Олексенко Вячеслав Михайлович

Олексенко Вячеслав Михайлович – кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри вищої математики. Вищу освіту здобув у Харківському державному університеті (механіко-математичний факультет) за спеціальністю «математика», присвоєно кваліфікацію математик, викладач математики. По закінченню аспірантури Фізико-технічного інституту  низьких температур НАН України працював у Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" на посадах асистента (1995), старшого викладача (1999), доцента (2002) кафедри вищої математики.

Весною 1998 року на підставі прилюдного захисту дисертації на тему «Методи С*-алгебр у квантовій ентропії та квантових групах» присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01. – математичний аналіз.

У лютому 2009 року успішно захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичні і методичні засади реалізації інноваційних технологій у підготовці майбутніх фахівців інженерних спеціальностей». Згідно рішення президії ВАК України присуджено науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

В.М. Олексенко – автор понад 100 наукових праць, підручника і навчального посібника з грифом МОН України, дистанційних курсів, розташованих на трьох сайтах ВНЗ України, укладач першого в Україні енциклопедичного словника з дистанційного навчання, член спеціалізованої вченої ради К 26.053.19. з захисту дисертацій (м. Київ), член вчених рад університету і факультету інженерів землевпорядкування. Отримав досвід роботи головним редактором збірника наукових праць «Гуманітарні проблеми вищої освіти» (свідоцтво Міністерства юстиції № 16590-5062 Р від 30.04.2010). Кілька статей опублікував у співавторстві з вченими Франції, Німеччини, Австралії, а також у журналах відображених у базах даних IndexCopernicus. Створена й науково обґрунтована В.М. Олексенком нова педагогічна технологія активно впроваджується у навчально-виховний процес кількох вишів України, що підвищує якість підготовки студентів. До кола наукових інтересів входять ще й питання історії математики, з яких є статті у фахових виданнях з історичних наук, внесених до переліків ВАК України. 

 

2000

 1. Олексенко В.М. Аспекти розвитку мислення при вивченні математики в технічних університетах / В.М. Олексенко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: зб. наук. пр. – Харків: ХДПУ, 2000. – Вип. 1. – С. 50-54.
 2. Олексенко В.М. Підготовка і проведення лекції з математики в технічних університетах / В.М. Олексенко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: зб. наук. пр. – Харків: ХДПУ, 2000. – Вип. 14. –  C. 67-73.
 3. Олексенко В.М. Основи гуманізації навчального процесу в політехнічному університеті при вивченні математики / В.М. Олексенко // Гуманізація і гуманітаризація вищої технічної освіти: всеукр. наук.-метод. конф.: 28-29 бер. 2000 р.: зб. наук. праць. – Харків: ХТУРЕ, 2000. – C. 224-225.
 4. Олексенко В.М. Підвищення якості навчально-виховного процесу в університетах / В.М. Олексенко // Університетська освіта України XXI століття: проблеми, перспективи, тенденції розвитку: міжнар. наук.-практ. конф.: 15-16 гр. 2000 р.: тези доп. – Харків, 2000. – C. 172-175.
 5. Олексенко В.М. Розрахунково-графічні завдання та методичні вказівки до них з теми «Елементи лінійної алгебри й аналітичної геометрії» з курсу вищої математики / Ю.Л. Геворкян, В.Д. Крупка, В.М. Олексенко та ін. всього 8 осіб. – Харків: ХДПУ, 2000 – 100 с.

 

2001

 1. Олексенко В.М. Теоретичні основи розв’язування задач із вищої математики / В.М. Олексенко // Теорія та методика навчання та виховання: зб. наук. пр. – Харків: ХДПУ, 2001. – Вип. 8. – C. 34-41.
 2. Олексенко В.М. Нові підходи до вивчення математичних дисциплін у вищих навчальних закладах / В.М. Олексенко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: зб. наук. пр. – Харків: ХДПУ, 2001. – Вип. 16. – C. 181-192.
 3. Олексенко В.М. Мистецтво спілкування викладача і студента при вивченні математики / В.М. Олексенко // Фундаменталізація вищої технічної освіти – необхідна умова випуску конкурентоспроможних фахівців: міжнар. наук.-метод. конф.: 11-13 кв. 2001 р.: тези доп. – Харків, 2001. – C. 47-52.
 4. Олексенко В.М. Шлях до знань у діяльності / В.М. Олексенко // Харківська вища школа: методичні пошуки на рубежі століть: регіон. наук.-метод. конф.: 22 лют. 2001 р. : тези доп. – Харків: ХНУ, 2001. – C. 182-185.
 5. Олексенко В.М. Методичні вказівки з обчислення інтегралів від функцій комплексної змінної / Ю.Л. Геворкян, В.М. Олексенко. – Харків: НТУ «ХПІ», 2001. – 55 с.

 

2002

 1. Олексенко В.М. Вчити, хвилюючи думку / В.М. Олексенко // Наукові записки Харківського військового університету Міноборони України. Серія: соціальна філософія, педагогіка, психологія. – Харків: ХВУ, 2002. – Вип. XIV. – C. 127-137.
 2. Олексенко В.М. Дистанційний курс лінійної алгебри та аналітичної геометрії / В.М. Олексенко // Вісник Дніпропетровського університету: педагогіка і психологія. – Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету, 2002. – Вип. 8. – C. 140-146.
 3. Олексенко В.М. Формування творчих здібностей студентів при вивченні математики / В.М. Олексенко // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2002. – № 1. – C. 103-112.
 4. Олексенко В.М. Гуманітарні та культурологічні підходи до проблем підготовки інженерів – майбутніх керівників виробництва / В.М. Олексенко // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. пр. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2002. – Ч. 2. – C. 108-114.
 5. Олексенко В.М. Напрями адаптації першокурсників у вищому навчальному закладі / В.М. Олексенко // Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр. – К.: Науковий світ, 2002. – Вип. 2. – C. 235-248.
 6. Олексенко В.М. Методичні аспекти вивчення математики в вузі / В.М. Олексенко // ІХ Міжнародна конференція ім. академіка М. Кравчука: міжнар. наук. конф.: 16-19 тр. 2002 р. : тези доп. – К.: НТУУ ”КПІ”, 2002. – C. 531.
 7. Олексенко В.М. Педагогічна майстерність викладача при адаптації студентів першого курсу / В.М. Олексенко // Науково-методичні проблеми управління якістю освітньої діяльності: міжнар. наук.-метод. конф.: 22-24 тр. 2002 р.: тези доп. – Полтава, 2002. – Ч. 2. – C. 228-233.
 8. Олексенко В.М. Курс лінійної алгебри та аналітичної геометрії: Дистанційний курс [Електронний ресурс] / В.М. Олексенко. – Режим доступу: http://dl.kpi.kharkov.ua/techn/tu6/default.asp

 

2003

19. Олексенко В.М. Дистанційний курс лінійної алгебри та аналітичної геометрії: навчальний посіб. [для студ. вищ. техн. навч. закл.] / В.М. Олексенко. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2003. – 240 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України, лист № 14/18.2 – 1168 від 04.07.2003).

 

 1. Олексенко В.М. Ефективні шляхи активізації самостійної діяльності студентів заочної форми навчання / В.М. Олексенко // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2003. – № 4. – C. 108-116.
 2. Олексенко В.М. Формування математичної культури як чинник підготовки інженерно-технічної еліти / В.М. Олексенко // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. пр. – Харків: НТУ ”ХПІ”, 2003. – Вип. 2 (6). – C. 235-246.
 3. Олексенко В.М. Перша кафедра математики у Харківському технологічному інституті / В.М. Олексенко // Актуальні питання історії техніки: всеукр. наук. конф.: 23-24 лист. 2003 р.: тези доп. – К.: Поліграфічне підприємство „ЕКМО”, 2003. – C. 21-23.

