Распопіна Світлана Петрівна

 

 

 • Доктор сільськогосподарських наук; старший науковий співробітник;
 • Завідувач кафедри лісових культур і меліорацій;
 • Напрям наукової роботи – методологія оцінювання лісорослинного потенціалу ґрунтів, лісотипологічна класифікація лісових ґрунтів, діагностика рівня лісопридатності малопродуктивних ґрунтів колишнього сільськогосподарського користування;
 • Докторська дисертація на тему: «Наукові основи оцінювання лісорослинного потенціалу та лісопридатності ґрунтів рівнинної частини України» (2017 р.).
 • Наукова діяльність: становить понад 100 наукових праць.

E-mail: s_raspopina@ukr.net

 

  Распопіна Світлана Петрівна, народилася 25 листопада 1965 р. у м. Харкові. З 1973 по 1983 рр. навчалася в середній школі № 55 м. Харкова. У 1984 р. вступила на факультет агрохімії та ґрунтознавства Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва, який закінчила у 1988 р.

  З 1991по 2014 рр. працювала в УкрНДІЛГА ім. Г.М. Висоцького, де обіймала посади: інженера (1991–1995 рр.), молодшого наукового співробітника (1999–2000 рр.), наукового співробітника (2000 р.), завідувача сектора лісового ґрунтознавства (2000–2008 рр.) та завідувача лабораторії лісового ґрунтознавства (2008–2014 рр.). Кандидат сільськогосподарських наук з 2003 р. Кандидатська дисертація на тему: «Аеротехногенна трансформація соснових екосистем середньої течії басейну р. Сіверський Донець» (06.03.03 – «Лісознавство і лісівництво»). За сумісництвом викладала дисципліну «Лісове ґрунтознавство» у Харківській державній зооветеринарній академії (2005-2015 рр.). У 2014 р. вступила до докторантури ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, а у 2017 р. захистила докторську дисертацію (06.03.03 – «Лісознавство і лісівництво»). Завідувач кафедри лісових культур і меліорацій ХНАУ ім. В.В. Докучаєва з 2017 р., член вченої ради ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

 

 

Наукові праці

 • Ведмідь М.М. Оцінка лісорослинного потенціалу земель / М.М. Ведмідь, С.П. Распопіна / Оцінка лісорослинного потенціалу земель : методичний посібник. – Київ: Вид. дім «ЕКО-інформ», 2010. – 84 с.
 • Лісняк А.А. Концепція екологічного ризику деградації ґрунтового покриву / А.А. Лісняк, Г.В. Тітенко, О.М. Крайнюков, В.М. Кравченко, Ж.Ф. Вілчек, С.Є. Торма, С.П. Распопіна. – Харків, 2011. – 39 с.
 • Діагностика та зонування пошкодження лісів України аеротехногенним забрудненням: метод. рекомендації/ уклад.: В.П. Ворон, В.В. Лавров, М.А. Бондарук, С.П. Распопіна / Моніторинг та підвищення стійкості антропогенно порушених лісів: зб. рекомендацій УкрНДІЛГА. – Харків : Нове слово, 2011. – С. 113–175.
 • Ворон В.П. Рекомендації щодо покращання стану та посилення екологічних функцій лісів зелених зон навколо населених пунктів України / В.П. Ворон, В.В. Лавров, М.А. Бондарук, С.П. Распопіна / Моніторинг та підвищення стійкості антропогенно порушених лісів: зб. рекомендацій УкрНДІЛГА. – Харків: Нове слово, 2011. – С. 208– 
 • Распопіна С.П. Методика визначення придатності ґрунтів для лісорозведення / С.П. Распопіна та ін. – Київ, – 2017. – 22 с.
 • Горошко В.В. Порівняльний аналіз оцінки умов місцезростань правобережжя р. Велика Бабка (приток р. Сіверський Донець) методами фітоіндикації та ґрунтового обстеження / В.В. Горошко, С.П. Распопіна // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2007. – Вип. 111. – С. 290–294.
 • Распопіна С.П. Оцінка рекреаційної дигресії лісових екосистем. Лісове та мисливське господарство: сучасний стан та перспективи розвитку // Зб. статей учасників міжнар. наук.-практ. конф. (27-29 листопада 2007 р., м. Житомир). – Т. ІІ. – Житомир: ПП „Рута”, 2007. – С. 104-107.
 • Распопіна С.П. Лісорослинна оцінка земель, що виводяться із сільськогосподарського користування / С.П. Распопіна // Вісник ХНАУ. – 2008. – №1. – С. 236–238.
 • Распопіна С.П. Оцінка лісорослинного потенціалу грунтів свіжого бору / С. П. Распопіна // Екологія та ноосферологія. – Київ – Дніпропетровськ, 2008. – Т. 19. – № 3–4. – С. 185–188.
 • Плугатар Ю.В. Ґрунти гірського Криму та деякі пропозиції щодо їх описання / Ю.В. Плугатар, С.П. Распопіна // Наук. вісн. НЛТУ України. – 2009. – Вип. 3. – С. 13–22.
 • Распопіна С.П. Трофність ґрунтів і продуктивність свіжих грудів / С.П. Распопіна // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2008. – Вип. 112. – С. 100–106.
 • Распопіна С.П. Енергоємність блоку «підстилка-ґрунт» у різних типах лісорослинних умов / С.П. Распопіна // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2008. – Вип.113. – С. 172-176.
 • Распопіна С.П. Поживні властивості ґрунтів у зоні ризосфери соснових деревостанів / С.П. Распопіна // Вісник ХНАУ. – 2009. – №1. – С. 127–130.
 • Распопіна С.П. Властивості ґрунтоутворюючих порід і продуктивність дубових лісів Слобожанського лісорослинного району / С.П. Распопіна // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2009. – Вип. 115. – С. 181–187.
 • Распопіна С.П. Методологічні проблеми оцінки лісопродуктивної здатності земель, що виводяться із сільськогосподарського обігу / С.П. Распопіна // Наук. вісн. Нац. ун-ту. біоресурсів і природокористування України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво». – Київ, – Вип. 152. – Ч. 2. – С. 163–170.
 • Распопіна С.П. Діагностична характеристика ґрунтів домінантних типів лісу Слобожанського лісотипологічного району / С.П. Распопіна, І.С. Нейко // Наук. вісн. НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.5. – С. 45–52.
 • Распопіна С.П. Оцінка потенціалу ґрунтів соснових лісів Слобожанського лісорослинного району / С.П. Распопіна, Ю.Є. Малюга, І.Б. Остапенко, Є.В. Іванічева // Вісн. Львів. Нац. аграр. ун-ту: агрономія. – 2010. – № 14 (2). – С. 41–46.
 • Распопіна С.П. Аналіз стану земельних ресурсів, прийнятних для залісення (за системою Держлісагентства України) / С.П. Распопіна, А.А. Лісняк // Вісник ХНАУ. – – №1. – С. 212-215.
 • Распопіна С.П. Основні типи місцезростань Слобожанського лісотипологічного району та ґрунтові показники для оцінювання їх лісорослинного потенціалу / С.П. Распопіна // Наук. вісн. НЛТУ України. – 2011. – Вип. 12. – С. 67–72.
 • Распопіна С.П. Ґрунтові індикатори для оцінювання продуктивності основних типів лісових місцезростань Східного Лісостепу / С.П. Распопіна // Агрохімія і ґрунтознавство. – 2011. – Вип. 76. – С. 89–95.
 • Распопіна С.П. Зміна лісорослинних властивостей ґрунтів на згарищах в умовах Північного Степу / С.П. Распопіна // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2011. – Вип. 118. – С. 164–170.
 • Распопіна С. П. Антропогенні зміни соснових екосистем Харківщини та їх екологічна оцінка// Экологическая и техногенная безопасность. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов»: Сб. науч. тр. XVII междунар. науч.-техн. конф. / под ред. В.Ф.Костенко, А.И. Абрамовича, Д.Н. Почепецкого.–Харьков: УкрВОДГЕО, 2009. – С. 254-–
 • Распопіна С.П. Вплив лісових насаджень на агрохімічні властивості ґрунтів Степового Криму / С.П. Распопіна, Ю.П. Швець, Л.О. Селіванова, А.А. Лісняк // Вісник ХНАУ. – 2012. – № 3. – С. 175– 178.
 • Распопіна С.П. Лісопридатність чорноземів південних карбонатних недорозвинених в умовах Степового Криму / С.П. Распопіна, Ю.П. Швець, Л.О. Селіванова, А.Г. Рудь, Є.І. Іванічева // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2012. – Вип. 122. – С. 116–124.
 • Букша І.Ф. Запаси органічного вуглецю у ґрунтах та підстилці на ділянках моніторингу лісів / І.Ф. Букша, С.П. Распопіна, П.С. Пастернак // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2012. – Вип. 120.– С. 106–113.
 • Распопіна С.П. Діагностичні показники для оцінювання лісорослинного потенціалу піщаних земель України / С.П. Распопіна // Наук. вісн. НЛТУ України. – 2012. – Вип. 5. – С. 78–82.
 • Распопіна С.П. Оцінювання лісорослинного потенціалу земель / С.П. Распопіна // Лісівництво і агролісомеліорація. – Вип.121. – С. 51–57.
 • Распопіна С.П. Класифікація піщаних ґрунтів України за їх лісопродуктивною здатністю / С.П. Распопіна // Наук. вісн. Чернівецьк. ун-ту. – Чернівці : Чернівецьк. нац. ун-т, 2012. – Т. 4. Вип. 3. – С. 333–338.
 • Распопіна С.П. Гранулометричний склад піщаних грунтів та продуктивність соснових лісів / С.П. Распопіна // Наук. вісн. Чернівецьк. ун-ту. – 2012.– Вип. 403– – С. 333–338.
 • Распопіна С.П. Лісові насадження та особливості ґрунтів у осередках поширення кореневої губки на староорних землях Східного Полісся / С.П. Распопіна, О.М. Тарнопільська, В.А. Лук'янець, О.В. Кобець // Наук. вісн. НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.13. – С. 64–73. (Постановка проблеми, проведення експериментальних досліджень, статистична обробка, інтерпретація отриманих результатів).
 • Raspopina S. Wpływ skały macierzystej na produkcyjność lasów dębowych lasostepu lewobrzeżnej Ukrainy / S. Raspopina, Neyko, S. Boiko // Leśne Prace Badawcze (Forest Research Papers). – 2011. – Vol. 72 (2). – Р. 115–119.
 • Распопіна С.П. Скорость восстановления свойств песчаных почв после интенсивных лесных пожаров в Северной Степи Украины / Труды Санкт-Петербургского НИИ лесного хозяйства. – Вып. 1(24). – Ч. 2. – С. 112–116.
 • Ведмідь М.М. Лісорослинний потенціал дерново-підзолистих ґрунтів у зоні східного та Центрального Полісся / М.М. Ведмідь, С.П. Распопіна, О.В. Зборовська // Наук. вісн. НУБіП України. Серія : Лісівництво та декоративне садівництво. – 2014. – Вип. 187. – Ч. 3. – С. 176–185.
 • Дегтярьов В.В. Ґрунтові маркери для лісорослинної оцінки малопродуктивних земель / В.В. Дегтярьов, С.П. Распопіна // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія : Лісівництво та декоративне садівництво. – 2015. – Вип. 219. – С. 79–84.
 • Дегтярьов В.В. Гранулометричний склад як індикатор для оцінювання лісорослинного потенціалу піщаних ґрунтів України / В.В. Дегтярьов, С.П. Распопіна // Вісник ХНАУ. Серія: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів. – 2015. – № 1. – С. 150–157.
 • Распопіна С.П. Ефективне використання грунтів, переданих під заліснення / С.П. Распопіна, В.В. Дегтярьов // Зб. наук. пр. Уманськ. нац. ун-ту садівництва. Ч. 1: Сільськогосподарські науки. – 2016. – Вип. 88. – С. 31–39.
 • Распопіна С.П. Діагностика лісопридатності неповнорозвинених ґрунтів Південного Степу України / С.П. Распопіна, В.В. Дегтярьов // Агроекологічний журнал. – 2016. – № 4.– С. 90-95.
 • РаспопінаС. П. Проблеми раціонального використання малопродуктивних грунтів, переданих під заліснення у лісостеповій зоні / С.П. Распопіна, В.В. Дегтярьов // Посібник українського хлібороба : Українські чорноземи на початку третього тисячоліття. – 2016. – Т. 1. – С. 276–278.
 • Распопіна С.П. Зв’язок між трофністю ґрунтів та продуктивністю свіжих ясенево-липових дібров / С.П. Распопіна // Лісова типологія в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку: матеріали ХІ Погребняківських читань, 10-12 жовтня 2007 р., м. Харків. – Харків: УкрНДІЛГА, 2007. – С. 25–
 • Распопіна С.П. Проблема восстановления лесов на Нижнеднепровских песках после пожаров // Защитное лесоразведение, мелиорация земель и проблемы земледелия в Российской Федерации: Материалы междунар. науч.-практ. конф., Волгоград, 23-26 сент., 2008 г., ВНИАЛМИ. – Волгоград, 2008. - С.109-111.
 • Распопіна С.П. Діагностичні показники лісорослинного потенціалу ґрунтів основних типів лісу Слобожанщини / С.П. Распопіна // Лісівнича наука: витоки, сучасність, перспективи: матеріали наук. конф., присвяченої 80-річчю від дня заснування УкрНДІЛГА, 12-14 жовтня 2010 р., м. Харків. – Харків : УкрНДІЛГА, 2010. – С. 130 –131.
 • Распопіна С.П. Оцінка лісорослинного потенціалу ґрунтів Слобожанщини / С.П. Распопіна // Агрохімія і ґрунтознавство: між від. темат. наук. зб. Спец. вип. до УІІІ з’їзду УТҐА (5-9 липня 2010 р., м. Житомир). – Харків, 2010. – С. 215–217.
 • Распопина С.П. Диагностические показатели лесорастительной оценки почв (для условий Левобережной Лесостепи Украины) // Наука о лесе ХХІ века: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 80-летию Института леса НАН Беларуси, Гомель, 17–19 ноября 2010 г. / Ин-т леса НАН Беларуси; редколлегия: А.И.Ковалевич [и др.]. – Гомель: Институт леса НАН Беларуси, 2010. – С. 465–469.
 • Распопіна С.П. Класифікація піщаних ґрунтів України за їх лісорослинним потенціалом / С.П. Распопіна // Сучасні проблеми і тенденції розвитку ґрунтознавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 19-21 квітня 2012 р. – Чернівці : Чернівецьк. нац. ун-т, 2012. – С. 36.
 • Распопіна С.П. Лісовідновлення на згарищах в умовах північного Степу України / С.П. Распопіна, А.А. Лісняк // Екологічні аспекти регіонального партнерства в надзвичайних ситуаціях : збірка матеріалів першої міжвуз. наук.-метод. конф. – Харків: НУЦЗУ, 2012.– С. 95-97. (Постановка проблеми, проведення експериментальних досліджень, статистична обробка, інтерпретація отриманих результатів).
 • Распопіна С.П. Ґрунтові маркери для оцінювання лісопродуктивності різних типів місцезростань / С.П. Распопіна // Лісівнича освіта, наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Харків: ХНАУ, 2013. – С. 129–132.
 • Распопіна С.П. Оцінювання лісопридатності земель на щільних вапнякових породах в умовах степового Криму / С.П. Распопіна, Л.О. Селіванова, Є.В. Іванічева // Ліси, парки, технології: сьогодення та майбутнє : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 березня, 2013 р. – Київ, 2013. – С. 113–
 • Распопіна С.П. Индикаторы потенциала малопродуктивных земель Украины для их облесения / С.П. Распопіна // Структура и морфогенез почвенного покрова в условиях антропогенного воздействия : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 80-летию кафедры почвоведения БГУ, 17–20 сентября. 2013 г. – Минск, Беларусь. – Минск : Изд. центр БГУ, 2013. – С. 201–204.
 • Распопина С.П. Послепожарные изменения лесорастительных свойств песчаных почв в северной степи Украины / С.П. Распопина // Современное состояние и перспективы охраны и защиты лесов в системе устойчивого развития: материалы междунар. науч.-практ. конф.: материалы междунар. науч.-практ. конф., 9-11 октября 2013 г. – Гомель, 2013. – С. 271–
 • Распопіна С.П. Ґрунтові індикатори для оцінювання лісорослинного потенціалу земель / С.П. Распопіна // Агрохімія і ґрунтознавство: міжвід. темат. наук. зб. (спец. вип. до ІХ з’їзду УТГА. Охорона грунтів – основа сталого розвитку України. Кн. 2. Ґрунтознавство і меліорація ґрунтів. – Миколаїв : Смугаста типографія, 2014. – С. 73–74.
 • Распопіна С.П. Оцінювання лісорослинних умов дрібнопрофільних ґрунтів степового Криму / С.П. Распопіна, Ю.П. Швець, Л.О. Селіванова // Матеріали читань з нагоди дня народження Бориса Федоровича Остапенка. – Харків : ХНАУ, 2014. – С. 97– (Постановка проблеми, проведення експериментальних досліджень, статистична обробка, інтерпретація отриманих результатів).
 • Распопіна С.П. Створення нових лісів, як фактор екологізації землекористування / С.П. Распопіна // Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 19-20 березня, 2015 р. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 113–
 • Распопина С.П. Лесотипологическая диагностика песчаных почв Украины / С.П. Распопина // Фундаметнальные и прикладные вопросы лесного почвоведения : материалы докл. VI Всерос. научн. конф. по лесному почвовед. с международным участием. – Сыктывкар, 2015. – С. 58–
 • Дегтярьов В.В. Заліснення як засіб оптимізації землекористування та покращання властивостей грунтів / В.В. Дегтярьов С.П. Распопіна // Охорона ґрунтів: спец. вип.: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. «Охорона грунтів та підвищення їх родючості», 16–17 вересня 2015 р. м. Одеса. – Київ, 2015. – С. 10–
 • Дегтярьов В.В.. Заліснення малопродуктивних земель як засіб їх раціонального використання / В.В. Дегтярьов, С.П. Распопіна // Виклики XXI століття та їхнє вирішення у лісовому комплексі й довкіллі : міжнар. наук.-практ. конф., присвячена 175-річчю навч.-науков. ін.-ту лісового i садово-паркового господарства НУБіП України та 90-річчю ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» : тези доповідей. – Київ, 2015. – С. 107–
 • Распопіна С.П. Лісотипологічне оцінювання еродованих ґрунтів // Лісівнича наука в контексті сталого розвитку : матеріали наук. конф., присвяченої 150-річчю від дня народження акад. Г.М. Висоцького, 90-річчю від дня народження проф. П.С. Пастернака та 85-річчю від часу заснування Українського ордена «Знак Пошани» наук.-досл. ін.-ту лісового госп. та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків : УкрНДІЛГА, 2015. – С. 200–
 • Распопіна С.П. Наукові основи оцінювання лісорослинного потенціалу ґрунтів України // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів 23 – 24 березня 2016 р. – Харків, 2016. – С. 47-48.
 • Распопіна С. П. Методика визначення придатності ґрунтів для лісорозведення / С.П. Распопіна та ін. – Київ. – 2017. – 22 с.
 • Распопіна С. П. Наукові основи оцінювання лісорослинного потенціалу та лісопридатності ґрунтів рівнинної частини України : автореф. дис. доктора с.-г. наук (спец. 06.03.03 – лісознавство і лісівництво). – Харків. – 2017.– 42 с.
 • Лисенко А.О. Особливості вирощування сосни звичайної на аренних місцезростаннях у ДП «Іізюмське ЛГ»/ А.О. Лисенко, С. П. Распопіна / Новації, стан та розвиток лісового і садово-паркового господарства: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (Присвячена 20-річчю відновлення підготовки фахівців лісового господарства, ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 14-16 лютого 2018 р.). – Харків, 2018. С. 46-47.
 • Івченко Н.А. Технологічні складові впливу на збереженість лісових культур дуба звичайного в умовах байрачного степу // Н.А. Івченко, С. П. Распопіна М.М. Діденко // Новації, стан та розвиток лісового і садово-паркового господарства: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (Присвячена 20-річчю відновлення підготовки фахівців лісового господарства, ХНАУ ім.В.В. Докучаєва, 14-16 лютого 2018 р.). - Харків, 2018. С. 34-35.
 • Распопіна С. П. Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів Харківський НАУ (13-14 березня 2018р.) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2018. – С. 22-24.
 • Распопіна С. П. Методологічні підходи до лісотипологічної оцінки земель, прийнятих під залісення / С. П. Распопіна, М. М. Ведмідь // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спец. вип. до ХІ з’їзду УТГА. – Книга 2. – Ґрунтознавство і меліорація ґрунтів. – Харків : Смугаста типографія, 2018. – С. 73–74.
 • Донченко В.В. Вплив емісій ПрАТ «Євроцемент-Україна» на стан соснових лісів / В. В. Донченко, Распопіна С.П. // Новації, стан та розвиток лісового і садово-паркового господарства: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (13-14 грудня 2018 р.). – С. 18-20.
 • Коростіленко А. В. Лісопридатність земель, переданих під залісення Полтавському ОУЛМГ / А. В. Коростіленко, Распопіна С.П. // Новації, стан та розвиток лісового і садово-паркового господарства: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (13-14 грудня 2018 р.). – С. 28-30.
 • Распопіна С. П., Ведмідь М.М., Діденко М.М. Лісові масиви ДП«Скрипаївське НДЛГ» – наукова спадщина ХНАУ ім. В.В. Докучаєва зб. наук. пр. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. № 1-2. – С. 155-160.
 • Распопіна С. П., Ведмідь М.М. Методологічні підходи до лісотипологічної оцінки земель, прийнятих під залісення // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спец. вип. до ХІ з’їзду УТГА. – Книга 1. – Ґрунтознавство. – Харків: ПП Стіль Іздат, 2018. – С. 225–227.
 • Горошко В.В., Распопіна С. П. Гордіященко А.Ю., Борисова В.Л.,. зб. наук. пр. Сучасний стан лісів на водозборі річки Мерефа Харківської області / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. № 1-2.
 • Распопіна С., Назаренко В., Лакоза О. Аналіз росту соснових насаджень на землях різного попереднього користування в умовах Новгород-Сіверського Полісся зб. наук. пр. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. № 1-2.
 • Дебринюк Ю. М., Распопіна С. П.. Вплив лісових насаджень плантаційного типу на показники родючості лісових грунтів в умовах Західного Лісостепу України // Наукові праці Лісівничої академії наук України: збірник наукових праць. – Львів: Видавництво «Компанія “Манускрипт”», 2019. – Вип. 18. – 35-46 с.
 • Распопина С.П. Лесорастительная діагностика почв. Лесные почвы и функционирование лесных экосистем: материалы Всероссийской научной конференции с международным участием. Москва: ЦЭПЛ РАН, 2019.С. 44-47.
 • Горошко В.В., Распопіна С.П., Біла Ю.М., Гордіященко А.Ю. Сучасний стан лісів на водозборі річки Мерефа: Scientificachievementsofmodernsociety. Abstractsofthe 2nd International scientific and practical Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2019. Pp. 434–441. URL: http://sci-conf.com.ua..
 • Біла Ю. М., Распопіна С. П., Горошко В. В., Діденко М. М., Гордіященко А. Ю. Концептуальні моделі полезахисних лісових смуг : Perspectives of world science and Abstractsofthe 1st International scientificand practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2019. Pp. 444-455. URL: http://sci-conf.com.ua.
 • Распопіна С. П.. Піщані ґрунти та стан лісорозведення у зоні інтенсивної дефляції України. Наукові праці Лісівничої академії наук України: збірник наукових праць. Львів : Видавництво «Компанія “Манускрипт”». Вип. 19. С. 34-73 р.
 • Распопіна С.П., Ведмідь М.М., Біла Ю.М., Горошко В.В. Стані та основні проблеми лісорозведення в Україні, "Ukrainian Journalof Forestand Wood Science" 2019..Вип. 10 (4). С. 34-73.
 • Беляніна А.О., Распопіна С.П. Вирощування лісових культур дуба звичайного в степових умовах на прикладі ДП «Біловодське ЛМГ. Новації, стан та розвиток лісового і садово-паркового господарства : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 13–14 грудня 2019 р.). 2019.
 • Дуля А.О. Распопіна С.П. Створення культур дуба звичайного у ДП«Кролевецье ЛМГ». Новації, стан та розвиток лісового і садово-паркового господарства : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 13–14 грудня 2019 р.). 2019.
 • Ющик В.С., Распопіна С.П. Лісорозведення на засолених грунтах, переданих під залісення ДП «Лубенське ЛГ».Новації, стан та розвиток лісового і садово-паркового господарства : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 13–14 грудня 2019 р.). 2019.
 • Відтворення лісів в Україні: витоки, виклики сьогодення, головні завдання та шляхи їх вирішення в умовах антропогену / Колективна монографія Маурер В.М., Ведмідь М.М., Гузь М.М., Распопіна С.П., Романовський В.Ф., Чигринець В.П., Савущик М.П., Кайдик О.Ю. К.-2019. С. 77-118.
 • Raspopina S.P., Degtyarjov V.V., Trofymenko P.I., Trofimenko N.V., Zatserkovnyi V.I. Organiccarboncontentint heold-arablesoilsof the Ukrainian Polissia foresteco XIII International Scientific Conference Monitoringof Geological Processes and Ecological Conditionof the Environment 12–15 November 2019, Kyiv, Ukraine. 2019 (1), 1-5.
 • Ведмідь М. М.,. Дебринюк Ю. М, Юхновський В. Ю., Распопіна С. П., Біла Ю.М. Основні засади стратегії лісорозведення в Україні Наукові праці Лісівничої академії наук України: збірник наукових праць. – Львів: Видавництво «Компанія “Манускрипт”», 2019. – Вип. 19. – С. 89-100.
 • Распопіна С.П. Депонування органічного карбону в едафотопі типових соснових місцезростань Українського Полісся. Матеріали підсумкової наукової конференції професорськовикладацького складу і здобувачів наукових ступенів, 01–02 липня 2020 р.; у 2-х частинах. Харків: ХНАУ, 2020. Ч. І. С.156-158.
 • Raspopina S.P., Degtyarjov V.V., Trofymenko P.I., Trofimenko N.V., Zatserkovnyi V.I. Organiccarboncontentin the old-arablesoilsof the Ukrainian Polissia forest XIII International Scientific Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Conditionof the Environment 12–15 November 2019, Kyiv, Ukraine.
 • Ю.М.Біла, С.П. Распопіна, М.М. Діденко Лісова підстилка та її водоутримуюча здатність в захисних лісових смугах. The 1st International scientific and practical conference “ World science: problems, prospects and innovations” (October 1-3, 2020) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2020. С.217-224.


Оновлено: 12-11-2020, 08:24 / Переглядів: 2 998
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок