Огійчук Микола Феодосійович

Науковий профіль

 

GoogleScholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ljOXmQUAAAAJ&hl=uk 

Науковці України

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1258908

 

Посада: професор.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Вчене звання: професор.

Освіта: Київський фінансово-економічний інститут (нині – ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана), 1959 р., економіст-бухгалтер сільського господарства.

 

Навчальні курси

ОС «Бакалавр» – «Фінансовий облік», «Управлінський облік»;

ОС «Магістр» – «Організація обліку».

 

Найбільш вагомі наукові публікації

 

Монографії

 

 1. Огійчук М.Ф., Орлов В.В., Василішин С.І. Організаційно-економічне регулювання ефективного виробництва насіння зернових культур високих генерацій та його обліково-аналітичне забезпечення: монографія / за ред.  проф. М.Ф. Огійчука. Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ФОП Бровін О.В., 2019. 308 с.
 2. Ульянченко О.В., Огійчук М.Ф., Тредіт В.Є., Василішин С.І. Формування, ефективне використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств та удосконалення обліку його складових: монографія / за ред. проф. О.В. Ульянченка. Podhájska, Slovensko: Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania, 2017. 291 с.
 3. Огійчук М.Ф., Василішин С.І. Ефективність використання оборотних засобів, їх облік та оцінка: монографія / за ред. проф. М.Ф. Огійчука. Київ: Алерта, 2014. 338 с.

 

Статті в наукових фахових виданнях України

 

 1. Огійчук М., Василішин С. Теорія і практика обліково-аналітичного забезпечення управління прибутковістю акціонерного капіталу господарських товариств. Бухгалтерський облік і аудит. 2016. № 4. С. 20– 30.
 2. Огійчук М.Ф., Василішин С.І. Оцінка оборотних активів за національними та міжнародними стандартами: проблеми та перспективи. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2014. № 7. С. 353–359.
 3. Огійчук М.Ф., Василішин С.І. Економетричне моделювання ефективності використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств. Облік і фінанси. 2014. № 1 (63). С. 120– (EBSCOhost, Google Scholar, Index Copernicus, Research Papers in Economics, Ulrich's Periodicals Directory, ProQuest, Research Bible).
 4. Огійчук М.Ф., Горковенко І.В., Сколотій І.В. Електронне оподаткування в системі обліку податку на додану вартість. Проблеми економіки. 2014. № 4. С. 376–381.
 5. Огійчук М.Ф. Методичне та практичне забезпечення впровадження національних стандартів бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України. Бухгалтерський облік і аудит. 2012. № 9. С. 53–58.
 6. Огійчук М.Ф., Децюра С.О. Бюджетування – один із основних складових успіху при виробництві продукції птахівництва. Облік і фінанси АПК. 2011. № 4. С. 97–100.
 7. Огійчук М.Ф., Бабаєв О.С. Бюджетування витрат при вирощуванні озимої пшениці у фермерських господарствах. Економіка АПК. 2011. № 9.С. 24–29.
 8. Огійчук М.Ф., Бабаєв О.С. Обліково-правове забезпечення розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Агроінком. 2011. №. 2. С. 32-36.
 9. Утенкова К. О., Огійчук М.Ф. Амортизаційні відрахування як джерело фінансового забезпечення відтворення  основних засобів у сільському господарстві. Економіка АПК.  №7. С. 90–95.

 

Інші видання

 

 1. Огійчук М., Василішин С. Поліпшення якості навчання фахівців з бухгалтерського обліку й оподаткування. Все про бухгалтерський облік. № 51. 03.06.2019 р. URL: http://vobu.ua/ukr/other/student/item/polipshennia-iakosti-navchannia-fakhivtsiv-iz-bukhhalterskoho-obliku-ta-opodatkuvannia-2.
 2. Факультет обліку і фінансів: ювіл. альманах / уклад. С.І. Василішин, О.В. Горох, М.Ф. Огійчук, О.В. Олійник та ін. Харків: ХНАУ, 2018. 74 с.

 

Найбільш вагомі навчально-методичні видання

 

 1. Огійчук М.Ф., Сколотій Л.О., Василішин С.І., Рагуліна І.І., Ковальова О.В., Сколотій І.В., Нежид Ю.С. Практикум з фінансового та управлінського обліку за національними стандартами: навч. посіб. / за ред. проф. М. Ф. Огійчука. 3-тє вид., перероб. і допов. Київ: Алерта, 2021. 624 с.
 2. Огійчук М.Ф., Рагуліна І.І., Новіков І.Т. Аудит: навч. посіб. / 4-те вид., перероб. і допов. Київ: Алерта, 2020. 850 с.
 3. Огійчук М.Ф., Гуторов О.І., Гуторова О.О., Олійник Т.І., та ін. Облік і оподаткування: практикум дистанційного тестування: навч. посіб. / за заг. ред. М. Огійчука, Т.Іщенко, М. Бондаря, О. Гуторова, Є. Калюги, Н. Вовчук. Київ: Алерта, 2018. 306 с.
 4. Огійчук М.Ф., Сколотій Л.О., Беленкова М.І., … Василішин С.І. та ін. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: підручник / за ред. проф. М. Ф. Огійчука. 7-ме вид., перероб. і допов. Київ: Алерта, 2016. 1040 с.
 5. Огійчук М.Ф., Утенкова К.О. Організація і методика аудиту: навч. посіб. Київ: Алерта, 2016. 304 с.
 6. Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи з обліку і оподаткування для здобувачів початкового (короткого) спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / уклад. М.Ф. Огійчук, С.І. Василішин, О.В. Горох, В.В. Ярова, І.І. Рагуліна, Л.О. Сколотій. Харків: Алладин-принт, 2020. 72 с.
 7. Огійчук М.Ф., Сколотій Л.О., Сколотій І.В., Горковенко І.В., Мещеряков В.Є. Облік і звітність в оподаткуванні: навч.-метод. посіб. Харків: ХНАУ, 2014. 268 с.
 8. Огійчук М.Ф., Утенкова К.О. Облік у банках: практ. посіб. 3-тє вид. перероб. і допов. Харків: Доміно, 2016. 190 с.
 9. Огійчук М.Ф., Утенкова К.О. Організація і методика аудиту: навч. посіб. Київ: Алерта, 2016. 304 с.
 10. Огійчук М.Ф., Утенкова К.О., Ковальова О.В., Тредіт В.Є. Бухгалтерський облік: практ. посіб. 2-ге вид. перероб. і допов. Харків: ХНАУ,
 11. Гаврилюк В.М., Бірюкова О.О., Огійчук М.Ф., …. Сколотій Л.О. та ін. Бухгалтерський облік в сільському господарстві в первинних документах і проводках: підручник / за ред. проф. М.Ф. Огійчука, В.М. Пархоменка. Харків: Фактор, 2008. 480 с.
 12. Огійчук М.Ф., Панченко Л.Г., Сколотій Л.О., Кіданова Н.Б. Бухгалтерський облік підприємницької діяльності в Україні. Харків: Харк. держ. аграр. ун-т, 1997. 316 с.
 13. Огійчук М.Ф., Панченко Л.Г., Щербаков П.А. Автоматизована система бухгалтерського обліку в сільському господарстві: навч. посібник. Київ: Вища школа, 1995. 159 с.
 14. Огійчук М.Ф., Михайлов М.Г., Панченко Л.Г., Сколотій Л.О., Шандурська В.Г. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: підручник. Київ: Урожай, 1994. 240 с.
 15. Огийчук Н.Ф., Билоусько В.С., Войчук Г.И. Практикум по теории бухгалтерского учета: учеб. пособие. Москва: Финансы и статистика. 1991. 160 с.
 16. Огийчук Н.Ф. Учет основаных фондов на предприятиях АПК: монография. Киев: Урожай, 1990. 128 с.
 17. Огийчук Н.Ф. Учет фондов и резервов в сельскохозяйственных предприятиях: монография. Москва: Финансы и статистика. 1981. 191 с.
 18. Галкин А.Ф., Огийчук Н.Ф., Войчук Г.И. Бухгалтерский учет в колхозах и совхозах при комплексной механизации. Киев: Вища школа. 1982 р. 264 с.
 19. Галкин А.Ф., Огийчук Н.Ф., Войчук Г.И. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие. Москва: Колос, 1970. 256 с.
 20. Галкин А.Ф., Огийчук Н.Ф., Войчук Г.И. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие / 2-е изд., доп. и перераб. Москва: Статистика, 1976. 335 с.
 21. Галкин О.Ф., Огийчук Н.Ф., Арбузова М.М. Методика оборачиваемости оборотных средств в колхозах. Москва, 1963.

 

Підвищення кваліфікації та стажування

 

IFRS Forum Ukraine «На шляху до якісної звітності за МСФЗ», 2018 р.,
м. Харків.

 

Участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації

 

Підготував 10 кандидатів економічних наук.

Багаторазовий офіційний опонент із захисту кандидатських дисертацій.

 

Членство в галузевих академіях наук та професійних організаціях

 

Почесний член та голова Харківського територіального відділення Федерації бухгалтерів, аудиторів та фінансистів АПК України.

Член журі Всеукраїнської студентської олімпіади з бухгалтерського обліку.

 

Нагороди та відзнаки

 

Нагороджений медаллю «Ветеран праці»; трудовими відзнаками – «Відмінник освіти України», «Знак Пошани», «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ ступеня; Почесною грамотою Президента України, Почесною грамотою Міністерства освіти України, Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації та обласної ради.

Визнаний кращим завідувачем кафедри на обласному конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена».

 Рішенням експертної Ради асамблеї ділових кіл України М.Ф. Огійчуку присвоєно почесне звання «Ділова людина України».

За активне сприяння методичному забезпеченню бухгалтерсько-фінансової діяльності у сфері АПК нагороджений грамотою Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України з врученням золотого нагрудного знака ФАБФ АПК і присвоєнням звання почесного члена Федерації.

 

Наукові інтереси:

 • удосконалення методології та організації обліку чистих активів;
 • розвиток обліково-інформаційного забезпечення управління аграрними підприємствами в діючій системі оподаткування.

 

Контакти

E-mail: ogiychukm@knau.kharkov.ua.

Тел.: (0572)-99-74-10.

 

Види і результати професійної діяльності відповідно до п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.


:  ЄДБО (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  ЄДБО
137.3 Kb   Оновлено: 17-02-2021, 13:33 / Переглядів: 10 159
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок