Остапенко Роман Миколайович

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: 

Посада: доцент

Дисертація:

   Остапенко Р.М. Організаційно-економічне забезпечення функціонування товариств з обмеженою відповідальністю в сільському господарстві [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами / Роман Миколайович Остапенко. – Харків : ХНАУ, 2009. – 199 с.Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки

 1. Економіко–математичне моделювання: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм навчання з напряму підготовки «Облік і аудит». / уклад. Р.M. Остапенко. – Х., 2012. – 32 с.
 2. Економіко–математичне моделювання: тематика наук. дослід.  завдань і метод.  вказівки щодо їх виконання / уклаж. Р.М. Остапенко. – Х.: ХНАУ, 2012. – 20с.
 3. Фінансова статистика: завдання для практ. занять та сам ост. роботи для студентів денної форми навчання з напряму підготовки 0305 «Економіка та підприємництво» та 6.030508 – «Фінанси і кредит» / уклад. Р.М. Остапенко. – Х.: ХНАУ, 2014. – 40 с.
 4. Остапенко Р.М.  Економетрія: навч. метод. посібник / А.І. Александрова, Р.М. Остапенко. – Х.:ХНАУ, 2014. – 68 с.

Статті

 1. Остапенко Р.М. Економічні проблеми організаційного розвитку с.–г. підприємств / Р.М. Остапенко // Вісн. ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнології. – Львів, 2011. – Т. 12 №1(43). – С. 433–438.
 2. Остапенко Р.М. Аналіз діяльності господарських товариств / Р.М. Остапенко // Зб. ЛНАУ. – Луганськ, 2011. – №12. – С. 276–278.
 3. Остапенко Р.М.  Організаційно–економічне забезпечення розвитку товариств з обмеженою відповідальністю / Р.М. Остапенко// Наук. вісн. ЛНУВМіБ ім. Гжицького. Серія «Економічні науки». –Льві, 2011. – Т.13 №1 (4), ч. 2. – С. 137–142.
 4. Остапенко Р.М. Стратегія організаційного розвитку сільськогосподарських підприємств / Р.М. Остапенко // Зб.наук. праць ТДАУ Серія «Економічні науки». – Мелітополь, 2012. – №2(18).  – С. 279–286.
 5. Остапенко Р.М. Механізми регулювання економічної безпеки підприємства. / Р.М.Остапенко, Н.В. Більо// Наук. Вісн. ЛНУВМіБ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2012. – Т. 14, №4(54). – С. 407–412.
 6. Остапенко Р.М. Стратегічний аналіз діяльності господарських товариств / Р.М.Остапенко // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Терноп. нац. економічний ун-т; редкол.: С.І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Економічна думка, 2012. – Вип. 10. – Ч. 4. – С. 276-278.
 7. Остапенко Р.М. Теоретичні питання моделювання економічних систем / Р.М. Остапенко // Уч. Зап. Таврич. Нац.. ун-та им. В.И. Вернадского. Серия «Экономика и управление». Т. 32 (55). № 3. – Симферополь, 2014. – С. 14–22.
 8. Остапенко Р.М. Імітаційне моделювання економічних процесів / Р.М. Остапенко // Вісн. Донецького нац. ун-ту. – Серія В. «Економіка і право». – Донецьк, 2014. – № 1–Т.1. – С. 27–36.

 Оновлено: 6-11-2019, 08:19 / Переглядів: 3 675
 

Авторизація