Олійник Василь Олександрович

 

 • кандидат економічних наук, викладач;
 • тема дисертації: " Інтенсифікація виробництва в сільськогосподарських підприємствах на інноваційній основі ";
 • напрям наукової роботи: "Інтенсифікація виробництва в сільськогосподарських підприємствах в умовах сталого розвитку";
 • дисципліни, які викладає: Економіка і підприємництво,  менеджмент;  Економіка і підприємництво;  Управління витратами;
 • E-mail: super_vasja@mail.ru»
 • наукові та навчально-методичні праці:

Навчально-методичні і наукові видання за 2010-2014 рр.:

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Олійник В.О. Досягнутий рівень та тенденції інтенсифікації виробництва в сільськогосподарських підприємствах Харківської області / В.О. Олійник // Вісник ХНАУ (Серія «Економіка АПК і природокористування»). – 2011. – № 7. – С. 231–240.
 2. Олійник В.О. Основні недоліки ринкового механізму і шляхи їх усунення при формуванні економічного механізму інтенсифікації сільськогосподарського виробництва на інноваційній основі / В.О. Олійник //  Наук. Вісник ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Серія «Економічні науки»). – 2012. – № 7. –  С. 231–240.
 3. Олійник В.О. Встановлення пріоритетних напрямів інтенсифікації зернового виробництва / В.О. Олійник // Вісник ХНАУ  (Серія « Економічні науки»). – 2012. – № 9. – С. 189-197.
 4. Олійник В.О. Кореляційний аналіз факторів інтенсифікації виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах / В.О. Олійник // Вісник ХНАУ (Серія « Економічні науки»). – 2012. –   №. 12 – С. 101-107.

Статті в інших виданнях, матеріали й тези конференцій

 1. Олійник В.О. Еволюція поглядів щодо визначення сутності інтенсифікації сільськогосподарського виробництва / О.В. Олійник // Екологізація сталого розвитку агросфери і ноосферна перспектива інформаційного суспільства: тези міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених 4-5 жовтня 2010 р. – Х., 2010. – С. 334–335.
 2. Олійник В.О. Оцінка досягнутого рівня інтенсифікації виробництва сільськогосподарських підприємств / В.О. Олійник // Екологізація сталого розвитку і ноосферна перспектива інформаційного суспільства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 3 – 5 жовтня 2012 р. – Харків, 2012. – С. 136 – 137.
 3. Олійник В.О. Інтенсифікація виробництва цукрових буряків на інноваційній основі / В.О. Олійник // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч.195-річчю від дня заснування ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 4-6 жовтня 2011 р. – Х., 2011. – С. 582-584.
 4. Олійник В.О. Порядок розробки базисних виробничих функцій для обґрунтування тактичних пріоритетів інтенсифікації виробництва окремих видів продукції / В.О. Олійник //Економіка і підприємництво: теоретико-методологічні аспекти обліку, аналізу та контролю: матеріали всеукр.наук.-практ. конф. молодих учених та студентів. – Полтава, 2012.- С. 126-128.
 5. Олійник В.О. Досягнутий рівень, тенденції та причини зміни інтенсивності виробництва у сільськогосподарських підприємствах Харківської області/ В.О. Олійник // Матеріали підсумк. наук. конф. профес.-виклад. складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 10-13 січня 2012 р. –Х.:, 2012 – С. 284–286.
 6. Олейник В.А. К вопросу установления приоритетных направлений интенсификации зернового производства / В.А. Олейник // Бюл. науч. работ. – Вып. 32. –  Белгород: БелГСХА, 2012. –  С. 255–261 

Навчальні посібники, лекції, методичні вказівки

 1. Управління проектами: навч. посібник / за ред. О.В. Ульянченка та П.Ф.  Цигікала. – Х., 2010. – 522 с.
 2. Ульянченко О.В. Основи управління проектами : лекція / О.В. Ульянченко, О.А. Абдулмалікова, В.О. Олійник. – Х., 2009. – 32 с.
 3. Методичні рекомендації до обґрунтування пріоритетних напрямів інтенсифікації виробництва сільськогосподарської продукції при різних досягнутих рівнях інтенсивності виробництва / уклад. В.О. Олійник. – Х., 2012. – 32 с.
 4. Методичні рекомендації щодо формування економічного механізму інтенсифікації сільськогосподарського виробництва на інноваційній основі / уклад. В.О. Олійник. – Харків, 2012. – 30 с.
 1. Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Управління витратами» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / уклад. Т. І. Олійник, В.О. Олійник, Ю.О. Крот, Ю.В. Овсюкова / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Х., – 2014. – 80 с.
 2. Тестові завдання для діагностики рівня засвоєних знань  з навчальної дисципліни «Управління витратами» для студентів  напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / уклад. Т.І. Олійник, В.О. Олійник, Ю.О. Крот, Ю.В. Овсюкова / Харк. нац. аграр. ун-т. ім. В.В.Докучаєва. – Х., – 2014. – 26 с.
 3. Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины «Управление затратами» для иностранных студентов направления подготовки 6.030504 «Экономика предприятия» / сост. Т.И. Олейник, В.А. Олейник, Ю.А. Крот, Ю.В. Овсюкова / Харьк. нац. аграр. ун-т. ім. В.В.Докучаєва. – Х.,  – 2014. – 80 с.
 4. Тестовые задания для диагностики уровня усвоенных знаний по дисциплине «Управление затратами» для иностранных студентов направления подготовки 6.030504 «Экономика предприятия» // сост. Т.И.Олейник, В.А. Олейник, Ю.А. Крот, Ю.В. Овсюкова / Харьк. нац. аграр. ун-т. ім. В.В.Докучаєва. – Х.,  – 2014. – 26 с.

 Оновлено: 8-10-2013, 10:07 / Переглядів: 1 530
 

Авторизація