Пасемко Галина Павлівна

   Пасемко Галина Павлівна, доктор наук з державного управління, професор, народилася 24 липня 1960 р. у с. Кр. Буди Біловського району Курської області.

   У 1983 р. закінчила Ленінградський державний університет ім. О.О. Жданова за спеціальністю – «Політична економія» та отримала кваліфікацію економіста, викладача політичної економії.

  У 2015 році закінчила Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Правознавство» та отримала квліфікацію «Юрист».

    У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ефективність використання землі в ринкових умовах господарювання» за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. Кандидат економічних наук (ДК №019611).

   У 2013 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Державне регулювання аграрних відносин в умовах розвитку інституту власності на землю» за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. Доктор наук з державного управління (ДД №001548).

   На кафедрі працює з 03.05.1986. Працювала на посадах асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри економічної теорії. З 2013 р. до 2016 р. працювала проректором з науково-педагогічної роботи. 

   Опубліковано понад 200 наукових та навчально-методичних праць, з них 147 наукових та 54 навчально-методичного характеру. Серед яких 9 монографій, в тому числі одноосібна монографія «Державне регулювання аграрних відносин в умовах соціально-економічних трансформацій» (2012 р.). Навчальні посібники: «Державне та регіональне управління» (2018 р.), «Державне управління в економічній сфері» (2018 р.), «Національна економіка» (2013 р.), «Політична економія» (2011 р.) «Економічна теорія» (2009 р.), «Історія економіки та економічної думки» (2008 р.),  «Міжнародна економіка» (2005 р.).  Має наукові публікації  у періодичних виданнях, які включені до науково-метричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus.

   Є членом редакційної колегії Вісника ХНАУ  Серія «Економічні науки», в якому публікують результати досліджень провідні науковці України та інших країн. Підготувала трьох кандидатів економічних.

   Член вченої ради університету та вченої ради факультету. 

  Нагороджена: Подякою Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва (1987 р, 1991 р., 1997 р.), Почесною грамотою Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва (1998 р, 2014р.), Грамотою Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації (2009 р.), Почесною грамотою Міністерства аграрної політики та продовольства України (2013 р.).

 

 

Основні публікації:

 1. Пасемко Г.П.Застосування принципу гармонійності в стратегічному управлінні суб’єктами економічної діяльності і стійкість аграрного ринку / Пасемко Г.П., Лозинська Т.М., Дорофєєв О.В./Актуальні проблеми економіки. – №11 (185). – 2016. –  С. 168-177
 2. Пасемко Г.П. Інтелектуальна власність як складова інтелектуального капіталу / Г.П. Пасемко, Г.Є. Бєсєдіна / Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки», 2014. – № 3 – С. 58-66.
 3. Пасемко Г.П. Інтелектуальний капітал і інтелектуальний продукт: економічна природа та сутність / Г.П. Пасемко, Г.Є. Бєсєдіна / Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки», 2014. – № 5 – С. 42-48.
 4. Пасемко Г.П. Еволюція концепцій державного регулювання аграрних відносин в економічній теорії / Г.П. Пасемко, Г.Є. Бєсєдіна, Б.В. Данилів / Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки», 2014. – № 7 – С. 328-336.
 5. Пасемко Г.П. Теорії інвестування в історії економічної думки та їх розвиток в умовах глобалізації /Г.П. Пасемко, Л.Г. Бага / Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки», 2014. – № 4 – С. 40-45.
 6. Пасемко Г.П. Сучасні теорії інвестування в глобальній економічній системі/Г.П. Пасемко, Л.Г. Бага / Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки», 2014. – № 4 – С. 64-69.
 7. Пасемко Г.П. Досвід формування трудових відносин в сільськогосподарських підприємствах розвинених країн / Г.П. Пасемко, Г.Є. Бесєдіна, Л.Г. Бага / Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки», 2015. – № 5 – С. 3-10.
 8. Пасемко Г.П. Формування аграрного ринку України в умовах глобалізації / Г.П. Пасемко, Л.Г. Бага, С.В. Шевченко / Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки», 2015. – № 4 – С. 277-284.
 9. Пасемко Г.П. Критерії оцінювання та показники результативності державного регулювання аграрних відносин / Г.П. Пасемко, Т.М. Лозинська // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки», 2015. – № 2. – С. 31-40.
 10. Пасемко Г.П. Соціально-економічні чинники впливу на державну політику в сфері земельних відносин / Г.П. Пасемко, Т.М. Лозинська // Вісник ПДАА. – 2015. – № 2. – С. 35-43.
 11. Пасемко Г.П. Використання аксіологічно-цільового підходу у процесі добору керівників сільськогосподарських підприємств / Г.П. Пасемко, Г.Є. Бєсєдіна, П.В. Лактіонов   / Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки», 2017. – № 3 – С. 62-70.
 12. Пасемко Г.П. Макро- та мікрорівні соціальної політики: співвідношення базових понять та їх використання в державному та регіональному управлінні / С.В. Довгаль, Г.П. Пасемко, Г.Є. Бєсєдіна / Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки», 2018. – № 1 – С. 24-30
 13. Пасемко Г.П. Маркетингові концепції діяльності українських агропідприємств на міжнародному товарному ринку / Г.П. Пасемко, Г.Є. Бєсєдіна, Л.Г. Бага, О.О. Ірха / Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки», 2017. – № 4 – С. 59-66.
 14. Пасемко Г.П. Макроекономічні аспекти реформування адміністративно-територіального устрою, як чинника підвищення ефективності державного та регіонального управління      /С.В. Довгаль, Г.П. Пасемко, Л.Г. Бага / Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки», 2017. – № 4 – С. 208-217.
 15. Пасемко Г.П. Еволюційна парадигма сучасної економічної теорії: інтелектуальний аспект / Г.П. Пасемко, С.В. Довгаль, Г.Є. Бєсєдіна, О.В. Чаговець // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2018. – № 2. – С. 10-20.
 16. Пасемко Г.П. Державне регулювання міжнародної торгівлі в умовах глобалізації. / Г.П. Пасемко, Л.Г.Бага, С. В. Довгаль/ Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2018. – № 3. – С. 191-198.
 17. Пасемко Г.П. Економічний та виробничий потенціали АПК/ Г.П. Пасемко, Л.Г.Бага, С.В. Довгаль, А.С. Момот / Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2018. – № 3. – С. 3-9.
 18. Пасемко Г.П. Державне та регіональне управління: навч. посіб. / Пасемко Г.П., Бєсєдіна Г.Є.Бага Л.Г. та ін., за заг.ред. проф. Г.П. Пасемко. – Харків,: ХНАУ, 2018. – 322 с
 19. Пасемко Г.П. Державне управління в економічній сфері: навч. посіб. / Пасемко Г.П., Бєсєдіна Г.Є.Бага Л.Г. та ін., за заг.ред. проф. Г.П. Пасемко. – Харків,: ХНАУ, 2018. – 238 с
 20. Пасемко Г.П. Результативність державного регулювання аграрних відносин: питання методології // Державне регулювання інноваційного розвитку економіки України: стратегічні пріоритети: монографія; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – С. 214-230с.
 21. Пасемко Г.П. Основні види, особливості та цілі диверсифікації сільськогосподарських підприємств / Пасемко Г.П., Чаговець О.В., Несен А.В. //Управління соціально-економічним розвитком в умовах змін : монографія / [за заг. ред. д. держ. упр., професора Т.М. Лозинської]; Полтавська державна аграрна академія. – Полтава : ФОП Гаража М.Ф., ТОВ Сімон, 2017. – С. 96-112.
 22. Пасемко Г.П. Державне та регіональне управління: методичні вказівки до вивчення курсу / Г.П.Пасемко, Л.Г. Бага, О.В. Чаговець / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – 2014. – 23 с.
 23. Пасемко Г.П. Глобальна економіка: методичні вказівки до вивчення курсу / Г.П. Пасемко, Л.Г. Бага /ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 2017 – 31 с.
 24. Пасемко Г.П. Державне управління в економічній сфері: методичні вказівки до вивчення курсу / Г.П. Пасемко, Г.Є. Бєсєдіна, С.В. Довгаль /ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 2018 – 18 с.


Оновлено: 31-10-2018, 13:09 / Переглядів: 3 912
 

Авторизація