Петров Вадим Миколайович

Науковий профіль

 

ORCID ID

Scopus 

Web of Science

ResearcherID

GoogleScholar

ResearchGate

Науковці України

 

Посада: професор кафедри.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Вчене звання: доцент.

Освіта: Харківський державний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, вчений агроном-селекціонер, 1994 р.

 

Навчальні курси

ОС «Молодший бакалавр» – «Вступ до спеціальності»;

ОС «Бакалавр» – «Вступ до фаху»;

ОС «Бакалавр» – «Планування та організація виробництва на підприємствах АПК»;

ОС «Бакалавр» «Організація виробництва»;

ОС «Магістр» – «Бізнес-планування».

 

Найбільш вагомі наукові публікації

Статті у виданнях, індексованих у наукометричних базах даних Scopus / Web of Science Core Collection

 1. Danko Y.I., Bliumska-Danko K.V., Zhmaylov V.M., Halynska A.V.,Petrov V.M. Branding Efficiency for Providing the Competitiveness of Agricultural Enterprises. VISION 2025: EDUCATION EXCELLENCE AND MANAGEMENT OF INNOVATIONS THROUGH SUSTAINABLE ECONOMIC COMPETITIVE ADVANTAGE. 2019. Р. 43484358.

Монографії

 1. Проблеми реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі: колект. монографія / Я.К. Білоусько, А.В. Бурилко, В.М. Петров та ін.; за наук. ред. Я.К. Білоуська. Київ: ННЦ ІАЕ, 2007. 216 с.
 2. Економічні, екологічні та соціальні аспекти використання земельних ресурсів в Україні: колект. монографія / О.В. Ульянченко, О.І. Гуторов, В.М. Петров та ін.; за наук. ред. О.В. Ульянченка. Харків: Смугаста типографія, 2015. 320 с.

Статті в наукових фахових виданнях України (категорія А, Б, В)

 1. Петров В.М. Моніторинг технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва у пореформений період. Економіка АПК. 2003. № 3. С. 4045.
 2. Петров В.М. Проблеми та шляхи відродження матеріально-технічної бази аграрного сектору Харківської області. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: ХНАУ, 2003. № 4. С. 251257.
 3. Петров В.М. Методологія порівняльної оцінки ефективності вітчизняної та іноземної техніки. Економіка АПК. 2003. № 12. С. 5359.
 4. Петров В.М. Перспективи відновлення матеріально-технічної бази аграрного сектору економіки України. Зб. наук. пр. Луган. нац. аграр. ун-ту. Серія «Економічні науки». Лу­ганськ: ЛНАУ, 2004. Вип. № 34(46). С. 282286.
 5. Петров В.М. Проблеми забезпечення аграрних формувань Харківської області збиральною технікою. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: ХНАУ, 2004. № 2. С. 148155.
 6. Петров В.М. Формування ринку імпортної вживаної сільськогосподарської техніки. Економіка АПК. 2004. № 4. С. 107114.
 7. Петров В.М. Перспективи розширення землекористувань фермерських господарств Харківської області як основи високо інтенсивного господарювання. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: ХНАУ, 2004. № 7. С. 7988.
 8. Петров В.М. Технічне забезпечення фермерських господарств Харківської області. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: ХНАУ, 2004. № 8. С. 3846.
 9. Петров В.М. Ціноутворення на вторинному ринку сільськогосподарської техніки. Економіка АПК. 2004. № 9. С. 104110.
 10. Петров В.М. Формування інфраструктури ринку вітчизняної сільськогосподарської техніки, що була у використанні. Вісн. Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва. Серія «Економічні науки». Харків: ХНТУСГ, 2004. Вип. 32. С. 345347.
 11. Петров В.М. Методологія визначення структури машинно-тракторного парку в умовах пореформеного розвитку сільського господарства України. Методичні основи сучасного дослідження в аграрній економіці. У 3-х частинах. Ч. 3. Житомир: ДАЕУ, 2005. С. 214218.
 12. Петров В.М. Соціальні питання у технічному переоснащенні сільськогосподарського виробництва. Економіка АПК. 2005. № 3. С. 118125.
 13. Петров В.М. Інноваційні пріоритети технічної політики в АПК. Економіка АПК. 2005. № 7. С. 1117.
 14. Петров В.М., Шевченко М.В. Економічна ефективність альтернативних способів основного обробітку ґрунту під соняшник у Харківській області. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: ХНАУ, 2006. № 1. С. 421427.
 15. Петров В.М. Методологія технічного забезпечення інноваційних технологій у рослинництві. Зб. наук. пр. Луган. нац. аграр. ун-ту. Серія «Економічні науки». Лу­ганськ: ЛНАУ, 2006. Вип. № 62/85. С. 451455.
 16. Петров В.М. Проблеми і перспективи організації технічного сервісу імпортної сільськогосподарської техніки в Україні. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: ХНАУ, 2006. № 11. С. 215219.
 17. Петров В.М. Розвиток агротехнологій і технічна політика у сільському господарстві. Економіка АПК. 2006. № 8. С. 3640.
 18. Петров В.М. Організація фірмового сервісу сільськогосподарської техніки. Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. Серія «Фінанси і кредит». Суми: СНАУ, 2006. Вип. № 2(21). С. 266273.
 19. Петров В.М. Організаційні проблеми технологічного забезпечення землеробства в Україні. АгроІнКом. 2007. № 12. С. 2326.
 20. Петров В.М., Пастушенко В.О. Проблеми диверсифікації енергозабезпечення сільського господарства України. Вісн. Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва. Серія «Економічні науки». Харків: ХНТУСГ, 2008. Вип. 71. С. 282288.
 21. Петров В.М., Токар А.В. Методичні підходи до формування собівартості сільськогосподарської продукції та її вплив на ефективність виробництва. Економіка АПК. 2008. № 10. С. 5560.
 22. Петров В.М. Агротехнічне обслуговування сільських товаровиробників в умовах пореформеного розвитку АПК. Зб. наук. пр. Луган. нац. аграр. ун-ту. Серія «Економічні науки». Лу­ганськ: Книжк. світ, 2009. Вип. № 90/94. Т. 2. С. 157160.
 23. Петров В.М. Організація ефективної сис­те­ми агротехнічного обслуго­ву­вання сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2009. № 10. С. 2529.
 24. Петров В.М. Історична роль машинно-тра­к­торних станцій та перспективи їх розвитку в Україні. Економіка АПК. 2010. № 2. С. 102107.
 25. Петров В.М., Токар А.В. Забезпечення зернозби­раль­ни­ми комбайнами сільського господарства України та іноземних країн. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: ХНАУ, 2010. № 6. С. 8189.
 26. Петров В.М. Методологічні основи оцінки економічної ефективності техніко-технологічних проектів у сільського­сподарсь­кому виробництві. Наук. вісн. Луган. нац. аграр. ун-ту. Серія «Економічні науки». Лу­ганськ: Елтон-2, 2010. Вип. 15. С. 260264.
 27. Петров В.М. Удосконалення технічного забезпечення сільського господарства. Економіка АПК. 2010. № 12. С. 98102.
 28. Петров В.М. Організація сервісного обслуговування сільськогосподарської техніки в Україні. Вісн. Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва. Серія «Економічні науки». Харків: ХНТУСГ, 2012. Вип. 127. С. 205211.
 29. Петров В.М. Організація інституту дилерів сільськогосподарської техніки в Україні. Наук. вісн. Луган. нац. аграр. ун-ту. Серія «Економічні науки». Лу­ганськ: Елтон-2, 2012. Вип. 39. С. 167171.
 30. Петров В.М. Технічне забезпечення інноваційних технологій у рослинництві. Економіка АПК. 2013. № 2. С. 100105.
 31. Петров В.М. Виробнича та ринкова політика провідних світових виробників сільськогосподарської техніки. Економіка АПК. 2013. № 12. С. 6370.
 32. Петров В.М. Вплив структурних змін у сільському господарстві на формування машинно-трак­тор­них парків сільсько­гос­подарських підприємств. Вісн. Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва. Серія «Економічні науки». Харків: ХНТУСГ, 2014. Вип. 150. С. 253261.
 33. Пузік В.К., Петров В.М., Бабарика Я.В. Стан і перспективи вирощування та формування ринку соняшнику в Україні. Посібник українського хлібороба. 2014. Т. 2. С. 4650.
 34. Петров В.М. Методологічні підходи до визначення технічного рівня засобів механізації аграрного сектору. Економіка АПК. 2015. № 7. С. 6770.
 35. Петров В.М. Відродження тракторного і сільськогосподарського машинобудування в Україні. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: ХНАУ, 2017. № 1. С. 278289.
 36. Кравцов А.І., Шелудько Р.М., Петров В.М., Волошан М.М. Еволюція стратегії економічної освіти і науки у Харківському національному аграрному університеті імені В.В. Докучаєва. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: ХНАУ, 2017. № 4. С. 1021.
 37. Петров В.М. Диверсифікація виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: ХНАУ, 2018. № 1. С. 4153.
 38. Петров В. М., Пивовар П. В. Кластерний аналіз технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6772
 39. Петров В.М. Забезпечення сільськогосподарських підприємств України збиральною технікою. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: ХНАУ, 2019. № 2. С. 150166.
 40. Shyshkin V., Onyshchenko O., Petrov V., Aliieva-Yaroshenko T. Corporate social responsibility system management of the modern enterprise. Management and entrepreneurship: trends of development, 2019. № 4. Р. 2942. (Available at: https://doi.org/10.26661/2522-1566/2019-4/10-03)
 41. Петров В.М. Формування ринку зернозбиральних комбайнів в Україні. Економіка АПК. 2020. № 4. С. 4353. URL: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202004043

Інші видання

 1. Петров В.М. Використання альтернативних видів палива у сільському господарстві України. Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період: матеріали Десятих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аг­рар­ни­ків (м. Київ, 1011 квіт. 2008 р.). Київ: Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки», 2008. С. 552557.
 2. Петров В.М. Методологічні засади інноваційного переоснащення матеріально-технічної бази сільського господарства. Інвестиційна складова сталого розвитку регіону: матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 10 груд. 2008 р.). Харків: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр., 2009. С. 302305.
 3. Петров В.М. Машинно-технологічні станції в Україні: досвід і проблеми. Трансформація земельних відносин до ринкових умов господарювання: матеріали Других регіон. річних зборів Півн.-Схід. від-ня Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників (м. Харків, 5 лют. 2009 р.). Харків: Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки», Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, 2009. С. 162164.
 4. Петров В.М. Організація економічних відносин між сільськогосподарськими підприємствами та організаціями з агротехнічного обслуговування. Трансформація земельних відносин до ринкових умов: матеріали Одинадцятих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аг­рар­ни­ків (м. Київ, 2627 лют. 2009 р.). Київ: Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки», 2009. С. 445448.
 5. Петров В.М. Техніко-економічне обґрунтування створення підприємств з агротехнічного обслуговування сільськогосподарських товаровиробників. Маркетингове забезпечення продовольчого ринку України: матеріали Між­­нар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 78 квіт. 2009 р.). Полтава: Полтав. держ. аграр. акад., 2009. С. 8082.
 6. Петров В.М. Тенденції забезпечення зернозбиральною технікою сільського господарства іноземних країн. Ринкові трансформації та економічний механізм підвищення ефективності підприємств аграрного сектора: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 89 жовт. 2009 р.). Харків: Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2009. С. 251253.
 7. Петров В.М. Формування парку зернозбиральних комбайнів в Україні у період трансформацій в аграрному виробництві. Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві: матеріали Третіх регіон. річних зборів Півн.-Схід. від-ня Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників, (м. Харків, 10 груд. 2009 р.). Харків: Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки», Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, 2010. – С. 291294.
 8. Петров В.М. Економічна оцінка техніко-технологічних рішень і обґрунтування інноваційних заходів технічного переозброєння сільського господарства. Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві: матеріали Дванадцятих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аг­рар­ни­ків (м. Київ, 2526 лют. 2010 р.). Київ: Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки», 2010. С. 339342.
 9. Петров В.М. Організація інституту дилерів сільськогосподарської техніки в Україні. Державне управління та місцеве самоврядування: матеріали Х Міжнар. наук. конгресу (м. Харків, 26 берез. 2010 р.). Харків: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр., 2010. С. 230231.
 10. Петров В.М. Структурні зміни у складі машинно-тракторного парку сільськогосподарських підприємств: матеріали підсумк. наук. конф. проф.-виклад. складу, аспірантів і здобувачів (м. Харків, 1114 січ. 2011 р.). Харків: Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2011. С. 209211.
 11. Петров В.М. Бізнес-планування як складова системи менеджменту сільськогосподарських підприємств. Соціально-економічна політика держави в умовах трансформаційних змін: макро- та мікроекономічні аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 12 квіт. 2011 р.). Полтава: Полтав. держ. аграр. акад., 2011. С. 189191.
 12. Петров В.М. Критерії ефективності інноваційних заходів з технічного переозброєння аграрного виробництва. Інституціональні засади трансформацій в аграрній сфері: матеріали Тринадцятих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аг­рар­ни­ків (м. Київ, 2021 черв. 2011 р.). Київ: Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки», 2011. С. 339342.
 13. Петров В.М. Державна політика у становленні та розвитку сільськогосподарського машинобудування. Формування конкурентоспроможного виробничого потенціалу сільського господарства в умовах глобалізації розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Харків, 14–23 верес. 2011 р.). Харків: Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2011. С. 107–109.
 14. Петров В.М. Техніко-технологічні характеристики сільськогосподарської техніки для сучасних умов ведення рослинництва. Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Харків, 9–23 квітня 2012 р.). Харків: Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, 2012. Т. 1. С. 318–320.
 15. Петров В.М. Розвиток інноваційних технологій у сільському господарстві та їх технічне забезпечення. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року: матеріали Чотирнадцятих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аг­рар­ни­ків (м. Київ, 16–17 жовт. 2012 р.). Київ: Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки», 2013. С. 438–442.
 16. Петров В.М. Структурні зміни у складі машинно-тракторного парку сільськогосподарських підприємств. Трансформація управлінської парадигми в аграрному секторі економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 30–31 жовт. 2012 р.). Полтава: Полтав. держ. аграр. акад., 2012. С. 52–54.
 17. Петров В.М. Матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств України в умовах різних суспільно-економічних формацій. Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи: матеріали V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Харків, 8–10 квіт. 2014 р.). Харків: Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, 2014. С. 128–133.
 18. Петров В.М. Ціноутворення на ринку сільськогосподарської техніки. Організаційно-економічний механізм реалізації стратегічних напрямів розвитку агропродовольчої сфери: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 жовт. 2014 р.). Харків: Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2014. С. 60–63.
 19. Петров В.М. Визначення потреби сільськогосподарських підприємств у техніці. Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Харків, 8–10 квіт. 2015 р.). Харків: Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, 2015. С. 11–13.
 20. Петров В.М. Стратегічні цілі і напрямки розвитку системи технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва. Фундаментальні та прикладні проблеми підприємницької діяльності в аграрному секторі: матеріали Міжнар. наук.-прак­­т. конф. (м. Харків, 24 квіт. 2015 р.). Харків: Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2015. С. 62–64.
 21. Петров В.М. Розвиток агротехнологій у контексті глобалізаційних змін. Сучасні проблеми та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектору економіки України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. та П’ятнадцятих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників (м. Київ, 14 трав. 2015 р.). Київ: Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки», 2015. С. 412–416.
 22. Петров В.М. Технічне переозброєння сільськогосподарського виробництва та соціальний розвиток сільських територій. Економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 лют. 2016 р.). Харків: Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2016. С. 207–210.
 23. Петров В.М. Технічне забезпечення інноваційних технологій у рослинництві: матеріали підсумк. наук. конф. професор.-виклад. складу, аспірантів і здобувачів (м. Харків, 23–24 берез. 2016 р.). Харків: Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2016. С. 126–127.
 24. Петров В.М. Концепція логістики в системі ресурсного забезпечення АПК. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 груд. 2016 р.). Харків: Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2016. С. 46–49.
 25. Петров В.М. Інформаційні системи у сучасних інноваційних агротехнологіях: матеріали підсумк. наук. конф. професор.-виклад. складу, аспірантів і здобувачів (м. Харків, 24–25 трав. 2017 р.). Харків: Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2017. С. 102–103.
 26. Петров В.М. Організаційно-економічний механізм технічної модернізації сільського господарства. Сучасні проблеми та перспективи сталого розвитку сільських територій: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. та Шістнадцятих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників (м. Київ, 1 червня 2017 р.). Київ: Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки», 2017. С. 331–333.
 27. Петров В.М. Шляхи відродження сільськогосподарського машинобудування на інноваційній основі. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 жовт. 2017 р.). Харків: Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2017. С. 92–96.
 28. Петров В.М. Формування ринку агросервісних послуг в Україні: матеріали підсумк. наук. конф. професор.-виклад. складу, аспірантів і здобувачів (м. Харків, 13–14 берез. 2018 р.). Харків: Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2018. С. 112–113.
 29. Петров В.М. Тенденції виробництва та функціонування ринку сільськогосподарської техніки у світі. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-прак­т. конф. (м. Харків, 25 жовт. 2018 р.). Харків: Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2018. С. 104–108.
 30. Петров В.М., Демчук В.О. Економічна ефективність виробництва макаронних виробів у сільськогосподарському підприємстві. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-прак­т. конф. (м. Харків, 25 жовт. 2018 р.). Харків: Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2018. С. 154–157.
 31. Петров В.М., Бондаренко Є.В. Проблеми розвитку біогазових технологій в АПК України. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-прак­т. конф. (м. Харків, 25 жовт. 2018 р.). Харків: Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2018. С. 255–257.
 32. Петров В.М. Організація підсобної промислової діяльності у сільськогосподарських підприємствах. Перспективні форми організації господарської діяльності на селі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. та Сімнадцятих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аг­рар­ни­ків (м. Київ, 30 трав. 2019 р.). Київ: Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки», 2019. С. 332–337.
 33. Бондаренко Є.В., Петров В.М. Диверсифікація виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнар. наук.-прак­т. конф., присвяч. 90-річчю екон. освіти в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (м. Харків, 3-4 жовт. 2019 р.). Харків: Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2019. С. 20–23.
 34. Малиш Р.В., Петров В.М. Техніко-економічне обґрунтування виробництва пшеничного борошна у сільськогосподарському підприємстві. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнар. наук.-прак­т. конф., присвяч. 90-річчю екон. освіти в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (м. Харків, 3-4 жовт. 2019 р.). Харків: Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2019. С. 166–169.
 35. Петров В.М. Ринок виробних послуг у сільському господарстві України. Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 12–13 лют. 2020 р.). Запоріжжя: Запоріз. нац. ун-т, 2020. Ч. 1. С. 217–220.
 36. Петров В.М. Проблеми створення спільних підприємств з виробництва зернозбиральних комбайнів в Україні: матеріали підсумк. наук.-практ. конф. професор.-виклад. складу і здобувачів наук. ступенів (м. Харків, 1-2 лип. 2020 р.). Харків: Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2020. Ч. ІІ. С. 121–123.

                         

Найбільш вагомі навчально-методичні видання

 1. Мартьянов В. П., Петров В. М. Організація виробництва та агробізнесу в олійнопродуктовому підкомплексі АПК: навч. посіб. / Харків. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХДАУ, 2000. 104 с.
 2. Петров В.М. Основи комерційної діяльності: навч. посіб. / Харків. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХДАУ, 2001. 200 с.
 3. Петров В.М. Організація підсобних промислових та переробних підприємств: навч. посіб. / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2002. 192 с.
 4. Петров В.М., Білоусько Т.Ю. Основи комерційної діяльності: навч. посіб. 2-ге вид./ за ред. В.М. Петрова. Київ: Сузір’я, 2008. 278 с.
 5. Петров В.М. Організація виробництва та планування діяльності на підприємствах АПК: навч. посіб. / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: Майдан, 2016. 362 с.
 6. Бізнес-планування: метод. вказівки до практ. занять і самост. роботи для студентів другого (ма­гістерського) рівня під­го­товки спец. 8.03060101 «Менежмент організацій і адмініст­ру­вання (за видами еко­но­мічної діяльності)» / уклад. В.М. Петров; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2015. 43 с.
 7. Планування та організація виробництва на підприємствах АПК: метод. вказівки до практ. і семінар. занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спец. 073 «Менеджмент» / уклад. В.М. Петров; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2018. 58 с.
 8. Планування та організація виробництва на підприємствах АПК: метод. вказівки до самост. роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спец. 073 «Менеджмент» / уклад. В.М. Петров; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2018. 81 с.
 9. Планування, організація та операційний менеджмент підприємств АПК: програма виробн. практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спец. 073 «Менеджмент» / уклад. В.М. Петров, М.С. Пономарьова, Л.В. Шовкун; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2018. 40 с.
 10. Планування та організація виробництва на підприємствах АПК: робочий зошит для практ. занять і самост. роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спец. 073 «Менеджмент» / уклад. В.М. Петров; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2018. 69 с.
 11. Бізнес-планування: робочий зошит для практ. занять і самост. роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня спец. 073 «Менеджмент» / уклад. В.М. Петров / уклад. В.М. Петров; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2018. 48 с.
 12. Організація виробництва: метод. рек. до практ. і семінар. занять для здобу­ва­чів першого (бакалавр­ського) рівня вищої освіти спец. 051 «Економіка» / уклад. В.М. Петров; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2020. 61 с.
 13. Організація виробництва: метод. рек. до самост. роботи для здобу­ва­чів першого (бакалавр­ського) рівня вищої освіти спец. 051 «Економіка» / уклад. В.М. Петров; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2020. 81 с.
 14. Організація виробництва: робочий зошит для практ. занять і самост. роботи для здобу­ва­чів першого (бакалавр­ського) рівня вищої освіти спец. 051 «Економіка» / уклад. В.М. Петров; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2020. 43 с.
 15. Організація виробництва: програма та метод. рек. до проведення тренінгу для здобу­ва­чів першого (бакалавр­ського) рівня вищої освіти спец. 051 «Економіка» / уклад. В.М. Петров; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2020. 32 с.
 16. Організація виробництва: робочий зошит для проведення тренінгу для здобу­ва­чів першого (бакалавр­ського) рівня вищої освіти спец. 051 «Економіка» / уклад. В.М. Петров; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2020. 23 с.

