Олійник Валентина Володимирівна

Олійник Валентина Володимирівна

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент кафедри прикладної економіки та міжнародних економічних відносин

Досвід науково-педагогічної роботи: 7 років

Наукові інтереси: Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств.

Дисципліни, що викладає: «Економіка праці та соціально–трудові відносини», «Інвестування».

 

Додаткова інформація: у 2007 р. закінчила Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва за спеціальністю «Менеджнт організацій», отримала диплом менеджера організацій. У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств на ринку зерна». Загальна кількість публікацій становить понад 50 праць.

 

Електронна адреса: well-85@mail.ru

 

Публікації:

 

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Олійник В.В. Вплив спеціалізації на конкурентоспроможність зерна / В.В. Олійник // Зб. наук. праць Таврійськ. держ. агротехнолог. ун-ту; за ред. В.А. Рульєва. – 2010. – №2 (10). – 291-295. – (Серія «Економічні науки»)
 2. Олійник В.В. Визначення конкурентоспроможності аграрних підприємств / В.В. Олійник // Агроінком. – 2010. – №4-6. – С.29-31
 3. Олійник В.В. Собівартість зерна як чинник формування його конкурентоспроможності / В.В. Олійник // Вісник ХНАУ. – 2010. – №6. – С.354-359 – (Сер. «Економічні науки»)
 4. Олійник В.В. Визначення потенційної та фактичної конкурентоспроможності на стадії виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції / В.В. Олійник // Вісник ХНАУ. – 2010. – №11. – С. 275-282. – (Сер. «Економічні науки»)
 5. Олійник В.В. Методичні підходи до визначення конкурентоспроможності аграрних підприємств на ринку зерна / В.В. Олійник // Вісник ХНАУ. – 2010. – №8. – С. 193-200. – (Сер. «Економічні науки»).
 6. Олійник О.В. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств на ринку зерна О.В. Олійник, В.Й. Шиян, В.В. Олійник Харк. нац. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2011. – 227 с.
 7. Олійник В.В. Еволюція поглядів до визначення сутності конкуренції та її особливості в сільському господарстві України / В.В. Олійник // Сучасні парадигми розвитку конкурентоспроможного агропромислового виробництва: [кол. монографія] / під ред. Ю.О. Нестерчук. – Умань, 2013. – С.11-17.
 8. Олійник В.В. Залежність конкурентоспроможності від розміру окремих елементів витрат / В.В. Олійник // Вісник ХНАУ. – 2011. – №3. – С.165-172. – (Сер. «Економічні науки»)
 9. Олійник В.В. Якість зерна як чинник формування його конкурентоспроможності / В.В. Олійник // Вісник ХНАУ. – 2011. – №4. – С.194-201. – (Сер. «Економічні науки»)
 10. Олійник В.В. Підвищення конкурентоспроможності зернового виробництва шляхом інтенсифікації та інноваційної діяльності / В.В. Олійник // Вісник ХНАУ. – 2011. – №5. – С.157-165. – (Сер. «Економічні науки»)
 11. Олійник В.В. Механізми мотивації до підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств на ринку зерна / В.В. Олійник // Агроінком. – 2011. – № 10-12. – С.17-20
 12. Олійник В.В. Економічна сутність конкурентоспроможності та рівні її визначення / В.В. Олійник // Вісник Дніпропетровського університету. – 2013. – Т.21. – №4. – С. 192-198. – (Сер. «Економіка»)
 13. Олійник В.В. Сучасний стан та розвиток ринку пшениці в Україні та на світовому ринку/ В.В. Олійник, О.В. Оспіщева // Вісник ХНАУ. – 2014. – №3. – С.187-194. – (Сер. «Економічні науки»)

 

Статті в інших виданнях, матеріали й тези конференцій

 1. Олійник В.В. Взаємозв’язок категорій «конкурентоспроможність» та «ефективність» /В.В. Олійник // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. – 2010. – Т. 12. – № 1(43). – С.426-432. – (Сер. «Економічні науки»)
 2. Олійник В.В. До проблеми нееквівалентності міжгалузевого обміну / В.В. Олійник // Екологізація сталого розвитку агросфери і ноосферна перспектива інформаційного суспільства: матеріали міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених (4-5 жовтня 2010 р., м. Харків). – Харків, 2010. – С.253-254
 3. Шиян В.Й. Вплив рівня спеціалізації на конкурентоспроможність озимої пшениці / В.Й. Шиян, В.В. Олійник // Актуальные проблемы конкурентоспособности предприятий: Матер. Всеукр. науч. – практич. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых (22-23 апр. 2010 г.). – Севастополь, 2010. – С.151-152. – (Севастопольский нац. технич. ун-т)
 4. Олійник В.В. Вплив концентрації виробництва ярого ячменю на рівень конкурентоспроможності / В.В. Олійник // Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи: матеріали ІV Міжнар. Форуму молодих вчених (12 травня 2010 р.). – Харків, 2010. – С.123-124
 5. Олійник В.В. До проблеми визначення конкурентоспроможності продукції / В.В. Олійник // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 травня 2010 р.). – Умань, 2010. – С.44-45.
 6. Олійник В.В. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / В.В. Олійник, О.В. Середа // Формування конкурентоспроможного виробничого потенціалу сільського господарства в умовах глобалізації розвитку: матеріали науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 195-річчю Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва (14-23 вересня 2011р., м. Харків). – Харків. 2011. – С.103-105.
 7. Олійник В.В. Економічна сутність категорії «конкурентоспроможність підприємства» / В.В. Олійник // Екологізація сталого розвитку і ноосферна перспектива інформаційного суспільства: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Студентів, аспірантів і молодих учених (12 травня 2010 р.). – Харків, 2013. – С. 64
 8. Олійник В.В. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / В.В. Олійник, О.В. Середа // Формування конкурентоспроможного виробничого потенціалу сільського господарства в умовах глобалізації розвитку: матеріали науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 195-річчю Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва (14-23 вересня 2011р., м. Харків). – Харків. 2011. – С.103-105.
 9. Олійник В.В. Економічна сутність категорії «конкурентоспроможність підприємства» / В.В. Олійник // Екологізація сталого розвитку і ноосферна перспектива інформаційного суспільства: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Студентів, аспірантів і молодих учених (12 травня 2010 р.). – Харків, 2013. – С.64.

 

Навчальні посібники, лекції, методичні вказівки

 1. Олійник Т.І. Економіка підприємства: виробничо-практичний довідник (ч. І) / Т.І.Олійник, Ю.Л. Філімонов, В.В. Олійник Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2011.– 300 с.
 2. Олійник Т.І. Економіка підприємства: виробничо-практичний довідник (ч. ІІ) / Т.І.Олійник, Ю.Л. Філімонов, В.В. Олійник Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. –Харків, 2011.– 300 с.
 3. Економіка підприємства: методичні вказівки до курсового проектування для студентів 2 курсу напряму підготовки  6.030508 «Фінанси і кредит» / укл.: Олійник Т.І., Олійник В.В. – Харків, 2011. – 21 с.
 4. Економіка підприємства: методичні вказівки до курсового проектування для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» / укл.: Олійник Т.І., Олійник В.В. – Харків, 2011. – 22 с.
 5. Економіка підприємства: програма та методичні вказівки для організації та проведення виробничої практики для студентів спеціальності 6.030504 – «Економіка підприємства» / укл.: Олійник Т.І., Пащенко Ю.В., Олійник В.В. – Харків, 2011. – 53 с.
 6. Економіка підприємства: робочий зошит для практичних занять для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / укл.: Олійник Т.І., Олійник В.В. – Харків, 2011. – 81 с.
 7. Економіка підприємства: робочий зошит для практичних занять для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» та студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / укл.: Олійник Т.І., Філімонов Ю.Л., Олійник В.В. – Харків, 2011. – 76 с.
 8. Економіка праці й соціально-трудові відносини: робочий зошит для практичних занять для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / укл.: Олійник Т.І., Олійник В.В., Ульяненко О.В. – Харків, 2012. – 86 с.
 9. Економіка праці й соціально-трудові відносини: методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / укл.: Олійник Т.І., Філімонов Ю.Л., Ульяненко О.В., Олійник В.В. – Харків, 2013. – 62 с.
 10. Экономика труда и социально-трудовые отношения: рабочая тетрадь для практических заданий студентов 3 курса направления подготовки 6.030504 «Экономика предприятия» / сост.: Олейник Т.И., Олейник В.В. – Харьков, 2013. – 72 с.
 11. Економіка і підприємництво, менеджмент: робочий зошит для практичних занять для студентів ІV курсу напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» / укл.: Олійник Т.І., Олійник В.В. – Харків, 2013. –  48 с.
 12. Литвинова О.М., Олійник В.В. Стан і тенденції розвитку зернового виробництва: лекція для студентів факультету менеджменту і економіки денної та заочної форм навчання галузей знань 0305 «Економіка і підприємництво», 0306 «Менеджмент  і адміністрування» напрямів підготовки 6.030504 — «Економіка підприємства» 6.030601 – «Менеджмент». – Харків, 2013. – 33 с.
 13. Олійник В.В. Економіка праці й соціально-трудові відносини: завдання для діагностики рівня засвоєних знань для студентів напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства / укл.: Олійник В.В., Ульяненко О.В. – Харків, 2014. – 33 с.
 14. Лялина Н.С.Инвестирование: тестовые задания для диагностики уровня усвоенных знаний: для студ. направления подготовки: 6.030504 «Экономика предприятия», 6.030601 «Менеджмент», 6.030509 «Учет и аудит», 6.030508 «Финансы и кредит» / сост.: Лялина Н.С.,Олейник В.В. Филимонов Ю.Л. – Харьков, 2014. – 48 с.
 15. Ляліна Н.С. Інвестування: тестові завдання для діагностики рівня засвоєних знань: для студ. денної та заочної форм навчання напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030601 «Менеджмент», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит» / укл.: Ляліна Н.С., Олійник В.В., Філімонов Ю.Л. – Харків, 2014. – 73 с.
 16. Ляліна Н.С.Інвестування: методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи: для студ. денної та заочної форм навчання напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030601 «Менеджмент», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит» / укл.: Ляліна Н.С., Олійник В.В., Філімонов Ю.Л.Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2014. – 44 с.
 17. Ляліна Н.С. Інвестування: навч. посіб. / Н.С. Ляліна, В.В. Олійник, Л.П. Рудь, Ю.Л. Філімонов. – ХНАУ. – Х., 2014. – 300 с.
 18. Економіка підприємства: методичні рекомендації до виконання практичних робіт: для студентів напрямку підготовки: 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної  форми навчання / Т.І.Олійник, В.В.Олійник, Е. В. Шевченко //Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – 45 с.
 19. Економіка підприємства: методичні вказівки до курсового проектування: для студентів напрямку підготовки: 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної  форми навчання / Т.І.Олійник, В.В.Олійник, І.О. Сєвідова,  Е. В. Шевченко,   Лещенко Л.О.// Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – 36 с.
 20. Орієнтована професійна програма Підвищення кваліфікації для начальників і фахівців з економіки/ Т.І.Олійник, В.В.Олійник, Е. В. Шевченко // Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – 32 с.
 21. Економіка підприємства: Програма виробничої практики для студентів II  курсу напрямку підготовки: 6.030601 «Менеджмент» / Т.І.Олійник, В.В.Олійник, Е. В. Шевченко //Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – 42 с.


Оновлено: 8-10-2013, 09:44 / Переглядів: 2 366
 

Авторизація