Проценко Наталія Миколаївна

Науковий профіль

 

ORCID ID

https://orcid.org/0000-0002-7467-0491

GoogleScholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=32rYu5oAAAAJ&hl=uk

Науковці України

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0048880

 

Посада: доцент.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Вчене звання: доцент.

Освіта: Полтавський інженерно-будівельний інститут. Спеціальність «Сільськогосподарське будівництво, 1980 р.

 

Навчальні курси

ОС «Молодший бакалавр» – «Економічна інформатика»

ОС «Бакалавр» – «Інформаційні технології», «Основи інформатики та обчислювальної техніки», «Економічна інформатика», «Інформаційні і комунікаційні технології», «Комп’ютерне проектування», «Інформатика і програмування», «Комп’ютерні технології в агроінженерії», «Економіко-математичне моделювання»

ОС «Магістр» – «Інформаційні технології», «Моделювання технологічних процесів і систем»

Підготовче відділення іноземних громадян «Основи інформатики»

 

 

Найбільш вагомі наукові публікації

Монографії

 1. Олійник О.В., Проценко Н.М. Підвищення економічної ефективності використання технічного потенціалу сільськогосподарських підприємств в рослинництві: монографія. Харків, ХНАУ, 2014. 320 с.

Статті в наукових фахових виданнях України (категорія А, Б, В)

 1. Проценко Н.М. Демографічна криза в концепції розвитку людського капіталу. Ефективна економіка. фахове вид. 2020. № 08. URL: http://www.economy.nayka.com.ua.
 2. Синявіна Ю.В., Проценко Н.М. Інформаційні технології у сучасній індустрії туризму. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Херсон. 2018. № 30. Ч. 2. С. 156-159.
 3. Проценко Н.М., Бутенко Т.А. Розвиток системи інформаційного забезпечення агропромислового виробництва і сільського населення. Ефективна економіка. фахове вид. 2016. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua.
 4. Проценко Н.М. Огляд методів інтеграції технологій управління інформаційними ресурсами. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Х.: ХНАУ, 2014. № 4. С. 105-111.
 5. Проценко Н.М. Технічна забезпеченість аграрного сектора економіки: зарубіжний досвід. Ефективна економіка. 2014. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua.
 6. Проценко Н.М. Людський капітал сільської місцевості в контексті інноваційного розвитку сільського господарства. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Х.: ХНАУ, 2013. № 8. С. 193-200.
 7. Проценко Н.М. Транспортна логістика у сільському господарстві: стан, проблеми. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Х.: ХНАУ, 2013. № 6. С. 146-151.
 8. Синявіна Ю.В., Проценко Н.М. Впровадження дистанційних форм навчання в університеті на основі системи Moodle. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Х.: ХНАУ, 2013. № 8. С. 148-155.
 9. Проценко Н.М. Впровадження інноваційних технологій при різних рівнях матеріально технічного забезпечення сільгосппідприємств Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». 2009. № 13. С. 277-288.
 10. Проценко Н.М. Амортизаційна політика та оновлення основного капіталу підприємств АПК Вісник СНАУ. Серія «Економіка і менеджмент». 2007. № 6-7. С. 296-299.
 11. Проценко Н.М. Роль асоціацій у сільському господарстві Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». 2006. № 2. С. 267-272.
 12. Проценко Н.М. Шляхи відтворення матеріально-технічного потенціалу сільськогосподарських підприємств Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». 2004. № 7. С. 292-295.

Інші видання

 1. Проценко Н.М., Бутенко Т.А. Людський капітал в системі інноваційного розвитку сільських територій. Modern economic research: theory, methodology, strategy: international scientific conference (Kielce, Poland, September 28, 2018).
 2. Проценко Н.М., Бутенко Т.А. Сільський туризм: проблеми, досвід, перспективи. Методологія та практика сталого розвитку туризму: колективна монографія. Полтава: ПолтНТУ, 2017. С. 209-219.
 3. Проценко Н.М. До питання розвитку матеріально-технічної бази сільського господарства деяких країн світу Соціально-економічні аспекти розвитку аграрного сектору України: колективна монографія. УНУ садівництва. Умань, 2012. С. 11-22.

 

Найбільш вагомі навчально-методичні видання

Посібники

 1. Шулудько С.І., Нестеренко О.І., Проценко Н.М. Інформатика та обчислювальна техніка: навч. посіб.(під грифом Міністерства освіти). Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Х., 2005. 322 с.
 2. Проценко Н.М. Економічна інформатика: навч. посіб. Х.: Стиль-Издат. Харків, 2020. 212 с.
 3. Проценко Н.М. Інформаційні технології: навч. посіб. Х.: Стиль-Издат, 2018. 134 с.

 

Інші видання

 1. Проценко Н.М. Основи інформатики та обчислювальної техніки: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 202 «Захист і карантин рослин». Харків: ХНАУ, 2016. 112 с.
 2. Проценко Н.М. Економічна інформатика: практикум для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальностей 051 «Економіка», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Харків: ХНАУ, 2020. 60 с.
 3. Проценко Н.М. Інформаційні технології: практикум для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальностей 201 «Агрономія». Харків: ХНАУ, 2017. 40 с.
 4. Проценко Н.М. Збірник завдань для оцінювання знань з дисципліни «Інформатика» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». Харків: ХНАУ, 2015. 30 с.
 5. Проценко Н.М. Збірник завдань для навчальної практики з дисциплін «Інформатика і обчислювальна техніка для студентів денної та заочної форм навчання за галуззю знань 0901 «Сільське господарство і лісництво». Харків: ХНАУ, 2015. 16 с.
 6. Проценко Н.М. Збірник завдань для оцінювання знань з дисциплін «Інформатика і обчислювальна техніка для студентів денної та заочної форм навчання за галуззю знань 0901 «Сільське господарство і лісництво. Харків: ХНАУ, 2014. 30 с.
 7. Проценко Н.М. Лабораторний практикум з дисциплін «Інформатика і обчислювальна техніка» для студентів денної та заочної форм навчання за галуззю знань 0901 «Сільське господарство і лісництво». Харків: ХНАУ, 2014. 40 с.
 8. Синявіна Ю.В., Проценко Н.М. Лабораторний практикум «Табличний редактор OpenOffice.orgCalc» по дисципліні «Інформатика і програмування» для студентів факультету інженерів землевпорядкування напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Харків: ХНАУ, 2013. 19 с.
 9. Синявіна Ю.В., Проценко Н.М. Тести для роботи у середовищі дистанційного навчання Moodle за темою «Апаратне забезпечення ПК». Х.: ХНАУ, 2013. 27 с.
 10. Проценко Н.М., Бутенко Т.А., Синявіна Ю.В. Лабораторний практикум «Текстовий редактор OpenOffice.orgWriter» по дисципліні «Інформатика» для студентів факультету менеджменту і економіки напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». Х.: ХНАУ, 2011. 30 с.
 11. Погорєлов О.С, Проценко Н.М. Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять «Офісне програмування. Застосування VBA в Excel» для студентів напрямів підготовки 6.050200 «Менеджмент і організація» і «Економіка підприємства», 6.050100 «Облік і аудит» і «Фінанси». Х.: ХНАУ, 13 с.
 12. Погорєлов О.С, Проценко Н.М. Лабораторний практикум «Інформатика та комп’ютерна техніка» (для студентів напрямку підготовки 6.090101 «Агрономія»). Х.: ХНАУ, 35 с.

 

Підвищення кваліфікації та стажування

«Сучасні інформаційні технології в освіті». Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди на кафедрі інформаційних технологій 06.05.2019-07.06.2019 (180 год). Посвідчення 06/23-456.

 

Нагороди та відзнаки

Почесна грамота Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва (2015 р.).

Почесна грамота Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва (2018 р.).

Грамота Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва (2015 р.).

Грамота Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва (2016 р.).

Грамота Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва (2017 р.).

 

Наукові інтереси:

 • дослідження особливостей розвитку ресурсного потенціалу підприємств аграрної сфери і сільських територій;
 • обґрунтування факторів впливу щодо покращення добробуту, активізації благополуччя та підвищення рівня життя сільського населення;
 • удосконалення системи інформаційного забезпечення ефективної діяльності підприємств аграрної сфери та сталого розвитку сільських територій.

 

Контакти

E-mail: pronatanic@khau.kharkov.ua 

Тел.: (057) 709-03-01

 

Види і результати професійної діяльності відповідно до п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

 


:  ЄДБО (завант.: 10)
Переглянути онлайн:  ЄДБО
246,25 Kb [1-03-2021, 09:03]  Оновлено: 1-03-2021, 09:04 / Переглядів: 3 182
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок