Пахуча Еліна Вікторівна

Пахуча Еліна Вікторівна

Науковий ступінь:кандидат економічних наук

Посада: доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar

 

Досвід науково-педагогічної роботи: 5,5 роки

 

Наукові інтереси: Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств в умовах євроінтеграції.

 

Дисципліни, що викладає: «Соціальна відповідальність», «Економіка і підприємництво, менеджмент», «Економіка праці та соціально-трудові відносини».

 

Додаткова інформація у 2010 р. закінчила Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва за спеціальністю «Менеджмент організацій», отримала диплом магістра з менеджменту. У 2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Підвищення сталості виробництва продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах». Загальна кількість публікацій становить 56 праць.

 

Підвищення кваліфікації:

2015 р. – Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, тема: «Педагогіка і психологія вищої школи».

2017 р. – Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка за напрямом «Міжнародні економічні відносини».

Громадські обов’язки: відповідальна за профорієнтаційну роботу кафедри та роботу студентського наукового гуртка на кафедрі.

Електронна адреса: ellinapakhucha@gmail.com

Публікації:

 

Монографії

 1. Шевченко Е.В. Шляхи досягнення сталого виробництва продукції рослинництва в провідних країнах світу / Е.В. Шевченко // Стан та передумови стійкого розвитку аграрного сектору в умовах трасформаційних процесів у світовій економіці: колективна монографія / під ред. Ю.О.Нестерчук – Умань: Видавець «Сочінський», 2013. –  Ч. 1. – С. 267-272.
 2. Олійник Т. І. Сталість виробництва продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах: монографія / Т. І. Олійник, Е. В. Шевченко. – Х. : ВАТ «Майдан», 2015. – 345 с.

 

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Шевченко Е.В. Ефективне використання ресурсів підприємства та його вплив на стале виробництво продукції рослинництва / Е.В. Шевченко// Вісник ХНАУ. Серія „ Економічні науки”. – 2013. – № 8. – С. 283-287.
 2. Шевченко Е.В. Оцінка рівня впливу природно-кліматичних умов на сталість виробництва соняшнику / Е.В. Шевченко// Вісник ХНАУ. Серія „Економічні науки”. – 2013. – № 6. – С. 224-230.
 3. Шевченко Е.В. Соціальна складова сталості виробництва продукції рослинництва [Електронний ресурс] / Е.В. Шевченко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 5. – С. 224-230. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-5-2015.
 4. ПахучаЕ.В Проблеми формування соціальної відповідальності бізнесу / Е.В Пахуча // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – 2016.  – Вип. 8, Ч. 2. – С. 46–50.
 5. ПахучаЕ. Сутність категорії «соціальна відповідальність» у контексті трансформації аграрного сектора [Електронний ресурс] / Е. Пахуча // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. – 2016. –Vol.  – No. 3. – Pp. 118–128. – Mode of access : www.are-journal.com.
 6. Пахуча Е. В. Сучасний стан ринку праці в аграрному секторі економіки / Е. В. Пахуча // Вісник Одеського національного університету. – Серія «Економіка». – Том 21, Вип. 9 (51) – С. 88-92.
 7. ПахучаЕ. В Вплив погодних факторів на формування врожаю та сталості виробництва озимої пшениці / Е. В. Пахуча // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 4. –  С. 501–
 8. Пахуча Е. В. Вплив виробничих витрат на урожайність ярого ячменю та резерви їх зниження / Е. В. Пахуча// Агросвіт. – 2017 (перебуває у друці).

 

Статті в інших виданнях, матеріали й тези конференцій

 1. Шевченко Е.В. Вплив ресурсозабезпеченості підприємства на сталість виробництва продукції рослинництва / Е.В. Шевченко // Вісник ХДУ. Серія «Економічні науки». – 2013. – № 2. – С. 72–75.
 2. Шевченко Е. В. Залежність сталості виробництва і урожайність  озимої пшениці від кліматичних умов у сільськогосподарських підприємствах Харківської області / Е. В. Шевченко // Вісник ОНУ. Серія «Економіка». – 2013. – Т. 18, Вип. 1. – С. 154–159.
 3. ШевченкоЭ. В. Факторы повышения устойчивого производства продукции растениеводства / Э. В. Шевченко // Молодой ученый. – – №5 (64).– С. 338–342.
 4. Шевченко Э. В. Экономический анализ устойчивости производства в сельскохозяйственных предприятиях Харьковской области / Э. В. Шевченко // Coциальнo-экoнoмичecкoe oбecпeчeниe развития xoзяйcтвeнныx фoрмирoваний: сб. научныx трудoв. – 2015. – Вып. 6. – С. 130–
 5. Пахуча Е.  В. Продуктивність праці в сільськогосподарських підприємствах Харківської області / Е. В. Пахуча // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. – 2015. –Vol. – No. 2. – Pp. 76–84. – Mode of access : www.are-journal.com.
 6. Шевченко Е. В. Інноваційний напрямок досягнення сталого виробництва продукції рослинництва / Е. В. Шевченко // Сучасні проблеми інвестиційної діяльності в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 січня 2013 р. – Ч. 1. – Київ: ГО «Київський науковий центр», 2013. – С. 121–123.
 7. Шевченко Е. В. Стале виробництво продукції рослинництва та безпека агропродовольчої сфери України / Е.В. Шевченко // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 10–14 січня 2013 р. – Ч. 2. – Х. : ХНАУ, 2013. – С. 424–426.
 8. Шевченко Е. В. Сталість виробництва продукції рослинництва в різних за розміром сільськогосподарських підприємствах / Е. В. Шевченко // Актуальні проблеми розвитку суб’єктів господарювання в умовах інформатизації та глобалізації економіки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 16-17 квітня 2013 р. / Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. – Тернопіль, 2013. – С. 80-81.
 9. Шевченко Е. В. Роль інновацій у забезпеченні сталості виробництва продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах підприємствах / Е. В. Шевченко // Науково-методологічні основи підвищення економічної ефективності, інноваційного розвитку та менеджменту аграрного виробництва: матеріали Міжнародної науково–практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 24-25 квітня 2013 р. / Харк. нац. аграр. ун-т. В. В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2013. – С.308-310.
 10. Пахуча Е. В. Устойчивость производства продукции растениеводства в сельскохозяйственных предприятиях Украины / Е. В. Пахуча // Современная инновационная экономика: анализ проблем и стратегия развития: материалы ІІ междунар. науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола, 2013. – С. 11-15
 11. Шевченко Е. В. Сталість виробництва цукрового буряку в сільськогосподарських підприємствах / Е. В. Шевченко // Матеріали Міжнародної науково–практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 22-25 січня 2014 р. / Харк. нац. аграр. ун-т. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2014. – С. 211-213.
 12. Пахуча Е. В. Фактори підвищення продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах України/ Е. В. Пахуча // Міжнародна практика соціально-економічного розвитку країни: проблеми та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених, 18-19 грудня 2015р. – Ч. 1 – Київ: «Нова Економіка», 2015.– С. 91-93.
 13. Пахуча Е. В. Економічна ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств регіону / Е. В. Пахуча // Міжнародна науково-практична конференція: економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації, 29 січня 2016р. – Клайпед, «Baltija Publishing».– Р. 133-136.
 14. Пахуча Е. В. Ефективна інноваційна політика – запорука сталого розвитку та продовольчої безпеки України / Е. В. Пахуча // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери», 19 лютого 2016 р. – Харів: «Діса плюс». – С. 201–204.
 15. Пахуча Е. В. Динаміка заробітної плати в сільському господарстві / Е. В. Пахуча // Міжнародна наукова конференція: Економіка та соціум:  сучасний фундамент розвитку людства, 31 жовтня 2016 року. – Лейпциг. – С. 86–88.
 16. Пахуча Е.В. Методика визначення сталості виробництва продукції рослинництва / Е. В. Пахуча // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 23–24 березня 2016 р. – Ч. 1. – Х. : ХНАУ, 2016. – С. 120-121.

 

Навчальні посібники, лекції, методичні вказівки

 1. Олійник Т.І. Сталий розвиток виробництва продукції рослинництва: лекція / Т. І. Олійник, Е.В. Шевченко. – Харків, 2013. – 43с.
 2. Шевченко Е.В. Методичні рекомендації щодо підвищення сталості виробництва продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах / Е.В. Шевченко. – Х. : ХНАУ, 2014. – 40с.
 3. Тестовые задания для диагностики уровня усвоенных знаний по дисциплине «Основы внешнеэкономической деятельности» для студентов направления подготовки 7.03050401 «Экономика предприятия» / Т. И. Олейник, И. О. Севидова, Э.В. Шевченко. – Харьк. нац. аграр. ун-т им. В.В. Докучаева. – Харьков: ХНАУ, 2014. – 35 с.
 4. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 030504 «Економіка підприємства» / Т. І. Олійник, В. Й. Шиян, Л. Ю. Кучер, Ю. Л. Філімонов, О. В. Ульяненко, О. І. Лебединська, Н. С. Ляліна, Ю. В. Пащенко, І. О. Шарко, Л. В. Шелудько, В. В. Олійник, І. О. Сєвідова, В. О. Олійник, Е. В. Шевченко – Х. : ХНАУ, 2014. – 46 с.
 5. Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Підприємництво» для студентів напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» / Т.І. Олійник, В.О. Олійник, Е.В. Шевченко. – Харк. нац. аграрн. ун-т. ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ 2014. – 67 с.
 6. Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Економіка» для студентів напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» / Т.І. Олійник, В.О. Олійник, Е.В. Шевченко – Харк. нац. аграрн. ун-т. ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ 2014. – 74 с.
 7. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 7.030504 «Економіка підприємства» // Т. І. Олійник, В. Й. Шиян, Л. Ю. Кучер, Ю. Л. Філімонов, О. В. Ульяненко, О. І. Лебединська, Н. С. Ляліна, Ю. В. Пащенко, І. О. Шарко, Л. В. Шелудько, В. В. Олійник, І. О. Сєвідова, В. О. Олійник, Е. В. Шевченко – Харк. нац. аграрн. ун-т. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ 2014. – 86 с.
 8. Економіка підприємства: методичні рекомендації до виконання практичних робіт: для студентів напрямку підготовки: 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання / Т.І.Олійник, В.В.Олійник, Е. В. Шевченко // Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – 45 с.
 9. Економіка підприємства: методичні вказівки до курсового проектування: для студентів напрямку підготовки: 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання / Т. І. Олійник, В. В.Олійник, І.О. Сєвідова, Е. В. Шевченко, Л. О. Лещенко// Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – 36 с.
 10. Орієнтована професійна програма Підвищення кваліфікації для начальників і фахівців з економіки / Т.І.Олійник, В.В.Олійник, Е. В. Шевченко // Харк. нац. аграр. ун-т ім.В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – 32 с.
 11. Економіка підприємства: програма виробничої практики для студентів II курсу напрямку підготовки: 6.030601 «Менеджмент» / Т. І. Олійник, В. В. Олійник, Е. В. Шевченко // Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – 42 с.
 12. Економіка праці та соціально-трудові відносини: методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи: для студентів спеціальностей: 051 «Економіка підприємства», 073«Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / В.В.Олійник, Е. В. Пахуча // Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – с.67
 13. Пахуча Е. В. Методичні рекомендації щодо практичних і семінарських занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка і підприємництво, менеджмент». – Ч. 1. «Економіка і підприємництво», для студентів напрямку підготовки 6.090101 «Агрономія» / Е.В Пахуча // Харк. нац. аграр. ун-т ім.В. В. Докучаєва. – Харків, 2017. – 47 с.
 14. Економіка праці та соціально-трудові відносини: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 051 «Економіка», 073«Менеджмент», 074«Публічне управління та адміністрування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Е. В. Пахуча, В. В. Олійник // Харк. нац. агар. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х. : ХНАУ, 2017. – 85 с.
 15. Економіка праці та соціально-трудові відносини: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня напряму підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит» і 6.030509 «Облік і аудит» / Е.В. Пахуча, В.В. Олійник //Харк. нац. агар. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАК, 2017. – 124 с.
 16. Економіка праці та соціально-трудові відносини: методичні вказівки до практичних занять і семінарської роботи: здобувачів першого (бакалаврського) рівня напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» і 6.030509 «Облік і аудит» / Е.В. Пахуча, В.В. Олійник // Харк. нац. аграр. ун-т ім.В. В. Докучаєва. – Харків, 2017. – 82 с.
 17. Методичні рекомендації до практичних і семінарських занять з дисципліни «Економіка сільськогосподарського виробництва» для студентів напрямку підготовки 193 «Геодезія, картографія та землеустрій» / уклад. Олійник Т.І., Сєвідова І.О., Пахуча Е.В., Лещенко Л.О. – Х.: ХНАУ, 2017. – 45 с.
 18. Економіка підприємства: методичні вказівки до курсового проектування: для студентів напрямку підготовки: 073 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання / уклад. Олійник Т.І., Сєвідова І.О., Пахуча Е.В., Лещенко Л.О. – Х.: ХНАУ, 2017. – 36 с.
 19. Соціальна відповідальність: конспект лекції для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності: 051 «Економіка» / Т.І. Олійник, І.О. Сєвідова, Е.В. Пахуча // Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2018. – 93 с.
 20. Соціальна відповідальність. Тестові завдання для перевірки поточного рівня засвоєння знань для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності: 051 ̶  «Економіка» / Т.І. Олійник, І.О. Сєвідова, Е.В. Пахуча // Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2018. – 75 с.

 Оновлено: 6-11-2018, 08:53 / Переглядів: 1 141
 

Авторизація