Полях Вадим Миколайович

 • доцент кафедри, кандидат економічних наук;
 • відповідальний на кафедрі та факультеті за наповнення сайту;
 • тема дисертації «Маркетингова стратегія розвитку свинарства у сільськогосподарських підприємствах»;
 • напрям наукової роботи – маркетинг на сировинних ринках і проектний менеджмент;
 • моб. тел. 0958344766
 • e-mail: polyanaaa91@gmail.com

 

Список публікацій

 1. Полях В.М. Розробка маркетингових стратегій для сільськогосподарських підприємств. / В.М. Полях // Вісник ХНАУ. Серія: «Економічні науки». – Х.: ХНАУ, 2014. – № 7. – С.377 – 381.
 2. Полях В. М. Стан та тенденції розвитку галузі свинарства в Україні / В.М. Полях // Вісник Сумськ. нац. аграр. ун-ту. Серія: «Економіка і менеджмент» / С.: СНАУ, 2014. – № 8. – С.76 – 79.
 3. Полях В. М. Особливості маркетингової стратегії сільськогосподарських підприємств / В.М. Полях // Вісник ХНАУ. Серія: «Економічні науки». – Х.:ХНАУ, 2015. – № 2. – С. 167-173.
 4. Полях В.М. Стан та тенденції розвитку свинарства в сільськогосподарських підприємствах Харківської області / В.М. Полях // Вісник ХНАУ. Серія: «Економічні науки». – Х.:ХНАУ, 2016. – № 1. – С. 204-209.
 1. Полях В.М. Ринок свинини, стан та перспективи в Україні та Харківській області / В.М. Полях // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2016. – № 2. – С. 85-94.
 2. Полях В.М. Організація діяльності інформаційно-маркетингового кластеру для забезпечення ефективного маркетингу продукції свинарства в сільськогосподарських підприємствах / В.М. Полях // Наук. вісн. УжНУ. Серія: «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – Ужгород: УжНУ, 2016 – № 2. – С. 65-72.
 3. Полях В. М. Маркетингова стратегія розвитку свинарства в сільськогосподарських підприємствах / В. М. Полях // Молодий вчений. – 2016. – № 5. – С. 134-138. (включено до наукометричних баз РИНЦ, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus).
 4. Полях В.М. Підвищення ефективності виробництва свинини /В.М. Полях // Матеріали підсумк. наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів та здобувачів / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2014. – Ч. І. – С. 139-141.
 1. Полях В.М. Підвищення ефективності виробництва свинини / В.М. Полях // Теоретико-методологічні засади ефективного розвитку аграрного виробництва: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів та студентів / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2014. –С. 107-110.
 1. Полях В.М. Маркетингова стратегія підприємства / В.М. Полях // Організаційно-економічний механізм реалізації стратегічних напрямів розвитку агропродовольчої сфери: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 198 річчю ХНАУ ім. В.В. Докучаєва / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2014. – С. 63-65.
 2. Полях В. М. Основні аспекти формування маркетингової стратегії сільськогосподарських підприємств / Р.М. Шелудько, В.М. Полях // Фундаментальні та прикладні проблеми підприємницької діяльності в аграрному секторі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2015. – С. 90-93. (Особистий внесок автора: виявлені фактори, що впливають на процес формування маркетингової стратегії).
 3. Полях В. М. Стан та тенденції розвитку галузі свинарства в Україні / Р.М. Шелудько, В.М. Полях // Екологічні, економічні та соціальні проблеми розвитку аграрної сфери в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2015. – С. 126-130. (Особистий внесок автора: проведено аналіз стану галузі свинарства в сільськогосподарських підприємствах).
 4. Полях В. М. Перспективи галузі свинарства в Харківській області / Р.М. Шелудько, В.М. Полях // Матеріали підсумк. наук. конфер. проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2016. – Ч.1 – С. 174-176. (Особистий внесок автора: досліджено проблеми в галузі свинарства в сільськогосподарських підприємствах Харківської області).
 5. Полях В.М. Сучасний стан споживання м’яса та м’ясопродуктів в Україні / В.М. Полях // Економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва.– Х.: «Діса плюс», 2016. – С. 224-227.
 6. Полях В.М. Особливості маркетингу на ринку продукції тваринництва / В.М. Полях // Розвиток економіки України та інших країн в умовах інтеграційних процесів: матеріали сьомої міжнар. наук.-практ. молодіжної конференції (у заочній формі), присвячена 60-річчю ННЦ «Інститут аграрної економіки». – К.: Нац. наук. центр «Інститут аграрної економіки», 2016. – С. 69-70.
 7. Розробка маркетингової стратегії розвитку свинарства в сільськогосподарських підприємствах: метод. рек. / розроб. В.М. Полях; за ред. канд. екон. наук Р.М. Шелудька; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х., 2016. – 36 с.
 8. Електронна комерція: теоретико-правові засади та сучасний стан в Україні / [В. М. Полях, Н. М. Кривошеєва, В. М. Клочко та ін.] // Scientific Journal «ScienceRise» – м. Харків: НВП ПП «Технологічний Центр», 2017. – №5 – С. 11-17.
 9. Полях В.М. Фінансове забезпечення лісового господарства України в умовах ринку./ В.М. Полях// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ», – Х.: – 2017 р., с.159-160.
 10. Полях В.М. Стан та перспективи розвитку деревообрадної галузі України./ В.М. Полях// Матеріали підсумкової конференції професорсько-викладацького складу, викладачів та аспірантів, 13-14 березня 2018 р. – Х.:– 2018 р., Ч.1, с.56-57.
 11. Полях В.М. Інвестиційне забезпечення деревообробної галузі України./ В.М. Полях// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь і технічний прогрес в АПВ» Інноваційні розробки в аграрній сфері. Том 2. – Харків: ХНТУСГ, 2018. – 173 с.

 

   Полях Вадим Миколайович народився 19 січня 1991 року в с. Полісся Сосницького району Чернігівської області в сім’ї державних службовців.

   У 1998 р. пішов до першого класу Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, яку закінчив у 2008 році. У цьому році вступив до Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва на факультет менеджменту і економіки, який закінчив у 2013 році, отримавши кваліфікацію магістра з економіки підприємства та диплом з відзнакою.

   З липня 2013 року працював економістом в ТОВ «Комвел» у м. Корюківка Чернігівської області. У грудні 2013 року вступив до аспірантури з відривом від виробництва за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами», яку успішно закінчив у грудні 2016 року, захистивши дисертацію на тему «Маркетингова стратегія розвитку свинарства у сільськогосподарських підприємствах».

  З грудня 2016 року по травень 2017 року працював асистентом на кафедрі маркетингу, підприємництва і організації виробництва у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва.

  Починаючи з січня 2017 року по липень 2017 року працював викладачем циклової комісії економіки та маркетингу у Харківському торговельно-економічному коледжі КНТЕУ.

  Починаючи з вересня 2017 року працює старшим викладачем кафедри лісоуправління та лісоексплуатації Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.

Неодружений, дітей не має.

 Оновлено: 14-11-2018, 08:50 / Переглядів: 998
 

Авторизація