Олійник Таміла Іванівна

 

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: професор кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин

Ідентифікатори науковця:

 

Google Scholar

 

Досвід науково-педагогічної роботи: 25 років

Дисципліни, що викладає: «Економічна політика і соціальний розвиток»; «Методологія наукових досліджень»; «Методологія і методика наукових досліджень».

Додаткова інформація: 1982 р. закінчила Харківський сільськогосподарський інститут ім. В. В. Докучаєва за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності у сільському господарстві», здобувши диплом з відзнакою. 1993 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Методи вимірювання продуктивності та ефективності сільськогосподарської праці (на матеріалах колгоспів Харківської області)». 1996 р. присвоєно вчене звання доцента. 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Формування та ефективне використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств». 2011 р. присвоєно вчене звання професора. Загальна кількість публікацій становить понад 150 праць.

Здобутки: нагороджена почесним знаком Міністерства аграрної політики «Відмінник аграрної освіти і науки» ІІІ ступеня, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Підвищення кваліфікації:

2017 р. – Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка за напрямом «Міжнародні економічні відносини».

 

Публікації:

 

Монографії

 1. Логистика: учебн. пособие / О.И.Лебединская, Т.И.Олейник, Б.В.Данылив, Е.В. Ксенова /Харк. нац. аграр. ун-т. – 2014. – 160 с.
 2. Олійник Т. І. Сталість виробництва продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах: монографія / Т. І. Олійник, Е. В. Шевченко. – Х. : ВАТ «Майдан», 2015. – 345 с.
 3. Олійник Т. І. Економічна ефективність інтенсифікації використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах: монографія / Т. І. Олійник, С. О. Винограденко. – Х.: ТОВ Планета Принт, 2017. – 207 с.
 4. Олійник Т. І. Формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки: монографія / Т.І. Олійник, І.О. Сєвідова, Л.О.Лещенко - Х.: ТІМ Пабліш Груп, 2017. – 194 с.

 

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Олійник Т. І. Формування ефективної аграрної політики в умовах європейської інтеграції України / Т. І. Олійник, О. В. Ксьонова // Вісник ХНАУ (Сер. Економічні науки). – 2016. – № 2. – С. 301-306.
 2. Олійник Т.І. Методичні підходи до оцінки впливу природно-кліматичних умов на окупність витрат на мінеральні добрива / Т.І. Олійник, В.Є. Мещеряков // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту (Сер.: «Економічні науки»). – 2016. – Вип. 2. – Ч. 2. – С. 82-85.
 3. Олійник Т.І. Місце персоналу в системі категорій трудозабезпеченості підприємства /Т.І. Олійник // Вісник ХНАУ. Сер. «Економічні науки» – 2015. - № 3 – С. 180-187.
 4. Олійник Т.І. Визначення тенденцій інноваційного розвитку овочевих підприємств / Т.І.  Олійник, Л.О. Лещенко // Socio -economic aspects of economics and management: Collection of scientific articles . Vol . 1 - Aspekt Publishing , Taunton, MA , United States of America , 2015. - С. 193-195
 5. Olіjnik T.І. Methodological approaches to assessing the impact of outsourcing on the formation of costs of agricultural enterprises / T.І. Olіjnik V.E. Meshherjakov // Naukovi praci Poltavs'koi' derzhavnoi' agrarnoi' akademii'. – Poltava: PDAA. – 2015. – Specvypusk. Ch. 2. – Р. 163–170.
 6. Олійник Т.І. Реалізація державної продовольчої політики в сучасних умовах / Т.І. Олійник, І.О. Сєвідова // Вісник СНАУ. Серія «Економіка та менеджмент». – №5 (56). – Суми, 2013.– С. 8-13.
 7. Олійник Т. І. Удосконалення структури посівних площ як складова підвищення інтенсифікації використання земельних ресурсів підприємства / Т. І. Олійник, В. Ю. Васильєва, С. О. Винограденко // Вісник ХНАУ (Сер. Економічні науки). – 2013. – № 11. – С. 304-309.

 

 

Методичні розробки

 1. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.03050401 «Економіка підприємства» / Т.І. Олійник, В.Й. Шиян, Л. М. Анічин, Ю.Л. Філімонов, О.І. Лебединська, Н.С. Ляліна, Ю.В. Пащенко, Л.В. Шелудько, В.В. Олійник, Л. Ю. Кучер, І.О. Сєвідова, В.О. Олійник, Е.В. Шевченко / Харк. нац. аграр. ун-т – Х.: ХНАУ, 2014 – 44 с.
 2. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / Т.І. Олійник, В.Й. Шиян, Л. Ю. Кучер, Ю.Л. Філімонов, О.В. Ульяненко, О.І. Лебединська, Н.С. Ляліна, Ю.В. Пащенко, І.О. Шарко, Л.В. Шелудько, В.В. Олійник, І.О. Сєвідова, В.О. Олійник, Е.В. Шевченко / Харк. нац. аграр. ун-т – Х.: ХНАУ, 2014 – 44 с.
 3. ШевченкоЕ.В. Методичні рекомендації  щодо підвищення сталості виробництва продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах / Е.В. Шевченко. – Х.: ХНАУ, 2014. – 40с.
 4. Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Підприємництво» для студентів напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» / Т.І.Олійник, В.О. Олійник, Е.В. Шевченко. – Харк. нац. аграрн. ун-т. ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ 2014. – 67 с.
 5. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та діагностики знань студентів «Зовнішньоекономічна діяльність» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030601 «Менеджмент» / Т.І. Олійник,  В.О. Олійник, Е. В. Шевченко //Харк. нац. аграрн. ун-т.  В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ 2014. - 34 с.
 6. Робочий зошит з навчальної дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030601 «Менеджмент» / Т.І. Олійник,  В.О. Олійник, І.О. Сєвідова, Е. В. Шевченко //Харк. нац. аграрн. ун-т. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ 2014. - 42 с.
 7. Орієнтована професійна програма Підвищення кваліфікації для начальників і фахівців з економіки/ Т.І.Олійник, В.В.Олійник, Е.В. Шевченко // Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – 32 с.
 8. Економіка підприємства: Програма виробничої практики для студентів II курсу напрямку підготовки: 6.030601 «Менеджмент» / Т.І.Олійник, В.В.Олійник, Е. В. Шевченко //Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – 42 с.
 9. Методичні рекомендації до практичних і семінарських занять з дисципліни «Економіка сільськогосподарського виробництва» для студентів напрямку підготовки 193 «Геодезія, картографія та землеустрій» / уклад. Олійник Т.І., Сєвідова І.О., Пахуча Е.В., Лещенко Л.О. – Х.: ХНАУ, 2017. – 45 с.
 10. Економіка сільськогосподарського виробництва: тестові завдання для діагностики рівня сформованості знань для студентів напряму підготовки 193 «Геодезія, картографія та землеустрій» / уклад. Олійник Т.І., Сєвідова І.О., Лещенко Л.О. – Х.: ХНАУ, 2017. – 25 с.
 11. Економіка підприємства: методичні вказівки до курсового проектування: для студентів напрямку підготовки: 073 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання / уклад. Олійник Т.І., Сєвідова І.О., Пахуча Е.В., Лещенко Л.О. – Х.: ХНАУ, 2017. – 36 с.
 • Соціальна відповідальність: конспект лекції для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності: 051 «Економіка» / Т.І. Олійник, І.О. Сєвідова, Е.В. Пахуча // Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2018. – 93 с.
 • Соціальна відповідальність. Тестові завдання для перевірки поточного рівня засвоєння знань для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності: 051 ̶ «Економіка» / Т.І. Олійник, І.О. Сєвідова, Е.В. Пахуча // Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2018. – 75 с.


Оновлено: 23-09-2019, 14:14 / Переглядів: 4 791
 

Авторизація