами і технологією  програмних продуктів AutoCADта TEOHTAX.

            Для студентів спеціальностей:  геодезія, картографія та землеустрій, землевпорядкування та кадастр.

Даний посібник зберігається у читальному залі №1 (економічних та суспільно-політичних наук) та навчальному абонементі бібліотеки.

 
   ББК У9(2) 321-212

С 11

УДК 631.152:658.012.12

            Стан і напрями  вдосконалення  функціонування дослідного  господарства “Кутузівка”: оцінно-ситуаційний аналіз: монографія / В.К. , О.К. Трішин, М.О. Бєсєдін та ін.; за ред. д-ра  екон. наук, проф. М.О. Бєсєдіна, д-ра пед. наук, проф. В.М. Нагаєва. - Харків: ХНАУ, 2011. - 194с.

            Монографія присвячена пошуку шляхів і можливостей підвищення ефективності діяльності державного підприємства дослідного господарства “Кутузівка” Харківського району, Харківської області з використанням результатів експертного оцінно-ситуаційного аналізу та виробничо-статистичної інформації.

          Для спеціалістів, аспірантів, студентів аграрних та інших ВНЗ.

Дана монографія зберігається у читальному залі №3 (агрономічних наук) та навчальному абонементі бібліотеки.

 
  ББК У9(2)325.2

Ш65

УДК 631.15:636.22/28.002.6

 Шиян Н.І. Організаційно-економічний механізм формування прибуткового виробництва продукції скотарства: монографія / Н.І. Шиян, Н.С. Ляліна. - Х.: КП “Міськдрук”; ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2011. - 287с.

            В монографії розглянуто теоретичні засади  механізму господарювання  та його  важливої складової — організаційно-економічного механізму, їх  особливості стосовно   галузі скотарства. Проаналізовано стан і тенденції розвитку скотарства в Україні та її регіонах, зокрема в Харківській області. Запропоновано шляхи вдосконалення окремих елементів організаційно-економічного механізму скотарства на сучасному етапі розвитку галузі.

            Видання призначене для наукових працівників, викладачів, фахівців, аспірантів, студентів.

 Дана монографія зберігається у читальному залі №3 (агрономічних наук).

 
   ББК П 072: В 183.5

П 22

УДК 631.3:519.87

            Пащенко В.Ф., Ким В.В.Методика  построения математических  моделей устойчивости  функционирования  механических систем: монография / Владимир  Пащенко, Виталий Ким: Мин-во аграр. политики Украины. - Х.: ХНАУ им. В.В. Докучаева, 2010. - 115с.

            Рассматривается методика построения математических моделей устойчивости функционирования механических систем для решения задач земледельческой механики, приводятся результаты исследования на устойчивость движения комбинированной почвообрабатывающей машины и сеялки прямого сева.

           Для студентов инженерной специальности, аспирантов и научных сотрудников.

Дана монографія зберігається у читальному залі №3 (агрономічних наук).

 
   ББК П4Я7

УДК 632.914(075.8)

К90

             Кулєшов А.В., Білик М.О, Довгань С.В. Фітосанітарний моніторинг  і прогноз: 2-е вид., перероб. і доп.: навчальний  посібник. - Харків: Еспада, 2011. - 608с.

            Висвітлені загальні та спеціальні питання діагностики, фітосанітарного моніторингу і прогнозування основних шкідників, хвороб та бур'янів сільськогосподарських культур. Наведені сучасні схеми проведення обстежень та обліків шкідливих організмів рослин на основних культурах та угіддях, загальноприйняті та перспективні методи і методики збору і обробки фітосанітарної інформації та розробки прогнозів.

           Для підготовки фахівців в аграрних ВНЗ II-IVрівнів акредитації з напрямів “Агрономія” та “Захист рослин”.

Дана монографія зберігається у читальному залі №3 (агрономічних наук) та навчальному абонементі бібліотеки.

 
  УДК 631.423.4:[631.452:631.445.41](477.5)

ББК 40

Д26

             Дегтярьов В.В. Гумус чорноземів  Лівобережного Лісостепу і Степу України: монографія / за ред. д-ра с.-г. наук., професора Д.Г. Тихоненка. - ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. - Х.: Майдан, 2011. - 360с.

            У монографії наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми охорони та збереження родючості чорноземних ґрунтів України за даними колоїдно-хімічної діагностики гумусового стану чорноземів природних і агроекосистем Лівобережного Лісостепу і Степу України. Розроблено агроекологічну оцінку чорноземів за кількісними і якісними показниками гумусового стану.

           Книга розрахована на вчених і спеціалістів сільськогосподарської галузі виробництва, а також рекомендується як навчальний посібник для студентів спеціальності “Агрохімія і ґрунтознавство”.

Дана монографія зберігається у читальному залі №3 (агрономічних наук).

 
  УДК 55:549 (075.8)

ББК 26.3:26.31я73

Г36

            Геологія з основами мінералогії: підручник.- четверте, доповнене видання //колектив авторів / за редакцією  П.В. Заріцького, Д.Г. Тихоненка; редактор- укладач М.О. Горін (для студентів  агрономічних, геологічних, екологічних, інженерних спеціальностей вищих навчальних  закладів освіти III- IV рівня акредитації). - Х.: Майдан, 2012. - 584с.

            Подано в узагальненому вигляді  сучасні відомості про земну кору та Землю, описано закономірності ендогенних і екзогенних процесів, їх вплив на утворення мінералів, їх природних асоціацій, рельєфу, які враховують при оцінці  земель. Детально описано продукти  екзогенезу. Стисло висвітлено  основні етапи  еволюції Землі,  геохронологічну  періодизацію та стратиграфічну шкалу.

            Адресовано студентам  факультетів агрохімії та грунтознавства, агрономічних спеціальностей, а також буде корисним  студентам інших спеціальностей біоекологічного, географічного,  геологічного, інженерного  педагогічного  та інших  спрямувань  у ВНЗ III- IV рівня акредитації.

           Даний підручник зберігається у читальному залі №3 (агрономічних наук).

 
  УДК [631.15:65.011.44]:635.1/8

Е 45

ББК У9(2) 325.153-07

             Економічна ефективність  виробництва овочів: [моногр.] / О.В. Ульянченко, В.Є. Роганіна, В.П. Рудь, О.О. Кіях, Ю.Ю. Черненко. - Х.: Віровець А.П. “Апостроф”, 2011. - 288 с.

            Розглянуто організаційно-економічні умови формування ефективного  виробництва овочів. Теоретично обґрунтовано і представлено практичні рекомендації щодо підвищення економічної ефективності овочівництва  в сільськогосподарських підприємствах регіону.

            Видання призначене для наукових працівників, викладачів, фахівців АПК, аспірантів, магістрів, студентів.

Даний підручник зберігається у читальному залі №3 (агрономічних наук).

 
  УДК 631.563 (075.8)

П -88

ББК П 1/2 я7

            Л.М. Технологія  зберігання  і переробки продукції  рослинництва: опорний  конспект   лекцій / Л.М. . - Харків: ХНАУ,

2011. - 97 с.

            Висвітлено теоретичні основи зберігання продуктів, розкрито особливості зернової маси та переробки зерна. Викладено біологічні основи одержання продукції рослинництва з високою якістю та збереженістю. Значну частину матеріалу подано у вигляді схем, таблиць, графіків.

            Рекомендовано для спеціалістів агрономічних спеціальностей.

           Даний опорний конспект лекцій зберігається у читальному залі №3 (агрономічних наук).

 
  УДК (091) «311»:591.16.001.18:632.7(477)

ББК 691.89

Б43

            Белецкий Е.Н.Массовые  размножения  насекомых. История, теория, прогнозирование: монография. - Харьков: Майдан, 2011. - 172 с.

           В монографии приведена история массовых размножений наиболее распространенных в Палиарктике и Украине насекомых, закономерности популяционных циклов. Обоснована теория цикличности динамики популяций на примере насекомых, межсистемный метод и алгоритмы прогнозирования массовых  размножений последних.

           Для широкого круга биологов и всех тех, кого интересует названная проблема.

 Дана монографія   зберігається у читальному залі №3 (агрономічних наук).

 
   УДК: 37:177.7

ББК Ч 484 (2) Л0

            Гуманітарна освіта у системі  підготовки  фахівця-аграрія. Матеріали науково-практичної конференції , присвяченої  90-річчю  викладання соціогуманітарних  дисциплін у  ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 21-22 травня  2012 р. - Харків: ХНАУ. - 2012. - 263 с.

            До збірника включені матеріали науково-практичної конференції. Висвітлюються історичні, соціополітичні, геокультурні, гуманітарні, екологічні, економічні засади аграрної освіти і науки, діяльність видатних докучаєвців, психолого-педагогічні особливості та інноваційні технології у навчальному процесі, актуальні проблеми у вихованні студентства.

           Даний збірник зберігається у читальному залі №3 (агрономічних наук).

 
   ББК Д 23 /24 я 7

023

УДК 551.5(075.8)

            Образцова З.Г. Метеорологія і кліматологія: курс лекцій / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. - Харків: ХНАУ, 2012. - 180с.

            Розглядаються основні теоретичні питання в області метеорології і кліматології, методи і засоби вимірювання основних параметрів навколишнього середовища — атмосферного повітря і грунтів, оцінки шкідливості несприятливих метеорологічних явищ та ефективних заходів боротьби з ними, основних закономірностей існування кліматів на земній кулі і Україні.

            Призначено для студентів спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища”, а також агрономічних спеціальностей.

            Даний курс лекцій зберігається у читальному залі №3 (агрономічних наук).

 
   УДК 630 27(09) (477.54)

076

ББК Н  87 (4 Укр — 4 Хар)

             Остапенко Б.Ф., Ситнік І.Й. Парки  Харківського національного  аграрного  університету ім. В.В. Докучаєва: науково-популярне видання / ХНАУ. - Харків, 2011. - 184 с.

            Подано історію створення парків ХНАУ “дендропарку, Парку ветеранів, Парку відпочинку та внутрішньоквартального озеленення”, інформацію про їх склад і теперішній стан. Найбільша увага приділена дендропарку як навчальній і науковій базі багатьох кафедр університету.

            Видання корисне науковцям, викладачам, студентам та всім тим, хто займається інтродукцією деревних рослин, цікавиться рідною природою та окремими рідкісними рослинами.

 Дане видання зберігається у читальному залі №4 (дореволюційних та рідкісних видань).

 Оновлено: 27-08-2012, 23:39 / Переглядів: 3 307
 

Авторизація