Посилаєв Вадим Валерійович

 

Науковий ступінь:          кандидат економічних наук

Вчене звання: 

Посада:                           доцент

 

Дисертація:

Посилаєв В.В. Розвиток підприємств м’ясопродуктового підкомплексу АПК з виробництва яловичини [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Вадим Валерійович Посилаєв. – Харків: ХНАУ, 2011. – 275 с.

 

Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки

 1.  Программа и методические указания по организации производственной практики по финансам и бухгалтерскому учету (на русском языке): Для студентов-иностранцев специальности 6.030508 «Финансы и кредит» / Калашников О. Н., Литвиненко Е. Д., Шабинская С. А., Посылаев В. В. – Харків: ХНАУ, 2011. – 36 с.
 2.  Методичні вказівки для виконання курсових робіт з дисципліни «Бухгалтерський облік» студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / Посилаєв В.В. – Харків: ХНАУ, 2012. – 32 с.
 3.  Методические указания для выполнения курсовых работ по курсу «Бухгалтерский учет» студентами-иностранцами дневной формы обучения направления подготовки 6.030508 «Финансы и кредит» / Посилаєв В.В. – Харків: ХНАУ, 2012. – 32 с.
 4.  Практикум з фінансового та управлінського обліку за міжнародними стандартами: навч. посібник / Огійчук М. Ф., Панченко Л. Г., Сколотій Л. О., Шев’якова Т. П., Посилаєв В. В. / За ред. М.Ф. Огійчука. – 2-ге вид., перероб. і доповн. –  К.: Алерта, 2013. – 608 с.
 5.  Фінанси підприємств: Програма виробничої практики з фінансів підприємств та бухгалтерського обліку  та методичні вказівки до її виконання: Для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / Калашніков О. М., Калашнікова Т. В., Руденко Є. М., Посилаєв В. В. – Харків: ФО-П Береговий А.В., 2014. – 32 с.

 

Статті

 1. Посилаєв В. В. Формування цін на сільськогосподарську продукцію / В. В. Посилаєв. – Фінансово-економічні проблеми стабільного розвитку економіки України / Під ред. А. Ф. Головчука, О. О. Непочатенко (частина 2). – Умань: ВПЦ «Візаві» (видавець Сочінський), 2010. – С. 236-240
 2.  Посилаєв В. В. Державна підтримка сільськогосподарських підприємств м’ясопродуктового підкомплексу та її ефективність / В. В. Посилаєв. – Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. Серія «Економічні науки». Т. 12., №3 (45), Ч. 5. – Львів: ПП «Майоліка», 2010. – С. 234-239
 3.  Посилаєв В. В. Моделювання сумісності інтересів підприємств м’ясопродуктового підкомплексу АПК з виробництва яловичини / В. В. Посилаєв. – Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. Серія «Економічні науки». Т. 13., №1 (47), Ч. 2. – Львів: ПП «Майоліка», 2011. – С. 191-195.
 4.  Посилаєва К. І., Посилаєв В. В. Застосування індексів для моніторингу цін в м’ясопродуктовому підкомплексі АПК / К. І. Посилаєва, В. В. Посилаєв. – Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. Серія «Економічні науки». Т. 13., №1 (47), Ч. 2. – Львів: ПП «Майоліка», 2011. – С. 196-202.
 5.  Посилаєв В. В., Посилаєва К. І. Вирощування великої рогатої худоби на м’ясо у господарствах Харківської області / В. В. Посилаєв, К. І. Посилаєва. – Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. Серія «Економічні науки». Т. 14., №1 (51), Ч. 2. – Львів: ФОП Корпан Б.І., 2012. – С. 170-175
 6.  Посилаєв В. В. Стан і перспективи розвитку в системі розрахунків підприємств м’ясопродуктового підкомплексу з виробництва яловичини / В. В. Посилаєв. – Агробізнес: перспективи, сучасний стан та перспективи розвитку: [Колективна  монографія] / за заг. ред. Г. Є. Жуйкова, Я. В. Сухій, В. С. Ніценка. – Книга 2. – Одеса: ТОВ «Лерадрук», 2012. – С. 336-351
 7.  Посилаєва К. І., Посилаєв В. В., Шерстюк С. В. Оцінка нерухомості: теорія, методи, проблеми / К. І. Посилаєва, В. В. Посилаєв, С. В. Шерстюк. – Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / за ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. – №2 (22), том 2. – С. 184-189
 8.  Посилаєв В.В. Особливості еквівалентного ціноутворення продукції тваринництва / В. В. Посилаєв – Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. Серія «Економічні науки». Т. 15., №2 (56). – Львів: ФОП Корпан Б.І., 2013. – С. 289-294


Оновлено: 27-03-2013, 14:04 / Переглядів: 1 728
 

Авторизація