Освітній процес кафедри фінансів

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ТА СИЛАБУСИ КУРСІВ

п/п

Дисципліна

Спеціальність

Робоча програма навчальної дисципліни

 

ОС «Молодший бакалавр»

1

Податкова система

071  «Облік і оподаткування»

 

2

Фінанси

 

3

Гроші і кредит

 

4

Фінанси підприємств

 

 


5

Фінанси

051  «Економіка»

 

6

Гроші і кредит

 

7

Податкова система

 

 

ОС «Бакалавр»

8

Фінанси

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

9

Гроші і кредит

 

10

Місцеві фінанси

 

11

Страхування

 

12

Банківська система

 

13

Податкова система

 

14

Соціальне страхування

 

15

Страхові послуги

 

16

Фінанси підприємств

 

17

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

 

18

Бюджетування суб’єктів господарювання

 

19

Бюджетна система

 

20

Фінансовий ринок

 

21

Гроші і кредит

071  «Облік і оподаткування»

 

 

22

Фінанси аграрних підприємств

 

23

Податки АПК

 

24

Фінанси

 

25

Банківські операції

 

26

Фінансовий менеджмент

 

27

Гроші та кредит

073 «Менеджмент»

281 «Публічне управління та адміністрування» 

051 «Економіка» 

075 «Маркетинг»

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

28

Фінанси

 

29

Страхування

242 «Туризм»

073 «Менеджмент»

 

30

Грошово-кредитна політика

281 «Публічне управління та адміністрування» 

 

31

Фінансово-економічна діяльність

193  «Геодезія та землеустрій»

 

ОС «Магістр»

32

Фінансовий менеджмент

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

33

Методологія наукових досліджень

 

34

Страховий менеджмент

 

35

Управління фінансовою санацією

 

36

Оподаткування суб’єктів господарювання

 

 


 

37

Податковий менеджмент

 

38

Кредитний менеджмент

 

39

Ринок фінансових послуг

 

40

Фінансовий ринок у малому бізнесі

 

 

 

41

Фінансовий менеджмент

075 «Маркетинг»

 

42

Податковий менеджмент (Публічні фінанси)

281 «Публічне управління та адміністрування» 

 

 

 

 

 

ОС «Доктор філософії»

43

Економічний механізм АПК

051  «Економіка»

 

44

Теорія та методологія сталого розвитку аграрного сектора

 

 

Тематика кваліфікаційних робіт

 1. Фінансове регулювання d сільськогосподарських підприємствах.
 2. Державне фінансування аграрного сектора економіки.
 3. Організація фінансової діяльності аграрного підприємства та напрями її вдосконалення.
 4. Організація готівкового грошового обігу та напрями її вдосконалення.
 5. Організація безготівкового грошового обороту і шляхи її вдосконалення.
 6. Організація розрахунків з постачальниками і підрядниками та напрями її вдосконалення.
 7. Організація розрахунків з покупцями і замовниками та напрями її вдосконалення.
 8. Організація грошових розрахунків підприємства.
 9. Грошові надходження підприємств і шляхи їх збільшення.
 10. Управління грошовими потоками підприємства та їх оптимізація.
 11. Організація зберігання та використання грошових засобів
 12. Власний капітал підприємства і джерела його формування.
 13. Формування оборотних коштів і шляхи підвищення ефективності їх використання.
 14. Нормування оборотних коштів на аграрних підприємствах і напрями його вдосконалення.
 15. Фінансування оборотних активів підприємства і підвищення ефективності їх використання.
 16. Визначення потреби підприємства в оборотних коштах і оптимізація їх складу.
 17. Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства.
 18. Управління оборотними активами в запасах підприємства.
 19. Управління оборотними активами підприємства і напрями його вдосконалення.
 20. Формування оборотних активів підприємств і джерела їх фінансування
 21. Оборотний капітал підприємства : управління та методи оптимізації
 22. Ефективність управління дебіторською заборгованістю на підприємстві.
 23. Формування та ефективність використання основних засобів.
 24. Амортизаційна політика і проблеми відновлення основних засобів сільськогосподарського підприємства.
 25. Вартість і структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації.
 26. Управління необоротними активами підприємства і напрями його вдосконалення.
 27. Лізинговий кредит як джерело фінансування основних засобів сільськогосподарського підприємства.
 28. Лізинг та його роль у формуванні основних фондів підприємства.
 29. Управління активами підприємства і напрями їх оптимізації.
 30. Формування витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції.
 31. Формування та шляхи підвищення доходів аграрного підприємства
 32. Формування фінансових ресурсів підприємств і підвищення ефективності їх використання.
 33. Формування і розподіл прибутку підприємства.
 34. Формування прибутку та шляхи підвищення прибутковості сільськогосподарського підприємства.
 1. Рентабельність підприємства та шляхи її підвищення.
 2. Формування і використання фінансових результатів діяльності та шляхи їх удосконалення
 3. Формування, розподіл і оцінювання фінансових результатів підприємства
 4. Управління процесами розподілу та використання прибутку підприємства
 5. Управління прибутком від операційної діяльності підприємства.
 6. Оподаткування підприємства та його оптимізація.
 7. Організація непрямого оподаткування підприємств і шляхи її вдосконалення.
 8. Сучасний стан і напрями вдосконалення прямого оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. 
 9. Вдосконалення організації податкового менеджменту сільськогосподарських підприємств.
 1. Механізм оподаткування доданої вартості в Україні
 2. Оцінювання фінансового стану підприємства.
 3. Регулювання фінансової стійкості сільськогосподарського підприємства.
 4. Оцінка та шляхи підвищення фінансової стійкості підприємства.
 5. Оцінка платоспроможності сільськогосподарських підприємств і шляхи її вдосконалення
 6. Фінансова санація сільськогосподарського підприємства.
 7. Фінансова санація і банкрутство підприємств.
 8. Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств і заходи щодо його запобігання.
 9. Управління поновленням платоспроможності боржника.
 10. Механізм антикризового фінансового управління діяльності підприємством.
 11. Антикризове фінансове управління підприємством.
 12. Організація антикризового менеджменту на підприємствах.
 13. Організація короткострокового банківського кредитування під оборотні кошти і шляхи її вдосконалення.
 14. Шляхи залучення позикового капіталу та управління боргами підприємства.
 15. Управління позичковим капіталом підприємства.
 16. Формування кредитного рейтингу підприємства і напрями його підвищення
 17. Організація довгострокового банківського кредитування.
 18. Банківське кредитування підприємств і напрями його вдосконалення.
 19. Оцінка кредитоспроможності підприємства з урахуванням галузевих особливостей.
 20. Удосконалення методів оцінки кредитоспроможності суб’єкта господарювання.
 21. Організація банківських операцій у обслуговування аграрних підприємств.
 22. Управління залученням банківських кредитів для фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств.
 23. Управління кредитними ризиками суб’єкта господарювання.
 24. Управління кредитоспроможністю підприємства.
 25. Управління позиковим капіталом підприємства.
 26. Організація фінансових взаємовідносин підприємства з кредитно-фінансовими інститутами.
 27. Організація залучення капіталу на підприємстві і напрями її вдосконалення.
 28. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування і напрями його вдосконалення.
 29. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування і шляхи його вдосконалення.
 30. Особливості страхування сільськогосподарських підприємств.
 31. Фінансово-економічні та соціально-демографічні основи вдосконалення системи державного пенсійного страхування.
 32. Фінансові ризики та організація страхового захисту сільськогосподарського виробництва.
 33. Інвестиційна діяльність аграрних підприємств і напрями її вдосконалення.
 34. Управління інвестиціями підприємства.
 35. Фінансове забезпечення інвестиційного розвитку сільськогосподарського підприємства.
 36. Фінансове планування і прогнозування на підприємстві та його вдосконалення.
 37. Бюджетування як сучасна технологія фінансового планування на підприємстві.
 38. Упровадження системи бюджетування на підприємстві та прогнозування його грошових потоків
 39. Фінансове планування та його роль в управлінні підприємством.
 40. Бюджетування на сільськогосподарських підприємствах і напрями його вдосконалення.
 41. Призначення і технології контролінгу в системі фінансового управління підприємством.

   Підготовка та захист кваліфікаційних робіт на кафедрі фінансів здійснюється  відповідно до методичних рекомендацій, виданих викладачами кафедри за редакцією завідувача кафедри, доктора економічних наук, професора О.В. Олійника (Методичні рекомендації до виконання та захисту дипломних робіт для здобувачів ОР магістр за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 2018).

  

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ

 

  Виробнича практика є невід’ємною складовою підготовки здобувачів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Кафедра фінансів організовує і проводить виробничі практики з фінансів підприємств для бакалаврів та з фінансового і податкового менеджменту для магістрів.

  Практична підготовка здобувачів з дисциплін, закріплених за кафедрою, відбувається шляхом проходження ними виробничої практики на підприємствах, в установах та організаціях або їх структурних підрозділах згідно з укладеними договорами. Базами виробничої практики для здобувачів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» є:

 1. Державне підприємство «Дослідне господарство «Кутузівка» Інституту сільського господарства Північного сходу Національної академії аграрних наук України Харківського району Харківської області.
 2. Державне підприємство «Вовчанське лісове господарство» Вовчанського району Харківської області.
 3. ТОВ «Агрозахист Донбас» Києво-Святошинського району Київської області.
 4. СТОВ «Агрофірма ім. Т.Г. Шевченка» Вовчанського району Харківської області.
 5. ТОВ «Агрофірма «Подолівська» Барвінківського району Харківської області.
 6. ТОВ «Електропривод» (м. Запоріжжя).
 7. ТОВ «Хімагромаркетинг» (м. Київ).
 8. ПрАТ «Екопрод» Волноваського району Донецької області.
 9. ТОВ «Гусарівське» Балаклійського району Харківської області.
 10. Державне підприємство «Дослідне господарство «Елітне» Інституту рослинництва Національної академії аграрних наук України» Харківського району Харківської області.
 11. Селянське (фермерське) господарство «Моноліт» Борівського району Харківської області.
 12. ТОВ «Агрофірма «Зоря» Чугуївського району Харківської області.
 13. ТОВ «Агрофірма «Чугуївська» Чугуївського району Харківської області.

  Вибір об’єктів для проходження практики здійснюється за бажанням здобувачів за відповідними запитами базових підприємств.

Основними завданнями виробничої практики є розширення теоретичних знань та набуття практичних навичок щодо питань організації фінансової роботи, фінансового та податкового менеджменту на підприємствах і в банківських установах.

  Під час проходження практики здобувачі отримують консультації від керівників, переважно в телефонному режимі та через інтернет.

  За відгуками практикантів, виробнича практика допомагає їм глибше ознайомитися з організацією фінансової діяльності, порядком адміністрування податків у сучасних умовах  господарювання.

  На кафедрі проходять конференції з підбиття підсумків проходження практики. За результатами захисту звітів визначають кращі, які подають на університетський конкурс звітів про проходження виробничої практики.Оновлено: 21-04-2021, 09:33 / Переглядів: 286
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок