Пономарьова Марина Сергіївна

 

Пономарьова Марина Сергіївна

 кандидат економічних наук, доцент

 • тема дисертації: «Матеріальне стимулювання праці в економічному механізмі розвитку сільськогосподарських підприємств».
 • напрям наукової роботи: «Стратегічні орієнтири розвитку аграрної сфери в умовах соціалізації національної економіки»
 • Ключові слова: мотивація, матеріальне стимулювання, трудовий потенціал; проблеми менеджменту, соціалізації, безпеки.
 • дисципліни, які викладає: «Бізнес-планування», «Управління змінами», «Організація с-г виробництва», «Підприємництво в агроформуваннях», «Мотиваційний менеджмент».
 • е-mail: univerms@ukr.net
 • бібліометричні профілі:

Google Scholar

ORCID ID

 • наукові розробки: Бізнес-план ТОВ «ЦППБ» Куп’янського району Харківської області
 • наукові та навчально-методичні праці

Навчальні посібники

 1. Пономарьова М.С. Маркетинг проекту / Управління проектами: навч. посібник / за ред. О.В Ульянченка та П.Ф. Цигікала. – Xарків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2010. С.183-205. - 522 с.
 2. Пономарьова М.С. Підприємництво в агроформуваннях: навч. посібник. Пономарьова М.С. Загорська Ю.В. Чернега І.І. Х.: ХНАУ. 2015. - 250 с. (Електронне видання)

Монографії

 1. Пономарьова М.С. Бізнес-планування сільськогосподарських підприємств // Агробізнес: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку: [Кол. Монографія] / За ред. Г.Є. Жуйкова, Я.В. Сухій, В.С. Ніценка. – Книга 2. Одеса: ТОВ «Лерадрук», 2012. С. 31 - 75, 647 - 655. - 656 с.
 2. Пономарьова М.С. Ключові завдання та умови подальшого стимулювання праці з урахуванням світових тенденцій формування оплати праці // Сучасні аспекти розвитку міжнародної економічної діяльності України Кол. Монографія. За ред Стройко Т.В., Іртищева І.О. М.С. Пономарьова. / Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2014. С.50-92.
 3. Пономарьова М.С. Використання мотивації та матеріальне стимулювання праці з урахуванням досвіду світових тенденцій у формуванні системи соціально-економічних відносин // Трансформаційні процеси економіки: конкуренто-спроможність та інституційна база управління на різних рівнях ієрархії: [колективна монографія]. За ред Ніценко В.С. – Одеса : ТОВ «Лерадрук», 2016. – С. 219-255. - 506.
 4. Пономарьова М.С. Особливості процесу бізнес-планування як інструмент формування сучасного підприємництва - Сучасні тенденції розвитку регіонів та галузей народного господарства: [колективна монографія] / Нац. метал. акад. України, за ред. Л.М. Савчук  Дніпро. Пороги, 2018. С. 244-259.

 

 

Фахові статті

 1. Рябуха М.С. Оплата праці в сільськогосподарських підприємствах: перспективи і реалії / М.С. Рябуха, А.В. Токар // Вісник ХНАУ. - 2003.-№4 / Харк. нац. аграр. ун-т. - Харків, 2003. - С.321 -326
 2. Рябуха М.С. Стан екології та природоохоронних заходів на Харківщині та перспективи їх розвитку \ М.С. Рябуха // Вісник ВІСІІ (Сер. Екологія, техногенна безпека і соціальний прогрес). - 2003. -№4. -С.90-95.
 3. Рябуха М.С. Мотивація і продуктивність праці в аграрних формуваннях Харківщини / М.С. Рябуха // Вісник ХНАУ. - 2004. -№4 / Харк. нац. аграр. ун-т. -Харків, 2004.-С 157-162.
 4. Рябуха М.С. Методи мотивації працівників та їх колективів до ефективної діяльності / М.С. Рябуха , А.В. Токар // Вісник ХНАУ. - 2004. -№8 / Харк. нац. аграр. ун-т. -Харків, 2004.-С 144-149.
 5. Рябуха М.С. Рівень оплати праці та її адекватність / М.С. Рябуха// Вісник ХНАУ. - 2006. -№ 1 / Харк. нац. аграр. ун-т. -Харків, 2006.-С 323-328.
 6. Рябуха М.С. Конкуренція як категорія ринкових відносин та конкурентоспроможність як предмет наукових досліджень/ М.С. Рябуха, А.Є. Цицоріна // Вісник ХНАУ. - 2007. -№ 6 / Харк. нац. аграр. ун-т. -Харків, 2007.-С 96-100.
 7. Рябуха М.С. Зміст та еволюційний шлях формування поняття «мотивація праці» / М.С. Рябуха// Вісник ХНАУ. - 2008. -№3 / Харк. нац. аграр. ун-т. - Харків, 2008. С 328-333.
 8. Рябуха М.С. Напрямки вдосконалення організаційно-економічного механізму управління оплатою праці / М.С. Рябуха// Вісник ХНАУ. - 2008. -№ 9 / Харк. нац. аграр. ун-т. -Харків, 2008.-С 342-347.
 9. Рябуха М.С. Оплата праці: стан, проблеми та перспективи розвитку / М.С. Рябуха // Вісник ХНТУСГ: Економічні науки. Вип. 70. – Харків: ХНТУСГ, 2008. С 258-267.
 10. Рябуха М.С. Система стимулювання і мотивація праці в менеджменті організацій / М.С. Рябуха, В.Д.Савченко // Вісник ХНАУ. - 2009. - № 14. - С. 68 - 75
 11. Рябуха М.С. Мотивація праці в економічному механізмі розвитку сільськогосподарських підприємств / М.С. Рябуха // Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. - 2009. - № 16 (2). С.147-154.
 12. Рябуха М.С. Проблеми формування та використання кадрового потенціалу в сільському господарстві / М.С. Рябуха // ЕКОНОМІКА АПК - № 10. - 2009. С. 132 - 146.
 13. Рябуха М.С. Вплив інвестиційної діяльності на поліпшення інноваційного клімату в сільському господарстві / М.С. Рябуха // Вісник ХНАУ. № 5 / Харк. нац. аграр. ун-т. -Харків. - 2009. С.258-267.
 14. Рябуха М.С. Управління мотиваційним механізмом в системі стимулювання праці / М.С. Рябуха// Вісник Білоцерківського державного аграрного університету: Зб. Наук.праць. - Біла Церква, 2009. - Вип. 63. С.97-100.
 15. Пономарьова М.С. Побудова моделі нової концепції мотивації та матеріального стимулювання праці у сільськогосподарських підприємствах / М.С. Пономарьова // Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. № 5 (26), 2011. С 56 - 66. - 200 с.
 16. Пономарьова М.С. Мотивація та матеріальне стимулювання праці як джерела розвитку і реалізації інноваційної стратегії підприємства / М.С. Пономарьова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: «економіка, аграрний менеджмент, бізнес». - К.: ВЦ НУБіП України, 2011. Вип. 168, ч. 3. С 184 - 188. - 268 с.
 17. Пономарьова М.С. Використання аутсорсингу в фермерських господарствах / М.С. Пономарьова // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». - 2011. - № 8. С. 165 - 170. - 391 с.
 18. Пономарьова М.С. Оплата праці в тваринництві / М.С. Пономарьова // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2011. - № 12. С 119 - 129. - 463 с.
 19. Пономарьова М.С. Аналіз ефективності виробництва сільськогосподарських підприємств / М.С. Пономарьова, Н.Ю. Муха // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». - 2012. - № 6. С. 123 - 129. - 299 с.
 20. Пономарьова М.С. Роль жінки в сучасному трудовому процесі / М.С. Пономарьова // Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. - Херсон, Міжнародний університет бізнесу і права. № 2 (20), 2012. С. 198 - 203. - 270 с.
 21. Пономарьова М.С. Умови та безпека праці як важелі підвищення діяльності сільськогосподарських підприємств / М.С. Пономарьова // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». - 2012. - № 8. С. 197 - 202. - 218 с.
 22. Пономарьова М.С. Особливості менеджменту в сільськогосподарських підприємствах / М.С. Пономарьова // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». - 2012. - № 10. С.133- 139. - 234 с.
 23. Пономарьова М.С. Особливості становлення аграрних перетворень та ринкових зрушень / М.С. Пономарьова, Загорська Ю.В., Чернега І.І. // Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. – 2014. – № 3 (35). – С. 6–12. 218 с.
 24. Пономарьова М.С. Екологічний менеджмент як інструмент сталого розвитку / М.С. Пономарьова, Л.В. Головань // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». - 2013. - № 5. С. 197 - 202. - 230 с.
 25. Пономарьова М.С. Організація виробництва як основний елемент ефективного розвитку АПК / М.С. Пономарьова // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». - 2013. - № 8. С. 127 - 131. - 298 с.
 26. Пономарьова М.С. Політика доходів та організація оплати праці в розвитку соціально-трудових відносин на засадах інституційного забезпечення / М.С. Пономарьова, Л.А. Гаврилюк, І.І. Чернега // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». - 2014. - № 3. С. 111-126. - 292 с.
 27. Пономарьова М.С. Stages of social and labor relations development in ukraine and status of the world tendencies under modern conditions (Етапи розвитку соціально-трудових відносин в України та стан світових тенденцій в сучасних умовах / М.С. Пономарьова, Ю.С. Чернега, І.І. Чернега // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». - 2014. - № 4. С. 69-74. - 328 с.
