Положення про заочну форму навчання у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Харківський національний аграрний університет

імені В.В. Докучаєва

 

 

                                              Ухвалено

вченою радою ХНАУ

(протокол №5 від 25.05.2011)

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

У ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ АГРАРНОМУ

УНІВЕРСИТЕТІ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА

 

 

 

 

 

 


 

Харків – 2011

 


Розробили: ректор ХНАУ , д-р с.-г. наук, професор В.К. ; перший проректор ХНАУ, канд. с.-г. наук, А.М. Свиридов; доктор екон. наук, професор університету  О.І. Гуторов; декан факультету агрохімії та ґрунтознавства, доктор с.-г. наук, професор університету В.В. Дегтярьов; керівник навчального відділу Т.П. Пустовойт


Рецензент декан факультету інженерів землевпорядкування, канд. екон. наук, доцент О.В. Князь

Призначено для викладачів і науково-педагогічних працівників Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

Відповідальна за випуск Т.П. Пустовойт


                                                        © Харківський національний аграрний

 університет ім. В.В. Докучаєва, 2011

© В.К., Свиридов А.М., Дегтярьов В.В., Гуторов О.І., Пустовойт Т.П., 2011

 

1.Загальні положення

 

1.1.Навчальний процес за заочною формою навчання у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва (далі – Університет) здійснюється згідно із Законом України “Про вищу освіту”, Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993 р. № 161, Статутом університету та цим Положенням.

1.2. Здобувати освіту за заочною формою навчання мають право громадяни України незалежно від роду та характеру їх занять і віку.

Іноземні громадяни та особи без громадянства здобувають заочну освіту відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

1.3. Прийом на заочну форму навчання здійснюється на конкурсній основі згідно з Правилами прийому Університету, які розробляються приймальною комісією і затверджуються вченою радою Університету.

1.4. Особи, які навчаються в Університеті за заочною формою навчання, мають статус студента (слухача), і на них поширюються права та обов’язки, що визначені Законом України “Про вищу освіту”.

1.5. Навчання за заочною формою організовується за напрямами (спеціальностями)  для різних освітньо-кваліфікаційних рівнів (далі ОКР) на підставі дозвільних документів, виданих Університету Міністерством освіти і науки України.

1.6. Тривалість навчання за заочною формою для здобуття певного ОКР визначається Університетом і не може перевищувати нормативний термін для денної форми, визначений державним стандартом освіти, більше, ніж на 20 %.

1.7. Обсяг, структура та якість знань, умінь і навичок студентів (слухачів), які навчаються за заочною формою, мають відповідати вимогам державних стандартів вищої освіти, встановлених для відповідних ОКР та напрямів підготовки (спеціальності).

1.8. Навчання за заочною формою здійснюється за кошти Державного бюджету України, а також на основі договорів, укладених між Університетом і підприємствами, установами, організаціями, іншими юридичними або фізичними особами в межах ліцензованого обсягу відповідного напряму підготовки (спеціальності).

1.9. Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва за заочною формою, надаються додаткові відпустки відповідно до Закону України “Про відпустки”, Кодексу законів про працю України.

1.10. Координують підготовку фахівців в Університеті за заочною формою деканати факультетів.

 

 1. 2. Організація навчального процесу за заочною формою навчання

2.1. Навчальний процес за заочною формою навчання в Університеті організовується протягом календарного року – під час лабораторно-екзаменаційних сесій і в міжсесійний період.

2.2. Лабораторно-екзаменаційна сесія для студентів (слухачів) заочної форми навчання – це частина навчального року, протягом якої здійснюються всі форми навчального процесу, передбачені робочим навчальним планом: лекції, лабораторні, практичні, семінарські та індивідуальні заняття, консультації, а також виконання індивідуальних завдань і контрольні заходи.

2.3. Сумарна тривалість лабораторно-екзаменаційних сесій на кожний навчальний рік визначається графіком навчального процесу, який затверджується ректором Університету і доводиться до відома студентів (слухачів) до початку нового навчального року.

2.4. Графік навчального процесу складається на поточний навчальний рік з кожного напряму підготовки фахівців (кожної спеціальності). У графіку відображаються: лабораторно-екзаменаційні сесії і терміни їх проведення; перелік навчальних дисциплін, що вивчаються, та їх обсяги; кількість контрольних та індивідуальних завдань і терміни їх виконання; форми семестрового контролю і державної атестації та терміни їх проведення.

2.5. Обсяг аудиторних годин, які плануються студентам (слухачам) заочної форми навчання на лабораторно-екзаменаційних сесіях, визначається Законом України “Про відпустки” та складністю дисципліни. При цьому враховується, що тривалість додаткових відпусток становить для:

 • студентів, які успішно навчаються на першому та другому курсах – 30 календарних днів щорічно, на третьому і наступних курсах – 40 календарних днів щорічно;
 • підготовки до захисту дипломних робіт (проектів) – 2 міс. для ОКР “Бакалавр”, 4 міс. – для ОКР “Спеціаліст”, “Магістр”;
 • студентів, які навчаються за скороченим терміном навчання – 40 календарних днів щорічно.

2.6. Зміст навчальної дисципліни, її обсяг, послідовність викладання та форми поточного і підсумкового контролю регламентуються робочою програмою навчальної дисципліни, зміст якої уточнюється та затверджується щорічно.

2.7. Дотримання назв та обсягів нормативних навчальних дисциплін відповідно до державного стандарту вищої освіти (навчального плану, затвердженого в установленому порядку) з відповідного напряму підготовки (спеціальності) є обов’язковим при організації навчального процесу зі студентами (слухачами) заочної форми навчання.

2.8. Студенти (слухачі) заочної форми навчання допускаються до лабораторно-екзаменаційної сесії, якщо вони не мають академічної заборгованості за попередній семестр.

 1. 3.       Виклик студентів (слухачів) заочної форми навчання на сесію

3.1. Виклик студентів (слухачів) заочної форми навчання на сесію здійснюється відповідно до графіка навчального процесу довідкою-викликом встановленої форми за умови, якщо студент (слухач) виконав у повному обсязі навчальний план за попередню сесію.

Довідка-виклик є підставою для надання студентам (слухачам) додаткової оплачуваної відпустки.

Довідка-виклик є документом суворої звітності та підлягає реєстрації в окремій книзі із зазначенням номера та дати видачі.

3.2. Студенти (слухачі) заочної форми навчання, які не виконали вимог навчального плану і не мають права на додаткову оплачувану відпустку, можуть прибути на лабораторно-екзаменаційну сесію для ліквідації академічної заборгованості самостійно.

3.3. Університет за певних умов (хвороба, службові відрядження тощо) для окремих студентів (слухачів) може встановлювати індивідуальний графік навчального процесу, який затверджується відповідним наказом ректора Університету.

 1. 4.       Самостійна робота студентів (слухачів) заочної форми навчання

4.1. Самостійна робота студентів (слухачів) є одним з головних елементів навчального процесу за заочною формою.

Більшу частину матеріалу робочої програми дисципліни студент (слухач) заочної форми навчання вивчає самостійно в міжсесійний період.

4.2. Міжсесійний період для студентів (слухачів) заочної форми навчання – це частина навчального року, протягом якої студенти (слухачі) засвоюють навчальний матеріал як самостійно, так і під керівництвом науково-педагогічних працівників (далі НПП).

4.3. У міжсесійний період студентам (слухачам), які навчаються за заочною формою, надається можливість отримувати консультації НПП за графіком, що встановлюється кафедрами Університету.

4.4. Кількість годин, що плануються на виконання самостійної роботи, залежить від загальних обсягів і визначається як різниця між загальними обсягами та обсягами аудиторних занять на лабораторно-екзаменаційній сесії.

4.5. Зміст самостійної роботи студентів (слухачів) з відповідної дисципліни визначається навчально-методичним комплексом з дисципліни (дод. 1).

4.6. Самостійна робота студентів (слухачів) забезпечується системою навчально-методичних засобів, а саме: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій, практикумами тощо.

4.7. Матеріал навчальної дисципліни, обсяги та зміст якої визначається робочою навчальною програмою, виноситься на підсумковий контроль.

5. Види самостійної роботи студентів (слухачів) заочної форми навчання

5.1. Одним з елементів самостійної роботи студентів (слухачів) є виконання ними тестових модульних робіт.

5.1.1. Студенти (слухачі) заочної форми навчання виконують контрольні роботи за модулями робочої навчальної програми дисципліни, що винесені згідно з навчальним планом для самостійної роботи.   

5.1.2. В Університеті студенти (слухачі) заочної форми навчання виконують тестові роботи в лабораторіях (аудиторіях) Університету за розкладом занять протягом однієї пари.

5.1.3. Організація та методичне забезпечення з виконання контрольних робіт студентами (слухачами) заочної форми навчання покладаються на відповідні кафедри Університету.

5.1.4. Перелік контрольних питань, з яких формуються тестові завдання з контрольних робіт, видається студентам (слухачам) заочної форми навчання лектором відповідної навчальної дисципліни заздалегідь, під час  установчої сесії.

5.1.5. Тестові завдання з контрольної роботи видає та організаційно забезпечує їх виконання  лектор відповідної навчальної дисципліни.

5.1.6. У разі невиконання студентом (слухачем) заочної форми навчання тестової роботи з навчальної дисципліни (якщо вона передбачена робочим навчальним планом) або здачі  її на незадовільну оцінку він не допускається до складання екзамену (заліку) з відповідної дисципліни.

5.2. Курсовий проект (робота) – індивідуальна письмова робота технологічного, бізнесового або конструкторського характеру.

5.2.1. Курсовий проект (робота) виконується студентом у міжсесійний період згідно з Положенням про курсовий проект (роботу), розрахунково-графічну роботу, реферат і домашню роботу студентів.

5.2.2. Тематика, зміст курсового проекту (роботи), організація і керівництво курсовим проектом (роботою) покладаються на відповідну кафедру.

5.2.3. Виконаний курсовий проект (робота) у встановлений термін здається студентом (слухачем) на кафедру.

Після реєстрації курсовий проект (робота) передається  викладачу на рецензування.

5.2.5. Після позитивного відгуку викладача курсовий проект (робота) допускається до захисту.

5.2.6. Захист курсового проекту (роботи) проводиться публічно на засіданні спеціальної комісії, створеної завідувачем кафедри у складі 2-3 осіб, за участю ведучого курсу.

5.2.7. У разі негативного відгуку викладача курсовий проект (робота) повертається студенту (слухачу) для доопрацювання.

5.2.8. Для керівництва курсовим проектом (роботою) і організації захисту встановлюється норматив часу:

 • 3 год – на курсову роботу із фахових навчальних дисциплін, у тому числі 0,33 год кожному членові комісії на проведення захисту;
 • 3 год – на курсовий проект із загальноінженерних навчальних дисциплін, у тому числі 0,33 год кожному членові комісії на проведення захисту;
 • 4 год – на курсовий проект із фахових навчальних дисциплін, у тому числі 0,33 год кожному членові комісії на проведення захисту.
 1. 6.  Контроль знань студентів (слухачів) заочної форми навчання

6.1. Формами контролю знань студентів (слухачів) є поточний контроль, проміжна атестація та підсумковий контроль знань студентів.

6.2. Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентами (слухачами) теоретичного та практичного матеріалу з навчальних дисциплін за семестр.

6.3. Семестровий залік (далі залік) – це форма підсумкового контролю знань, що полягає в оцінці засвоєння студентом (слухачем):

 • теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за семестр (якщо з цієї дисципліни робочим навчальним планом не передбачено екзамен);
 • навчального матеріалу виключно на підставі результатів виконаних ним певних видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних заняттях та під час самостійної роботи (якщо з цієї дисципліни робочим навчальним планом передбачено екзамен у наступному семестрі).

6.4. Студенти (слухачі) заочної форми навчання допускаються до лабораторно-екзаменаційної сесії, якщо:

 • не мають академічної заборгованості за попередній семестр;
 • своєчасно (до початку поточної сесії) подали результати самостійної роботи (курсові роботи – проекти) з дисциплін, що виносяться на сесію.

6.5. Розклад занять і екзаменів складається диспетчерською Університету за погодженням з деканами та затверджується першим проректором.

 6.6. У день складання екзаменів для студентів (слухачів) заочної форми навчання навчальні заняття не передбачаються.

6.7. Екзамени (заліки) студенти (слухачі) заочної форми навчання складають за тестовими технологіями з подальшою співбесідою.

6.8. Заліки у студентів (слухачів) заочної форми навчання приймають  НПП, які проводили лабораторні, практичні, семінарські заняття.

6.9. Екзамени організовують таким чином:

6.9.1. До початку екзамену (заліку) студент (слухач) зобов’язаний подати екзаменатору оформлену відповідним чином залікову книжку.

6.9.2. Під час екзаменів (заліків) студент (слухач) має право використовувати типову та робочу навчальні програми дисциплін.

6.9.3. З дозволу екзаменаторів студенти (слухачі) можуть користуватися довідковою літературою, технічними навчальними засобами. Використання  під час екзаменів (заліків) будь-якого програмного матеріалу без дозволу осіб, які проводять контрольні заходи, не дозволяється.

6.9.4. Відомості з результатами складання екзаменів (заліків) у день їх проведення (не пізніше першої половини наступного дня) подаються у деканат відповідного факультету.

6.10. Результати складання екзаменів.

6.10.1. Студенти (слухачі), які мають за наслідками лабораторно-екзаменаційної сесії академічну заборгованість не більше двох дисциплін, у разі наявності поважних причин отримують право на її ліквідацію. Остаточний термін ліквідації – не пізніше п’яти днів до дати підписання наказу про переведення.

6.10.2. Студенти, які за наслідками сесії мають академічну заборгованість з трьох і більше дисциплін, підлягають відрахуванню із числа студентів Університету.

7. Практика студентів (слухачів) заочної форми навчання

 

7.1. Студенти (слухачі) заочної форми проходять виробничу практику згідно з Положенням про практичне навчання студентів (слухачів) Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва  та Положенням про проведення практики студентів (слухачів) вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 р. № 93.

7.2. Студенти (слухачі), які працюють за обраним у вищому навчальному закладі фахом або мають відповідний досвід практичної роботи, звільняються від проходження виробничої практики.  Рішення про звільнення від проходження виробничої практики приймається на підставі заяви студента, узгодженої із завідувачами відповідних випускових кафедр.

8. Заключні положення

8.1. Студенти (слухачі), які повністю виконали вимоги навчального плану поточного курсу (та умови договору – для студентів, які навчаються за договором з юридичною або фізичною особою), наказом ректора Університету переводяться на наступний курс, а також допускаються до підготовки дипломної роботи (проекту).

8.2. Студентам (слухачам), які за результатами лабораторно-екзаменаційної сесії мають академічну заборгованість, надається право ліквідувати її.

8.3. Студентам (слухачам) заочної форми навчання, які виконали всі вимоги робочого навчального плану, склали державні екзамени, захистили дипломні проекти (роботи), рішенням державної екзаменаційної комісії присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту встановленого державного зразка.

 

 

ПОГОДЖЕНО

Перший проректор                                                   

Керівник навчального відділу                               

Начальник юридичного відділу                                      

              

 

 

Закони та нормативні акти,

які регламентують заочну форму навчання

 1. Закон України про вищу освіту від 17 січня 2002 р. № 2984-ІІІ.
 2. Положення про державний вищий навчальний заклад від 5 вересня 1996 р. № 1074.
 3. Кодекс Законів про працю від 10 грудня 1971 р.
 4. Закон України про відпустки від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР.
 5. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості” від 28 червня 1997 р. № 634.
 6. Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) від 20 січня 1998 р. № 65.
 7. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах  від 2 червня 1993 р. № 161.
 8. Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти від 6 червня 1996 р.    № 191/153.
 9. Положення про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України від 8 грудня 1995 р. № 340.
 10. Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти від 15 липня 1996 р. № 245.
 11. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України від 8 квітня 1993 р. № 93.

 

Додатки

Додаток 1

Особливість кредитно-трансферної системи

для студентів заочної форми навчання

 

 Головною особливістю кредитно-трансферної системи для заочної форми навчання є те, що навчальний матеріал кожної дисципліни ділиться лише на два змістових модулі.

