Освітні програми та освітній процес факультету захисту рослин

 Ліцензований обсяг прийому на ОП, підготовку за якими здійснюють
на факультеті
захисту рослин
 

Освітній
ступінь

Спеціальність

Ліцензований обсяг прийому, осіб

денна форма

заочна форма

усього

Бакалавр

091 «Біологія»

15

5

20

Бакалавр

101 «Екологія»

35

15

50

Бакалавр

162 «Біотехнології та біоінженерія»

35

15

50

Бакалавр

202 «Захист і карантин рослин»

100

25

125

Магістр

101 «Екологія»

15

10

25

Магістр

202 «Захист і карантин рослин»

45

30

75

 

ОПП «Захист рослин»

30

35

65

 

ОПП «Карантин рослин»

10

 

10

 

Перелік ОП, підготовку за якими здійснюють на факультеті захисту рослин

Освітній
ступінь

Спеціальність

Освітня
програма

Навчальний план

Рецензії стейкхолдерів

Бакалавр

101 «Екологія»

 

 

 

Бакалавр

162 «Біотехнології та біоінженерія»

 

 

 

Бакалавр

202 «Захист і карантин рослин»

 

 

 

Магістр

101 «Екологія»

 

 

 

Магістр

202 «Захист і карантин рослин»

 

 

 

 

ОПП «Захист рослин»

 

 

 

 

ОПП «Карантин рослин»

 

 

 

 

 

Перелік освітніх компонентів (ОК) освітніх програм (ОП), підготовку за якими здійснюють на факультеті 

ОПП «Екологія», ОС «Бакалавр»

Пор. №

Компоненти

освітньо-професійної
програми

Кількість кредитів ЄКТС

Навчально-методичне забезпечення

Обов’язкові компоненти ОПП

Цикл загальної підготовки

1

Історія України та української культури

4

 

2

Філософія

4

 

3

Іноземна мова

5

 

4

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

 

Цикл професійної підготовки

5

Вища математика

6

 

6

Фізика

4

 

7

Гідрологія

3

 

8

Метеорологія та кліматологія

3

 

9

Інформатика та системотологія

3

 

10

Грунтознавство

4

 

11

Хімія з основами біогеохімії

6

 

12

Вступ до фаху

3

 

13

Біологія*

10

 

14

Загальна екологія (та неоекологія)*

10

 

15

Ландшафтна екологія

4

 

16

Екологія людини

4

 

17

Моніторинг довкілля

9

 

18

Моделювання та прогнозування стану довкілля

6

 

19

Техноекологія

4

 

20

Урбоекологія

4

 

21

Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

4

 

22

Екологічна безпека

3

 

23

Екологічна експертиза

3

 

24

Природоохоронне законодавство та екологічне право

3,5

 

25

Організація та управління в природоохоронній діяльності

4

 

26

Економіка природокористування

4

 

27

БЖД та основи охорони праці

3

 

28

Агроекологія

4

 

29

Екологічна токсикологія

4

 

30

Утилізація і рекуперація відходів

3

 

31

Екобезпека продовольчої сировини і харчової продукції

3

 

32

Екологічні біотехнології

4

 

33

Екологія біологічних систем

4,5

 

34

Радіобіологія та радіоекологія

4

 

35

Зональне біорізноманіття*

5

 

36

Основи наукової діяльності в екології

4

 

37

Основи охорони праці

3

 

38

Заповідна справа

3

 

39

Екологічне землеробство

3

 

Вибіркові компоненти ОПП

1

Політологія

4

 

2

Соціальна екологія

4

 

3

Психологія

3

 

4

Правознавство

3

 

5

Проєктний менеджмент

3

 

6

Основи ГІС-технологій

3

 

7

Топографія з основами картографії

3

 

8

Експериментальні основи хімічних методів

4

 

9

Мікробіологія

4

 

10

Управління якістю с.-г. продукції

3

 

11

Міжнародна екологічна діяльність

3

 

12

Еколого-біологічне рослинництво

4

 

13

Охорона НС при застосуванні засобів захисту рослин

 

 

14

Охорона та захист природних ресурсів

3

 

15

Технології в тваринництві

3

 

16

Еколого-агрохімічна паспортизація територій і підприємств

3

 

17

Агрохімія

3

 

Переддипломна / виробнича
практика

7,5

 

Кваліфікаційна робота

 

 

Усього

240

 

 

ОПП «Біотехнології та біоінженерія», ОС «Бакалавр»

Пор. №

Компоненти

освітньо-професійної
програми

Кількість кредитів ЄКТС

Начально-методичне забезпечення

Обов’язкові компоненти ОПП

Цикл загальної підготовки

1

Історія України та української культури

4

 

2

Філософія

3

 

3

Іноземна мова

5

 

4

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

 

5

Політологія

3

 

Цикл професійної підготовки

6

Вища математика

4

 

7

Фізика

4

 

8

Загальна та неорганічна хімія

6

 

9

Органічна хімія

9

 

11

Аналітична хімія

5

 

12

Фізична та колоїдна хімія

4

 

13

Біохімія

6

 

14

Обчислювальна математика та програмування

4

 

15

Екологія

4

 

16

Інженерна та комп’ютерна графіка

3

 

17

Біологія клітини

5

 

18

Загальна мікробіологіята вірусологія

8

 

19

Загальна біотехнологія*

8

 

20

Генетика

5

 

21

Процеси, апарати та устаткування виробництва галузі

11

 

22

Нормативне забезпечення біотехнологічних процесів

5

 

23

Основи проектування біотехнологічних виробництв

4

 

2

Основи біорізноманіття*

4

 

25

Ботаніка*

6

 

26

Зоологія*

6

 

27

Вступ до фаху

3

 

28

БЖД та основи охорони праці

3

 

Вибіркові компоненти ОПП

1

Правознавство

3

 

2

Психологія

3

 

3

Фізіологія рослин

4

 

4

Імунітет рослин

4

 

5

Генетичні ресурси рослин

3

 

6

Екологічна біотехнологія

3

 

7

Основи наукових досліджень

4

 

 

 

ОПП «Захист і карантин рослин», ОС «Бакалавр»

Пор. №

Компоненти

освітньо-професійної
програми

Кількість кредитів ЄКТС

Начально-методичне забезпечення

Обов’язкові компоненти ОПП

Цикл загальної підготовки

1

Історія України та української культури

4

 

2

Філософія

4

 

3

Іноземна мова

5

 

4

Українська мова (фахове спрямуванням)

3

 

Цикл професійної підготовки

5

Батаніка*

6

 

6

Вища математика

3

 

7

Основи інформатики та обчислювальної техніки

3

 

8

Агрометеорологія

3

 

9

Загальна мікробіологія

3

 

10

Фізика

3

 

11

Хімія

6

 

12

Фізіологія з основами біохімії

4

 

13

Екологія

3

 

14

Генетика

3

 

15

Ґрунтознавство з основами геології

3

 

16

Агрохімія

3

 

17

Рослинництво з основами кормовиробництва

3

 

18

Селекція та насінництво

3

 

19

Економіка і підприємництво, менеджмент

3

 

20

Основи наукових досліджень у захисті рослин

3

 

21

Механізація, електрифікація та автоматизація с.-г. виробництва

4

 

22

Технологія, зберігання та переробки продукції рослинництва

3

 

23

Овочівництво

3

 

24

Плодівництво

3

 

25

БЖД та основи охорони праці

3

 

26

Загальна ентомологія*

10

 

27

Загальна фітопатологія*

10

 

28

Загальна мікологія

4

 

29

Основи карантину рослин

4

 

30

Родентологія

4

 

31

Сільськогосподарська ентомологія

10

 

32

Сільськогосподарська фітопатологія

10

 

33

Прогноз розвитку хвороб сільськогосподарських культур

3

 

34

Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур

3

 

35

Гербологія

3

 

36

Імунітет

3

 

37

Хімічний захист рослин (фітофармакологія) з основами агротоксикології

6

 

38

Агрозоологія*

6

 

Вибіркові компоненти ОПП

1

Економічна теорія

3

 

2

Правознавство

3

 

3

Соціологія

3

 

4

Психологія

3

 

5

Бухгалтерський облік

3

 

6

Експериментальні основи хімічних методів

3

 

7

Радіобіологія

3

 

8

Основи біотехнології

3

 

9

Біологічний захист рослин від шкідливих організмів

4

 

10

Кліщі, нематоди

4

 

11

Захист декоративних і квіткових рослин

3

 

12

Хвороби декоративних і квіткових рослин

3

 

13

Тваринництво

3

 

14

Стандартизація і управління якістю сільськогосподарською продукцією

3

 

15

Бджільництво

3

 

Усього

240

 

 

 

ОПП «Екологія», ОС «Магістр»

Пор. №

Компоненти

освітньо-професійної
програми

Кількість кредитів ЄКТС

Начально-методичне забезпечення

Обов’язкові компоненти ОПП

Цикл загальної підготовки

1

Педагогіка та психологія вищої школи, методика викладання у вищій школі

3

 

2

Методологія та організація наукових досліджень у захисті рослин

3

 

3

Іноземна мова за професійним спрямуванням

3

 

4

Охорона праці в галузі та цивільний захист

3

 

Цикл професійної підготовки

5

Управління та поводження з відходами

4

 

6

Стратегія сталого розвитку

4

 

7

Системний аналіз якості навколишнього середовища

6

 

8

Екологічний менеджмент

3

 

9

Геоінформаційні системи в екології

3

 

10

Екологія агропромислового комплексу

3,5

 

11

Технологія захисту довкілля

6

 

12

Екологічний контроль і безпека

3

 

Вибіркові компоненти ОПП

1

Філософія науки та інноваційного розвитку

3

 

2

Інтелектуальна власність, патентознавство, авторське право

4

 

3

Агробіоценологія

4

 

4

Карантинні організми

4

 

5

Екологія шкідливих організмів

4

 

6

Біотестування довкілля

4

 

Виробнича практика

12

 

Кваліфікаційна  робота

10,5

 

Усього

90

 

 

 

 

ОПП «Карантин рослин», ОС «Магістр»

Пор. №

Компоненти

освітньо-професійної
програми

Кількість кредитів ЄКТС

Начально-методичне забезпечення

Обов’язкові компоненти ОПП

Цикл загальної підготовки

1

Ділова іноземна мова

3

 

2

Методологія та організація наукових досліджень у захисті рослин

3

 

Цикл професійної підготовки

3

Інвазійні чужирідні види флори і фауни України

4

 

4

Карантинні шкідливі організми

9

 

5

Знезараження об’єктів регулювання

4

 

6

Аналіз фітосанітарного ризику

4

 

7

Зовнішній та внутрішній карантин рослин

4

 

8

Інтегрований захист рослин

7,5

 

Вибіркові компоненти ОПП

1

Філософія науки та інноваційного розвитку

3

 

2

Охорона праці в карантині рослин

3

 

3

Основи агробізнесу та підприємництва

3

 

4

Адвентивні шкідливі організми

5

 

5

Шкідливі організми інтродукованих рослин

3

 

6

Карантин рослин лісових культур

3

 

7

Географія карантинних організмів

3

 

Виробнича практика

12

 

Дипломна  робота

12

 

Усього

90

 

 

 

ОПП «Захист рослин», ОС «Магістр»

Пор. №

Компоненти

освітньо-професійної
програми

Кількість кредитів ЄКТС

Начально-методичне забезпечення

Обов’язкові компоненти ОПП

Цикл загальної підготовки

1

Ділова іноземна мова

3

 

2

Логістика і комунікації у захисті рослин

3

 

3

Методологія та організація наукових досліджень у захисті рослин

3,5

 

Цикл професійної підготовки

4

Управління чисельністю бур’янів  в агроценозах

3,5

 

5

Комплексні системи захисту с.-г. культур від хвороб

4

 

6

Управління чисельністю комах-фітофагів

4

 

7

Охорона праці в захисті рослин

3

 

8

Цивільний захист

3

 

9

Фізіологічні зміни в живих організмах при застосуванні пестицидів (токсикологія пестицидів)

4

 

 

Карантинні організми з основами експертизи підкаранинних матеріалів

4

 

10

Технологія розведення і використання організмів у біологічному захисті рослин

5

 

11

Епіфітотіологія

3,5

 

12

Патологія насіння с.-г. культур

3

 

13

Стандартизація і правознавство у захисті рослин

3

 

Вибіркові компоненти ОПП

1

Філософія науки та інноваційного розвитку

3,5

 

2

Фізіологія стресу і адаптації рослин

4

 

3

Бізнес-планування технологічних процесів у рослинництві

3

 

4

Екологія патогенів рослин

3

 

5

Діагностика хвороб рослин

3,5

 

6

Мікологічні і фізіологічні методи експериментальних досліджень

3

 

7

Ентомологічні методи експериментальних досліджень

3

 

8

Технічна ентомологія

3,5

 

9

Екологія комах

3

 

Виробнича практика

9

 

Дипломна  робота

9,5

 

Усього

90

 

 Оновлено: 17-05-2021, 11:45 / Переглядів: 257
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок