Проценко Наталія Миколаївна

Кандидат економічних наук, доцент

 • Тема дисертації: «Формування та ефективність використання технічного потенціалу в сільськогосподарських підприємствах».
 • Теми наукового дослідження: «Інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств»; «Вдосконалення системи інформаційного забезпечення агропромислового виробництва і сільського населення»; «Економіко-математичне моделювання в дослідженні шляхів підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств».

   У 1980 році закінчила Полтавський інженерно-будівельний інститут, факультет сільськогосподарське будівництво, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю інженер-будівельник.

   З 1983 року зарахована на посаду лаборанта кафедри історії Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва, у 1988 р. переведена на кафедру економічної кібернетики, де працювала учбовим майстром, інженером-програмістом, асистентом, у 2012 році захистила дисертацію і по теперішній час працює доцентом цієї кафедри.

   Має більш 60 публікацій, з них 1 посібник під грифом Міністерства освіти, 1 монографія, 32 наукових праці, 26 методичних розробок.


Наукові та навчально-методичні праці:

 1. Олійник О.В. Підвищення економічної ефективності використання технічного потенціалу сільськогосподарських підприємств в рослинництві: монографія / О.В. Олійник , Н.М. Проценко. - Харків, 2014. – 320 с.
 2. Впровадження інноваційних технологій при різних рівнях матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарського підприємства //Вісник ХНАУ. – Серія. – «Економіка АПК і природокористування». – 2009. – № 13. - С. 277-288.
 3. Ефективність використання технічного потенціалу сільськогосподарських підприємств Харківської області / О.В. Олійник, Н.М. Проценко // Вісник ХНАУ. ­Серія «Економіка АПК і природокористування». – 2011. – № 7 – С. 9-15.
 4. До питання розвитку матеріально-технічної бази сільського господарства  деяких країн світу (колективна монографія, розділ). ­ Соціально-економічні аспекти розвитку аграрного сектору України: колективна монографія. ­ УНУ садівництва. -   Умань, 2012. ­ С. 11-22.
 5. Транспортна логістика у сільському господарстві: стан, проблеми / Н.М. Проценко // Вісник ХНАУ. – Серія «Економічні науки». – Х.: ХНАУ, 2013. – № 6. – С. 146-152.
 6. Людський капітал сільської місцевості в контексті інноваційного розвитку сільського господарства / Н.М. Проценко// Вісник ХНАУ. – Серія «Економічні науки». – Х.: ХНАУ, 2013. – № 8. – С. 122-131.
 7. Впровадження  дистанційних форм навчання в університеті на основі системи  Moodle / Ю.В. Синявіна, Н.М. Проценко // Вісник ХНАУ. ­ Серія «Економічні науки». – Х.: ХНАУ, 2013. – № 11. – С. 201-210.
 8. Професійно-кваліфікаційна складова людського капіталу сільського господарства / Н.М. Проценко// ­ Вісник ХНАУ. – Серія «Економічні науки». – Х.: ХНАУ, 2013. – № 11. –С.256-264.
 9. Транспортна логістика у сільському господарстві: стан, проблеми./ Н.М. Проценко // Вісник ХНАУ. – Серія «Економічні науки». – Х.: ХНАУ, 2014. – № 6 – С. 146-151.
 10. Технічна забезпеченість аграрного сектора економіки: зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / Н.М. Проценко // Ефективна економіка. – 2014. – № 2. – 14 с. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 11. Огляд методів інтеграції технологій управління інформаційними ресурсами / Н.М. Проценко // Вісник ХНАУ. – Серія «Економічні науки». – Х.: ХНАУ, 2014. – № 4. – С. 105-111.
 12. Актуальні питання розробки та впровадження інформаційних систем аграрного менеджменту [Електронний ресурс] / Т.А. Бутенко, Н.М. Проценко // Ефективна економіка. – 2014. – № 12. – 10 с. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 13. Техническая обеспеченность как фактор эффективности производства в растениеводстве / Н.Н. Проценко // Материалы Международ. наук.-практ. конф., Воронеж, 18-19 февраля 2016 г. – В.: ВГУ, 2016. – С. 121-126.
 14. Інформатика та обчислювальна техніка: навч. посібник /Шулудько С.І., Нестеренко О.І., Проценко Н.М. //Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2005. – 322 с.
 15. Інформатика. Теоретичні основи інформатики: завдання для модульного контролю  для студентів ф-ту менеджменту і економіки напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» // Т.А. Бутенко, Н.М. Проценко // ХНАУ, 2011. – 22 с.
 16. Лабораторний практикум «Табличний редактор OpenOffice.orgCalc» по дисципліні «Інформатика і програмування» для студентів факультету інженерів землевпорядкування напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» // Ю.В. Синявіна, Н.М. Проценко, Т.А. Бутенко // ХНАУ, 2012. – 16 с.
 17. Тести для роботи у середовищі дистанційного навчання Moodle за темою «Апаратне забезпечення ПК» // Н.М. Проценко, Ю.В. Синявіна. ХНАУ, 2013. ­ 27с.
 18. Навчальна система Moodle: методичні рекомендації для викладачів / [уклад. В. М. Дьоміна, Н. М. Проценко]. – Х.: ХНАУ, 2013. – 35 с.
 19. Лабораторний практикум “Табличний редактор OpenOffice.orgCalc” по дисципліні «Інформатика і програмування» для студентів факультету інженерів землевпорядкування напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» // Ю.В. Синявіна, Н.М. Проценко // ХНАУ, 2013. – 19 с.
 20. Лабораторний практикум з дисциплін «Інформатика і обчислювальна техніка» для студентів денної та заочної форм навчання за галуззю знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» // Н.М.  Проценко. ХНАУ, 2014. – 40 с.
 21. Збірник завдань для оцінювання знань з дисциплін «Інформатика і обчислювальна техніка для студентів денної та заочної форм навчання за галуззю знань 0901 «Сільське господарство і лісництво // Н.М. Проценко. ХНАУ, 2014. – 30 с.
 22. Збірник завдань для навчальної практики з дисциплін «Інформатика і обчислювальна техніка для студентів денної та заочної форм навчання за галуззю знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» // Н.М. Проценко. ХНАУ, 2015. – 16 с.
 23. Збірник завдань для оцінювання знань з дисципліни «Інформатика» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» // Н.М. Проценко. ХНАУ, 2015. – 30 с.


Оновлено: 23-10-2013, 15:37 / Переглядів: 2 373
 

Авторизація