Пасемко Галина Павлівна

 

Прізвище, ім’я, по батькові викладача 

Пасемко Галина Павлівна

Найменування посади

Завідувач кафедри економічної теорії, професор,

професор кафедри менеджменту і адміністрування

Найменування закладу, який закінчив викладач, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту

Ленінградський державний університет ім. О.О. Жданова від 21.02.1983 р.

Спеціальність: «Політична економія»

Кваліфікація: «Економіст, викладач політичної економії»

 

Харківський національний педагогічний університет імені

Г.С. Сковороди,  диплом від 26.06.2015 р.

Спеціальність: «Правознавство».

Квліфікація: «Юрист».

Науковий ступінь,шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно, або категорія, педагогічне звання

Доктор наук з державного управління pі спеціальності 25.00.01 «Теорія та історія державного управління» від 25.01.2013 р.

«Державне регулювання аграрних відносин в умовах розвитку інституту власності на землю»

 

Професор кафедри економічної теорії від 16.05.2014 р.

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни

Кадрова політика і державна служба (14)

Місцеве самоврядування (30)

Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)

ВСП «Інститут інтелек-туальної власності» Національ-ного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 002024

Тема: «Розробка навчально-методичного комплексу з дисципліни «Інтелектуальна власність»

 

Полтавська державна аграрна академія, кафедра публічного управління ті адміністру-вання

Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 060/18

від 12.10.18 р

Стажування з дисциплін:

«Кадрова політика і державна служба;

«Місцеве самоврядування»

Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Wed of Science Core  Соllесtion

Пасемко Г.П., Лозинська Т.М., Дорофєєв О.В. Застосування принципу гармонійності в стратегічному управлінні суб’єктами економічної діяльності і стійкість аграрного ринку. Актуальні проблеми економіки. 2016.  № 11 (185).  С. 168-177. (включено до наукометричної бази Scopus)

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Пасемко Г.П., Бєсєдіна Г.Є., Бага Л.Г. Досвід формування трудових відносин в сільськогосподарських підприємствах розвинених країн. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2015. № 5. С. 3-10.

Пасемко Г.П., Бага Л.Г., Шевченко С.В. Формування аграрного ринку України в умовах глобалізації. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2015. № 4. С. 277-284.

Пасемко Г.П., Лозинська Т.М. Критерії оцінювання та показники результативності державного регулювання аграрних відносин. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки».  2015. № 2. С. 31-40.

Пасемко Г.П., Лозинська Т.М.  Соціально-економічні чинники впливу на державну політику в сфері земельних відносин. Вісник ПДАА.  2015. № 2.  С. 35-43.

Пасемко Г.П., Бєсєдіна Г.Є., Лактіонов П.В. Використання аксіологічно-цільового підходу у процесі добору керівників сільськогосподарських підприємств. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки.  2017.  № 3  С. 62-70.

Пасемко Г.П., Бєсєдіна Г.Є., Бага Л.Г., Ірха О.О. Маркетингові концепції діяльності українських агропідприємств на міжнарод-ному товарному ринку. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2017.  № 4. С. 59-66.

Довгаль С.В., Пасемко Г.П., Бага Л.Г. Макроекономічні аспекти реформування адміністративно-територіаль-ного устрою, як чинника підвищення ефективності  державного та регіонального управління. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2017. № 4 С. 208-217.

Довгаль С.В., Пасемко Г.П., Бєсєдіна Г.Є. Мікро- та макрорівні соціальної політики: співвідношення базових понять та їх використання в державному та регіональному управлінні. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2018.  № 1.  С. 24-30.

Пасемко Г.П., Бага Л.Г., Довгаль С.В. Державне регулювання міжнародної торгівлі в умовах глобалізації. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки».  2018. № 2.  С. 191-198.

Пасемко Г.П., Довгаль С.В., Бєсєдіна Г.Є., Чаговець О.В. Еволюційна парадигма сучасної економічної теорії: інтелектуальний аспект. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2018.   № 2.  С. 10-20.

Пасемко Г.П., Бага Л.Г., Довгаль С.В., Момот А.С. Економічний та виробничий потенціали АПК. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2018. № 3.  С. 3-9.

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

1. Пасемко Г.П., Бєсєдіна Г.Є., Бага Л.Г., Довгаль С.В., Чаговець О.В., Порохняк Н.В.  Державне та регіональне управління: навч. посіб. / за заг ред. проф. Г.П. Пасемко. Харків: ХНАУ, 2018.  322 с

2. Пасемко Г.П., Бєсєдіна Г.Є., Бага Л.Г., Довгаль С.В., Чаговець О.В., Порохняк Н.В.  Державне управління в економічній сфері: навч. посіб. / за заг..ред. проф. Г.П. Пасемко.  Харків: ХНАУ, 2018. 238 с.

3. Пасемко Г.П. Результативність державного регулювання аграрних відносин: питання методології / Державне регулювання інноваційного розвитку економіки України: стратегічні пріоритети: монографія; за заг. ред. д. держ. упр., проф. М.А. Латиніна. Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014.  (С. 214-230).

4. Пасемко Г.П., Чаговець О.В., Несен А.В. Основні види, особливості та цілі диверсифікації сільськогоспо-дарських підприємств / Управління соціально-економічним розвитком в умовах змін : монографія / [за заг. ред. д. держ. упр., професора Т.М. Лозинської]; Полтавська державна аграрна академія. Полтава : ФОП Гаража М.Ф., ТОВ Сімон, 2017.  (С. 96-112).

 

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

Волошин Юрій Юрійович Розвиток організаційної культури сільськогосподарських підприємств. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), ДК № 046886 від 16.05. 2018 р.

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії»

 

6) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

 

7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення як ості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань У країни, або іноземного рецензованого наукового видання

Керівник з науково-дослідної роботи кафедри економічної теорії з теми: «Трансформація аграрних відносин в умовах глобалізації». Державний реєстраційний номер 0114U005033.

 

Член редакційної колегії «Вісник ХНАУ». Серія «Економічні науки».

 

 

 

9) керівництво школярем, який зайняв призове місце ІІІ-ІУ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II- III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України

 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти /інституту /факультету /відділення ; наукової установи) / філії / кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової /станови)/ навчально-методичного управління (відділу) /лабораторії /іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту) / відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

Проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва (наказ № 904-к від 30.08.2013 р. з 01.09.2013 р. по 06.06.2016 р.)

 

Завідувач кафедри економічної теорії Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва (наказ      № 545-к від 06.06.2016 р. з 07.06.2016 р.)

11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох базових спеціалізованих вчених рад

Офіційний опонент:

Проців Олег Романович. Актуальність історичного досвіду Галичини Кінця ХІХ – початку ХХ століття для державного регулювання мисливського господарства сучасної України). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. Спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління.

12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників ія самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій /практикумів /методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю и найменування

Пасемко Г.П., Бага Л.Г. Глобальна економіка: методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів.  Х. : ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 2017. 31 с.

Пасемко Г.П., Бєсєдіна Г.Є., Довгаль С.В. Державне управління в економічній сфері: методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів.  Х. : ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 2018. 18 с.

Пасемко Г.П., Бєсєдіна Г.Є., Порохняк Н.В.. Інтелектуальна власність: методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів.  Х. : ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 2018. 14 с.

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно )чим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів

 

15) наявність на науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

 

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

Член громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників»

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

 

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років

 
Оновлено: 28-11-2019, 09:15 / Переглядів: 4 440
 

Авторизація