 

Підвищення кваліфікації та стажування

 1. «Організація і функціонування нових форм господарювання», «Розвиток земельних відносин», «Розвиток сільських територій, аграрного підприємництва та кооперації», «Управління сільськогосподарським виробництвом», «Ціноутворення в АПВ. Розвиток аграрного ринку та інфраструктури», «Формування ринку матеріально-технічних ресурсів», «Зовнішньоекономічні відносини в АПК», «Фінанси, інвестиційне та облікове забезпечення АПВ». Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААН України, 20–24.04.2015 р.
 2. «Комерційна діяльність», «Бізнес-планування», «Підприємницька діяльність», «Основи педагогіки та методи викладання». Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 01.09. – 01.10.2015 р. (108 год).
 3. «Організація виробництва та планування на підприємствах АПК», «Основи педагогіки та методи викладання». Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 01.11. – 15.12.2016 р. (108 год).
 4. «Розвиток земельних відносин», «Розвиток сільських територій», «Розвиток аграрного підприємництва та кооперації», «Управління сільськогосподарським виробництвом», «Менеджмент сільськогосподарського виробництва», «Ціноутворення в агропромисловому виробництві», «Розвиток аграрного ринку та інфраструктури», «Маркетинг сільськогосподарського виробництва», «Економіка аграрного виробництва», «Формування ринку матеріально-технічних ресурсів», «Зовнішньоекономічна діяльність агропромислового сектора», «Фінанси, інвестиційне та облікове забезпечення агропромислового виробництва». Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААН України, 26.04.2018 р. (108 год).

 

Участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації

Член постійної спеціалізованої вченої ради:

К 64.803.01 у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Офіційний опонент:

 1. Навроцький Я.Ф. «Розвиток ринку сільськогосподарської техніки у рослинницькій галузі України» (захист 5 червня 2018 р., ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ).
 2. Шлапак М.А. «Розвиток асоціаційних форм використання сільськогосподарської техніки» (захист 22 лютого 2019 р., Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир).

 

Членство в галузевих академіях наук та професійних організаціях

 1. Член-кореспондент Академії економічних наук України зі спеціальності «Економіка сільського господарства» (диплом № 421 від 25.05.2018 р.).
 2. Член Громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аг­рарників» (посвідчення № 0128 від 30.05.2019 р.).

 

Нагороди та відзнаки

 1. Грамота Міністерства освіти і науки України (2008 р.).
 2. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2006 р.).
 3. Переможець ІV обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Молодий науковець» (2002 р.).
 4. Почесна грамота Головного управління сільського господарства і продовольства Харківської обласної державної адміністрації (2004 р.).
 5. Грамота Харківської районної державної адміністрації (2011 р.).
 6. Подяка Харківської районної державної адміністрації та Харківської районної ради (2008 р.).

 

Наукові інтереси:

 • розробка системи технічного забезпечення та агротехнологічного обслуговування сільськогосподарських товаровиробників;
 • обґрунтування теоретико-методологічних засад і розроб­ка практичних рекомендації щодо ефективного управління системою технічного забезпечення та агротехнологічного обслуговування сільськогосподарських підприємств;
 • удосконалення сукупності теоретичних, методичних і прикладних положень формування системи технічного забезпечення та агротехнічного обслуговування товаровиробників в умовах ринкового механізму господарювання.

 

Контакти

E-mail: v.petrov0741@gmail.com

Тел.: +38 097 892 00 32

 

 

Види і результати професійної діяльності відповідно до п. 30 ліцензійних умов провадження освітньої діяльностіОновлено: 21-03-2021, 11:57 / Переглядів: 8 218
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок