Факультет агрохімії та ґрунтознавства (обєднано з Агрономічним факультетом) наказ №319

На підставі рішення Вченої ради університету від 30 червня 2016 року, протокол №2 та наказу ректора універстету від 01 липня 2016 року №319 до Агрономічного факультету приєднано факультет Агрохімії та ґрунтознавства.

Intercom (ред. 11-07-2016)

   

Підготовка фахівців проходить за двома напрямами

   Напрям підготовки 6.090101 «Агрономія»

   освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» кваліфікації 3212 «Технолог із агрономії», освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.09010102 «Агрохімія і ґрунтознавство» кваліфікації 2213.2 «Дослідник із агрохімії та ґрунтознавства», а також спеціальності 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів» кваліфікації 2213.2 «Ґрунтознавець».

   Форми навчання: денна і заочна.

Кафедри, що здійснюють випуск:

Основні навчальні дисципліни
природничо-наукової та професійної підготовки: 

   геологія з основами мінералогії, мікробіологія ґрунтів, загальне ґрунтознавство, часткове ґрунтознавство, картографування ґрунтів, екологічне ґрунтознавство, ґрунти світу, охорона ґрунтів, фізико-хімічні методи досліджень, агрохімія, система застосування добрив, програмування врожайності, методика агрохімічних досліджень, еколого-агрохімічна паспортизація земель, бонітування ґрунтів, оцінка якості ґрунтів, агроекологія, екологічна експертиза, загальне землеробство, технологія раціонального землекористування. 

   Студенти проходять виробничу практику

   на кафедрах університету, в Інституті природничих наук Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ), ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» НААН України, Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН України, УкрНДІ овочівництва і баштанництва НААН України, УкрНДІЛГА імені Г.М. Висоцького, в Українському природному степовому заповіднику (відділення «Михайлівська цілина», «Хомутовський степ», «Кам’яні могили»), Біосферному заповіднику «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна НААН, на овочевих фабриках, у Державній установі «Державний науково-технологічний центр охорони родючості ґрунтів» – «Центрдержродючість», ТОВ «Сингента», у передових господарствах Харківської, Дніпропетровської та інших областей (АТЗТ «Агро-Союз», «Сади України»), а також на сільськогосподарських підприємствах Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Волинської областей.

Можливості працевлаштування

   Наші випускники можуть працевлаштовуватись у науково-дослідних установах на посадах наукових співробітників; у системі обласних філій Державної установи «Державний науково-технологічний центр охорони родючості ґрунтів» – «Центрдержродючість», служби охорони ґрунтів на посадах інженерів-ґрунтознавців; у банківських сферах на посадах експертів з оцінки ґрунтів; у системі карантинних служб і митного контролю України на посадах, пов'язаних з оцінкою якості ґрунтів та екологічного стану довкілля; у комерційних і державних установах, що виготовляють і реалізують хімічні засоби (добрива, засоби захисту рослин) на посадах менеджерів; в екологічних інспекціях, в органах внутрішніх справ, у сфері криміналістики, системі служби охорони ґрунтів, в інспекції раціонального використання й охорони земель на посадах з контролю екологічного стану довкілля, з оцінкою якості ґрунтів; на будь-якому сільськогосподарському підприємстві на посадах агронома, агронома-хіміка.

 

Напрям підгоровки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

   освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» кваліфікації 3419 «Організатор природокористування».

   Форми навчання: денна.

   Кафедри, що здійснюють випуск:

Основні навчальні дисципліни природничо-наукової
та професійної підготовки

 

біологія, геологія з основами геоморфології, мікробіологія ґрунтів, загальна екологія, хімія з основами біогеохімії, ґрунтознавство, метеорологія і кліматологія, заповідна справа, ландшафтна екологія, урбоекологія, екологічна безпека, екологія людини, моніторинг навколишнього середовища, екологічне право, нормування антропогенного навантаження на природне середовище, екологія міських систем, моделювання і прогнозування стану довкілля, організація управління в екологічній діяльності, екологія рослин, екологія мікроорганізмів, утилізація і рекуперація відходів, еколого-генетичне ґрунтознавство, картографія ґрунтів, екологічні основи застосування добрив, екологічні біотехнології, екологічна паспортизація територій, екологічна експертиза, екологічне землеробство, технологія раціонального землекористування, дистанційне зондування ґрунтового покриву, екобезпека продовольчої сировини і харчових продуктів.


[spoiler=Студенти проходять виробничу практику]

на кафедрах університету, в Українському науково-дослідному інституті проблем землеустрою, лісового господарства, екології і права, Державному управлінні екології та природних ресурсів у Харківській області, Українському науково-дослідному інституті екологічних проблем, у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка, ННЦ «ІҐА ім. О.Н. Соколовського», Державній установі «Державний науково-технологічний центр охорони родючості ґрунтів» – «Центрдержродючість», Інституті природничих наук Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, Біосферному заповіднику «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна НААН, ТОВ «Сингента», підприємстві КП ПТВ «Вода», Українському природно-степовому заповіднику відділення «Михайлівська цілина», «Хомутовський степ», «Кам’яні могили», на базі комплексу біологічної очистки «Безлюдівський», навчального лісгоспу «Скрипаї», а також на сільськогосподарських підприємствах Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Волинської областей.

  

Навчальна практика з геології на базі навчального лісгоспу «Скрипаї» у студентів екологів 1 курсу

Навчальна практика з біології. Екскурсія зі студентами 1 курсу до екопарку (м. Харків)Дослідження функціонування мурашника студентами-екологами 2 курсу під час навчальної практики із загальної екології

5 червня 2014 року студенти-екологи 3 курсу взяли участь у заході

«Всесвітній день охорони навколишнього середовища»,
який традиційно проводить компані
я«САН ІнБев Україна»


 

У рамках практичного заняття з дисципліни «Урбоекологія» студенти-екологи 4 курсу провели ознайомчу екскурсію на комплекс біологічної очистки «Безлюдівський»

 [/spoiler]


Можливості працевлаштування

   Випускники можуть працевлаштовуватись у науково-дослідних установах на посадах наукових співробітників; у системі обласних філій Державної установи «Державний науково-технологічний центр охорони родючості ґрунтів» – «Центрдержродючість», службі охорони ґрунтів на посадах інженерів-екологів; у системі карантинних служб і митного контролю України, на посадах, пов’язаних з оцінкою екологічного стану довкілля; у комерційних і державних установах, що виготовляють і реалізують хімічні засоби (добрива, засоби захисту рослин) на посадах менеджерів; в екологічних інспекціях, в органах внутрішніх справ, у сфері криміналістики, системі служби охорони ґрунтів, в інспекції раціонального використання й охорони земель на посадах з контролю екологічного стану довкілля; на будь-якому сільськогосподарському підприємстві.

 

[spoiler=Здобутки науковців, співробітників і студентів]

Науково-дослідна робота і наукові школи

 

До найбільш значних наукових досягнень факультету за роки існування належать:

 • розробка глибинної концепції засолення ґрунтів (Соколовський О.Н., Гринь Г.С., Яровенко А.Ф.);
 • проведення великомасштабної ґрунтової зйомки України (керівники – Соколовський О.Н., Гринь Г.С., Грінченко О.М., Можейко О.М., Кисіль В.Д., Яровенко А.Ф.);
 • розробка теорії галогенезу лесів і ґрунтів (Гринь Г.С.), їх кріогенезу (Киреєв О.О.), гіпсування солонців і внесення дефекату (Грінченко О.М., Можейко О.М., Литовченко М.С., Пелипець В.О.);
 • вивчення культурного ґрунтотворного процесу (Грінченко О.М., Муха В.Д.);
 • розробка колоїдно-хімічної теорії гумусоутворення (Лактіонов М.І., Дегтярьов В.В., Крохін С.В., Чекар О.Ю.);
 • розробка теорії еволюції ґрунтів України (Тихоненко Д.Г., Горін М.О., Новосад К.Б., Тіщенко В.С., Гавва Д.В.);
 • розробка заходів для підвищення родючості ґрунтів Полісся (Грінченко О.М., Тихоненко Д.Г., Величко Л.Л., Щуковський М.А.) та заплавних ґрунтів (Горін М.О., Казюта О.М.);
 • розробка заходів для охорони ґрунтів від водної ерозії, ґрунтово-екологічного районування та картографія ерозійно-небезпечних регіонів України (Булигін С.Ю.);
 • розробка засобів підвищення ефективності добрив та використання поживних речовин ґрунту (Кулєшов М.М., Сирий М.М., Ольховський Г.Ф., Залізовський В.С., Садовий С.О., Клочко М.К.);
 • розробка системи землеробства в лівобережній частині Лісостепу (Будьонний Ю.В., Заєць О.М., Кудря С.І. , Шевченко М.В., Синявін В.Д.). 

   Факультет співпрацює з ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» НААН, який було створено на базі факультету у 1956 р.

   Близько 40 випускників факультету стали докторами сільськогосподарських наук, понад 120 – кандидатами наук, 20 випускників-іноземців – докторами філософії. 

   Плідною є видавнича діяльність факультету. За останні роки видано: понад 15 підручників, 30 навчальних посібників, більше 20 монографій, більше 300 методичних розробок, а також численні наукові публікації співробітників факультету. З 1997 р. на факультеті видається «Вісник ХНАУ. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів».[/spoiler]


 Міжнародні зв’язки

Факультет підтримує тісні зв’язки із закордонними науковими закладами: 

 • МДУ імені М.В. Ломоносова, СГА ім. К.А. Тімірязєва (м. Москва, Росія);
 • Санкт-Петербурзьким агроуніверситетом (Росія);
 • Вармінсько-Мазурським університетом (м. Ольштин);
 • Вашингтонським державним університетом (США);
 • Пекінським агроуніверситетом і Північнокитайським сільськогосподарським інститутом у Харбіні (Китай);
 • Інститутом фуражних культур (м. Плевен, Болгарія). 

Науково-дослідна робота студентів

   Високий рівень характеризує науково-дослідну роботу студентів факультету. 

   На кожній із кафедр факультету працюють наукові студентські гуртки, які нараховують у своєму складі 20-30 студентів. Щороку восени та навесні проходять наукові конференції студентів з виданням збірника студентських наукових праць. Студенти факультету постійно беруть участь у предметних олімпіадах і конкурсах на рівні університету, області, регіону, держави і неодноразово ставали їх переможцями та призерами.

Культурно-масова, спортивна робота та дозвілля студентів

   Щомісяця в академічних групах проводяться збори або інші заходи виховного чи культурно-масового спрямування, на яких розглядаються різні питання студентського життя, а на першому та другому курсах щотижня проводяться певні заходи під час виховної години.

   Постійно працює студентський колектив художньої самодіяльності. На факультеті працює об’єднана студентська рада, яка проводить тематичні вечори студентів. Найчастіше ці заходи присвячено знаменним датам у житті держави та суспільства. Це традиційне студентське свято «Посвячення у студенти», що проводиться в актовій залі університету; вечори та концерти, присвячені Міжнародному дню студента, Дню захисника Вітчизни, Міжнародному жіночому дню 8 Березня тощо.

   Студентською організацією обладнано фотостенди, що відтворюють основні заходи дозвілля та культурного життя студентів факультету.   Крім того, студенти факультету беруть участь у всіх заходах загальноуніверситетського рівня. Цікавим і насиченим є спортивне життя факультету. Студенти є активними учасниками  всіх спортивних змагань університету, району та області. На факультеті є збірні команди перших курсів із баскетболу, волейболу, футболу та гирьового спорту. Представники факультету – члени збірних команд університету з різних видів спорту, у складі яких неодноразово посідали призові місця.
[/spoiler]Оновлено: 16-03-2012, 09:46 / Переглядів: 9 065
 

Авторизація