 Перший змістовий модуль: його матеріал вивчається студентами самостійно у міжсесійний період.

Другий змістовий модуль: його матеріал вивчається під час проведення аудиторних занять.

Матеріал для вивчення першого змістового модуля видається лектором відповідної навчальної дисципліни заздалегідь під час настановних занять.

 Після вивчення матеріалів змістових модулів здійснюється обов’язковий контроль їх засвоєння за 100-бальною шкалою.

Контроль першого змістового модуля здійснюється за тестовими технологіями на початку лабораторно-екзаменаційної сесії в лабораторіях (аудиторіях) університету за розкладом занять протягом однієї пари.

Контроль другого змістового модуля здійснюється оцінюванням аудиторних занять за 100-бальною шкалою за наявністю і якістю змісту:

 • конспектів лекцій навчальної дисципліни;
 • письмових звітів лабораторних, практичних, семінарських занять;
 • індивідуальних розрахункових завдань відповідної кафедри.

 У разі невиконання студентами одного з двох змістових модулів вони не допускаються до екзамену (заліку) з відповідної дисципліни і матимуть академічну заборгованість.

 Студентам, які без поважних причин своєчасно не здали змістові модулі, відводиться термін, протягом якого можна відпрацювати заборгованість до початку наступної лабораторно-екзаменаційної сесії згідно з графіком, складеним на кафедрі.

Рейтинг студента з навчальної роботи RНР визначається за формулою:

                    0,7·(R(1)ЗМ ·К(1)ЗМ + R(2)ЗМ К(2)ЗМ)

         RНР =------------------------------------------- ,                                                    (1)

                                            КДИС

 

де R(1) зм, R(2) зм – відповідні рейтингові оцінки із змістових модулів під час самостійного вивчення студентом матеріалу і під час аудиторних занять;

К(1)ЗМ, К(2) ЗМ – кількість годин (кредитів ECTS), передбачених робочим навчальним планом для відповідного змістового модуля;

КДИС – кількість годин (кредитів ECTS), передбачених робочим навчальним планом для дисципліни у поточному семестрі.

- Рейтинг студента з атестації RАТ (екзамен, залік) визначається за 100-бальною шкалою, яка проводиться виключно за тестовими технологіями.

Рейтинг студента з дисципліни RДИС обчислюється за формулою

         RДИС = RНР + 0,3 · RАТ.                                                                                     (2)

Рейтинг студента з дисципліни переводиться в національну оцінку та оцінку ECTS згідно з табл. 1.

 

                                                                                                                 


 

Додаток 2

 

До навчально-методичного комплексу вивчення дисципліни

студентами заочної форми навчання

 1. Зміст робочої навчальної програми з дисципліни за темами.
 2. План вивчення дисципліни.

Пор.

Назва теми

Стандартні

години* за темами

Кількість годин аудиторних занять

Години самостійного вивчення дисципліни за темами

лекції

лабораторні, семінарські

1

Тема № 1

8

2

-

6

2

Тема № 2

12

4

2

6

3

Тема № 3

10

2

4

4

4

Тема № 4

20

8

4

8

ВСЬОГО

50

16

10

24

____________________

*Сумарна кількість годин, необхідних для вивчення дисципліни згідно з робочою навчальною програмою для студентів денної і заочної форм підготовки.

 

Зміст лекцій з дисципліни

          Лекція № 1 (тези або питання)

          Лекція № 2 (тези або питання)

          Лекція № 3 (тези або питання)

          Лекція № 4 (тези або питання)

Зміст лабораторних, практичних занять, семінарів

           Л, ПЗ, Семінар № 1 (тези або питання)

           Л, ПЗ, Семінар № 2 (тези або питання)

           Л, ПЗ, Семінар № 3 (тези або питання)

           Л, ПЗ, Семінар № 4 (тези або питання)

Самостійна робота (перший змістовий модуль) за темами

            Тема № 1

            Тема № 2

            Тема № 3

            Тема № 4

Перелік рекомендованої літератури (підручники, навчальні посібники, методичні розробки)

Методичні вказівки і завдання за рішенням кафедри

Атестаційні тестиОновлено: 2-03-2012, 11:22 / Переглядів: 15 930
 

Авторизація