Петренко Олександр Якович

 

 • кандидат економічних наук,  професор університету, завідувач кафедри;
 • тема кандидатської дисертації – “Економіко-екологічна ефективність використання землі в лісостеповій зоні України”;
 • напрям наукової роботи – економіко-екологічна ефективність використання землі в лісостеповій зоні України.

  Народився 12 серпня 1955 р. У 1981 р. закінчив з відзнакою факультет інженерів землевпорядкування Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва (нині Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва) за спеціальністю: “інженер-землевпорядник”.

  Трудову діяльність пов'язав з Харківським національним аграрним університетом ім. В.В. Докучаєва, де пройшов шлях діяльності від молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника до завідувача галузевої лабораторії кафедри землевпорядного проектування. За десять років роботи в лабораторії провів обстеження та виконав проектні роботи у господарствах семи адміністративних районів Чернігівської області та Великописарівському району Сумської області. Розробив та впровадив у виробництво схему оптимізації використання земельних ресурсів Чернігівської області. З 1991 року працював викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри.

   У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Економіко-екологічна ефективність використання землі в лісостеповій зоні України” за спеціальністю 08.07.02. – економіка сільського господарства і АПК.

Тематика його наукових досліджень полягає у визначенні економічних, екологічних і технічних засад щодо формування адміністративно- територіальних утворень, раціонального використання й охорони земель сільськогосподарських підприємств на основі сучасних методів і технологій.

   Має 36 наукових, навчальних і методичних розробок, є співавтором навчального посібника «Геодезичні роботи при землеустрої», рекомендованого Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

   Нагороджений знаком “Почесний землевпорядник України”.

Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки

 1. Професійна програма підвищення кваліфікації фахівців органів земельних ресурсів (державних службовців) у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В.Докучаєва // розроб.: В.Д. Синявін, А.П. Вервейко, О.Я. Петренко, О.В.Князь, А.В. Корецький – Х., 2010. – 18 с.
 2. Професійна програма підвищення кваліфікації спеціалістів землевпорядкування та земельно-кадастрового ринку землі (державних службовців) у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва //  розроб.: Рожков А.О., Вервейко А.П., Петренко О.Я., Князь О.В., Корецький А.В. – Х., 2012. – 18 с.
 3. Програма навчальної дисципліни “Землевпорядне проектування” для підготовки фахівців ОКР “бакалавр” напрямку 6.080103 “Землеустрій і кадастр” галузі знань 0801 “Геодезія і землеустрій” // розроб.: Ступінь М.Г., Колодій П.П., Лозовий О.Т., Петренко О.Я., Мартин А.Г. –  К., 2012.
 4. Ландшафтознавство в землеустрої: Оцінка ґрунтозахисної ефективності сівозмін, впливу складу угідь на екологічну стабільність агроландшафту, визначення балансу гумусу: метод. вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи / уклад.: Н.В. Мокєрова, Л.М. Макєєва, О.Я. Петренко. –  Х.: ХНАУ, 2012. – 45 с.
 5. Ландшафтознавство в землеустрої: Визначення основних морфометричних показників рельєфу при землеустрої: метод. вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи / уклад.: Н.В.Мокєрова, Л.М. Макєєва, О.Я. Петренко. – Х.: ХНАУ, 2013. – 24 с.
 6. Землевпорядне проектування: тестові завдання для заміру залишкових знань студентів / уклад.: О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал, Т.О. Степаненко, Л.М. Макєєва. – Х.: ХНАУ, 2013. – 80 с.
 7. Землевпорядне проектування: Проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь: метод. вказівки для розробки курсового проекту/ О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал, Т.О. Степаненко. – X.: ХНАУ, 2013. – 30 с.
 8. Землевпорядне проектування: Проект землеустрою, що забезпечує еколого -економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь (упорядкування кормових угідь): метод. вказівки / О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал, М.В. Червоний. – X.: ХНАУ, 2013. – 36 с.
 9. Землевпорядне проектування: тестові завдання для заміру залишкових знань студентів, що навчаються за ОПП підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” напряму підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій” / уклад.: О.Я. Петренко, П.П. Колодій, А.Г. Мартин, Б.Б. Куліковський. – К.: Аграрна освіта, 2013. – 74 с.
 10. Геодезичні роботи при землеустрої: метод. вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи № 1 на тему: "Складання плану землекористування (землеволодіння) та визначення площ" // уклад.: О.Я. Петренко, В.Б. Балакірський, Т.О.Степаненко, І.І. Садовий, М.А. Хоруженко. – Х.: ХНАУ, 2014. – 28 с.
 11. Геодезичні роботи при землеустрої: метод. вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи № 2 на тему: " Складання проекту землеустрою" // уклад.: О.Я. Петренко, В.Б. Балакірський, І.І. Садовий. – Х.: ХНАУ, 2014. – 40 с.
 12. Геодезичні роботи при землеустрої: метод. вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи № 3 на тему: "Перенесення проекту землеустрою в натуру" // уклад.: О.Я. Петренко, В.Б. Балакірський, І.І. Садовий. – Х.: ХНАУ, 2014. – 36 с.
 13. Геодезичні роботи при землеустрої: робочий зошит для виконання розрахунково-графічних робіт / уклад.: О.Я. Петренко, В.Б. Балакірський, М.В. Червоний. – Х.: ХНАУ, 2014. – 31 с.
 14. Підвищення кваліфікації фахівців землевпорядного спрямування у навчальних закладах (підрозділах) післядипломної освіти [Орієнтовна професійна програма]. – К..- Агроосвіта, 2015. –  24 с.
 15. Управління проектами. Управління проектами: навч. посіб. / О.В. Ульянченко, О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал; Харків. нац. аграр. ун-т. – Харків: ХНАУ, 2019. – 122 с.

Монографії

 1. Петренко О.Я. Еколого-економічні аспекти організації раціонального землекористування // О.Я. Петренко // Економічні, екологічні та соціальні аспекти використання земельних ресурсів в Україні:  кол. монографія / за ред. д-ра екон. наук, професора, чл.-кор. НААН О.В. Ульянченка; Харк. нац. аграр. ун.-т. – Х: Смугаста тип., 2015. – 320 с. – с. 245–254.
 2. Організація земельних угідь на агроландшафтній основі: еколого-економічні аспекти. Монографія / О.В. Ульянченко, О.Я. Петренко, М.М. Миргород. - Х: Смугаста типографія, 2015. – 238 с.
 3. Основні напрямки розробки проектів землеустрою агроформувань. Колективна монографія / за ред. д. е. н., професора, Ю.О. Нестерчук. - Умань: Видавець «Сочінський М.М.», тип., 2016. – 292 с. – С. 59-64.
 4. Раціональне землекористування як складова системи використання та охорони земель. Формування конкурентоспроможного АПК України в умовах транзитивної економіки. Колективна монографія / Під ред. д. е. н., професора, Ю.О. Нестерчук. - Умань: Видавець «Сочінський М. М. », 2017.-220 с.
 5. Науково - методичні основи еколого – ландшафтного землеустрою. Агропромисловий комплекс України: теорія, методологія, практика / Колективна моно-графія / Під ред. д. е. н., професора, Ю.О. Нестерчук. - Умань: Видавець «Сочінський М. М. », 2018.-244с.
 6. Шляхи вдосконалення організації території сільськогосподарського підприємства. Соціально-економічні засади формування економічної системи України / колект. моногр./ За ред. д. е. н., професора, О.О. Непочатенко. - Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019.-276 с.

Статті

 1. Петренко О.Я. Необхідність розробки та зміст проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь / О.Я.Петренко, П.Ф.Цигікал // Вісник ХНАУ. Сер. „Економіка АПК і природокористування”. –Х., 2010. – №11. –С. 108–117.
 2. Петренко О.Я. Еколого-ландшафтний підхід до вирішення питань сучасного землеустрою / О.Я. Петренко, М.І Бідило, П.Ф. Цигікал // Вісник ХНАУ. Сер. ”Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво”. –Х., 2011. – №6. –С. 195–201.
 3. Петренко О.Я. Основні засади встановлення раціональної структури земельних угідь / О.Я. Петренко, М.І Бідило, Д.Д. Хайнус// Вісник ХНАУ. Сер. ”Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво".– Х., 2011. –  №10. –С. 157–164.
 4. Петренко О.Я. Науково-методичні засади проведення інвентаризації в Україні / О.Я.Петренко //Вісник ХНАУ. “Технічні науки, сільськогосподарські науки, економічні науки”.– Х.: ХНАУ., 2012. – №12. – С. 168–172.
 5. Петренко О.Я. Еколого-економічні аспекти використання і охорони земель / О.Я.Петренко, М.І Бідило // Вісник ХНАУ Сер.”Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво".– Х., 2013. – №9. –С. 276–284.
 6. Петренко О.Я. Проекти землеустрою щодо організації сівозмін – запорука ефективного господарювання /О.Я. Петренко, М.В. Червоний// Вісник ХНАУ. Сер. “Технічні науки, сільськогосподарські науки, економічні науки”.–№8, –Х.: ХНАУ, 2014. –№8. – С. 211–216.


Оновлено: 15-10-2019, 13:03 / Переглядів: 2 882
 

Авторизація