 

2004

 1. Енциклопедичний словник з дистанційного навчання / [авт.-уклад. Олексенко В.М.]. – Харків: КП Друкарня № 13, 2004. – 164 с.
 2. Олексенко В.М. Ефективні шляхи вдосконалення змісту і форм підготовки спеціалістів ВНЗ / В.М. Олексенко // Вища освіта України. – 2004. – № 2. – С. 66-70.
 3. Олексенко В.М. Моделювання діяльності викладача при дистанційній формі навчання / В.М. Олексенко // Наука і сучасність: зб. наук. пр. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – К.: Логос, 2004. – Т. 44. – С. 101-110.
 4. Олексенко В.М. Фундаментальна підготовка фахівців – ключ до прогресу / В.М. Олексенко // Наукові записки кафедри педагогіки Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна: зб. наук. пр. – Харків: Основа, 2004. – Вип. ХІ. – С. 134-142.
 5. Олексенко В.М. Вивчення курсу лінійної алгебри та аналітичної геометрії дистанційно / В.М. Олексенко // Наука і освіта: зб. наук. пр. – Харків: НТУ ”ХПІ”, 2004. – C. 369-372.
 6. Олексенко В.М. Активізація навчального процесу при вивченні вищої математики / В.М. Олексенко // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарнотехнічної еліти: зб. наук. пр. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2004. – Вип. 4 (8). – С. 195-203.
 7. Олексенко В.М. Навчання в ногу з часом / В.М. Олексенко // Проблеми та зміст фундаментальної освіти сучасного інженера: всеукр. наук.-метод. конф.: 24-26 лист. 2004 р.: тези доп. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2004. – С. 52-53.
 8. Олексенко В.М. Народження дистанційного курсу з вищої математики / В.М. Олексенко // Х Міжнародна конференції ім. академіка М. Кравчука: міжнар. наук. конф.: 13-15 тр. 2004 р.: тези доп. – К.: Задруга, 2004. – С. 714.
 9. OleksenkoV. Distance learning of higher mathematics / V. Oleksenko  // Internet-Education-Science-2004: intern. conf.: 5-9 octob. 2004: thesis of addr. – Vinnytsia: Universum-Vinnytsia, 2004. – V. 1. – P. 280-281.
 10. Олексенко В.М. Джерела математичної культури в Україні до початку ХХ сторіччя / Л.М.  Бєлов, В.М. Олексенко / Історія освіти, науки і техніки: зб. наук. пр.. – К., 2004. – С. 41-50.

2005

 1. Олексенко В.М. Комунікація при підготовці фахівців за дистанційною формою навчання / В.М. Олексенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2005. – № 1. – С. 94-99.
 2. Олексенко В.М. Інноваційні підходи в організації навчальної діяльності майбутніх інженерів / В.М. Олексенко // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2005. – № 3. – С. 32-41.
 3. Олексенко В.М. Форми організації навчального процесу при математичній підготовці спеціалістів через дистанційне навчання / В.М. Олексенко // Наука і сучасність: зб. наук. пр. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. – Т. 49. – С. 113-122.
 4. Олексенко В.М. Обов’язки педагогічних та науково-педагогічних працівників під час дистанційного навчання / В.М. Олексенко // Комп’ютерна підтримка навчальних дисциплін у середній і вищій школі: всеукр. наук.-практ. конф.: 8-9 гр. 2005 р.: тези доп. – Луганськ: Альма-матер, 2005. – С. 40-41.
 5. Олексенко В.М. Підготовка інженерних кадрів в Україні у ХІХ столітті / В.М. Олексенко // Актуальні питання історії техніки: всеукр. наук. конф.: 20-21 жов. 2005 р. :тези доп. – К.: Поліграфічне підприємство ЕКМО, 2005. – С. 128-130.

 

2006

 

38. Олексенко В.М. Лінійна алгебра та аналітична геометрія: підруч. [для студ. вищ. техн. навч. закл.] / В.М. Олексенко. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2006. – 372 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України, лист № 14/18.2 – 1815 від 25.07.2005).