 28. Пономарьова М.С. Проблеми та перспективи навчання та підготовки менеджерів / М.С. Пономарьова // Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. – 2014. – № 2 (34). – С. 224–231. 254 с.
 29. Пономарьова М.С. Сутність оплати праці та матеріального стимулювання в умовах трансформаційних змін. / М.С. Пономарьова, Заворуєва А. С. // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». - 2014. - № 5. C. 219-224. - 297 с.
 30. Пономарьова М.С. Організація нормування та оплати праці в сільськогосподарському підприємстві / М.С. Пономарьова, М. Є. Кузіна // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». - 2014. - № 6. - C. 216-223. - 300 с.
 31. Пономарьова М.С. Удосконалення мотивації та оплати праці в галузі тваринництва / М.С. Пономарьова // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. : Економіка і менеджмент: наук.-метод. журн. / Сум. нац. аграр. ун-т. – Суми: вип. 8 (61). 2014, С. 203-208.- 240 с.
 32. Пономарьова М.С. Стан і оцінка фізичної культури й фізично-оздоровчої діяльності України / М.С. Пономарьова, Басюк М.М., Трегуб К.М. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», випуск 11/2015. С. 117-122. - 168 с.
 33. Пономарьова М.С. Розвиток сучасного спорту та фізичного виховання як передумова здорового способу життя / М.С. Пономарьова, М.М. Басюк, К.М. Трегуб // «Глобальні та національні проблеми економіки». Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2015.№ 5. Електронне наукове фахове видання 13 стр.
 34. Пономарьова М.С. Економічні та правові важелі підприємництва як складника ефективного розвитку агробізнесу / М.С. Пономарьова, Л.В. Шовкун, О.М. Савельєва // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». - 2015. - № 1. C. 227-236. - 257 с.
 35. Пономарьова М.С. Екологічні та соціально-економічні засади використання земель та перспективи управління земельними ресурсами / М.С. Пономарьова, Н. В. Вовк, І.С. Должикова // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». - 2015. - № 3. C. 369-375. - 450 с.
 36. Пономарьова М.С. Проблеми та перспективи розвитку трудового потенціалу країни в умовах формування сучасного ринку праці / М.С. Пономарьова // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». - 2015. - № 4. C. 259-266. - 310 с.
 37. Пономарёва М.С. Состояние и стратегические цели развития производства продукции животноводства в период глобализации / М.С. Пономарёва // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии имени проф. И.И. Иванова". № 8, 2015 С. 117-121. - 240 с.
 38. Пономарьова М.С. Стан розвитку підприємництва в молокопродуктовому секторі України / М.С. Пономарьова // Актуальні проблеми інноваційної економіки. Всеукраїнський науковий журнал. 2016. № 1. С. 29-32.
 39. Пономарьова М.С. Конкурентостійкість сільськогосподарських підприємств як запорука стратегічного економічного розвитку / М.С. Пономарьова // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». - 2016. - № 1. C. 285 - 295. - 398 с.
 40. Пономарьова М. С. Умови збереження конкурентостійкості та економічної ефективності сільськогосподарських підприємств / М. С. Пономарьова // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. - 2016. - № 2. - С. 171-177.
 41. Пономарьова М.С. Стан та проблеми розвитку харчової промисловості: національний та регіональний аспект // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського.2017.№ 16.
 42. Пономарьова М. С. Регіональна складова розвитку харчової промисловості при забезпеченні національних інтересів / М. С. Пономарьова // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. - 2017. - № 1. - С. 270-277. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2017_1_30.
 43. Пономарьова М. С. Удосконалення операційного менеджменту в сільськогосподарському підприємстві в умовах зростання його конкурентостійкості / М. С. Пономарьова, А. С. Фесенко // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. - 2017. - № 2. - С. 99-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2017_2_13
 44. Ponomarova M. S.Тhe substantiation of strategic development of the agricultural enterprises under modern economic conditions (Обґрунтування стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах господарювання) / M. S. Ponomarova  /М.С. Пономарьова // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. - 2017. - № 2. - С. 268-275. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2017_2_30 
 45. Пономарьова М. С. Управління змінами та пошук стратегічних рішень розвитку сільськогосподарських підприємств ризику / М. С. Пономарьова // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. - 2017. - № 3. - С. 3-9.
 1. Пономарьова М.С. Лавдир, В.Є. Критерії та оцінка зміни споживчої поведінки в умовах стратегічного розвитку підприємства та ризику / М. С. Пономарьова, Лавдир, В.Є // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. - 2017. - № 3. - С. 158 – 166.
 2. Пономарьова М.С., Єфремова Н.О., Нагорнюк О.П. Інструменти маркетингу в умовах зростання конкурентних переваг агробізнесу / Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. - 2018. - № 1. - С. 247-257.
 3. Пономарьова М.С. Розроблення фінансового плану підприємства в умовах інноваційного оновлення та зростання ефективності підприємницької діяльності / М.С. Пономарьова / Причорноморські економічні студії. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – Одеса. Випуск 27-2. 2018. С. 17-22.

 

Зарубіжні видання

 1. Пономарёва М.С. Государственное регулирование и приоритеты развития маркетинга земельных ресурсов в Украине / М.С. Пономарёва, И.С. Рябуха // «Развитие бухгалтерского учета в условиях международной интеграции» // материалы Международная научно – практическая конференция, посвященная 95-летию аграрного образования на Ставрополье. 29 октября 2014 года. Ставропольский государственный аграрный университет. 2014. С. 82 – 87. - 129 с.
 2. Пономарёва М.С. Пути усовершенствования земельного маркетинга как приоритетной составляющей механизма земельного менеджмента в контексте развития рыночного землепользования / М.С. Пономарьова, И.С. Должикова // Инновационные технологии и технические средства для АПК: материалы международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов (Воронеж, 26-27 ноября). – Ч VI. – Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2015. С.3-7.
 3. Пономарёва М.С. Состояние и стратегические цели развития производства продукции животноводства в период глобализации / М.С. Пономарёва // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии имени проф. И.И. Иванова". № 8, 2015 С. 117-121. - 240 с.
 4. Пономарёва М.С. Мотивация и материальное стимулирование труда в повышении социально-экономических стандартов / М.С. Пономарьова // Инновационные технологии и технические средства для АПК: материалы международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов (Воронеж, 15-17 ноября). – Ч 1. – Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2016. С.10 – 16

 

Матеріали й тези конференцій

 1. Рябуха М.С. Теоретичний ґрунт формування мотивації праці / М.С. Рябуха // Фінансово-кредитний механізм аграрного комплексу: матеріали Всеукр. наук. практ. конф. ХНАУ, - Х., 2007. С.101-105.
 2. Рябуха М.С. Оплата праці: стан, проблеми та перспективи розвитку / М.С. Рябуха // «Економіка аграрних підприємств: проблеми теорії та практики»: матеріали Міжнарод. наук.практ.конфер. ПДАА. – Полтава, 2008. С. 85-87.
 3. Рябуха М.С. Вдосконалення складових мотиваційного механізму – це шлях до розвитку та підвищенню добробуту нації / М.С. Рябуха // Збірник тез доповідей II Міжнародної наук.прак.конфер.: Інтеграція України у світовий економічний простір. Тернопіль, 2008. С. 305-308.
 4. Рябуха М.С. Конкурентоспроможність на ринку праці та шляхи її підвищення / М.С. Рябуха // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний і зарубіжний досвід // тези доповідей Міжнародної конференції молодих вчених. - Тернопіль: ТНЕУ, 2009. С.241-243.
 5. Рябуха М.С. Ефективні прийоми стимулювання праці / М.С. Рябуха // Ринкові трансформації та економічний механізм підвищення ефективності підприємств аграрного сектора: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 8-9 жовтня 2009 р. ХНАУ. - Х. 2009. С. 284-286.
 6. Рябуха М.С. Мотиваційний механізм в структурі економічного механізму підприємницької діяльності / М.С. Рябуха // Збірник тез доповідей ХНЕУ, № 8. 2009. С. 80-81.
 7. Пономарьова М.С. Матеріальне стимулювання праці в умовах інтеграції у Європростір / М.С. Пономарьова // Регуляторні механізми у сфері виробництва та споживання продовольчих товарів в умовах інтеграційних процесів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 25 червня 2010 р. – Миколаїв: Миколаївська філія Європейського університету, 2010. С. 126 – 128.
 8. Рябуха М.С. Стан та тенденції змін оплати праці у сільськогосподарських підприємствах України та Харківської області / М.С. Рябуха // Матеріали підсумкової наук.- практ. конф. професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва / ХНАУ. – Харків, 2010. – С. 160 – 162.
 9. Пономарьова М.С. Аналіз рівня життя населення України на підставі стандарту «Соціальна відповідність 8000» / М.С. Пономарьова // Матеріали підсумкової наук.- практ. конф. професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва / ХНАУ. – Харків, 2011. – С. 217 – 219. - 328 с.
 10. Пономарьова М.С. Основні напрями вдосконалення матеріального стимулювання праці / М.С. Пономарьова // Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв: НУК, 2011. С. 58 – 61. - 260 с.
 11. Пономарьова М.С. Оcобливості розвитку підприємництва в Україні / М.С. Пономарьова // Підвищення конкурентоспроможності виробничого потенціалу сільського господарства в умовах сталого розвитку: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції 4-5 квітня 2012 р. - Харків: ХНАУ, 2012. С 199 - 201. - 328 с. 
 12. Пономарьова М.С.  Оплата праці в тваринництві / Матеріали підсумкової наук.- практ. конф. професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва / ХНАУ. – Харків, 2012. С 32 - 34. 201 с.
 1. Пономарьова М.С. Управління прибутковістю сільськогосподарських формувань / М.С. Пономарьова / Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної економіки: матеріали ХХI Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 28-29 грудня 2012 року): у з-х частинах / Громадська організація «Львівська економічна фундація». Львів: ЛЄФ, 2012. Ч. 3. С. 20 -21. - 120 с.
 2. Пономарьова М.С. До питання використання мотиваційного менеджменту / М.С. Пономарьова // Стратегічні напрямки державної економічної та соціальної політики у 2013 р.: матеріали ХIХ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 15-16 березня 2013 року) / Київ: АЦ «Нова економіка», 2013. С. 42-44. - 100 с.
 3. Пономарьова М.С. Особливості розробки бізнес-плану в акціонерному підприємстві / М.С. Пономарьова, Т.В. Зінов’єва, К.Ю. Вініченко // Геоекономічні проблеми міжнародних відносин: оцінки, прогнози, сценарії: зб. Матеріалів міжнар.наук.-практ. конф. 15-16 листопада 2013 р.- К.: 2013, С. 110-113.- 137 с.
 4. Пономарьова М.С. Інституційне забезпечення маркетингу земельних ресурсів в процесі транснаціоналізаційного розвитку М.С. Пономарьова, І.С. Рябуха / Транснаціоналізація економічних систем: тенденції та перспективи розвитку // Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції. 18 квітня 2014 р. - Миколаїв. 2014. С. 110-113. 316 с.
 5. Пономарьова М.С. Зміст та етапи формування оплати праці в умовах трансформаційних змін / М.С. Пономарьова, А.С. Заворуєва // Теоретико-методологічні засади ефективного розвитку аграрного виробництва : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2014 р. У 2 ч. Ч. 1. ХНАУ. - Х. 2014. С. 70-73. - 227 с.
 6. Пономарьова М.С. Критерії визначення беззбитковості виробництва як суттєвого фактора в діяльності аграрних підприємств / М.С. Пономарьова, А.С. Фесенко // Екологізація сталого розвитку інформаційного суспільства // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 5-6 листопада 2014 р. ХНАУ. - Х. 2014. С. 93 – 96. - 242 с.
 7. Пономарьова М.С. Особливості управління в галузі рослинництва в умовах ринкових перетворень / М.С. Пономарьова, А.С. Фесенко // Міжнародна науково-практичній конференції фундаментальні та прикладні проблеми підприємницької діяльності в аграрному секторі. -Х.: 23 – 24 квітня 2015 р. С. 65-68. 338 с.
 8. Пономарьова М.С. Критерії удосконалення операційного менеджменту в сільськогосподарському підприємстві / / М.С. Пономарьова, А.С. Фесенко // Міжнародна науково-практичній конференції «Економічні, екологічні та соціальні проблеми розвитку аграрної сфери в умовах глобалізації - Х. ХНАУ : 4 – 5 листопада 2015 р. С. 145-147.
 9. Пономарьова М.С. Проблеми сучасного розвитку аграрного маркетингу / М.С. Пономарьова, О.О. Пономаренко // Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції 25-26 грудня 2015 року м. Одеса. – Одесса: Бондаренко М.О., 2015. – С. 236-238. - 520 с.
 10. Пономарьова М.С. Основні соціально-економічні та екологічні проблеми розвитку села і сільських територій / М.С. Пономарьова, Н.В. Вовк // Міжнародна науково-практичній конференції економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери. -Х.: -Х.: 19 лютого 2016 р. С. 227-229. - 348 с.
 11. Пономарьова М.С. Реалії українського села та сучасні проблеми соціально-економічного розвитку / М.С. Пономарьова, А.Ю. Донченко // Міжнародна науково-практичній конференції економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери. -Х.: 19 лютого 2016 р. С. 230-233. - 348 с.
 12. Пономарьова М.С. Удосконалення мотивації та матеріального стимулювання праці як рівень добробуту суспільства / /Збірник тез доповідей наково-практичної конференції Національної академія Національної гвардії України «Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємства» 17 листопада 2016. Харків. НААНГУ. С.221-223.
 13. Пономарьова М.С. Значення мотивації та матеріального стимулювання праці в системі соціально-економічних відносин / Матеріали підсумкової наук.- практ. конф. професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва / ХНАУ. – Харків, 2016. С 128-130.
 14. Пономарьова М. Безпальченко А. Оплата праці в Україні в умовах Євроінтеграції / Третя Всеукраїнська науково-практична конференція "Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення теорії та проблеми практики". м. Полтава. 2016. С. 115-117.
 15. Пономарьова М.С., Фесенко А.С. Практичні кроки поліпшення операційного менеджменту / Підсумкова науково-практична конференція курсантів, слухачів та студентів. 21 березня 2017 р., м. Харків. Національна академія національної гвардії України. Секція № 3. Економічні науки. 2017/3/21. С. 109-111.
 16. Пономарьова М.С., Чистякова І.С. Стан, проблеми та перспективи покращення ефективності використання земельних ресурсів Харківської області / Підсумкова науково-практична конференція курсантів, слухачів та студентів. 21 березня 2017 р., м. Харків. національна академія національної гвардії України. Секція № 3. Економічні науки. 2017/3/21. С. 121-123.
 17. Пономарьова М.С. Мотивація праці як пріоритетне завдання сучасного суспільства // Філософія геокультури: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції .ХНАУ. 20-21 квітня 2017. –Х.: ФОП Бровін О.В., 2017. С. 75- 77. -152 с.
 18. Пономарьова М.С. Конкурентостійкість: теоретичний аспект / Матеріали підсумкової наук.- практ. конф. професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 24-25 травня 2017. / ХНАУ. – Харків, 2017. С. 104-106.
 19. Пономарьова М.С. Розвиток харчової промисловості при забезпеченні регіональних та національних інтересів / Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25 жовтня 2017 р. Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. 2017. – Харків: ХНАУ, С. 99-101.
 20. Пономарьова М.С., Бондаренко А.Є. Управління командою як критерій підвищення конкурентостійкості підприємств / Науково-практична конференція Національної академії Національної гвардії України 29 листопада 2017 року м. Харків С. 145-147.
 21. Пономарьова М.С., Кривошея Є.В. Сутність змін у природі та у відкритих соціально-економічних системах їх взаємозв’язок / Науково-практична конференція Національної академії Національної гвардії України 29 листопада 2017 року м. Харків. С. 147-149.
 22. Пономарьова М., Засядько А. Шляхи вдосконалення системи мотивації та оплати праці / Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення теорії та проблеми практики»1 грудня 2017 р. ПДАА. С. 109-111.
 23. Артеменко А.К., Пономарьова М.С. Вимоги до ефективного управління мотивацією праці/ Збірник тез доповідей. Підсумкової науково-практичної конференції курсантів, слухачів і студентів. Секція 3 “Економічні науки” Національної академії Національної гвардії України. 22 березня 2018 року м. Харків С.4-6.
 24. Чорний С.Ю., Пономарьова М.С. Шляхи підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства/ Збірник тез доповідей. Підсумкової науково-практичної конференції курсантів, слухачів і студентів. Секція 3 “Економічні науки” Національної академії Національної гвардії України. 22 березня 2018 року м. Харків С.75 -77.
 25. Якименко М.А., Пономарьова М.С. Погляд на трудовий потенціал як умову забезпечення соціального розвитку /Збірник тез доповідей. Підсумкової науково-практичної конференції курсантів, слухачів і студентів. Секція 3 “Економічні науки” Національної академії Національної гвардії України. 22 березня 2018 року м. Харків С.77-79.
 26. Острась В.В., Пономарьова М.С. Теоретичні основи формування бізнес-плану розвитку господарств/ Збірник тез доповідей. Підсумкової науково-практичної конференції курсантів, слухачів і студентів. Секція 3 “Економічні науки” Національної академії Національної гвардії України. 22 березня 2018 року м. Харків С. 52-54.
 27. Семенюк О.В., Пономарьова М.С. Аспекти формування мотивації праці./ Збірник тез доповідей. Підсумкової науково-практичної конференції курсантів, слухачів і студентів. Секція 3 “Економічні науки” Національної академії Національної гвардії України. 22 березня 2018 року м. Харків. С. 64-66.
 28. Пономарьова М.С., Ішакова Д.В., Гарькун А.О. Ефективне функціонування сільськогосподарського підприємства в умовах збалансованого ведення товарної політики // Розвиток маркетингової діяльності в умовах економічної глобалізації: Збірник наукових праць. За матеріалами Х міжнародної науково-практичної конференції - Одеська державна академія будівництва та архітектури.– Науки: маркетинг, менеджмент, економіка, управління проектами. - 2018. – 276 с. Одеса, 24 квітня 2018 року. С. 157-162 
 29. Пономарьова М.С. Менеджмент персоналу та проблеми зростання ефективності мотиваційного механізму в аграрному секторі економіки // Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку: матеріали 3-ої Всеукраїнської наук.-практ. конф. / упоряд. Боліла С.Ю., Шепель Т.С. Херсон, ДВНЗ «ХДАУ». - 21.05.2018: тези доповідей. – 2018. С. 177-178
 1. Пономарьова М.С. Стратегічне ефективним використанням трудового потенціалу в умовах зростання мотивації праці / Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства» 18 квітня 2018 р.. Т. 1. ВННІЕ ТНЕУ. Тернопіль. К.рок. 2018. С. 71-73
 2. Пономарьова М.С. Стратегія управління персоналом та мотиваційного механізму в аграрному секторі економіки / матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: інженерно –економічне забезпечення. Тернопіль ФОП Паляниця. 2018. С. 205-206.
 3. Ponomarova M.S. The role of managing changes and searching strategic solutions to develop agricultural enterprises / Вплив біоекономіки на просторовий розвиток територій: збірник праць Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ 14-15 вересня 2018 р.). – К., ЦП «Компринт», 2018. С. 90-93.

 

Навчально-методичні розробки

 1. Рябуха М.С. Органзація сільськогосподарського виробництва: практикум для студентів факультету «Облік і фінанси». / М.С. Рябуха, А.В.Македонський, Т.Ю. Білоусько./ - Х.: ХНАУ. 2007. - 93 с.
 2. Пономарьова М.С. Методичні вказівки по виконанню практичних занять з „Підприємництва та основ бізнес-планування в рослинництві (на прикладі аграрного підприємства для студентів факультету захисту рослин) / М.С. Пономарьова / Навч.-метод. Х.: ХНАУ, 2012. - 58 с.
 3. Пономарьова М.С. Методичні завдання та вказівки до семінарських та практичних занять і курсового проектування з дисципліни «Бізнес-планування» для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальностями «Економіка підприємства» та «Менеджмент організацій» / М.С. Пономарьова В.Є. Роганіна. / Навч.-метод. Х.: ХНАУ, 2012. - 56 с.
 4. Пономарьова М.С. Організація виробництва та планування діяльності в підприємствах АПК та Операційний менеджмент: програма виробничої практики для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») / М.С. Пономарьова, В.М. Петров / Навч.-метод. Х.: ХНАУ, 2012. - 34 с.
 5. Пономарьова М.С. Методичні завдання та вказівки до семінарських та практичних занять з дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів деннної та заочної форм навчання за спеціальностями «Економіка підприємства» / М.С. Пономарьова, Л.О.Ломовських, Н.О. Єфремова, І.С. Рябуха / Навч.-метод.Х.: ХНАУ, 2012. - 64 с.
 6. Пономарьова М.С. Бізнес-планування та економічна діагностика: програма виробничої практики для студентів денної форми навчання за спеціальністю 7.03050401 «Економіка підприємства» / М.С. Пономарьова, Н.С. Ляліна / Навч.-метод. Х.: ХНАУ, 2012. - 36 c.
 7. Пономарьова М.С. Бізнес-планування: програма виробничої практики для студентів магістратури денної форми навчання за спеціальністю 8.03050401 «Економіка підприємства» / М.С. Пономарьова, В.Є. Роганіна / Навч.-метод. Х.: ХНАУ, 2012. - 30 с
 8. Пономарьова М.С. Підприємництво в агроформуваннях / М.С. Пономарьова, Ю.В. Загорська, І.С. Рябуха / Навч.-метод. Х.: ХНАУ, 2013. - 44 c.
 9. Пономарьова М.С. Організація виробництва: методичні рекомендації до проведення тренінгу для студентів факультету менеджменту і економіки денної форми навчання галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства» / М.С. Пономарьова, О.В. Ульянченко, А.В. Македонський, Т.Ю. Білоусько, В.М. Петров, В.Є. Роганіна, О.М. Литвинова, Ю.В. Загорська / Навч.-метод. Х.: ХНАУ, 2014. - 58 c.
 10. Пономарьова М.С. Организация производства: методические рекомендации для проведения тренинга для студентов факультета менеджменту та экономики дневной формы обучения области знаний 0305 «Экономика и предпринимательство» направления подготовки 6.030504 - «Экономика предприятия» / М.С. Пономарьова, А.В. Ульянченко, А.В. Македонский, Т.Ю. Билоусько, В.Н. Петров., В.Е. Роганина., Е.Н. Литвинова, Ю.В. Загорская / Навч.-метод Х.: ХНАУ, 2014. - 60 c.
 11. Пономарьова М.С. Організація виробництва: Методичні вказівки до практичних, семінарськихзанять і самостійної роботи. Для студентів факультету менеджменту і економіки галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» / М.С. Пономарьова, Ю.В. Загорська, В.Є. Роганіна / Навч.-метод  - Х.: ХНАУ, 2014. – 56 с.
 12. Пономарьова М.С. Планування і контроль на підприємстві: Методичні вказівки до практичних, семінарськихзанять і самостійної роботи. Для студентів факультету менеджменту і економіки галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030504 – «економіка підприємства» / М.С. Пономарьова, Ю.В. Загорська, В.Є. Роганіна / Навч.-метод. Х.: ХНАУ, 2014. - 55 c.
 13. Пономарьова М.С. Наскрізна програма навчальних, виробничих і переддипломних практик та методичні вказівки до їх проведення для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (в сільському господарстві) / М.С. Пономарьова, О.І. Гуторов, Ю.В. Загорська, О.В. Бухало та інш. Х: ХНАУ. 2014. - 68 с.
 14. Пономарьова М.С. Наскрізна програма навчальних, виробничих і переддипломних практик та методичні вказівки до їх проведення для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» спеціальності 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства» / М.С. Пономарьова, Ю.В. Загорська, О.І. Гуторов, О.В. Бухало та інш. Х: ХНАУ. 2014. - 68 с.
 15. Пономарьова М.С. Організація сільськогосподарського виробництва / М.С. Пономарьова, В.Є. Роганіна, І.С. Рябуха / навч.-метод. Х.: ХНАУ, 2014. - 42 c.
 16. Пономарьова М.С. Маркетинг аграрних підприємств / М.С. Пономарьова, І.С. Рябуха, І.О. Олійник / Навч.-метод. - Х.: ХНАУ, 2014. -38 с
 17. Пономарьова М.С. Бізнес-планування в насінництві Методичні вказівки до практичних та семінарських занять і самостійної роботи Для студентів агрономічного факультету галузі знань 0901 – „Сільське господарство і лісництво” напряму підготовки 6.090101 „Агрономія” ОКР «магістр» спеціальності  8.09010108 „Насінництвоі насіннєзнавство” / М.С. Пономарьова / Навч.-метод.  Х.: ХНАУ, 2015. -52 с
 18. Пономарьова М.С. Товарознавство : Методичні вказівки до практичних та семінарських занять і самостійної роботи для студентів факультету «Менеджменту і економіки» за спеціальностями 075 «Маркетинг» 076 «Торгівля, підприємництво, біржова / М.С. Пономарьова, Ю.В. Загорська, Должикова І.С. Навч.-метод. - Х.: ХНАУ, 2015. -30 с
 19. Пономарьова М.С. Організація торгівлі: Методичні вказівки до практичних та семінарських занять і самостійної роботи для студентів факультету «Менеджменту і економіки» за спеціальностями 075 «Маркетинг» 076 «Торгівля, підприємництво, біржова діяльність»  / М.С. Пономарьова, О.В. Бухало /Навч.-метод. - Х.: ХНАУ, 2015. -30 с.
 20. Пономарьова М.С. Аграрний маркетинг: Методичні вказівки до практичних та семінарських занять і самостійної роботи для студентів факультету «Менеджменту і економіки» за спеціальностями 075 «Маркетинг» 076 «Торгівля, підприємництво, біржова діяльність» / М.С. Пономарьова,  І.О. Олійник / Навч.-метод. - Х.: ХНАУ, 2015. -28 с.
 21. Пономарьова М.С. Шовкун Л.В. Поведінка споживача: Методичні вказівки до вивчення дисципліни для здобувачів спеціальності 075 «Маркетинг» та 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня освіти  факультету менеджменту і економіки / Навч.-метод. - Х.: ХНАУ, 2017. -28 с.
 22. Пономарьова М.С. Шовкун Л.В. Мотиваційний менеджмент. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для здобувачів спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування»» другого (магістерського) рівня освіти факультету «Менеджменту і економіки» / Навч.-метод. - Х.: ХНАУ, 2017. -26 с.
 23. Пономарьова М.С. Шовкун Л.В. Маркетингові комунікації Методичні вказівки до вивчення дисципліни здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 075 "Маркетинг" / Навч.-метод. - Х.: ХНАУ, 2017. -28с.
 24. Шелудько Р.М., Литвинова О.М., Ломовських Л.О., Пономарьова М.С., Шовкун Л.В. Програма  комплексної виробничої практики з маркетингу для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності  075 "Маркетинг" / Навч.-метод. - Х.: ХНАУ, 2017. -50 с.
 25. Пономарьова М.С. Шовкун Л.В., Шелудько В.М. Управління змінами / Методичні вказівки до вивчення дисципліни для здобувачів спеціальності 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня освіти факультету «Менеджменту і економіки» / / Навч.-метод. - Х.: ХНАУ, 2017. -28 с.


Оновлено: 18-01-2017, 08:31 / Переглядів: 3 809
 

Авторизація