Жернова Ольга Сергіївна

   На кафедрі ґрунтознавства з 2009 р. Спочатку як аспірант, а 2012 р. – як асистент. Зараз є доцентом кафедри. У 2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за темою «Гумус структурних агрегатів чорноземів типових природних і агроекосистем».

 

Список вибраних наукових праць:

  1. Патент на корисну модель №58047 Україна, МПК G01N33/24 Cпосіб визначення інтенсивності антропогенного навантаження на чорноземні ґрунти / В.В. Дегтярьов, Д.Г. Тихоненко, С.В. Крохін, О.І. Моргунова, О.С. Жернова; власник Харк. нац. аграр. ун-т ім В.В. Докучаєва. – № u 201011240; заявл. 20.09.2010; від. 25.03.2011. – Бюл. № 6.
  2. Панасенко О.С. Уміст водотривких агрегатів в природних і агрогенних чорноземах типових Лісостепу України /О.С. Панасенко // Міжнародна науково-практичній конференція «Актуальні проблеми агрохімії» Львівський національний аграрний університет. Вісн. Львів. НАУ: Агрономія. – Львів, 2011. – № 15 (2).– С. 198-201.
  3. Панасенко О.С. Структурно-агрегатний склад чорноземів типових Лісостепу України / О.С. Панасенко // Вісник ХНАУ. Сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство»: зб. наук. пр. – Х, 2012. – № 3. – С. 49-53.
  4. Лыкова Е.А. Лабильное органическое вещество как фактор мобилизации-иммобилизации микроэлементов в почве / Е.А. Лыкова, Н.Н. Мирошниченко, О.С. Панасенко, О.П. Сябрук // Журнал Почвоведение и агрохимия. – Минск, – 2013. – №1. – С. 256-265.
  5. Панасенко О.С. Участь детриту у формуванні водостійких агрегатів чорнозему типового у різних екосистемах / О.С. Панасенко // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвід. темат. наук. збірник. Випуск 81. – Харків: ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», 2014 – С. 122-129.
  6. Панасенко О.С. Гумус структурних агрегатів чорноземів типових природних і агрогенних екосистем : Монографія / О.С. Панасенко; за ред. доктора с.-г. наук., проф. В.В. Дегтярьова. – Харків : Майдан, – 2015. – 192 с.
  7. Жернова О.С. Порівняльна характеристика структурного стану чорноземів типових різного використання Полтавської області / О.С. Жернова // Вісник ХНАУ. Сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів»: зб. наук. пр. – Х, 2016. – № 2. – С. 55-63.
  8. Дегтярьов В.В. Органическое вещество как показатель эволюции темно-серой оподзоленной почвы Центрального Черноземья России / Дегтярьов В.В., Недбаєв В.М., Жернова О.С., Трутаєва Н.Н. // Вісник ХНАУ. Сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів»: зб. наук. пр. – Х, 2017. – № 2. – С. 41-53.


Оновлено: 30-10-2013, 10:07 / Переглядів: 2 323
 

Авторизація