 

 1. Олексенко В.М. Інноваційні підходи до раціонального використання часу / В.М. Олексенко // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2006. – № 2 (97). – С. 123-130.
 2. Олексенко В.М. Інноваційні заходи щодо підготовки фахівців / В.М. Олексенко // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2006. – Вип. 44. – С. 37-43.
 3. Олексенко В.М. Основні напрями навчально-виховної роботи під час підготовки спеціалістів за дистанційною формою навчання / В.М. Олексенко // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2006. – № 3. – С. 26-36.
 4. Олексенко В.М. Професійне зростання особистості на новому виді навчальних занять / В.М. Олексенко // Освіта Донбасу. – 2006. – № 6 (119). – С. 81-86.
 5. Олексенко В.М. Особливості сучасних виховних технологій / В.М. Олексенко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. – Київ-Вінниця: ДОВ ”Вінниця”, 2006. – Вип. 12. – С. 372-377.
 6. Олексенко В.М. Виховна діяльність у процесі професійного становлення студентської молоді / В.М. Олексенко // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2006. – Вип. 45. – С. 71-76.
 7. Олексенко В.М. Підвищення ефективності самостійної роботи майбутніх спеціалістів через дистанційне навчання / В.М. Олексенко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: педагогіка і психологія. – Ялта: РВВКГУ, 2006. – Вип. 11, Ч. 2. – С. 272-281.
 8. Олексенко В.М. Результати впровадження інноваційних педагогічних технологій у вищих технічних навчальних закладах / В.М. Олексенко // Наука і сучасність: зб. наук. пр. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. – Т. 57. – С. 138-147.
 9. Олексенко В.М. Організація дистанційного навчання в підготовці еліти / В.М. Олексенко // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. пр. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2006. – Вип. 9-10 (13-14). – С. 237-245.
 10. Олексенко В.М. Історія підготовки спеціалістів у Харківському технологічному інституті / В.М. Олексенко // Дослідження з історії техніки: зб. наук. пр. – К.: НТУУ”КПІ”, 2006. – Вип. 8. – С. 3-12.
 11. Олексенко В.М. Навчально-виховний процес у математичній підготовці фахівців дистанційно / В.М. Олексенко // ХІ Міжнародна наукова конференція ім. академіка М. Кравчука: міжнар. наук. конф.: 18-20 тр. 2006 р.: тези доп. – К.: ТОВ Задруга, 2006. – С. 896.
 12. Олексенко В.М. Інформаційні технології в галузі освіти / В.М. Олексенко // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: наук. конф.: 25-26 кв. 2006 р.: тези доп. – Харків: ХДАК, 2006. – С. 233-235.
 13. Олексенко В.М. Оптимальний розвиток дистанційної освіти / В.М. Олексенко // Регіон-2006: стратегія оптимального розвитку: міжнар. наук.-практ. конф.: 15-16 тр. 2006 р.: тези доп. – Харків: РВВ Харк. Нац-го ун-ту ім. В.Н. Каразіна, 2006. – С. 96-97.
 14. Олексенко В.М. Принципи організації сучасних навчальних занять під час підготовки спеціалістів / В.М. Олексенко // Інформаційні технології в освіті: всеукр. наук.-практ. конф.: 24-26 тр. 2006 р.: тези доп. – Мелітополь: МДПУ, 2006. – С. 39-41.
 15. Олексенко В.М. Навчання студентів за особистісною освітньою траєкторією / В.М. Олексенко // Проблеми якості природничої педагогічної освіти: міжнар. наук.-практ. конф.: 25-26 тр. 2006 р.: тези доп. – Полтава, 2006. – С. 327-328.
 16. Олексенко В.М. Виховання національної технічної інтелігенції / В.М. Олексенко // Гуманізм та освіта: міжнар. наук.-практ. конф.: 19-21 вер. 2006 р.: зб. матер. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – С. 159-161.
 17. Олексенко В.М. Обґрунтування виховних стратегій під час підготовки спеціалістів / В.М. Олексенко // Філософські стратегії ХХІ століття: міжнар. Харківські Сковородинівські читання: 29-30 вер. 2006 р.: матеріали. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2006. – С. 145-146.
 18. OleksenkoV. The effective learning activity for training specialists by the distance form of education / V. Oleksenko // Internet-Education-Science-2006: intern. conf.: 10-14 octob. 2006: thesis of addr. – Vinnytsia: Universum-Vinnytsia, 2006. – V. 1. – P. 189-192.
 19. Олексенко В.М. Технологія підготовки творчих спеціалістів під час сучасних навчальних занять / В.М. Олексенко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2006. – Вип. 39. – С. 275-281.
 20. Олексенко В.М. Інформаційні та педагогічні технології в освіті / В.М. Олексенко / Інформаційні технології в освіті, науці, техніці: Всеукр. наук. конф.: 3-5 тр. 2006 р.: тези доп. – Черкаси. ЧНУ, 2006. – С. 92.
 21. Олексенко В.М. Лінійна алгебра: Дистанційний курс [Електронний ресурс] / В.М. Олексенко. – Режим доступу: http://dl.sumdu.edu.ua:8080/study/course/300.

2007

 1. Олексенко В.М. Реалізація інноваційних педагогічних технологій у підготовці фахівців у вищих технічних навчальних закладах: теорія і практика: монографія / В.М. Олексенко. – Харків: КП Друкарня № 13, 2007. – 280 с.
 2. Андрущенко В.П. Високі педагогічні технології / В.П. Андрущенко, В.М. Олексенко // Вища освіта України. – 2007. – № 2. – С. 70-76.
 3. Олексенко В.М. Розвиток креативності через нову релевантну педагогічну технологію в підготовці фахівців / В.М. Олексенко // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2007. – Вип. 47. – С. 81-86.
 4. Олексенко В.М. Експериментальна перевірка наукової концепції інноваційних технологій у підготовці фахівців інженерних спеціальностей / В.М. Олексенко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – Харків: УІПА, 2007. – № 16. – С. 134-141.
 5. Олексенко В.М. Інформаційне забезпечення системи дистанційного навчання [Електронний ресурс] / В.М. Олексенко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2007. – № 3. – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em3/emg.html. – Заголовок з титул. екрану.
 6. Олексенко В.М. Сучасні педагогічні технології: наукові дослідження і результати впровадження / В.М. Олексенко // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Поліграфічний центр “ФОЛІАНТ”, 2007. – Т. ХІІІ. – С. 158-170.
 7. Олексенко В.М. Особливості використання історичних відомостей при фундаментальній підготовці майбутніх інженерів / В.М. Олексенко // Історія науки і техніки у вищих навчальних закладах України: зб. наук. пр. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2007. – С. 215-222.
 8. Олексенко В.М. Прогресивна технологія в підготовці фахівців / В.М. Олексенко // Управління розвитком: зб. наук. пр. – Харків: ХНУ, 2007. – № 3. – С. 59-60.
 9. Олексенко В.М. Концептуальні положення нової педагогічної технології у підготовці майбутніх фахівців інженерних спеціальностей / В.М. Олексенко // Психолого-педагогические и лингвометодические аспекты обучения в вузе: сб. науч. ст. – Харьков: ХНАДУ, 2007. – С. 142-146.
 10. Олексенко В.М. Культура ефективної комунікації на студактивних заняттях / В.М. Олексенко // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: наук. конф.: 24-25 кв. 2007 р.: тези доп. – Харків: ХДАК, 2007. – С. 92-93.
 11. Олексенко В.М. Модернізація педагогічного процесу під час підготовки майбутніх інженерів / В.М. Олексенко // Професіоналізм педагога у контексті Європейського вибору України: міжнар. наук.-практ. конф.: 20-22 вер. 2007 р.: тези доп. – Ялта, 2007. – С. 71-78.
 12. Олексенко В.М. Методичне забезпечення дистанційного навчання / В.М. Олексенко // Сучасні освітні технології у вищій школі: міжнар. наук.-метод. конф.: 1-2 лист. 2007 р.: тези доп. – К.: КНТЕУ, 2007. – С. 89-90.
 13. Олексенко В.М. Нова технологія в освіті / В.М. Олексенко // Нові інформаційні технології в освіті для всіх: стан та перспективи розвитку: міжнар. наук. конф.: 21-23 лист. 2007 р.: тези доп. – К., 2007. – С. 327-335.
 14. Олексенко В.М.Становлення особистості під час підготовки спеціалістів / В.М. Олексенко // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2007. - № 12 (117) – С. 5-12.

 

2010

 

 1.  Олексенко В.М. Сучасна парадигма в контексті підготовки інженерів через інноваційні педагогічні технології / В.М. Олексенко // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. – № 2. – С. 106-116.
 2.  Олексенко В.М. Співвідношення традиційної та студактивної педагогічної технології у підготовці майбутніх фахівців інженерних спеціальностей / В.М. Олексенко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – Харків, УІПА, 2010. – № 26-27. – С. 137-144.
 3.  Олексенко В.М. Концептуальні положення студактивної педагогічної технології / В.М. Олексенко // Проблеми освіти: наук. зб. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2010. – вип. 62. – С. 38-43.
 4.  Олексенко В.М. Технологія проведення студактивних занять / В.М. Олексенко // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2010. – вип. 63, Ч.1. – С. 39-43.
 5.  Олексенко В.М. Спілкування як необхідна умова саморозвитку майбутніх фахівців / В.М. Олексенко // Проблеми освіти: наук. зб. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2010. – вип. 65. – С. 38-42.
 6.  Олексенко В.М. Удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців на студативних заняттях / В.М. Олексенко, Н.І. Олексенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків: ХОВНОКУ – ХДАДМ, 2010. – № 11. – С. 76-78.
 7.  Олексенко В.М. Самоактуалізація майбутніх фахівців інженерних спеціальностей за інноваційною технологією [Електронний ресурс] / В.М. Олексенко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – вип. 6 (20). – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em6/emg.html. – Заголовок з титул. екрану.
 8.  Олексенко В.М. Формування соціокультурної компетенції іноземних студентів інженерних спеціальностей / В.М. Олексенко, В.О. Чепурна // Освіта Донбасу. – 2010. – № 6 (143). – С. 89-94.
 9.  Олексенко В.М. Розвиток творчих здібностей студентів через студактивну педагогічну технологію / Олексенко В.М. // Збірник наукових праць. – Харків: ХНАДУ, 2010. – С. 18-21.
 10.  Олексенко В.М. Якість економічної освіти / В.М. Олексенко, О.О. Олексенко // Менеджмент якості освіти і новітні технології навчання у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору: між. нар. наук.-метод. конф.: 20-21 тр. 2010: тези доп. – К.: МНТУ, 2010. – С. 73-75.

 

2011

 1.  Олесенко В.М. Основи психології та педагогіки: програма, методичні вказівки і контрольні завдання для студентів факультету заочного навчання / В.М. Олексенко, Н.С. Моргунова. – Харків: типографія № 13, 2011. – 16 с.
 2.  Олесенко В.М. Фактори збереження й зміцнення здоров’я за педагогічними технологіями / В.М. Олексенко // Педагогіка, психологія, медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків, ХОВНОКУ – ХДАДМ, 2011. – № 1. – С. 95-97.
 3.  Олексенко В.М. Методика формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх менеджерів / В.М. Олексенко, О.О. Олексенко // Теорія та методика навчання та виховання: зб. наук. пр. – Харків, 2011. – Вип. 27. – С. 116-123.
 4.  Олексенко В.М. Самостійна робота іноземних студентів у фаховій підготовці [Електронний ресурс] / В.М. Олексенко // Освітологічний дискурс. – 2011. – № 1 (3). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/osdys/2011_1/index.html. – Заголовок з титул. екрану.
 5.  Олексенко В.М. Концептуальна схема підготовки майбутніх аграріїв / Олексенко В.М. // зб. наук. пр. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – Вип. 26. – С. 114-118.
 6.  Олексенко В.М. Горизонтальна структура студактивної педагогічної технології / В.М. Олексенко // Гуманітарні проблеми вищої освіти: зб. наук. пр. – Харків: ХНАДУ, 2011. – Вип. 1. – С. 28-40.

 

2012

 1.  Олексенко В.М. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для розрахункових робіт з вищої математики / В.М. Олексенко. – Харків, 2012. – 36 с.
 2. Олексенко В.М. Самореалізація студентів на заняттях із вищої математики / Олексенко В.М.// Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – Харків: УІПА, 2012. – № 34-35. – C. 297-302.
 3. Олексенко В.М. Виявлення і реалізація потенціалу студента при вивченні вищої математики / В.М. Олексенко // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2012. – № 2. – C. 49-55.
 4. Олексенко В.М. Дидактичні вимоги до особистісно активних занять з математики / В.М. Олексенко // Проблеми освіти: наук.-метод. зб. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2012. – Вип. 71. – C. 112-116.
 5. Олексенко В.М. Активізація навчально-творчої діяльності майбутніх фахівців / В.М. Олексенко // Управління якістю підготовки фахівців аграрної сфери: всеукр. наук.-метод. конф.: 6-7 квітн. 2012 р.: тези доп. – Харків: ХНАУ, 2012. – C. 70-73.
 6. Олексенко В.М. Теоретичні основи підготовки фахівців у сільськогосподарських університетах / Олексенко В.М. // Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ імені В.В. Докучаєва: наук. конф.: 10-13 січ. 2012 р.: тези доп. – Харків: ХНАУ, 2012. – C. 281-283.

 

2013

 1. Олексенко В.М. Вища математика в задачах: навч. посібник / В.М. Олексенко – Х.: ХНАУ, 2013. – 76 с.
 2. Олексенко В.М. Контрольні завдання з вищої математики / В.М. Олексенко – Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2013. – 24 с.
 3. Олексенко В.М. Запобігання впливу негативних емоцій на здоров’я студентів / Олексенко В.М. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 8. – С. 61-64.
 4. Олексенко В.М. Студактивна технологія у вищій професійній освіті / В.М. Олексенко // Фундаментальна освіта ХХІ століття: наука, практика, методика: міжнар. наук.-практ. конф.: 14-16 тр. 2013 р.: тези доп. – Харків: ХНУБА, 2013. – С. 129-130.

 

2014

 

100. Олексенко В.М. Розв‘язання задач з вищої математики: навч. посібник / В.М. Олексенко. – Х.: ХНАУ, 2014. – 80 с.

 

101. Олексенко В.М. Завдання для самостійних робіт з вищої математики для студентів агрономічних спеціальностей / В.М. Олексенко. – Х.: ХНАУ, 2014. – 26 с.

 

102. Олексенко В.М. Інноваційні підходи до викладання математичних дисциплін / В.М. Олексенко // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. – К.: НМЦ "Немішаєве", 2014. – Вип. 80. – С. 6-9.

 

103. Олексенко В.М. Умови саморефлексії студентів у навчальній діяльності / Вячеслав Олексенко // Новий колегіум. – 2014. – № 2. – С. 19-22.

 

104. Олексенко В.М. Закордонні напрями освітньої діяльності / Олексенко В.М. // Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів: наук. конф.: 22-25 січ. 2014 р. : тези доп. – Х.: ХНАУ, 2014. – Ч. ІІ. – С. 134-135.

 

2015

105. Олексенко В.М. Сто розв’язаних задач з вищої математики: навч. посібник / В.М. Олексенко. – Х.: ХНАУ, 2015. – 96 с.

 

106. Олексенко В.М. Новий вид навчальних занять / В.М. Олексенко// Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса: Фенікс, 2015. – Вип. 23. – С. 193-196.

 

107. Олексенко В.М. Ефективне засвоєння вищої математики майбутніми аграріями / В.М. Олексенко // Заради життя майбутніх поколінь: наук. конф.: 5-6 тр. 2015 р.: тези доп. – Харків: ХНАУ, 2015. – С. 159-160.


 Оновлено: 28-02-2012, 15:36 / Переглядів: 3 230
 

Авторизація