Пащенко Юлія Валентинівна

Пащенко Юлія Валентинівна

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри прикладної економіки та міжнародних економічних відносин

Ідентифікатори науковця:

 Google Scholar 

Досвід науково-педагогічної роботи: 13 років

Наукові інтереси: Формування і оцінка ресурсного потенціалу в умовах глобалізації.

Дисципліни, що викладає: «Економіка підприємства», «Економічне управління підприємством», «Економіка і підприємництво, менеджмент», «Економічна діагностика».

Додаткова інформація: у 2000 р. закінчила Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва за спеціальністю «Економіка підприємства», отримала диплом магістра з економіки підприємства. У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Економічний механізм підвищення ефективності виробництва молока у сільськогосподарських підприємствах». У 2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємства. Загальна кількість публікацій становить понад 35 праць.

Здобутки: нагороджена подяками та грамотами Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва.

 

Підвищення кваліфікації:

2014 р. – Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Тема: «Сутність та оцінка ефективності диверсифікації як суспільної форми ефективності виробництва».

2017 р. – Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка за напрямом «Міжнародні економічні відносини».

 

Електронна адреса: paschenko_chepyl@ukr.net

 

Публікації:

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Пащенко Ю. В. Класифікація факторів впливу на цінову політику сільськогосподарських підприємств / Ю. В. Пащенко, С. В. Шевченко // Наукові праці ПДАА. – Вип.2 (5) – Т. 1. – Полтава: ПДАА. – 2012. – С.217 – 221.
 2. Пащенко Ю. В. Особливості формування систем управління якістю у сільськогосподарських підприємствах / Ю. В. Пащенко, І. О. Шарко // Наукові праці ПДАА. – Вип.2 (5) – Т. 3. – Полтава: ПДАА. – 2012. – С.163 – 167.
 3. Шарко І. О. Застосування апарату виробничих функцій для оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств / І. О. Шарко, Ю. В. Пащенко // Інноваційна економіка. – 2012. – 11[37]. – С. 60-64.
 4. ШевченкоС. В. Теоретичні основи формування цін на сільськогосподарську продукцію / С. В. Шевченко, Ю. В. Пащенко // Аграрна політика та аграрна економіка: теоретико-прикладні аспекти: [моногр.]: / За заг. ред. д.держ.упр., проф. Г.П. Пасемко. – Х. : Міськ. Друк., 2013. – С. 148 – 197.

 

Статті в інших виданнях, матеріали й тези конференцій

 1. Пащенко Ю. В. Системи управління якістю та їх вплив на формування цін сільськогосподарської продукції / Ю. В. Пащенко // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантув і здобувачів ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. – Ч. 2. - Х., 2012.- С. 19.
 2. Пащенко Ю. В. Теоретичні підходи щодо принципів ринкового ціноутворення / Ю. В. Пащенко, С. Шевчено // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (11 жовтня 2012 р.) «Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління в Україні» – Запоріжжя:КПУ, 2012. – С. 216 – 219.
 3. Пащенко Ю. В. Лізинг як джерело фінансування диверсифікації виробництва у сільськогосподарських підприємствах / Ю. В. Пащенко, С. В. Шевченко // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2013. –С. 139.
 4. Пащенко Ю. В Теоретико-методичні основи диверсифікації в сільському господарстві / Ю. В Пащенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів, студентів «Теоретико-методологічні засади ефективного розвитку аграрного виробництва» .- Х., 2014.- С. 174-176.
 5. Пащенко Ю. В. Суть та значення економічного управління підприємством / Ю. В. Пащенко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів». – Х., 2017. – С. 278-281.

Лекції, методичні розробки

 1. Пащенко Ю.В. Управління якістю: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (в сільському господарстві)”. Харків: ХНАУ, 2014. 39 с.
 2. Пащенко Ю. В., Сєвідова І. О. Управління якістю: курс лекцій. Х.: ХНАУ, 2014. 141 с.
 3. Ляліна Н. С., Пащенко Ю. В. Економіка і підприємництво, менеджмент: методичні вказівки до практичних, семінарських занять і самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.090105 «Захист рослин». Х.: ФОП Федорко М. Ю., 2014. 66 с.
 4. Ляліна Н. С., Пащенко Ю. В. Економічна діагностика: методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 03050401 «Економіка підприємства». Х.: ФОП Федорко М. Ю., 2014. 29 с.
 5. Пащенко Ю. В., Кучер Л. Ю. Экономика предприятия: текст лекций. Х.: ХНАУ, 2014. 118 с.
 6. Анічин Л. М., Пащенко Ю. В., Ляліна Н. С. Економічне управліня підприємством: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства». Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків, 2015. 47 с.
 7. Анічин Л. М., Пащенко Ю. В., Ляліна Н. С. Економічне управління підприємством: методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства». Харків: ФОП Федорко М. Ю., 2015. 37 с.
 8. Пащенко Ю. В. Економічне управліня підприємством: конспект лекцій. Х.: ХНАУ. 2015. 172 с.
 9. Пащенко Ю. В., Кучер Л. Ю. Экономика предприятия: методические указания к выполнению курсового проекта для студентов-иностранцев направления подготовки 6.030504 «Экономика предприятия». Х.: ХНАУ, 2015. 57 с.
 10. ОлійникТ. І, Ляліна Н. С., Пащенко Ю. В., Філімонов Ю. Л. Програма та методичні вказівки щодо проходження комплексної виробничої практики з фаху: для здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка». Харків. ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2017. 34 с.
 11. ПащенкоЮ. В., Філімонов Ю. Л., Кучер Л. Ю. Економіка підприємства: програма та методичні вказівки для організації і проведення виробничої практики для студентів спеціальності 051 – «Економіка». Харків: ФОП Федорко Л. В., 2018. 62 с.
 12. Пащенко Ю.В., Кучер Л. Ю. Економіка підприємства: курс лекцій. для студентів спеціальності 051 – «Економіка». Харків: ФОП Федорко Л. В., 2018. 181 с.

 Оновлено: 6-11-2018, 08:43 / Переглядів: 3 104
 

Авторизація