Огурцов Євгеній Миколайович

 

   E-mail: ogurcsow@gmail.com

   Ідентифікатори науковця:

   Google Scholar (Огурцов Є.М.)

   Кандидат сільськогосподарських наук, професор кафедри рослинництва, член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій (Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва),  викладає основні навчальні дисципліни (рослинництво, кормовиробництво, ландшафтне рослинництво, технологія виробництва продукції рослинництва). Стаж педагогічної діяльності у Харківському національному університеті складає 37 років. З 2003 по 2008 рік працював деканом агрономічного факультету. Нагороджений відзнакою Міністерства аграрної політики „Відмінник аграрної освіти та науки” III ступеня (2006 р.); „Відмінник аграрної освіти та науки” II ступеня (2008 р.)

   Тема кандидатської дисертації: “Порівняльна продуктивність сої і гороху при оптимальній технології вирощування в умовах Лівобережного Лісостепу України”.

   Напрям наукової роботи – удосконалення ресурсоощадних, екологічно безпечних технологій вирощування сої, розробка засобів реалізації генетичного потенціалу культури.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії:

 1. Огурцов Є.М. Соя у Східному Лісостепу України / Є.М. Огурцов – Харків. нац. аграр. ун-т. – Х., 2008. – 270 с.;
 2. Огурцов Є.М. Адаптивна технологія вирощування сої у Східному Лісостепу України / Є.М. Огурцов, В.Г. Міхєєв, Ю.В. Бєлінський, І.В. Клименко Х. ХНАУ, Мачулін. – 2016 – 272 с;
 3. Технологічні карти вирощування с.-г. культур: моногр./ за ред. Л.М. Тіщенка / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. Петра Василенка. – Х: Щедра садиба плюс, – 2015. – 273 с.

Підручник:

Рожков А.О. Рослинництво: підручник / А.О. Рожков, Є.М. Огурцов. – Харків: Друкарня Мадрид,  2019. – 380 с.

Навчальні посібники:

 1. Методика наукових досліджень в агрономії: навч. посібник / за ред. М.А. Бобра / Харків. нац. аграр. ун-т. – Х., 2008. – 170 с.
 2. Рослинництво: навч. посібник / А.О. Рожков, Є.М. Огурцов. – Х. Тім Пабліш Груп, 2017. – 363 с.)
 3. Технологія виробництва продукції рослинництва: навч. посібник / А.О. Рожков, Е. М. Огурцов, А. М. Свиридов й ін.; за ред. А. О. Рожкова. – Х.: Майдан, 2016. – 550 с.

Методичні вказівки:

 1. Рослинництво. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 7.130102 – “Агрономія”. / М.А. Бобро, Є.М. Огурцов, В.Я. Бухало, О.В. Чигрин, В.Г. Міхєєв. – Харків, ХНАУ, 2011. – 15 с.
 2. Програма курсу “Технологія виробництва продукції рослинництва” за вимогами кредитно-модульної системи навчання для студентів факультету “Менеджменту і економіки” за спеціальністю ”Економіка підприємства”. ОКР – бакалавр / Є.М. Огурцов, Л.М. Поташова, В.Ю. Будьонний, В.І. Філон, В.Г. Михєєв. – Харків: ХНАУ, 2012. – 31 с.
 3. Програма курсу “Технологія виробництва продукції рослинництва” за вимогами кредитно-модульної системи для студентів факультету менеджменту і економіки, напряму – 6.030601 менеджмент, ОКР – бакалавр / А.М. Свиридов., В.В. Леус, Є.М. Огурцов, Л.М. Поташова, В.Г. Міхєєв. – Харків: ХНАУ, 2012. – 32 с.
 4. Рослинництво. Програма і завдання для літньої навчальної практики студентів агрономічного факультету(методичні вказівки) за спеціальністю 6.130102 "Агрономія" / Є.М. Огурцов, О.В. Чигрин, С.І. Попов, Л.М. Поташова, В.Г. Міхєєв – Харків: ХНАУ, 2012. – 28 с.
 5. Кормовиробництво. Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами агрономічного факультету за спеціальністю 6.130102 "Агрономія" / Є.М. Огурцов, О.В. Чигрин, С.І. Попов, Л.М. Поташова, В.Г. Міхєєв, Л.А. Свиридова. – Харків: ХНАУ, 2012. – 24 с. 
 6. Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні рекомендації до навчальної практики студентів першого курсу факультету “Облік і фінанси” з напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” на базі ННВЦ “Дослідне поле” ХНАУ / Є.М. Огурцов, А.О. Рожков, О.В. Чигрин, А.М. Ніколаєнко, Л.А. Свиридова, Г.О. Куцегуб, В.Г. Михєєв. – Харків, ХНАУ, 2013. – 21 с.

Статті:

 1. Огурцов Є. М. Урожайність сої залежно від регуляторів росту і краплинного зрошення в умовах Східного Лісостепу України / Є.М. Огурцов, І.В. Клименко // Таврійський науковий вісник. – Вип. 71. – Ч. 1., Херсон – 2010.
 2. Пащенко В.Ф. „Вплив локального розпушення ґрунту на його фізико-механічні властивості” / В. Ф. Пащенко, Є. М. Огурцов, М. П. Гусаренко, С.О. Дяконов // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, Х.: 2011. – Вип. 107.
 3. Огурцов Є. М. Тривалість вегетаційного періоду та урожайність сої різних груп стиглості залежно від десикації і сенікації посівів в умовах Східного Лісостепу України / Є. М. Огурцов, В. Г. Михєєв. – Вісник ЦНЗ АПВ Харківської обл., Х. – 2010. – № 8. – С. 107-115.
 4. Огурцов Є.М. Удосконалення технології вирощування сої у Східному Лісостепу України / Є.М. Огурцов, В.Г. Міхєєв, І.В. Клименко // Вісник ХНАУ. Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”. – Харків: ХНАУ, 2011. – № 6. – С. 157-166.
 5. Бобро М.А. Продуктивність сортів сої різних груп стиглості залежно від різних норм висіву в східній частині Лісостепу України / М.А. Бобро, Є.М. Огурцов, В.Г. Міхєєв // Вісник ХНАУ. Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”. – Харків: ХНАУ, 2012. – № 2. – С. 164-169.
 6. Огурцов Є. М. Забур’яненість посівів сої залежно від способів основного обробітку ґрунту в східній частині Лівобережного Лісостепу / Є.М. Огурцов, Ю. В. Бєлінський // Вісник ХНАУ. Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”. – Харків: ХНАУ, 2013. – № 9. – С. 247-252.
 7. Огурцов Є. М. Регулирование засоренности посевов механическими и химическими способами в Левобережной Лесостепи Украины / Є.М. Огурцов, Ю. В. Белинский // Аграрная наука Азербайджана. Научно-теоретический журнал министерства сельского хозяйства Азербайджанской республики. – Баку, 2013. – № 4. – С. 37–41.
 8. Огурцов Є.М.  Влив способів основного обробітку ґрунту і способів сівби на симбіотичний процес ранньостиглих сортів сої / Є. М. Огурцов, Ю. В. Бєлінський, // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 89 – Херсон: ХДАУ, 2014. – с. 14–20.
 9. Огурцов Є. М. Продуктивність фотосинтезу сої залежно від погодних умов і технологічних прийомів вирощування в східній частині Лівобережного Лісостепу України / Є. М. Огурцов, Ю. В. Бєлінський // Вісник центру наук. забезпечення АПВ Харк. обл. – Х., 2014. – Вип. 17. – С. 43–49.
 10. Огурцов Є. М. Фотосинтетична продуктивність сої залежно від способів основного обробітку ґрунту і способів сівби в східній частині Лісостепу України / Є. М. Огурцов, М.А. Бобро, Ю.В. Бєлінський // Вісник ХНАУ Сер. „Рослинництво, генетика, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання”. – Харків: ХНАУ, 2014. – № 1. – С. 28–39.
 11. Огурцов Е.Н. Влияние способов посева на продуктивность сои в Левобережной Лесостепи Украины / Е.Н. Огурцов, Ю.В. Белинский // Вестник Белорусской госуд. с.-х. академии. – г. Горки, БГСХА, – 2014. – № 3. – С. 45–48.
 12. Огурцов Є.М. Продуктивність різностиглих сортів сої залежно від способів основного обробітку ґрунту і сівби в умовах східного Лісостепу України / Є.М. Огурцов, Ю.В. Бєлінський // Вісник ХНАУ Сер. „Рослинництво, генетика, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання”. – 2015. – № 2. – С. 18–29. 
 13. Огурцов Є.М. Удосконалення основних складових адаптивної технології вирощування сої в східному Лісостепу України / Є.М. Огурцов, В.Г. Міхєєв, І. В. Клименко, Ю. В Бєлінський // Вісник ХНАУ, Сер. „Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання”.– №1. – 2018. –  С. 173-189

Участь у конференціях:

 1. Международная научная конференция в БСХА, Белгород, 2010. (Влияние удобрений, регуляторов роста и капельного орошения на урожайность сои в Восточной Лесостепи Украины).
 2. ХІІІ з’їзд Українського ботанічного товариства, 19-23 вересня 2011 р., м. Львів. (Застосування фізіологічно активних речовин у посівах сої в Східному Лісостепу України).
 3. Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 11-14 січня 2011 р. (Результати дослідження з вивчення ефективності використання локального розпушування).
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сталого розвитку агросфери», присвячена 195-річчю від дня заснування ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 4-6 жовтня 2011 р. (Урожайність скоростиглих сортів сої залежно від способів обробітку ґрунту в умовах Лівобережного Лісостепу України).
 5. Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, 10-13 січня 2012 р.
 6. Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, 22-25 січня 2013 р.
 7. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів, 24-25 жовтня 2013 р.
 8. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів, 30-31 жовтня 2014 р. Енерго- і ресурсоефективні технології виробництва і зберігання сільськогосподарської продукції.
 9. Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів факультету агрохімія та ґрунтознавство, 24-25 січня 2014 р.
 10. Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов 27–28 марта 2014 г. „Инновационные технологии и технические средства для АПК”: / Воронеж. гос. ун-т им. Императора Петра І. –Воронеж, 2014.
 11. Міжнародна науково-практична конференція „Аграрна наука – агропромисловому комплексу Північно-Східного регіону України” в рамках Міжнародного аграрного форуму AGROPORT East Kharkiv 2016. Доповідь „Адаптивні технології вирощування сої у Східному Лісостепу України” на практичному семінарі „Зернобобові культури – поживні зерна сталого майбутнього”.
 12. Підсумкова наукова конференції професорсько–викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 23–24 березня 2016 р. (Контроль забур’яненості посівів сої агротехнічними і хімічними засоби).
 13. Міжнародна науково-практична конференція ХНАУ 23-24 жовтня 2017 р. (Удосконалення адаптивної технології вирощування сої в Східному Лісостепу України).
 14. Підсумкова науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ 13-14 березня 2018 р (Теоретичне обґрунтування ранніх строків сівби сої в Східному Лісостепу України).
 15. Міжнародна науково-практична конференціїя ХНАУ 25-26 жовтня 2018 р. (Ефективність застосування технології Біовін в посівах сої).

Керівництво аспірантами:

1 Підготував трьох кандидатів с.-г. наук (Міхєєв В.Г., Кліменко І.В., Белінський Ю.В),

2 Має двох аспірантів (Лошак О.О., Могильний О.С.).

Наукова робота:

0117U004238 „Формування високопродуктивних посівів зернових, бобових, технічних, біоенергетичних культур, кормових трав і лікарських рослин”.Оновлено: 21-12-2019, 12:07 / Переглядів: 2 002
 

Авторизація